Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
902655/20
Tinc l'arxiu 'Resum-oferta' correctament signat i validat. Si l'obro amb Adobe Reader efectivament posa 'Siganture valid' amb el tic verd. Però quan el selecciono a l'ultim pas per enviar-lo em posa 'Hi ha hagut un error en la presentació' i al justificant que es genera posa que la validació de signatures és incorrecte. Com puc pujar-ho? 04/05/2021 13:49h
No tenim cap incidència des de la plataforma, per tant entenem que tot funciona correctament. Mireu que no sigui un problema vostre de signatura.
He pujat correctament el document DEUC signat al sobre A i els arxius del reportatge al sobre B, al tancar l'oferta em diu que falten documents obligatoris i L'oferta actual no conté tots els documents obligatoris. Em presento al Lot 1 unicament, gràcies. 04/05/2021 10:19h
En l'apartat en la plataforma "Com presentar ofertes?" es poden descarregar el manual per tal sol·lucionar els problemes que tinguin a l'hora de publicar l'oferta, si el problema persisteix podem obrir una incidència amb l'AOC.
Buenos días, quería preguntar si se pueden presentar 2-3 fotos además de las 5 para el Lote 1, en el campo "Otra Documentación". Muchas gracias, Saludos cordiales. 04/05/2021 08:24h
No, la documentación adicional no se va a tener en cuenta en ningún caso.
Referent al document DEUC, entenc que cal enviar un exemplar per cada Lot. Cal signar digitalment aquests PDF's o no és necessari? Gràcies 30/04/2021 08:16h
És necessari presentar un DEUC per a cada lot. Els DEUCS han d'anar signats digitalment.
Hem intentat penjar les imatges pels lots 1 i 2 amb la resolució que ens demaneu al sobre digital i excedeixen els 25 MB permesos pel sistema. És que potser hem de portar-vos els reportatges de mostra amb un pendrive? Gràcies 29/04/2021 12:06h
Per a poder enviar les fotografies a través de la plataforma mitjançant sobre digital, s'haurà de baixa la mida i canviar el format de lliurament. A continuació s'adjunten les especificacions concretes, descrites en el mateix format que en el PCT, per a la correcta presentació de la oferta: "3.4 Característiques de les fotografies - Mínim 2500px (alçada en format apaïsat / amplada en format vertical) - 300 ppp - mode RGB 3.5 Fitxers digitals que formen part del reportatge fotogràfic - Arxius JPG de cada fotografia - Una còpia de cada imatges re enquadrada a format 1080x1080 i 72ppp per a l'ús en xarxes socials en format JPG 3.6 Lliurament del reportatge fotogràfic - La presentació de les ofertes s'haurà de fer de manera telemàtica, a través de l'eina sobre digital seguint les indicacions establertes en el Plec de clàusules Administratives."
Tot s'ha de presentar de manera electrònica
Bona tarda, respecte l'apartat de solvència econòmica del DEUC: on s'ha de detallar la relació dels principals encàrrecs fet en l'àmbit de l'objecte de contracta, ha de ser dels 3 darrers exercicis o només del millor dels tres darrers exercicis? I d'altra banda, si ens presentem a tots dos lots, s'ha de presentar només un document DEUC per tots dos lots, o un de diferent per cada lot? Gràcies 29/04/2021 11:54h
Es demana la solvència economica en el millor dels darrers tres exercicis, de conformitat amb l'article 87. L'acreditació documental de la solvència, es demanarà als millors classificats i possibles empreses homologades de l'acord marc en el cas de no haver-ho presentat anteriorment.
Hola Para la entrega de documentación veo que se ha de firmar con certificado digital, yo no dispongo de él, lo he solicitado pero no me dan cita en Hacienda hasta el día 11 de mayo ¿Hay alguna otra manera de hacerlo? Gracias 29/04/2021 11:53h
Las ofertas se tendrán que presentar firmadas digitalmente.
Bona tarda, sobre la solvència econòmica: queda clar que es demana el volum de negocis en l'àmbit de l'objecte de contracte del millor dels darrers 3 exercicis (segons article 87) però per altra banda en el DEUC, en l'apartat de la solvència econòmica, s'està sempre referint als 3 darrers exercicis. A la llista de treballs principals realitzats que s'ha d'emplenar ha de ser només del millor dels 3 darrers exercicis o ha de ser de tots tres exercicis? És una mica confús. Gràcies 29/04/2021 09:10h

S'hauria d'emplenar l'apartat IV del DEUC "criteris de selecció" on s'especifica un apart concret per a la solvència econòmica i financera i per a la tècnica i professional. Només s'haurà d'emplenar allò que sigui requerit per a la presentació a la licitació. S'ha de tenir en compte que si en el DEUC s'indica que es compleixen amb tots els criteris de selecció requerits, i no s'han especificat concretament els treballs o la solvència, es requerirà per a la posterior acreditació.

La solvència econòmica, d'acord amb l'article 87 de la LCSP es referida al millor exercici dels últims tres anys.

S'ha de presentar oferta per a cada un dels lots, indicant a quin lot es presenta oferta. S'ha de presentar un DEUC per a cada lot.
Bon dia, tinc una pregunta respecte a la licitació (902655/20): Omplint el DEUC demana: "Figura l'operador econòmic inscrit en una llista oficial l'operadors autoritzats o té un certificat equivalent (per exemple, en el marc d'un sistema nacional de (pre)classificació)?" A què es refereix? Vol dir si tenim una firma digital? Posteriorment demana un numero d'inscripció o certificat corresponent pero sembla que no hi ha CIF entre les opcions. 28/04/2021 14:09h
Es refereix a la inscripció en:

RELI: Registre electrònic d'empreses licitadores
ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
Hola Acabo de leer estas dos respuestas y no me queda claro si tengo que enviar propuesta de mis precios por fotografías o no. Podrían por favor aclararlo Muchas gracias L'aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en el plec el compliment dels quals s'ha indicat en el DEUC, l'haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l'adjudicació. Per tant, un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran als licitadores que hagin presentat millor oferta, dintre del termini de deus dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en què s'hagués rebut el requeriment, per a que presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 del plec de clàusules administratives si no s'hagués presentat amb anterioritat. Per a ser homologat en l'acord marc, no s'ha de presentar proposició económica. La información que ha de contenir els sobres està a la clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives "propostes dels interessats". Els criteris de valoració de les proposicions, es farà mitjançant criteris subjectes a judici de valor. 28/04/2021 14:09h
Para ser homologado en el acuerdo marco no se tiene que presentar proposición económica. La información que debe constar en los sobres es la que se desprende de la cláusula 13 del Pliego de cláusulas Administrativas. En el sobre B se tiene que presentar la documentación que se evaluará siguiendo criterios sujetos a juicio de valor.
Una vegada enviada la proposta, ja no es pot afegir res més ? Tampoc tinc clar on es col·loca l'oferta econòmica. Crec que en el sobre B? 28/04/2021 12:37h
Un cop presentada la proposta ja no es pot modificar. Per a ser homologat en l'acord marc, no s'ha de presentar proposició económica. La información que ha de contenir els sobres està a la clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives "propostes dels interessats". Els criteris de valoració de les proposicions, es farà mitjançant criteris subjectes a judici de valor.
Bon dia, tinc una pregunta respecte a la licitació (902655/20) : Si l'empresa amb la qual ens presentem no te tres anys d'antiguitat (en te dos), per la solvència econòmica i financera cal que presentem els comptes anuals que tenim de l'empresa (que serien els de dos anys) i un any dels comptes com a autònom (que es com treballava anteriorment a fundar l'empresa)? 28/04/2021 12:15h
La exigència de la solvència económica, de conformitat amb l'article 87 de la LCSP es refereix al volum de negocis en l'àmbit al que es refereix el contracte, refeerit al millor exercici dins dels tres últims anys.
Bon dia, tinc una pregunta respecte a la licitació (902655/20) : Per l'"Acreditació de la representació" quan es representa a una persona juridica (empresa S.L.) es suficient amb l'Escriptura de Constitució on surt que sóc l'administrador de l'empresa? Gracies 28/04/2021 12:01h
Per a l'acreditació de la representació la inscripció al RELI o ROLECE és suficient, en tant que apareix en el registre. En cas de no estar inscrit, l'acreditació de la representació amb l'escriptura és correcta.
Bon dia, el meu dubte es sobre on és presenta la documentació de la solvencia, a la plataforma sobre digital no ho veig, en concret aquesta següent, gràcies: solvencia técnica requerida es una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incorpore los importes, fechas i destinatario público o privado 28/04/2021 11:49h
L'acreditació de la solvència tècnica es pot presentar en el sobre A. En el sobre A "DOCUMENTACIÓ GENERAL" haurà de contenir obligatòriament el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i mitjançant el qual s'haurà de declarà que es compleix l'establert en la clàusula 13.3 SOBRE "A" del plec de clàusules administratives (entre altres, la solvència).

L'aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en el plec el compliment dels quals s'ha indicat en el DEUC, l'haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l'adjudicació. Per tant, un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran als licitadores que hagin presentat millor oferta, dintre del termini de deus dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en què s'hagués rebut el requeriment, per a que presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 del plec de clàusules administratives si no s'hagués presentat amb anterioritat.
En relación a su respuesta a mi pregunta anterior sobre la firma con certificado digital. ¿Podría firmar digitalmente con IDCAT? Gracias 28/04/2021 11:48h
L'IDcat certificat digital, permite acceder a diferentes tramites i gestiones que ofrecen muchas administraciones públicas. Siempre que el certificado digital sea correcto,no debería haber problema.
Hola Para la entrega de documentación veo que se ha de firmar con certificado digital, yo no dispongo de él, lo he solicitado pero no me dan cita en Hacienda hasta el día 11 de mayo ¿Hay alguna otra manera de hacerlo? Gracias 28/04/2021 09:25h
Las ofertas se tendrán que presentar firmadas digitalmente.
Buenas tardes La documentación que se ha de enviar en la Solvencia Técnica ¿Cómo puedo pedir certificado con los trabajos que he realizado para el AMB durante estos últimos 3 años? Gracias 28/04/2021 09:22h
De conformidad con lo establecido en la cláusula 4.8.2 del Pliego de cláusulas Administrativas, la solvencia técnica requerida es una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incorpore los importes, fechas i destinatario público o privado. Los servicios o trabajos efectuados se acreditan mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por el mismo, o a falta de este, declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
En este sentido, siempre que se presente una relación detallada de los servicios prestados por l'AMB, y se cumpla con lo establecido en la cláusula 4.8.2 del pliego de cláusulas no se requerirá por parte de l'AMB la presentación de certificados de trabajos realizados para esta administración puesto que ya disponemos de la información.
Bona tarda, sorgeix el dubte sobre la mida que han de tenir les fotografies que entreguem. Indica que han de tenir les característiques dels punts 3.4 3.5 3.6 del plec tècnic. S'interpreta que s'han d'entregar en TIFF i alta resolució. Això genera una contradicció ja que la informació general que hi ha sobre formats i pes màxim dels documents que es pugen als sobres, indica que no pot excedir dels 25MB. Els formats TIFF tindran un pes major. Podeu confirmar doncs quines son les característiques de format i tamany/pes de les fotografies? Gràcies. 27/04/2021 12:05h
Per a poder enviar les fotografies a través de la plataforma mitjançant sobre digital, s'haurà de baixa la mida i canviar el format de lliurament.

A continuació s'adjunten les especificacions concretes, descrites en el mateix format que en el PCT, per a la correcta presentació de la oferta:

"3.4 Característiques de les fotografies
- Mínim 2500px (alçada en format apaïsat / amplada en format vertical)
- 300 ppp
- mode RGB

3.5 Fitxers digitals que formen part del reportatge fotogràfic
- Arxius JPG de cada fotografia
- Una còpia de cada imatges reenquadrada a format 1080x1080 i 72ppp per a l'ús en xarxes socials en format JPG

3.6 Lliurament del reportatge fotogràfic
- La presentació de les ofertes s'haurà de fer de manera telemàtica, a través de l'eina sobre digital seguint les indicacions establertes en el Plec de clàusules Administratives."

Bon dia, Us escric en relació a l'anunci de licitació número 902655/20 Acord marc per a la contractació dels serveis de realització de reportatges fotogràfics de les actuacions i de les activitats gestionades i executades per la direcció de serveis de l'espai públic. La pregunta és sobre el Mitjà d'acreditació de la solvència econòmica: Sóc autònoma.Quan diu que els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil (suposo que és el cas de l'autònom) diu que acreditem el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. A què es refereix? Els autònoms tenim un llibre de comptes a partir del qual extraeiem el resultat que presentem trimestralment per pagar l'IVA i anualment per pagar la renta. Quin seria el document que ho acredita? El llibre de comptes (no estan registrats enlloc) o els models IVA o Renta presentats a Hisenda? En segon lloc, cal presentar només les activitats que tinguin el mateix tipus d'encàrrec al lot que ens presentem? Gràcies 20/04/2021 11:48h
Per a l'acreditació de la solvència econòmica s'ha de presentar documentació on es vegi de manera clara el volum anual de negocis. Aquesta acreditació es pot fer a través d'una certificació de l'agència tributària on queda constància el volum anual de negocis, o bé amb la declaració de la Renta.
D'altra banda, la solvència tècnica s'ha de presentar sobre el lot al que es presenti oferta
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya