Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Ripollet
Codi d'expedient:
2021/1646

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Ni en el nostre cas, ni en cap proveidor mundial és conegut avui en dia alguna empresa que pugui proveir bosses de plàstic amb TAG rfid degudament programats i enganxats amb menys de 5 setmanes. En canvi es valora amb punts la reducció de la data de lliurament per sota de les 4, amb el risc que un proveidor amb poca o nul·la experiència amb el producte perquè el treballi per primer cop indiqui un número de setmanes menor a 4, impossible d'aconseguir i per tant així perjudicant comparativament amb punts un altre proveidor més coneixedor del producte. Es podria no valorar amb punts aquest aspecte del plec o instroduir un periode específic per cada tipus de producte? 05/05/2021 17:24h
Tal com determina la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars <<4. Règim jurídic de la contractació >> l'oferta que presenti cada licitador té caràcter contractual. En aquest sentit està obligat al seu compliment; cas contrari serà objecte de la imposició de les penalitzacions corresponents, incoades a partir de l'informe del control d'execució contractual que emeti el responsable municipal del contracte.
Al apartat 3.7.3 del plec tècnic, es parla de bosses normalitzades amb TAG RFID per a la fracció resta, pero a la descricpió s'especifica que poden ser amb còdi de barres o RFID compatible amb el sistema de lectura. El cost d'ambudes opcions és extremadament diferent. Seria necessari saber quina tecnologia es farà servir per identificar, per poder realitzar una oferta adaptada a les necessitats, o l'empresa adjudicataria s'adaptarà als tags/codis que oferti l'adjudicatari del concurs? 05/05/2021 17:17h
el cost que han d'indicar és amb TAG RFID, i no amb codi de barres.
Necessitaria saber a que tipo de papereres para equipaments municipals se refereixen, al menys material de fabricació, capacitat... 03/05/2021 14:09h
Ja contestada amb anterioritat
Necessitaria saber a que tipo de papereres para equipaments municipals se refereixen, al menys material de fabricació, capacitat... 03/05/2021 14:08h
Ja contestada amb anterioritat
Necessitaria saber a que tipo de papereres para equipaments municipals se refereixen, al menys material de fabricació, capacitat... 03/05/2021 14:08h
Ja contestada amb anterioritat
7. En el punt 13 del PCA indica que les millores es valoraran només pel que fa a oferta econòmica i increment de dedicació del coordinador... La pregunta és si es valorarà eventuals millores qualitatives en la puntuació subjectiva de l'apartat 12? 03/05/2021 14:05h
Efectivament, tal i com s'especifica en el punt 13 del PCAP, s'atorgaran 30 punts mitjançant criteris subjectes a judici de valor, en relació a la proposta de pla de treball de totes les fases, incloent les millores en relació al dimensionament del servei, les tasques a realitzar i els mitjans previstos.
6. Veiem que quan s'acaba l'etapa de reforç post implantació del servei (mes 12 i 11 respectivament) no hi ha previst cap servei d'informadors ambientals per la resolució d'incidències dels usuaris del Porta a Porta o del servei de contenidors... Com teniu previst la resolució de les incidències del servei de recollida porta a porta o contenidors a partir del mes 12? Preveieu fer-ho amb recursos propis? Preveieu haver d'ampliar el contracte amb aquesta partida? Si que hi ha incorporat la partida de seguiment i inspecció del servei de recollida? 03/05/2021 14:04h
Tal i com s'especifica en l'apartat 2.2.3b, és objecte de tota la vigència del contracte el seguiment i la gestió de les incidències del servei, incloent la visita i comunicació directa amb la ciutadania i la presència de personal de l'equip ambiental en punts de generació d'incidències.
En l'apartat 2.4 es pot veure la proposta de dimensionament en aquesta fase i a partir del mes 12 (el percentatge de la figura de Coordinació / tècnic i les persones destinades pel seguiment del servei i control de qualitat) per la resta d'anys del contracte. Tot i així, tal i com s'especifica en el mateix apartat "Se valorará la propuesta propia de organización de las empresas licitadoras que aporten una mejora en cuanto a recursos destinados y distribución de tareas entre fases".
5. No ens queda clara la funció amb el tractament d'habitatge vertical. Caldrà realitzar una primera visita de diagnosi, i una visita d'implantació per tal de donar les indicacions per poder prestar el servei. La compra d'eventuals "tòtems" o "pintura de via pública" no és objecte del LOT 1, sinó del LOT 2 (en modificació de contracte), correcte? L'adequació de la via pública amb aquests tòtems o pintura és objecte del LOT 1? o bé ho serà de l'empresa adjudicatària del servei de recollida de residus? O qui farà les tasques d'adequació de la via pública? A la Pàg. 18 del PPT fa referència a que es reserva una partida econòmica específica per això... mentre que a la pàg. 25 fa referència que caldrà coordinar amb l'empresa de recollida per aquest tema... 03/05/2021 14:04h
No ens queda clara la funció amb el tractament d'habitatge vertical. Caldrà realitzar una primera visita de diagnosi, i una visita d'implantació per tal de donar les indicacions per poder prestar el servei.
Tal i com s'indica en l'apartat 2.2.:"En cuanto a los edificios de 7 o más viviendas, durante la fase de preimplantación se habrá de planificar y realitzar una visita informativa y de diagnostico..."

La compra d'eventuals "tòtems" o "pintura de via pública" no és objecte del LOT 1, sinó del LOT 2 (en modificació de contracte), correcte?
Sí, correcte, tòtems s'inclou com a modificació de contracte, i la pintura de la via pública es contempla al lot 1.

L'adequació de la via pública amb aquests tòtems o pintura és objecte del LOT 1? o bé ho serà de l'empresa adjudicatària del servei de recollida de residus? O qui farà les tasques d'adequació de la via pública? A la Pàg. 18 del PPT fa referència a que es reserva una partida econòmica específica per això... mentre que a la pàg. 25 fa referència que caldrà coordinar amb l'empresa de recollida per aquest tema...
La col·locació dels penjadors i l'adequació de la via pública és objecte d'aquest contracte (s'ha de determinar mitjançant la diagnosi, el nombre d'elements necessaris, la seva adquisició i la seva instal·lació).
3. En el PPT indica que la tecnologia per la implantació del nou servei caldrà que sigui aportada per l'empresa al càrrec del servei de recollida. Això inclou, també, els mòduls específics necessaris per la vinculació inicial de l'utillatge amb la BBDD de l'aplicació? També inclou els aparells per fer la gestió i resolució d'incidències? 03/05/2021 14:02h
Les empreses licitadores d'aquest contracte no han de preveure aquesta tecnologia en les seves ofertes.
2. Idem per les sessions informatives prèvies... 03/05/2021 14:01h
Les sessions informatives prèvies es faran en espais municipals facilitats per l'Ajuntament tal com s'ha explicat a la pregunta anterior.
1. Per la realització de sessions informatives de la implantació del Porta a Porta o Contenidors, l'Ajuntament dotarà dels espais per fer les sessions? En el plec indica que caldrà tenir en compte la logística dels espais... això inclou també el lloguer d'aquests espais? O bé fa referència a la logístic concreta per la implantació del nou servei? 03/05/2021 14:01h
Els espais per fer les sessions seran facilitats per l'Ajuntament (equipaments municipals, etc.). Quan es fa referència a la logística dels espais es refereix a la coordinació amb les persones responsables dels espais municipals per fixar els dies, horaris, materials, requeriments tècnics, etc.
Sí que caldrà preveure el lloguer temporal d'un espai per l'emmagatzematge i muntatge dels kits del porta a porta, tal i com s'indica en l'apartat 2.5: "También deberá prever un espacio donde almacenar todo el material y utillaje de la campaña, que se podrá utilizar para el montaje de los kits de materiales que se entregarán a las viviendas y las actividades económicas. El Ayuntamiento pondrá a disposición de la empresa adjudicataria un espacio donde ubicar el servicio de atención ciudadana en la fase de implantación (hasta la instalación de los puntos verdes) y reforzar el espacio de almacenamiento, si procede."
Buenos días, en el exp. 2021/1646, piden papeleras pero no indican el modelo, necesitaríamos saber que modelo de papelera es la que necesitan Muchas gracias 03/05/2021 14:00h
Les papereres han de tenir una capacitat d'entre 70L i 100L i han de ser principalment de plàstic. Cada paperera haurà de ser del color identificatiu de cada fracció i caldrà que tingui informació identificativa de la fracció corresponent.
Bona tarda, solicitem aclariment a les següents preguntes: 1) A la descripció de les característiques dels productes a subministrar, apareix la descripció de cubells de 40 litres amb TAG. No obstant a la relació de productes anuals a subministrar, aquesta tipologia de cubells no apareix. Poden indicar si manca a la relació d'articles a subministrar o si s'ha inclòs en la descripció d'articles per error? 2) En els cubells de 20/25 litres, assenyalen que s'ha de proporcionar una "etiqueta adhesiva per ambients exteriors, identificativa per cada cubell". Es refereixen a una etiqueta blanca enganxada al cubell que reprodueixi el número de TAG, o pot servir la reproducció del codi de cada cubell serigrafiat en el mateix espai on anirà la personalització del cubell? I en aquest últim cas no seria necessària l'aplicació d'un adhesiu? 3) Contenidors de 90 a 360 litres: seria també d'aplicació aquesta pregunta anterior. En el cas dels contenidors de 90 a 360 litres, aquesta etiqueta pot ser solament mitjançant la reproducció del codi del TAG en un adhesiu aplicat a sobre i que porti escrit el número de tag de cada contenidor? 4) Dels plecs es desprèn que només ha de presentar fitxes tècniques i mostres, el licitador proposat com a adjudicatari. Confirmin que en el moment de presentació d'ofertes no és necessari presentar memòria tècnica ni mostres. 03/05/2021 13:59h
1) A la descripció de les característiques dels productes a subministrar, apareix la descripció de cubells de 40 litres amb TAG. No obstant a la relació de productes anuals a subministrar, aquesta tipologia de cubells no apareix. Poden indicar si manca a la relació d'articles a subministrar o si s'ha inclòs en la descripció d'articles per error?
Els cubells de 40 litres amb TAG no consten en la relació de productes inicial a subministrar ja que s'ha previst que els usuaris de la recollida domiciliària porta a porta treguin la Resta mitjançant bossa normalitzada amb TAG, els envasos amb bossa semitransparent i el paper i cartró a granel.

2) En els cubells de 20/25 litres, assenyalen que s'ha de proporcionar una "etiqueta adhesiva per ambients exteriors, identificativa per cada cubell". Es refereixen a una etiqueta blanca enganxada al cubell que reprodueixi el número de TAG, o pot servir la reproducció del codi de cada cubell serigrafiat en el mateix espai on anirà la personalització del cubell? I en aquest Últim cas no seria necessària l'aplicació d'un adhesiu?
Es considera que tant l'etiqueta adhesiva identificativa com la reproducció del codi serigrafiat són dues opcions vàlides, sempre que es compleixin els requeriments de la identificació del TAG.

3) Contenidors de 90 a 360 litres: seria també d'aplicació aquesta pregunta anterior. En el cas dels contenidors de 90 a 360 litres, aquesta etiqueta pot ser ºsolament mitjançant la reproducció del codi del TAG en un adhesiu aplicat a sobre i que porti escrit el número de tag de cada contenidor?
Es considera que tant l'etiqueta adhesiva identificativa com la reproducció del codi serigrafiat són dues opcions vàlides, sempre que es compleixin els requeriments de la identificació del TAG.

4) Dels plecs es desprèn que només ha de presentar fitxes tècniques i mostres, el licitador proposat com a adjudicatari. Confirmin que en el moment de presentació d'ofertes no és necessari presentar memòria tècnica ni mostres.
És necessari la presentació de les fitxes tècniques a totes les licitadores i les mostres només caldrà que les presenti l'adjudicatari final.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya