Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de l'Escala
Codi d'expedient:
2020/4175

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

CONSULTA PLEC TÈCNIC (PPT) 1. Clàusula 6.1.1 Inversió romanent pendent d'amortitzar (pàg. 73) En aquest apartat s'especifica que: "L'empresa adjudicatària ha d'assumir i amortitzar en tota la durada del contracte incloses les possibles pròrrogues, la quantitat pendent d'amortitzar en concepte de construcció del parc central de serveis. Per tal d'unificar les ofertes de les empreses licitadores aquesta quantitat xifra en 362.733,90 ¤ (corresponent a l'import romanent a data 1 de Juliol de 2021). Aquesta inversió serà retornada en base a un finançament per sistema francès via l'aplicació de l'Euribor interanual anual amb un diferencial de 0,9 punts percentuals en un període màxim de 60 pagaments mensuals, a comptar des de l'inici del contracte. Entenem que el període màxim de pagaments està equivocat i hauria de ser els 8 anys de contracte? 25/01/2021 10:51h
Bon dia,

Si, correcte. Són 8 anys. Tal com indica la memòria econòmica els costos d'aquesta inversió s'amortitzaran amb la durada del contracte (8 anys).
Buenos dias. Hemos observado que las temporadas definidas en el PPTP para los tratamientos barrido manual, barrido mecanizado y baldeo no coinciden con los planos de los Anexos 9.1 al 9.6. ni con los definido en la Memoria Económica. ¿Nos podrían indicar cual son las correcta?. Gracias. 20/01/2021 12:21h
Buenos días,
Los incrementos de servicio para la limpieza viaria se establecen con claridad para cada tipología de tratamiento de limpieza, en los diferentes apartados del redactado del Pliego de condiciones técnicas en el punto 3.3 Sectorización de la ciudad y frecuencias mínimas de los diferentes tratamientos a cada zona.
Buenos dias; En relación a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática, el criterio A.1 Campañas de sensibilización, indica lo siguiente: Se establece el limite para esta mejora en el 0,5 % del tipo de licitación antes de IVA para cada anualidad del contrato. Las cantidades ofertadas en este apartado que excedan del limite establecido (0,5 % del precio de la oferta presentada, antes de IVA) no obtendrán puntuación adicional. ¿Nos podrían aclarar si el limite para esta mejora es 0,5 % del tipo de licitación o es 0,5% del precio de la oferta presentada?. Gracias. 20/01/2021 12:17h
Buenos días,

0,5% tipo de licitación.
Buenas tardes. ¿El uso de equipos propulsados por gas natural, tendrá la misma valoración que los vehículos diésel en el apartado B.2 de los criterios de valoración de la maquinaria de limpieza viaria? 19/01/2021 08:56h
Buenos días,
La valoración es para vehículos con uso de energía eléctrica en su motorización por lo que sólo se valorarán equipos eléctricos o híbridos que también hacen uso de energía eléctrica auto generada, o cargada vía enchufe (Híbridos enchufables).
Los vehículos de Gas no se incluyen dentro de estas categorías salvo proponer vehículos híbridos alimentados con gas, en su caso.
Es demana un aclariment sobre: 1. La puntuació atorgada al punt de criteris avaluables de forma automàtica A.3 "Sistema de pes embarcat dels contenidors en els recol·lectors, addicional al sistema identificador previst". Ja que la puntuació màxima del criteri es de fins a 1,5 punts, però al punt s'especifica que "S'atorgarà 0,5 punts per recol·lector en què es prevegi la instal·lació d'aquest sistema, amb un màxim de 6 recol·lectors", fent que si s'oferten 6 vehicles amb sistema de pes embarcat, s'obtindrien més punts dels que estableix el criteri. 2. La puntuació atorgada al punt de criteris que depenen d'un judici de valor B.2 "Característiques ambientals dels vehicles maquinària i utillatge aportats per al servei de la neteja viària". Com es puntuarà aquest apartat si s'aporten de manera mixta vehicles elèctrics i d'altres motoritzacions en una mateixa categoria. 18/01/2021 13:27h
Resposta 1:

Efectivament, el màxim de recol·lectors valorables amb sistema de pes embarcat serà de 3 recol·lectors.

Resposta 2:

Tal com indica el criteri la puntuació es repartirà de la següent forma:
Fins a 1 punt per l'aportació d'escombradores mecàniques autopropulsades 100% elèctriques (50% de la puntuació per a equips híbrids).
Fins a 1 punt per l'aportació de vehicles de caixa de capacitat superior a 2 Tn de PMA 100% elèctrics (75% de la puntuació per a equips híbrids).
Fins a 1 punt per l'aportació de vehicles auxiliars de capacitat igual o inferior a 2 Tn de PMA 100% elèctrics (85% de la puntuació per a equips híbrids).
Fins a 0,5 punt per l'aportació d'altre equipament divers (vehicles, maquinària o utillatge, etc.) 100% elèctric (50% de la puntuació per a equips híbrids).
L'oferta amb major nombre d'equips aportats per a cada categoria rebrà la màxima puntuació. La resta de propostes rebran puntuació de forma proporcional als equips aportats. En l'últim punt (equipament divers) s'efectuarà una valoració raonada en funció del tipus i característiques de l'equipament aportat.

La valoració és per a vehicles amb l'ús d'energia elèctrica en la seva motorització pel que només es valoraran equips elèctric o híbrids que també fan ús d'energia elèctrica auto generada, o carregada via endoll (Híbrids endollables). Per això s'efectuarà una extrapolació a equips elèctrics de l'equipament aportat a cada categoria segons el % de puntuació(o pes) assignat als equips híbrids. La resta de motoritzacions no aporten valoració.

Atenent al cas d'aportar per exemple 1 màquina elèctrica i 1 hibrida, aquesta última, dins del còmput d'equips necessari per a la distribució de la puntuació tindria un pes del 50% . En el cas dels vehicles de caixa, el 75%, i en el cas dels vehicles auxiliars, el 85%, i així successivament segons la categoria. P. Exemple:
Empresa 1 aporta 1 màquina híbrida i 1 dièsel. (0.5 Màquines elèctriques)
Empresa 2 Aporta 1 màquina elèctrica i 1 híbrida. (1,5 Màquines elèctriques)
Es sol·licita la informació dels annexos 6.2/6.3/8.2/9.1/9.2/9.3/9.4/9.5 i 9.6 en format .shp 18/01/2021 13:16h
Bon dia,

El format que sol·liciteu no és compatible pel perfil del contractant, però podem enviar-ho a tots els licitadors que ho sol·licitin via mail (contractacio@lescala.cat) a l'adreça que ens indiqueu.

L'Ànnex 9.4 del Plec Tècnic estipula unes freqüències de servei d'escombrada mixta en temporada alta diàries en la majoria del municipi i dos cops per setmana en la resta. En cas d'haver de fer tots els carrers de cada sector amb aquestes freqüències, el dimensionat del servei quedaria aparentment molt per sobre del contemplat en la memòria econòmica. Es sol·licita aclariment en com s'ha d'interpretar el quadre de freqüències de l'Annex 9.4. Escombrada Mixta Servei Intensiu 13/01/2021 13:28h
Resposta:
L'annex 9.4 fixa una sèrie de zones en el que s'ha especificat escombrada mixta amb pas diari.
No cal interpretar aquesta freqüència conforme cal efectuar el tractament d'escombrada mixta diari 7 d/s per a tots els vials de les zones indicades, sinó que es requereix de la presència de serveis d'escombrada mixta o mecànica 7 d/s en els sectors indicats. La distribució de les freqüències d'aplicació del tractament d'escombrada mixta a cada vial en aquests àmbits (àmbit senyalat amb freqüència 7 d/s) ha de ser a criteri de l'empresa licitadora segons la representativitat, ús urbà i necessitats que consideri aquesta per a cada vial del municipi. Com a mínim l'aplicació del tractament no serà inferior a 2 tractaments setmanals per a tots els vials de la zona.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya