Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
902621/20
Bon día, Els documents que acreditin la solvència econònica financera i tècnica professional cal adjuntar-los també en el sobre C o és suficient que quedi refelctit en el DEUC? Gràcies! 26/04/2021 11:49h
Tal com s'explica en el Plec de Clàusules Administratives, la documentació acreditativa l'haurà d'aportar únicament el millor classificat. En el DEUC, es declararà que es compleix amb cadascun dels requisits de solvència establerts per a participar en aquesta licitació.
El plec de bases esmenta la següent frase: "L'espai situat entre la façana de la biblioteca i la traça paral·lela a aquesta façana fins a l'olivera (que s'haurà de conservar), quedarà lliure d'impediments i elements de qualsevol tipus, donades les necessitats d'aquest espai durant la Setmana Santa." Dins d'aquest àmbit actualment hi ha gairebé una dotzena d'arbres, fanals i bancs lineals de formigó. Seguint les directrius del paràgraf anterior, s'han d'eliminar o es poden mantenir? Gràcies 22/04/2021 12:07h

Avui l'espai existent permet les activitats dels passos i les processons del divendres Sant, pel que la proposta no ha de poder afegir impediments a aquestes activitats.
Bon dia, l'autoria de redacció de projecte i direcció d'obra pot recaure en una altra persona de la UTE que no sigui específicament la que aporti la solvència d'una actuació de característiques similars (PEM major o igual a 1.000.000 ¤)? Gràcies 20/04/2021 14:35h
No, l'autor/director ha de complir íntegrament amb tota la solvència que es demana en el plec per aquest, ja que del contrari la solvència demanada per la finalitat.
En referencia a les preguntes previes respecte a l'informació gràfica. Dibuixos axonometrics són admesos? o en tant en quant els dibuixos axonomètrics són representacions que formen part de la família de les perspectives tampoc son admesos? Entenem que quan es respon "Cap renders ni perspectiva", es refereix a "vistes" (perspectives fugades) però no les axonmètriques (perspectiva paral.lela). per tant, es poden incloure representacions AXONOMÈTRIQUES? Gràcies 07/04/2021 09:07h
Axonometries seran admeses.
En referència a la pregunta prèvia del dia 06/04/21 a les 08,33h; en cas que un estudi jove es presenti amb la solvència d'un altre i formin una UTE, haurien d'escollir només una persona com a autor? Com és això compatible amb aconseguir dotar de solvència als joves de cara a propers concursos? 06/04/2021 11:02h
Pel que fa a la primera pregunta es va donar resposta el 5/3/21 com també avui a les 8.33. Respecte a la segona, cada licitació és independent i únicament es pot donar resposta a les qüestions que afecten a aquesta licitació.
Bon dia, L'autor del projecte pot recaure en dues persones diferents? Gràcies 06/04/2021 08:33h
Com ja es va respondre el 05/03/2021 en aquest Perfil, i d'acord amb el Plec, la persona d'autor i director d'obra ha de ser una, no pot recaure en més d'una persona.
Bon dia. En l'espai inferior del A3 hem de incloure el Títol de manera que coincideixi exactament amb el del PCAP. En aquest document, l'unic títol diu: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE SERVEIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA Licitació per procediment obert amb participació de jurat No fan referencia directa a l'objecte del concurs, com podría ser, per exemple, "Reurbanització de la plaça de la Bòbila". ¿Quin és exactament el títol a incloure a la part inferior del A3? ¡Gràcies! 26/03/2021 12:57h
El títol és - com diu el PCAP i en el mateix anunci - : Servei consistent en la redacció del projecte i la direcció de les obres de reurbanització de la plaça de la Bòbila, als termes municipals d'Esplugues de Llobregat i de l'Hospitalet de Llobregat, i es pot optar per una versió completa o reduïda d'aquest, sempre que s'identifiqui clarament l'objecte del contracte.
Bon dia, volia preguntar si a l'espai de la presentació reservat per la memòria es poden incluir llegendes, esquemes, i material gràfic que ajudi a entendre el concepte, o només text. Moltes gràcies! 19/03/2021 14:55h
Si però no perspectives ni 3D ni renders
Bona tarda, podrieu facilitar documentació cartográfica o algun tipus de base material sobre la qual treballar la proposta? Fer constar, que el web amb.geoportal, on normalment descarreguem la infromació cartografica esta inactiu, apareix una alerta de que els serveis estan inactius a causa de l'atac informàtic que ha patit l'AMB... per tant demanem siusplau, poseu a disposició algun material o bé potser replantejar el termini fins que no tingueu aquest problema resolt i es pugui fer ús dels recursos necessaris per treballar en condicions. 19/03/2021 10:33h
Per problemes informàtics no es pot accedir a la documentació cartogràfica d'aquesta licitació. És per això, que se SUSPÈN EL TERMINI màxim per a la presentació d'ofertes d'aquesta licitació amb efectes des del dia 10 de març. Es publicarà en aquest mateix anunci la nova data de finalització per a la presentació d'ofertes.
Bon dia. Aquesta pregunta ja s'ha realitzat però no ens ha quedat molt clara la resposta, disculpeu que la repetim. El plec diu clarament que no es poden incloure renders, però no diu que no es puguin incloure dibuixos en perspectiva (isomètrica, caballera, o de qualsevols tipus), sense renderitzar. Moltes gràcies! 15/03/2021 12:47h
Cap render ni perspectiva
Bon dia. Un parell de dubtes en relació amb el plec tècnic "ANNEX 1. Característiques de l'actuació Tots els projectes es facin dins d'un marc en el que (...) s'atenguin a valors com: (...) La incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació eficients quan sigui convenient" >¿Podríeu definir més concretament a què us referiu quan es parla de la incorporació de sistemes tecnològics? "A1.7 Programa funcional i superfícies L'espai situat entre la façana de la biblioteca i la traça paral·lela a aquesta façana fins a l'olivera (que s'haurà de conservar), quedarà lliure d'impediments i elements de qualsevol tipus, donades les necessitats d'aquest espai durant la Setmana Santa." ¿Es té en compte l'Escala que dona accés a la biblioteca quan es parla d'aquest eix (façana biblioteca-olivera) que ha de quedar lliure d'obstacles? ¿Es valora l'opció d'enderrocar o substituir-la d'alguna manera? O bé, la traça que ha de quedar lliure és a partir d'aquesta escala? Moltes gràcies. 15/03/2021 09:35h
Bon dia,

Resposta 1:
La incorporació de sistemes tecnològics fa referència a qualsevulla opció que desenvolupi el plec de sostenibilitat annexat al concurs.

Resposta 2:
Pel que fa a l'escala no es preveu enderrocar-la i per tant l'espai ha d'esser al davant de l'equipament i ha de quedar lliure pels possibles actes populars.

Salutacions.
Bona tarda. En la plaça de la Bòbila hi ha aparcaments subterranis perquè veiem les rampes, i també perquè s'esmenten en el Plec, però desconeixem quina és la seva projecció ("huella"). Resulta difícil sense aquesta dada plantejar la proposta sobretot pel que fa a zones verdes i a possibles alteracions de la cota del paviment que proposem, tots dos temes molt determinats per la presència del forjat dels aparcaments. Moltes gràcies! 12/03/2021 11:58h
Amb la informació disponible no tenim constància que hi hagi cap aparcament sota l'espai públic.
Bon dia. En el punt 4.8 del Plec de Clàusules Administratives es parla d'haver participat com autor o com a part de l'equip redactor en un projecte i en la direcció de les obres d'una actuació de característiques similars (PEM major o igual a 1.000.000 ¤). Podrien especificar una mica més què s'entén per "característiques similars"? Cal que es tracti d'un projecte de la mateixa naturalesa (espai públic) o pot ser un projecte d'arquitectura que compleixi amb els requisits esmentats de PEM? Gràcies 09/03/2021 08:38h
Característiques similars vol dir que sigui una obra d'urbanització que compleixi amb l'import econòmic.
No es pretén que es pugui acreditar imports similars en construcció d'habitatges o edificació, ja que la naturalesa de l'encàrrec és d'urbanització.
En les bases es demana NO incloure infografies (renders). S'admeten dibuixos tècnics en perspectiva (sense renderitzar)? Gràcies 08/03/2021 09:19h
Tal com diu el Plec, cap tipus de perspectiva -render-
És un dubte respecte a la següent frase del plec: "Autor/a de projecte i director/a de les obres, que haurà de recaure sobre la mateixa persona." Es poden presentar dos perfils com a autors i que un d'ells sigui el director d'obres però sense formar una UTE? i que el licitador no sigui el que portarà la direcció d'obra? Moltes gràcies 05/03/2021 11:26h
D'acord amb el Plec, la persona d'autor i director d'obra ha de ser una, no pot recaure en més d'una persona, amb independència de com s'integri la solvència i l'equip.
Bon dia. Tenim uns dubtes en relació al punt 4.8 Acreditació de la solvència, quan es parla de la Tècnica o professional: - S'admet haver participat en la DO d'unes obres similars com a Assistència tècnica i no sent directament el titular del servei. - Quins documents es demanen per a justificar aquest punt? - Es pot presentar un treball de redacció de projecte i un de DO que no siguin el mateix treball? - Es pot recórrer a la solvència de tercers? 25/02/2021 11:15h
1. En el plec fem referència a projecte i direcció d'obra, conjuntament.
2. Es considera que amb un certificat de la redacció i direcció de l'obra, expedit pel promotor de l'obra, és suficient. L'anterior, d'acord amb l'article 90 de la LCSP: "Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente"
3.També s'accepta tal i com diu el plec, que haurà d'haver participat com autor o com a part de l'equip redactor tant en el projecte com en la direcció.
4. Això s'explica en el Plec de Clàusules Administratives en la clàusula 13.5 (pàgina 19 a 20)
En la clàusula 4.8 del Plec de Clàusules Administratives quan es diu respecte la solvència tècnica el següent: 2. Haurà d'haver participat com autor o com a part de l'equip redactor, en un projecte i en la direcció de les obres d'una actuació de característiques similars (PEM major o igual a 1.000.000 ¤) en els darrers 8 anys. Es refereix que ha de ser respecte la mateixa actuació? 25/02/2021 09:35h

L'anterior implica que direcció i projecte ha de ser respecte la mateixa obra.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya