Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Hospital de Sant Joan de Reus, SAM
Codi d'expedient:
20200566
No se especifican interfaces necesarios ni tipo de conectores para conectar los equipos ofertados, por lo que no podemos añadir ópticas-transceivers, DAC, latiguillos etc. 11/06/2021 12:48h
Els licitadors del lot 2 han d'oferir una solució que haurà de connectar-se a la solució guanyadora del lot 1. En conseqüencia, la informació que demanen no és necessària per definir la infraestructura de seguretat que es demana, d'acord amb els requeriments assenyalats al plec de prescripcions tècniques.
No se especifican para cuantos usuarios se necesitan la funcionalidad de MFA. 11/06/2021 12:47h
Es demana als licitadors que diguin si la seva solució incorpora o no aquesta funcionalitat, d'acord amb els requerients que es troben perfectament definits en el plec de prescripcions tècniques. Si la incorporen obtindran la puntuació assenyalada; si per contra no la incorporen, no obtindran puntuació en aquest subcriteri.
En la parte de logs y análisis no se especifica la cantidad de logs/dia que se necesita: 2.1 Consola administració central ubicada a Cloud. Amb capacitat de fer correlació de les diferents tipologies d'amenaces identificades. Quadre de comanament. Em comprometo a incorporar la funcionalitat SI / NO 11/06/2021 12:46h
Es demana als licitadors que diguin si la seva solució incorpora o no aquesta funcionalitat, d'acord amb els requerients que es troben perfectament definits en el plec de prescripcions tècniques. Si la incorporen obtindran la puntuació assenyalada; si per contra no la incorporen, no obtindran puntuació en aquest subcriteri.
Se habla de 2 barreras de protección (perimetral ahora en CPD de Vodafone e interior) según lo que esta escrito, están hablando de 2 elementos (2 FWs) ¿seria asumir la barrera del perímetro e interior y DC con solo 2 equipos? Estamos hablando de un entorno sanitario y si fuera de esta forma, querer hacerlo con VDOMs parece poco eficiente. 11/06/2021 12:43h
La necessitat a satisfer està definida en el plec de prescripcions tècniques. No es demana als licitadors que diguin si la solució que es demana en els plecs és al seu parer eficient o no; es demana que descriguin la solución que proposen per satsifer les necessitats definides en el plec de prescricpions tècniques.
En este punto del anexo C lote 2, existe algún punto como el siguiente que no entendemos que es lo que pide y a que se refiere: 1.9. Desplegaments de la configuració des de zero, fent us de tècniques de aprenentatge segons us de les aplicacions Em comprometo a incorporar la funcionalitat. En despliegues de configuración desde cero ¿utilizar técnicas de aprendizaje según el uso de aplicaciones? En todo caso seria una vez desplegado o si estaríamos hablando de WAF¿. SI / NO 11/06/2021 12:42h
Es demana als licitadors que diguin si la seva solució incorpora o no aquesta funcionalitat, d'acord amb els requerients que es troben perfectament definits en el plec de prescripcions tècniques. Si la incorporen obtindran la puntuació assenyalada; si per contra no la incorporen, no obtindran puntuació en aquest subcriteri.
A l'apartat 8.8 del plec de prescripcions tècniques es disposa: "El licitador haurà d'estar en possessió del nivell més alt de certificació amb el producte proposat i haurà d'aportar les acreditacions corresponents". S'ha demanat especificar quin és el nivell més alt de certificació i com es verifica aquest. 09/06/2021 11:29h
Es demana que els licitadors aportin qualsevol documentació que permeti verificar que, dintre dels diferents nivells de certificació que atorga cada marca als seus fabricants, es disposa de la certificació màxima, o de la certificació prèvia a la màxima (per tant, caldrà especificar els diferents nivells de certificació existents i el nivell concret que es disposa).
Al QC, a l'apartat J.1.4 s'indica el següent: "Declaració responsable en la qual els licitadors faran constar que, en cas de ser proposat adjudicatari del contracte per haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, disposarà dels professionals assenyalats a l'apartat G.1 d'aquest quadre de característiques;. La declaració anirà acompanyada de document que així ho avali." A què es refereix amb "La declaració anirà acompanyada de document que així ho avali"? no s'ha d'acreditar en cas de millor oferta? Quin tipus de document es necessari per acredita-ho? 09/06/2021 09:15h
Al QC a l'apartat J.1.4 cal entendre que cal aportar declaració responsable en la qual els licitadors faran constar que en cas de ser proposats adjudicataris disposaran dels professionals assenyalats a l'apartat G.1.

Quan es diu "Que la declaració vagi acompanyada de document que així ho avali" vol dir que caldrà referenciar en aquesta declaració les dades de les persones que es demanen (nom, cognoms, referència als seus coneixements (titulació) i experiència). L'acreditació de la seva disponibilitat si l'haurà de fer el proposat com adjudicatari; això vol dir que l'empresa que hagi preentat millor oferta ha d'aportar documents acreditatius de la seva efectiva disposició (per exemple, acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 correponents (...); altenativament, si s'escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de l'empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s'ocuparan en l'execució del contracte i que acreditarà l'afiliació i alta de totes elles quan les hagi contracat i sempre amb caràcter previ a l'inici de l'activitat contractada.

Tenim una pregunta envers a la licitació de expedient 20200566 per la CONTRACTACIÓ DE L'ADQUISICIÓ D'INFRAESTRUCTURA TIC I EL MANTENIMENT ASSOCIAT. LOT 1 : Infraestructura de Comunicacions Centrals A la plana 5 del plec figuren una sèrie de característiques, punt 5.3, envers al suport de determinats protocols que son propietaris de un fabricant, CISCO. Es d'obligat compliment aquest requisits?. Si proposem un fabricant diferent que no proporcioni aquest protocols o característiques propietàries del fabricant però doni funcionalitats similars o superiors, ¿ seria vàlid?. 04/06/2021 11:57h
S'han de complir les especificacions i protocols que marca el plec de prescripcions tècniques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya