Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
Codi d'expedient:
HUSM-SE-O-21-0196
D'acord amb l'annex 6 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), s'estableix com a criteri d'adjudicació sotmes a valoració automàtica (apartat 1.1.1): l'empresa licitadora que ofereixi i assigni un/a responsable dels treballadors/es, adscrit al centre, amb els mitjans necessaris per tal de donar suport necessari i poder cobrir les necessitats del servei. Que s'entén per adscripció al centre? S'exigeix una presencia mínima en el servei d'aquest responsable? Es pot proposar a un dels treballadors actuals que presten el servei? 20/05/2021 12:52h
Per tal que l'oferta sigui valorada en els termes esmentats en l'apartat 1.1.1 dels criteris d'adjudicació (Annex 6 del PCAP), el responsable dels treballadors/es assignat ha d'estar adscrit al centre, en el sentit que disposi dels mitjans necessaris per tal de donar el suport necessari i que pugui cobrir les necessitats del servei. No s'exigeix una presència mínima, si bé, a petició del responsable del contracte per part de Gestió de Serveis Sanitaris es podrà requerir la seva presencia de forma periòdica (per exemple, un cop al mes) i quan consideri necessari. No es pot proposar a cap dels treballadors que actualment presten el contracte. Cal fer constar les dades de contacte de la persona assignada (tal i com es preveu en l'apartat 9è del Plec de Prescripcions Tècniques i en el model d'oferta tècnica que s'ha d'omplir obligatòriament "21-0196_SC_oferta_tecnica" de l'Annex 3 del PCAP)
En cas que s'acordi l'increment del Salari Mínim Interprofessional anunciat pel Govern, s'ha previst la revisió de preus del contracte per part de l'òrgan de contractació? 20/05/2021 12:52h
Tal i com consta en l'apartat Q del quadre de característiques, del Plec de Clàusules Administratives (PCAP) no es preveu la revisió de preus. No obstant, es fa constar que d'acord amb l'apartat 10è del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) "Durada i pressupost base de licitació" en cadascuna de les pròrrogues es preveu un increment d'un 1,50%, respecte de l'anualitat immediatament anterior.
Atès que l'horari dels treballadors adscrits al contracte, un d'ells fa una jornada de 7:00 a 15:00 hores (40 hores/setmanals) i l'altre treballador fa una jornada de 15:00 a 21:00 hores (30 hores/setmanals) -de dilluns a divendres-, i d'acord amb la informació facilitada en l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) "Informació relativa a les condicions de subrogació de contractes de treball" s'indica que les jornades d'ambdós treballadors son complertes (40 hores/setmanals) -La subrogació d'ambdós treballadors és pel 100% de la jornada dels seus respectius contractes o solament per la jornada efectiva en el servei? 20/05/2021 12:51h
Tal i com consta en l'Annex 1 del PPT "Informació relativa a les condicions de subrogació de contractes de treball", la subrogació d'ambdós treballadors és pel 100% de la jornada dels seus respectius contractes (40 hores/setmanals).
En relació a la informació relativa a les condicions de subrogació en contractes de treball, quin és l'horari que fa cada treballador?. Durant el permís per vacances del respectiu treballador, ha d'estar substituït per un altre treballador? 17/05/2021 11:32h
Per part de l'empresa que actualment presta el servei se'ns informa que un treballador fa una jornada de 7:00 hores a 15:00 hores i l'altre treballador fa una jornada de 15:00 hores a 21:00 hores, de dilluns a divendres. I durant els corresponents pemissos per vacances, s'han de substituir per un altre treballador.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya