Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
3716/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenas tardes, Tenemos una duda en el apartado b) del Sobre B, Ampliación del importe de garantía, entendemos que tenemos que poner en euros el importe adicional sobre el 5% de garantía (cláusula veinte del Pliego de Cláusula Administrativas Particulares), que tendríamos que presentar en el caso de ser adjudicatarios. Gracias. Un saludo, 18/02/2021 10:39h
Cierto. El importe, en euros o porcentage, ofertado tiene que ser adicional al 5% de la garantia exigida (importe ofertado sin Iva). En caso que el importe sea ofertado en porcentage se traducirá, en el momento de la valoración, a euros.

Tiene que quedar claro y explícito que el importe o porcentage que se oferta ES ADICIONAL al 5% exigido evitando cualquier duda al respecto.
segons respostes publicades referent a la classificació requerida K22, entenem que si que es pot acreditar mitjançant la solvència d'una empresa subcontractada la qual disposi de la classificació, sense necessitat de fer UTE. i que per demostrar-ho s'haurà de presentar DEUC d'aquesta empresa més un compomis. La pregunta és: quan s'ha de presentar el DEUC de la subcontractada, a la licitació o només en el cas de si som adjudicataris? 15/02/2021 11:37h
En el moment de la licitació hi han d'haver els 2 DEUC, empresa licitadora + empresa en la qual es basa la capacitat
Buenas tardes, Por favor indicar en Cláusulas Sociales si empresa/entidad El tercer sector sería : entidades (asociaciones, fundaciones, etc.) que no siendo ni públicas, ni teniendo ánimo de lucro, se ocupan de realizar proyectos de acción social, o defender intereses de colectivos de cualquier tipo. Gracias. Un saludo, 11/02/2021 15:23h
Seria una entidad sin ánimo de lucro que realize proyectos de accion social, o intereses de colectivos desfavorecidos o de especial protección.
volem saber si la nova classificació incorporada (K2-2 ) es pot solventar amb la solvència tècnica de l'empresa subcontractadada? 11/02/2021 15:17h
Si, tenint en compte el compliment dels requisits de l'article 79 de la Llei de Contractes del sector públic:
1. Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l'empresari es pot basar en la solvència i els mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del contracte pot disposar efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.
Quan una empresa vulgui recórrer a les capacitats d'altres entitats, ha de demostrar al poder adjudicador que pot disposar dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
El compromís a què es refereix el paràgraf anterior l'ha de presentar el licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb el que disposa l'article 145, amb el requeriment formalitzat previ de conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 150, sense perjudici del que estableix l'apartat 3 de l'article 140.

S'haurà de presentar un DEUC independent per cadascuna de les empreses

Com a empresa especialitzada en la realització de micropilots , escrivim amb l'efecte de poder esmenar el que nosaltres creiem una errada en l'exigència de les classificacions empresarial que es reclama en la licitació "Creació del Parc i Mirador sobre el Riu Llobregat a l'entrada sud de Gironella. Fase 1: Projecte de construcció de mur cec per a prevenir les avingudes del riu Llobregat a l'entorn dels edificis de la trama urbana a l'entrada sud de Gironella". Malgrat que en el projecte d'execució es recomana una classificació en concret (C24), un cop analitzat el projecte de l'obra en licitació es destaca que hi ha un capítol pressupostat (capítol 2, murs ) que correspon al 95,6% del valor econòmic de l'obra i del qual les dues primeres partides del capítol que fan referència als micropilots amb un import PEM entre ambdues de 249.253,76 (comportant un 56,5% del valor econòmic del capítol). Si bé es cert que part de les obres a executar es poden considerar obres d'edificació (C ) en el seu apartat d'estructures de fàbrica en formigó ( 2) (41,7% del valor econòmic del capítol). Entenem que per a les partides 1 y 2 del capítol tenen un valor econòmic relatiu tan o més important i s'hauria de sol·licitar una altra classificació de contractista de l'estat, concretament la que correspon al grupo K subgrup 2, es a dir, sondejos, injeccions i pilotatges, més adient amb les partides amb una rellevància econòmica principal si fem cas a l'esperit de la Classificació d'Empreses Contractistes d'Obres que el que pretén es determinar la capacitat i especialitat de les empreses per a executar de forma directa els treballs que les Administracions Públiques liciten. Es per això que des del nostre punt de vista seria interessant que es valorés l'opció d'una modificació de les exigències pel que fa a la classificació empresarial per tal de justificar la solvència tècnica i econòmica. 09/02/2021 11:58h
Si, tenen raó que l'import dels micropilotatges és molt important. Per tant, s'incorpora a la licitació l'exigència de classificació K (especials) 2 (sondejos, injeccions i pilotatges), categoria 2.
voldríem saber si podrien facilitar el pressupost en format editable: Excel, Presto, TCQ, BC3... 27/01/2021 14:21h
adjuntem en format TCQ
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya