Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

27.10.2021 ACTUACIÓ TÈCNICA PLANIFICADA A LES 18:30H QUE COMPORTARÀ TALL DEL SERVEI, ENTRE ALTRES APLICACIONS, A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA. DURADA ESTIMADA: 30 MINUTS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2019/8111

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Voldria demanar-vos que espereu del lot 2 en els criteris d'accessibilitat universal en la visita i continguts del museu. 17/07/2020 13:58h
En el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) diu:
"Es presentarà memòria amb un màxim de 2 cares (...) on es valorarà el subministrament de productes que tinguin en compte la facilitat d'ús o la possibilitat d'ús de persones amb discapacitat visual, auditiva, de mobilitat o altres, i la facilitat d'ús per a una diversitat de públics en general."

Per tant, es tracta de proposar algunes mesures o propostes que tinguin a veure amb aquests aspectes.
Bon dia, s'han de presentar els CV de l'equip de treball en el sobre C, d'ambdos lots? Gràcies 17/07/2020 13:43h
Bon dia,

No s'ha de presentar els CV en cap dels dos lots. Tal com diuen els PCAP l'acreditació de l'equip de treball del lot 1 serà una relació de subministraments acompanyada de certificats d'execució expedits pels destinataris públics o privats dels treballs.
Pel que fa el lot 2 no hi ha res relacionat amb l'equip de treball i no s'ha d'aportar cap CV.
Bona tarda, en referencia als equips informàtics a subministrar del lot 2, voliem esclarir: Pregunta1: - Respecte als interactius Arxiu, es demanen 4 pantalles táctils i només un equip de control, mentre que als esquemes inclosos al Disseny museogràfic hi apareixen un equip per pantalla. Per quin criteri ens hem de regir a l'hora de preparar l'oferta? PRegunta 2: - no s'especifica si els equips Ordinador PC slim Barebone DS77u7 han de dur algún sistema operatiu instal·lat o si aquest el subministrarà el museu. Pregunta 3: - respecte els equips que ja son obsolets al mercat com el Ordinador PC slim Barebone DS77u7, on hem d'especificar els equips proposats com a substituts? Pregunta 4: Finalment, en el cas de voler oferir millores que impliquin canvis de equips o del sistema general, quin és l'apartat per incloure-les i poder fer constar aquestes propostes? Pregunta 5: En quin capítol s'inclouen els suports dels monitors doncs no venen inclosos als amidaments? i quines especificacions han de complir (a paret, autoportants, etc.)? Gràcies 17/07/2020 08:32h
Pregunta 1:
El pressupost inclou 4 pantalles tàctils i 1 ordinador, per tant, són aquestes quantitats les que cal tenir en compte.
Pregunta 2:
Els ordinadors han de portar el sistema operatiu Windows 10 o l'actualització més recent en el moment del muntatge.
Pregutna 3:
No es demanen marques concretes, al pressupost sempre hi consta "marca x o SIMILAR". No és necessari especificar ara l'equip concret que es proposa.
Pregunta 4:
No es valoren aquestes millores excepte pel que fa a l'acreditació de característiques ambientals: eficiència energètica, nivell d'emissions sonores i electromagnètiques. No és necessari especificar quin equip concret s'aportarà.
Pregunta 5:
La instal·lació dels monitors està inclosa al Lot 1, capítol 4 Museografia.
Bon dia, En el sobre C del lot 1, s'indica que s'ha d'incloure una relació dels principals subministraments amb els seus certificats d'execució. Si aquesta informació está en el RELI i ja s'indica en el DEUC, és necessari afegir aquesta relació en el sobre C? Gràcies 16/07/2020 10:30h
En el sobre C es demana Els subminsitraments o treballs similars d'ALGUNS DELS MEMEMBRES DE L'EQUIP adscrits en el contracte. No son de l'empresa. La'creditació, tal com diu serà un CERTIFICAT D'EXECUCIÓ expedit pel destinatari públic o privat dels treballs.
Recordem que aquí es valora els membres de l'equip. Per tant en el certificat ha de soritr EL NOM DE LA PERSONA i no el nom de l'empresa ja que en aquses cas seria solvència i no es podria valorar.
Bon dia, Veiem que al sobre A (comú a ambdós lots) s'ha d'incloure un compromis de persones adscrites (equip de treball). Hi ha algun annex a cumplimentar d'aquest compromís? S'han d'incloure, juntament amb aquest compromís, els CV de cadascun dels membres de l'equip? Gràcies 16/07/2020 10:26h
No hi ha cap model publicat. Solament s'haurà de posar nom i sognoms de les persones adscrites al contracte. Res més. No CV
Bon dia, en començar a fer la inscripció no em dóna opció al Lot3 15/07/2020 11:17h
Aquest expedient és de subministraments del musseu del suro i solament hi ha dos lots. Possiblement us referiu a l'expedient 2020/2301 que hi h a tres lots i es tracta d'un expedient de serveis
Hola, seria possible concertar una nova visita a les instal·lacions, ja que no vam poder assistir a la del passat divendres? Gràcies. 14/07/2020 11:50h
No és possible organitzar una altra visita al Museu del Suro. Podeu visitar el Museu durant les hores que és obert al públic i, si ens aviseu prèviament, demanarem que pugueu visitar el Museu de forma gratuïta.


bon dia,..ens poden facilitar amidaments de la partida 02.07?,... i en quin plànol no ho podem trobar? moltes gràcies 14/07/2020 11:11h
Aquesta partida alçada es va introduir al pressupost a mode de previsió i no està definida amb més precisió als plànols ni a la memòria. S'acabarà de definir durant l'execució.
¿Altres partides que al pressupost també estan definides de forma genèrica, sí que apareixen ben definides als plànols. Per exemple, la cortina de peces de suro.

Bon dia, Hi ha previsió de fer una visita a les instal·lacions? Gràcies 08/07/2020 11:30h
Visita al museu del suro: divendres 10 a les 12h

La visita al Museu del Suro per aquelles empreses que hi estiguin interessades tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 12h i cal que els interessats per a inscriure's a la visita envïn un correu electrònic a: contractació @ddgi.cat
bon dia, consulta tècnica referent a la infografia del territori surer. El metacrilat sobre les zones suredes (4), s'ha de retallar seguint el contorn de la zona? Sobre aquestes zones sureres, els rius i llacs també son corporis superposats, o s'han de retolar/pintar sobre el metacrilat de la sureda. Moltes gràcies 06/07/2020 09:19h
Bon dia,
El sistema de fabricació concret de cada element de museografia, en allò que no quedés prou especificat en els documents Guió Expositiu, Disseny Museogràfic i Amidaments i pressupost, es definirà durant l'execució del subministrament, d'acord amb el coordinador de l'execució del subministrament i el Museu del Suro
Al document amidaments pag 11 fa referència a les característiques de la APK, pero al Capitol 10.12 només fa referència a instal·lació de la APK. S'ha preveure també el desenvolupament de la apk en aquests termes (amidaments pag 11) o serà ja facilitada per part del museu? 03/07/2020 22:44h
Bon dia,

El lot 2 Enginyeria audiovisual i audioguies comprèn el subministrament i instal·lació i posada en funcionament dels equips informàtics i audiovisuals però no la producció dels continguts. Per tant, en el cas de la APK, s'ha d'instal·lar i posar en funcionament però no s'ha de desenvolupar. Serà facilitada pel Museu del Suro.
Bona tarda, No queda clar quan s'ha d'acreditar la solvència tècnica indicada en el punt G.1 b (tant del Lot 1 com del lot 2). Si en el moment de presentar la oferta (tal com s'indica en els Criteris d'adjudicació, punt H) o un cop s'hagi proposat al licitador per la adjudicació (clàusula 15 dels PCAP) El principals subministraments, s'han d'exposar en el DEUC o en document separat? L'equip de treball, s'ha d'especificar en el sobre C? Les mostres, s'han d'aportar en el sobre B? Salutacions 03/07/2020 22:43h
Bon dia,

La solvència l'acreditarà el licitador que hagi presentat la millor oferta.
Pel que fa al contngut de cada sobre, en la clàusula 11.10 "contingut dels sobres" està especificat (pàgina 34)
En el DEUC s'haurà de d'incloure els principals subministraments, excepte que ja estigui al RELI o el ROLECE, que s'haurà desmentar.
L'equip de treball va al sobre A.
Les mostres van al sobre B (pàgina 8)
A més l'oferta, com que s'ha de presetnar electrònicament ja tenen habilitat tota la documentació voluntària i obligatòria que s'ha de presentar.
ens podrien facilitar el document d'amidaments pressupost en suport excel? Moltes gràcies ! 01/07/2020 12:53h
Bon dia,

En relació a la vostra pregunta no podem facilitar el document excel que ha servit de base per a preparar el pressupost ja que no disposem d'un excel degudament separat en els lots del contracte ni que s'ajusti adequadament als termes de la licitació.
Bona tarda, En els plecs administratrius, s'indiquen els criteris quantificables mitjançant la fòrmula: Oi-Om Pi=P (1- -------) IL Els agrairia si ens poden indicar a què correspon cada variable, doncs no està especificat als plecs. Cordialment 01/07/2020 08:20h
Bon dia, cada variable correspona al següent:

Oi-Om
Pi=P (1- -------)
IL
Pi= punts de l'oferta i
P= punts del criteri preu
Oi= preu de l'oferta i
Om= preu de la millor oferta
IL= import de licitació
És possible inscriure's al concurs mentre s'estigui tramitant la inscripció al RELI? 29/06/2020 10:15h
Bon dia,

La resposta és sí.
En aquest expedient no hi ha publicat el plec de clàusules tècniques? 26/06/2020 08:47h
No. Hi ha la publicació de 3 projecte del museu: Amidaments Pressupost, Guió expositiu, i Disseny museogràfic
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya