Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC)
Codi d'expedient:
2021 / 149
_Una empresa ha consultat si la inclusió de determinada informació sobre els horaris anuals entra dins del còmput de les vuit pàgines de la Memòria. 03/06/2021 10:30h
_L'apartat I.2) del quadre de característiques del PCAP estableix el següent: "La Memòria tècnica ha de tenir un nombre màxim de VUIT pàgines. Les pàgines seran a una sola cara. En cas contrari es computarà com una pàgina més. Tot allò que excedeixi del nombre de pàgines establert no serà objecte de valoració." Per tant, no es valorarà tot el que superi aquest nombre de pàgines.
Una empresa ha sol·licitat que es requereixi l'actual contractista en relació amb els següents extrems: - Percentatge mitjà d'absentisme de l'últim any d'execució del servei. - Acreditació de no tenir cap deute salarial amb els treballadors adscrits al contracte, ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. - Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries - Acreditació de no tenir en curs cap procediment administratiu ni contenciós administratiu derivat del compliment de les obligacions laborals, fiscals o de Seguretat Social. - Acreditació de no trobar-se en concurs de creditors voluntari o necessaris. 25/05/2021 13:35h
S'adjunta declaració responsable del representant legal de la contractista en resposta al requeriment d'informació.
Informació sobre els treballadors objecte de subrogació que recull l'Annex 7 del PCAP. 21/05/2021 10:51h
L'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, regula aquesta qüestió, per la qual cosa XALOC es limita a comunicar al nou empresari la informació que li hagi facilitat l'anterior contractista. En aquest sentit ens remetem al fonament jurídic setè de la resolució 487/2019 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
La portada i l'índex de la Memòria Tècnica es tenen en compte per calcular el límit màxim de vuit pàgines? 19/05/2021 12:26h
No, la portada i l'índex de la memòria no es tenen en compte dins del límit màxim de vuit pàgines (a una sola cara) que pot tenir com màxim la Memòria tècnica (apartat I.2 del quadre de característiques del PCAP).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya