Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Viladecans Qualitat, S.L.
Codi d'expedient:
20/222

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En l'apartat de l'oferta tècnica "garantia de l'estabilitat de el personal", ¿podrien explicar a què es refereixen exactament amb "canvis d'assignació"? Gràcies 15/06/2021 14:43h
3.2)Garantia de la estabilitat del personal. Fins a 5 punts

Dels quals,

a) Criteris per a l'assignació dels professionals mes adequats al Servei. Fins a 2 punts.
b) Criteris que justifiquen els canvis d assignació. Fins a 1 punt.
c) Criteris per a minimitzar el impacte de les substitucions dels efectius assignats. Fins a 2 punts.

En general considerem que el personal destinat a aquest Servei cal que mantingui un nivel raonable de permanencia en el lloc assignat. Però poden existir criteris que justifiquin el seu trasllat a un altre equipament o a realizar tasques en altres concractes de la mateixa empresa.
Bon dia, A la taula de la pàgina 2 del PCAP hi ha un preu màxim diürn (hora) i un preu màxim nocturn (hora), però en el model d'oferta econòmica aquesta divisió no està considerada. Ja que la facturació de l'servei serà per hores efectives realitzades ¿caldria desglossar els imports hora ofertats segons la modalitat d'aquestes, és a dir, hora laborable, hora nocturna, hora festiva? ¿o s'aplicaria un mateix import de facturació independentment de la tipologia? Moltes gràcies 15/06/2021 11:57h
Hola,
No es contempla diferencia entre hora laborable o festiva, doncs la jornada laboral pot ser incloent caps de setmana.
Respecte al tema diurn i nocturn, es considera nocturna la que es realitza entre les 22 hores i les 06 de l'endemà ( tal com s¿indica en el PCAP). El preu de la hora nocturna es la de la hora diurna més un 12%, tal com s'indica en el Plec.
Només cal ofertar per la hora diurna, entenent que aquesta s'incrementarà en un 12% quan sigui nocturna. Sempre sense superar el VEC de cada lot.
Bon dia, Ens sorgeix un dubte pel que fa a el límit de licitacions unitari de el lot 2. A la pàgina 2 del PCAP, es va establir 14:57 ¤ / hora, però en el desglossament pressupostari de la pàg. 11 del PCAP aquest límit és de 14,87 ¤. Entenem que el correcte és 14,87 ¤ però, podrien confirmar-nos que això és així? Moltes gràcies 15/06/2021 11:55h
Bon dia,
Sí el lot 2, el preu és 14,87¤.
Ahir vaig enviar per correu electrònic aquesta consulta perque no estaba habilitat aquest espai: Bona tarda, En relació a l'expedient de referencia , volíem fer una consulta sobre la documentació del sobre B: A la clàusula 8.3 indica que la memòria tècnica haurà d'incloure els següents apartats: - Qualitat dels recursos humans del servei - Garantia de l'estabilitat del personal del servei - Mecanismes de comunicació i interlocució Però en els criteris subjectes a judici de valor, no apareix l'apartat "Garantia de l'estabilitat del personal del servei". Entenem que no es valorarà aquest apartat? I per altra banda, on hem de posar aquest apartat, en la mateixa memòria, o en un document apart? Gràcies. 14/06/2021 09:27h
Bon dia,
ConteStant a les preguntes formulades, és dins de la memòria on s¿ha de descriure l¿apartat: "garantia de l¿estabilitat del personal del servei", i sí que es puntua fins a 5 punts. Figura dins dels criteris de valoració subjectius ( veure pàg. 37 del PCAP)
Bona tarda, Em poso en contacte amb vostès perquè tenim la voluntat de presentar-nos a la licitació per la prestación dels serveis de consergeria i atenció al client per diverses instal·lacions gestionades per SPM VILADECANS (Exp. 20/222). Nosaltres som una empresa que ens dediquem al món de la consergería y controladors d'accesos, tenim experiència en el sector, però ens guiem per l'Estatut del treballador i apliquem SMI, no per Conveni Col·lectiu, ja que, de moment, no existeix. Estudiant el Plec de clàusules administratives, veiem que en la página 16 i 17, en el moment de justificar la solvènvia técnica, demanen "serveis semblants que s'han prestat en instal·lacions enmarcades en el Conveni Col·lectiu de les empreses i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l'activitat esportiva i de lleure". Nosaltres tenim serveis semblants, per expemple controlem la consergeria i accesos del Real Club de Polo de Barcelona, però és un ents privat i mai estem dins del conveni que indiquen (estem dins de l'Estatut del treballador), per tant, ¿no aplican el conveni i no están en centres de titularitat municipal, podem presentar-nos?, o ¿ja no complint aquesta premisa quedem invalidats?. 11/06/2021 13:29h
La solvència no es refereix al conveni col·lectiu de l'empresa licitadora.

S'entén com a serveis semblants aquells que s'han prestat en instal·lacions emmarcades en el que preveu el Conveni Col·lectiu de les empreses i entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics afectes a l'activitat esportiva i de lleure. Caldrà acreditar com a mínim un servei d'igual o semblant naturalesa.

Es pretén que l¿empresa adjudicatària disposi de mitjans humans, i d¿estructura suficients per dur a terme el servei sense dificultat, que asseguri la cobertura del servei en tot moment i amb els mínims criteris de qualitat exigibles, amb recanvis de personal suficientment qualificat per als períodes de vacances, baixes, etc...

Aclarir que no és esencial que la titularitat de l'equipament sigui públic, el que s'ha d'acreditar és que el servei prestat és de la mateixa naturalesa, això implica que els conserges realitzen, com en el servei que ens ocupa, tasques de manteniment.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya