Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
22/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En la segona consulta no m'estava referint al fet que els continguts siguin impartits per tècnics sinó si els continguts tècnics als quals es refereixen de quina naturalesa han de ser, ja que diuen tècnic i científics /sanitaris. No sé si parlen de dos tipus de continguts diferents o que els continguts siguin de l'àmbit científic/sanitari i siguin tècnics, o pot haver-hi continguts tècnics que no tinguin a veure amb l'àmbit sanitari. 22/02/2021 17:10h
L'objecte social de la Fundació consisteix a promoure una major i millor utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) en l'àmbit de la salut. És per això que es valorarà la proposta d'incorporació d'anglès específic tant de l'àmbit tecnològic com de l'àmbit de la salut/sanitari.

La forma d'inclusió en la formació d'aquest anglès específic (separant els continguts de cadascun dels referits àmbits o bé unificant-los) és una qüestió que correspon definir al licitador en la seva proposta. Aquesta proposta serà objecte de valoració per part de la Fundació.
Quant a l'últim punt a valorar amb 9 punts dins dels criteris subjectes a judicis de valor, a quin tipus de millores en concret es refereixen? Aquestes poden ser variades però a quin tipus donaran prioritat vostès? 22/02/2021 13:08h
Com s'indica en el criteri de valoració, haurà de tractar-se d'ampliacions que resultin convenients i adequades per al desenvolupament de la formació, i no podran suposar cost addicional per a la Fundació.
Respecte als contingut objecte de valoració tècnics i científics/sanitaris, els tècnics han de ser també en aquest àmbit científic /sanitari o poden ser tècnics d'una altra índole? 22/02/2021 13:06h
D'acord amb la redacció del criteri de valoració, allò que es valorarà és la proposta que el licitador ofereixi per incloure en la formació anglès específic de l'àmbit tecnològic i de la salut/sanitari. No és per tant requisit per a entrar a valorar aquest criteri que la formació sigui impartida per tècnics de l'àmbit tecnològic i de la salut/sanitari.
Al PPT en el punt 3.1 s'indica que les classes grupals són mensuals i en el punt 3.2 indiquen que aquestes sessions grupals són quinzenals, ens ho podrien aclarir? 22/02/2021 13:00h
Les classes grupals són mensuals, com s'indica en l'apartat 3.1 del PPT. La referència a quinzenals que es realitza en l'estimació continguda en l'apartat 3.2 és errònia.
POR FAVOR SOLICITAMOS, SI ES POSIBLE LOS PLIEGOS DE ESTE CONCURSO EN CASTELLANO. MUCHAS GRACIASA 17/02/2021 17:18h
Acabamos de publicarlos, en el tablón de anuncios de la licitación (apartado "dudas y preguntas")
Traducció dels plecs al castellà 17/02/2021 17:14h
A sol·licitud de dues empreses interessades en la licitació, s'han traduït al castellà els Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i el Quadre de Característiques (QC). S'annexen els tres documents. La traduccio s'ha realitzat amb eines de traduccio automàtica. A tots els efectes, i en particular a efectes legals, el PCAP, el PPT i el QC vàlids són els que van ser publicats el passat 11 de febrer de 2021, que són els aprovats per l'òrgan de contractació. Per tant, si es detecta qualsevol contradicció entre la documentació aprovada i la seva traducció al castellà, prevaldrà com a text vàlid l'original en català.

A solicitud de dos empresas interesadas en la licitación, se han traducido al castellano los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y el Cuadro de Características (QC). Se anexan los tres documentos. La traducción se ha realizado con herramientas de traducción automática. A todos los efectos, y en particular a efectos legales, el PCAP, el PPT y el QC válidos son los que fueron publicados el pasado 11 de febrero de 2021, que son los aprobados por el órgano de contratación. Por lo tanto, si se detecta cualquier contradicción entre la documentación aprobada y su traducción al castellano, prevalecerá como texto válido el original en catalán.
Bon dia, Som una empresa que realitza formació en idiomes on-line i estem interessats en presentar-nos a aquesta licitació. Hem vist al Plec administratiu que és requisit de solvència tècnica per presentar-se haver prestat serveis de formació a empreses amb més de 30 treballadors. Nosaltres no podem acreditar aquest extrem, ja que no hem treballat amb una empresa determinada realitzant una formació exclusiva per al seu personal, però per altra banda disposem de 4 centres físics de formació d'idiomes i de més de 400 alumnes (tan treballadors d'empreses com estudiants) estudiant de forma simultània en la nostra plataforma de formació on-line. Pel fet de no haver prestat serveis a plantilles completes d'empreses es considera que no tenim la capacitat adequada per prestar el servei que sol·liciten? Ens sembla un criteri massa restrictiu i que no aporta absolutament cap tall de qualitat a aquesta licitació. Així doncs, considerem que una empresa que presta serveis de formació on-line a grans quantitats d'alumnes és igual de capaç i ha de tenir els mateixos drets que una empresa de formació que acrediti formacions a plantilles d'empreses. Ja que al cap i a la fi el que es demana és una plataforma on-line potent que pugui formar al personal en els idiomes requerits complint amb l'establert al PPT. Preguem reconsidereu el criteri de solvència tècnica demanat. Atentament, HC LANGUAGES & DEVELOPMENT, S.L. 17/02/2021 08:34h
Bon dia,

En efecte, el criteri de solvència tècnica establert és "Execució en els darrers tres anys de, com a mínim, tres (3) serveis de formació on-line en idioma anglès per a empreses privades o entitats del sector públic amb una plantilla mínima de 30 places".

Al respecte, ens remetem a la justificació del referit criteri de solvència que apareix a l'informe justificatiu publicat al perfil del contractant, entre la documentació de la licitació:

"Justificació del criteri de solvència tècnica o professional: els requisits mínims de solvència establerts es troben vinculats a l'objecte del contracte i resulten proporcionats, tal i com s'exposa a continuació.

En primer lloc, s'exigeix experiència específica en formació on-line atès que, per la particularitat del format, disposar d'experiència únicament en formacions presencials podria posar en risc l'execució del contracte. Per altra banda, l'exigència d'experiència en formacions per a empreses o entitats del sector públic també està relacionada amb l'objecte del contracte, atès que, com s'ha exposat, l'objectiu del contracte és oferir una formació en anglès a nivell professional, formació de característiques diferents a la que es pot oferir a nivell acadèmic o individual.

Es demana també que l'experiència sigui per empreses o entitats del sector públic amb una plantilla mínima de 30 places, aspecte totalment proporcionat a l'objecte del present contracte, ja que la Fundació disposa en aquests moments de 37 treballadors (preveient-se una ampliació màxima de llicències fins a 42 treballadors). En aquest sentit, es considera rellevant per a garantir l'adequada execució del contracte disposar d'expertesa en l'organització de formació per a grups nombrosos (creació i gestió dels diferents grups de nivell, etc.).

Finalment, el fet d'exigir l'execució de 3 contractes d'aquest tipus en els darrers 3 anys resulta suficient i en cap cas excessiu, sinó adequat per a garantir la mínima experiència necessària per a assegurar l'execució de l'objecte del contracte".

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya