Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Tarragona
Codi d'expedient:
31/2021 G629
Un licitador pregunta alhora de valorar l'experiència, si es valora l'experiència de l'UTE o dels integrants. 13/05/2021 17:53h
No es valorarà l'experiència com a empresa sino dels membres de l'equip, tal com expressament s'indica al plec de clàusules, l'experiència s'haurà d'acreditar respecte de l'equip de treball que s'adscriurà a l'execució del contracte.
Un licitador pregunta si es possible que un tècnic participi en dos o més equips diferents. 13/05/2021 17:51h
D'acord amb la clàusula 9 del plec de clàusules administratives "Cada licitador només podrà presentar una proposició....." i a la pàgina 37 del plec s'indica en el mateix sentit que "......... El licitador no podrà subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal. L'incompliment d'aquest principi suposarà la desestimació de totes les ofertes que un mateix licitador hagi presentat."
Per tant si el técnic que ha de participar es a la seva vegada qui presenta la proposició (com a persona fisica o formant part d'una UTE) no podria formar part de dos equips o propostes diferents. En cas contrari, es a dir, si el membre de l'equip no es qui presenta la proposta sino que alguna de les licitadors en proposa la seva subcontractació si que podria formar part de dos equips.
Un licitador pregunta quina és la forma de presentar-se en aquesta licitació, amb una UTE o bé subcontractant. I en quina documentación s'ha de justificar. 10/05/2021 12:22h
Pel que fa a la forma en que es pot concorrer a la licitació aquesta s'especifica a les clausules del plec administratiu al contingut del qual ens remetem. En aquest sentit, s'indica que podrán concorrer a la licitació tant persones fisiques com juridiques de forma individual o formant UTE.

La voluntat de subcontractar s'ha de indicar expressament al DEUC i a la vegada les empreses que integrin la UTE o que es proposin subcontractar hauran tambe de signar el seu DEUC. En aquest sentit s'indica a l'article 140 LCSP

"En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente."

D'acord amb el que indica la LCSP els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta "la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización."
Un licitador exposa un dubte en relació a l'apartat de la subcontractació, ja que no queda clar a què es refereix l'apartat 4.2 del plec de clàusules administratives. 10/05/2021 12:20h
Al plec de clàusules adminsitratives s'indica que:

"Subcontractació: Atès que la gran part dels criteris d'adjudicació del present contracte són valorats segons la qualitat tècnica i professional dels licitadors, només s'admet la contractació en relació a l'apartat 4.2, en el supòsit de la no pertinença dels tècnics proposats a la plantilla de l'empresa licitadora."

La referencia a l'apartat 4.2 es una errada material ja que en realitat la remissió correcta ho es a l'apartat referit a la solvencia técnica i profesional.

En aquest sentit, el que indica el redactat es que si l'empresa no té els tècnics proposats a la plantilla podrá subcontractar-los. Per tant, s'admet la subcontractació.

La voluntat de subcontractar s'ha de indicar expressament al DEUC i a la vegada les empreses que integrin la UTE o que es proposin subcontractar hauran tambe de signar el seu DEUC. En aquest sentit s'indica a l'article 140 LCSP

"En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente."

D'acord amb el que indica la LCSP els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta "la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización."
Un licitador pregunta si podria comptar l'experiència professional de la coordinació de seguretat i salut una obra catalogada com a BCIN. 06/05/2021 17:20h
Com que la categoria BCIN és superior a la BCIL, s'entén que una obra catalogada com BCIN és vàlida.
Un licitador pregunta si es indispensable que el Coordinador de seguretat i salut hagi treballat amb obres que incloguin patrimoni arqueològic. 06/05/2021 17:19h
Sí, es demana experiència en reforma, rehabilitació i arqueologia.

Aquesta experiència podria ser en una obra d'edifici BCIL, com a mínim, on s'hagi dut a terme una intervenció arqueològica. O experiència en un BCIL, com a mínim, i experiència en jaciments inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic. A més, es vol puntualitzar i afegir que encara que no estigui recollit en aquest moment a l'inventari seria suficient que es demostri que hi ha hagut excavació reglada.
Un licitador pregunta en relació als criteris de valoració avaluables automàticament en el punt 3. Mèrits de capacitat professional, si per les DO, DEO i CSS no hi ha un mínim de PEM (pressupost d'execució material) de les obres per poder puntuar. 06/05/2021 17:19h
En el punt 3.Mèrits de capacitat professional diu que es valora la experiència addicional a la solvència tècnica demanada, per tant si bé es cert que no ho posa explícitament en aquest apartat, per la solvència tècnica i professional sí que es demana un mínim de PEM (pressupost d'execució material) per obra de 139.000 ¤. Per tant es valorarà en aquest punt les DO, DEO i CSS de les obres amb un volum mínim de PEM de 139.000 ¤ amb la protecció i els anys que s'indiquen.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya