Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CSE/CC00/1101242406/21/PO

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenas Tenemos la siguiente duda: Sobre la cantidad de hoja que tenems que incluir en el sobre 2 ; con la justificcaión de valor, ¿Son 4 hojas a doble cara por lote (Ya que el documento que subimos es en formato pdf? ¿o es 4 Folios por lote? Muchas gracias 20/04/2021 12:59h
La limitació és de 30 págines y es independiente al número de lotes a los cuales se licita.
Buenas El annex 7. Proposición económica Corregido, puede ser que la suma total sense iva del importe licitación de 24 meses del correctiu sense IVA ¿Este incorrecta) Gracias Saludos 19/04/2021 12:01h
Ha de sumar de la fila 10 a la fila 144
Buenas El annex 7. Proposición económica Corregido, puede ser que la suma total sense iva del importe licitación de 24 meses del correctiu sense ¿Este incorrecta) Gracias Saludos 19/04/2021 12:00h
Ha de sumar de la fila 10 a la fila 144
Buenas tardes Tenemos la siguiente duda: ¿En el sobre nº 3, también tenemos que adjuntar l¿ Annex 15? Muchas gracias Saludos, 19/04/2021 09:44h
L'annex 15 ha de ir en el sobre 3
En l'apartat 10.1.1.1 del PCAP, s'indica: "En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar" D'altra banda en l'apartat 4.9 del Plec Tècnic s'indica que per la Categoria 3 l'adjudicatari haurà d'encarregar una auditoria a efectuar per Fabricant, Distribuïdor Autoritzat, Servei Tècnic Oficial, etc.; de l'estat general de tot el sistema de regulació i control del Centre i dels seus elements de camp. Donat que no està previst realitzar una visita a la totalitat d'edificis i no es disposa de la informació dels sistemes de regulació i control existents en tots els centres, entenem que seria suficient indicar en el nostre DEUC la intenció de subcontractar aquesta auditoria i aportar el DEUC d'aquesta subcontracta una vegada adjudicat el sevei? Gràcies 16/04/2021 09:31h
L'auditoria es en definitiva un informe tècnic; no una tasca de manteniment a realitzar en continu o amb certa periodicitat; com poden ser alguns treballs de manteniment que demana el plec, per exemple els controls i tractaments periòdics de legionel.la.
Per tant no es necessari posar-ho al DEUC, en aquest cas concret.
Presentant omplert l'Annex 14 relatiu a les hores del personal operatiu, ja queden aquestes justificades? o s'ha d'aportar documentació addicional? 16/04/2021 09:29h
Es demana aportar justificació, amb un límit de 30 pagines (pels 5 lots).
Veure el punt 5.1 del Plec: (pag. 23 i 24)
Justificació dels valors:
Les empreses hauran de justificar de forma esquemàtica, mitjançant explicacions, plànols, taules, etc., com han obtingut els valors ofertats. Aquesta justificació es lliurarà tant sí s'incrementa el valor de les hores efectives anuals com no.
Per justificar aquest apartat, únicament s'admetran un màxim 30 pàgines A4, lletra arial 11, espai senzill (30 en total pels 5 lots). En cas de superar-les, es minorarà la valoració final del sobre 2 en 1 punt per cada pàgina (sigui pagina completa o no) que superi les 30 admeses.

En relació a la qüestió resposta en data 15/04/2021 13:03h en la que es consulta si "Els ascensors elèctrics i hidràulics del lot 1 del document "Annex 1 Quadre resum inventari lots", disposen de RAE?", podeu contestar amb un SI o NO si us plau. Segons la vostra resposta no sabem si aquells ascensors disposen o no de RAE (Entenem que si disposen). Gràcies 16/04/2021 09:27h
En aquesta licitació no hi ha cap aparell elevador.
En relació al dubte contestar en data 15/04/2021 12:22h, ens agradaria confirmar que la franquícia aplica a cada actuació individual i no a cada element individual. No és lo mateix un element al qual se li aplica la franquícia que a un conjunt d'elements que formen part de la mateixa reparació i als qual se li aplicaria només una vegada la franquícia. Salutacions, 16/04/2021 09:26h
Reiterem l'apartat de la pagina 25 del PPT
"Les reparacions subjectes a franquícia es tractaran de forma individual per a aplicar la franquícia, no podent unificar varies reparacions o actuacions en un pressupost i una única franquícia. Per tant, tampoc es poden deixar incidències similars sense resoldre (exemple: lluminàries foses) per acumular una actuació de major envergadura i que llavors superi la franquícia."

La justificació de les hores que indica la pàgina 23 del Plec Tècnic i que està limitada a 30 pàgines pel conjunt dels 5 lots, si ens presentem a menys lots es redueixen aquestes 30 pàgines? o són 30 pàgines indiferentment la totalitat dels lots pels quals es liciti?Gràcies 16/04/2021 09:24h
La limitació de 30 pàgines és independent del nombre de lots als quals es licita.
Bon dia, En relació als models en Excel per oferir els criteris que es valoren: - Al Sobre 2, aportem un únic document Excel per oferir la garantia, la qualitat ambiental dels vehicles i la implantació de mobilitat del GAMO, tal i com el document que s'aporta "Copia de taules criteris de valoració - sobre 2? - Al Sobre 3, aportem un únic document Excel per oferir el % de descompte de materials i el preu/hora, tal i com el document que s'aporta "Copia de taules criteris de valoració - sobre 3"? Moltes gràcies 16/04/2021 09:22h
1. Tota la documentació tècnica requerida en el Plec de prescripcions tècniques s'ha de posar al sobre 2; inclòs també la corresponent als criteris de valoració que s'indica "sobre 2" (inclosa la "taula excel sobre 2").
2. Al sobre 3 s'ha de posar tota la informació econòmica incloses les taules excel que s'indica "sobre 3" i l'annex 15, que s'indica "sobre 3", inclòs també la corresponent als criteris de valoració que s'indica "sobre 3"; inclosa la "taula excel sobre 3".
Bon dia, A l'apartat "12.Contingut dels sobres" del Quadre de Característiques, no s'indica que haguem d'aportar la documentació relativa a les solvències, tot i que en una resposta anterior deixen entreveure que si ho hem de fer. En el cas que sigui així, si en el DEUC indiquem que estem inscrits al RELI (amb el número de registre de l'empresa), i aquest està actualitzat amb els criteris que compleixen la solvència econòmica i financera i solvència tècnica, cal que aportem tota la documentació requerida per acreditar-la? Moltes gràcies 16/04/2021 09:16h
Amb les dades actualitzades del RELI és suficient, però l'Assessoria Jurídica por sol·licitar la documentació que consideri necessaria.
L'oferta de garantia de subministrament d'equips alternatius (crítics) que s'ha d'incloure, és un compromís dient EL TERMINI DE SUBMINISTRAMENT D'ENTREGA? 16/04/2021 09:11h
Aquesta pregunta no correspon al servei de manteniment d'edificis.
Buenas tardes Nos podrían indicar donde podemos encontrar la información de las oca Gracias 15/04/2021 15:24h
La información la pueden encontrar en el Tauler d'Avisos. Hay un documenot en pdf.
Bon dia, En relació a la documentació del Sobre 2, adjuntem un arxiu comprimit amb tots els documents requerits, o bé pengem un dels documents a "Documentació a incloure al sobre núm. 2" i la resta de documents a "Altra Documentació"? Gràcies 15/04/2021 13:10h
Arxiu comprimit (.zip) amb tots els documents requerits.
Bon dia, En relació als models d'oferta econòmica que s'han d'omplir, en el cas de presentar-se a un sol lot, hem de deixar els quadres dels altres lots en blanc o els eliminem de la proposició? Moltes gràcies 15/04/2021 13:08h
S'han de deixar els quadres en blanc dels lots als quals no es presenten.
Al document "documentació sobre núm. 3" no s'indica que s'hagi de presentar l'arxiu "Annex 15. Plantilla model pressupost contracte". L'hem de presentar al Sobre 3 o no es presenta? 15/04/2021 13:06h
L'Annex 15. Plantilla model pressupost contracte s'ha de presentar al sobre 3.
Buenas tardes Me pongo en contacto con ustedes, porque nuestra duda es la siguiente, ¿Tenemos que presentar garantía provisional? y si es así , ¿Cuánto sería la Garantía provisional? Muchas gracias Saludos 15/04/2021 13:05h
No se ha de prensentar garantia provisional. Se ha de presentar garantia definitiva.
Els ascensors elèctrics i hidràulics del lot 1 del document "Annex 1 Quadre resum inventari lots", disposen de RAE? 15/04/2021 13:03h
Aquesta licitació no inclou manteniment d'ascensors subjectes al Reglamento de Aparatos Elevadores (RAE)
Buenos días, varias preguntas: 1- ¿Pueden confirmarnos si en el sobre 2 "documentación y anexos solicitados en el PPT" tenemos que incluir el Anexo 14, en Excel o en pdf? En cuanto a la justificación de este apartado, ¿entendemos que se debe justificar el absentismo, los desplazamientos y descansos estimados para obtener las horas efectivas?. 2- No encontramos el Anexo 7 modificado, ¿dónde lo podemos descargar? Gracias, saludos. 15/04/2021 13:00h
1. Si. S'ha d'incloure excel i pdf.

"Per facilitar el posterior anàlisi i puntuació, s'ha inclòs també les taules excel següents (una per la informació del sobre 2 i una altra pel sobre 3):
- taules criteris de valoració - sobre 2.xlsx
- taules criteris de valoració - sobre 3.xlsx"
2. Carpeta PCAP MODELS PER OMPLIR. zip. Cal descarregar l'Annex 7. Proposició econòmica de contractació i l'Annex 67. Desglossament import per centres.
Els cost de les OCA's va a càrrec de l'adjudicatari? 15/04/2021 12:55h
Si. (Pàgina 10 del Plec).
Bon dia. Al punt 5.1 del plec tècnic s'indica que la justificació dels valors dels temps de treball ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, lletra Arial 11 i espai senzill. Volem confirmar si la resta de documentació que s'ha d'adjuntar en el sobre 2 (acreditacions ISOs, garantia de reparacions, qualitat ambiental en els vehicles i implantació de la mobilitat del GMAO) es troben dins d'aquesta limitació de pàgines o si estem parlant de dos documents individuals. Gràcies 15/04/2021 12:53h
La limitació únicament fa referència a la justificació d'aquest apartat.
Bon dia. A l'abast del plec tècnic apareixen que les líneas de vida estan incloses dins del servei de manteniment. En canvi, a l'arxiu de l'inventari del Lot 1 s'indica que cap dels centres disposa d'aquestes. Voldríem confirmar si realment no existeixen i, si hi han, necessitarem saber les característiques d'aquestes. Gràcies 15/04/2021 12:52h
Al lot 1 no hi ha línies de vida en cap centre.
Bon dia, voldríem confirmar si l'aplicació de la fòrmula de puntuació de l'oferta econòmica (66 punts) es realitzarà únicament sobre l'import de l'oferta de la partida fixa o sobre el total de l'oferta (part fixa + bossa correctiu, modificatiu i substitutiu). Gràcies 15/04/2021 12:50h
S'aplicarà sobre el total de l'oferta.
Bon dia. En relació als treballs que es puguin subcontractar (per exemple, per a la prevenció de la legionel·la), s'ha d'indicar al DEUC a presentar, però el DEUC de l'empresa subcontractada, s'ha d'aportar ara? o es presentarà en cas de ser adjudicatari? Gràcies 15/04/2021 12:49h
El DEUC de l'empresa subcontractada s'ha de presentar al sobre 1 de documentació personal juntament amb el de l'empresa licitadora.
Bon dia, Poden donar informació de les OCA's que s'han de passar en els pròxims 2 anys? 15/04/2021 12:46h
S'adjunta un document pdf amb aquesta informació.
Bon dia, Para acreditar la solvencia técnica, según se indica en el Cuadro de Características: "Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin ser prestadors de serveis durant els tres últims exercicis, per un import mitjà que correspongui com a mínim a la meitat del pressupost total dels lots i/o articles als que licitin, en l'àmbit de l'activitat corresponent a l'objecte del contracte." Para no malinterpretarlo, ¿cómo se debe calcular el importe medio de los servicios prestados durante los tres últimos años? ¿Se consideran como tres últimos ejercicios los ya vencidos, es decir, 2018, 2019 y 2020; y se calcula el promedio de la suma de importes anuales que se totalicen en cada ejercicio? Muchas gracias. Saludos, 15/04/2021 12:37h
Si. És correcte.
Bon dia, El cost de la franquícia entra dins l'import de licitació de correctius? O són reparacions a part. 15/04/2021 12:35h
El concepte i abast de la franquícia està definit en l'apartat 5.4 del Plec:
" Tot el manteniment preventiu i correctiu esta inclòs dintre del preu d'aquest contracte, a excepció d'aquells treballs puntuals en que la intervenció de manteniment correctiu superi el límit de franquícia indicat a continuació:
La mà d'obra, els materials i els mitjans necessaris estaran inclosos en el contracte fins a un valor de 300,00 euros (363,00 euros IVA inclòs), excepte per als casos de vandalisme, manteniment substitutiu (final de vida útil) o manteniment modificatiu.
En cap cas es facturarà el concepte de mà d'obra que es considera inclosa en el contracte, a excepció dels casos de vandalisme, manteniment substitutiu (final vida útil) o manteniment modificatiu."
Nos surgen dos dudas más en cuanto a legionela: Las instalaciones del lote 1 aparecen repetidas en el lote 4. Yo sólo las he contabilizado en lote 4 En lote 2, en el CAP Pare Claret me aparecen 2 torres de refrigeración. Necesitaría saber si su funcionamiento es anual o estacional, si las analíticas de legionela se toman mensual o trimestralmente, si hay algún aljibe de aporte para las torres y si el producto químico debe estar incluido en la propuesta. Si este último punto es afirmativo, necesitaré saber si el agua es descalcificada y cual ha sido el consumo de agua de las torres el año pasado. 15/04/2021 12:27h
Las instalaciones del lote 1 aparecen repetidas en el lote 4. Yo sólo las he contabilizado en lote 4
El lot 1 correspon a la Categoria 1. El lot 4, correspon a la Categoria 3.
Les instal·lacions que corresponen a cada categoria son diferents, els centres poden ser els mateixos


En lote 2, en el CAP Pare Claret me aparecen 2 torres de refrigeración. Necesitaría saber si su funcionamiento es anual o estacional, si las analíticas de legionela se toman mensual o trimestralmente, si hay algún aljibe de aporte para las torres y si el producto químico debe estar incluido en la propuesta. Si este último punto es afirmativo, necesitaré saber si el agua es descalcificada y cual ha sido el consumo de agua de las torres el año pasado.

¿ El funcionament és anual o estacional?
És estacional, només funcionen a l'estiu (hivern estan aturades). En la visita tècnica és podrà veure la zona on estan els torres.
¿ Analítiques de legionel·la es prenen mensual o trimestralment?
Les analítiques s'han d'efectuar amb la periodicitat que determina la normativa vigent.
o Reial decret 865/2003 pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi
o Decret 352/2004 pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
o Ordre SCO/317/2003 per la qual es regula el procediment per a l'homologació dels cursos de formació del personal que du a terme les operacions de manteniment higienicosanitari
¿ Hi ha algun aljub d'aportació per a les torres?
No
¿ El producte químic ha d'estar inclòs en la proposta?
Si, està inclòs
¿ L'aigua és descalcificada?
No
¿ Consum d'aigua de les torres l'any passat?
Aproximadament, 100 m3
A la pàgina 24 del Plec Tècnic s'indica que "En cap cas es facturarà el concepte de ma d'obra que es considera inclosa en el contracte, a excepció dels casos de vandalisme, manteniment substitutiu (final de vida útil) o manteniment modificatiu." Però, en canvi, un dels criteris d'adjudicació es el relatiu a "Preu hora, per a treballs de manteniment correctiu, modificatiu, substitutiu; i aquells que superen la franquícia". La nostra pregunta és, la mà d'obra del correctiu es factura als ¤/h oferts? o en quins supòsits es factura? 15/04/2021 12:24h
Si la mà d'obra que es pugui utilitzar en algunes tasques de manteniment modificatiu, substitutiu i correctiu que superi la franquícia (300¤ més l'IVA); es la de l'equip de manteniment i les hores corresponen a la seva jornada. Aquest import de ma d'obra no es pagarà.
Ara be, en la majoria de les actuacions i per no interferir en les rutes i tasques programades de manteniment de l'equip; llavors, aquesta ma d'obra haurà de ser diferent de la que conformen els equips de manteniment i es pagarà al preu/hora ofertat.
Tot a criteri del Responsable d'infraestructures que ho haurà d'autoritzar.
El concepte de franquicia, és per element unitari o per actuació? 15/04/2021 12:22h
Veure apartat de la pàgina 25 del PPT:
" Les reparacions subjectes a franquicia es tractaran de forma individual per a aplicar la franquícia, no podent unficar varies reparacions o actuacions en un pressupost i una única franquícia. Per tant, tampoc es poden deixar incidències similars sense resoldre (exemple: lluminàries foses) per acumular una actuació de major envergadura i que llavors superi la franquícia".
A la pàgina 35 del Plec Tècnic indica "Caldrà especificar, on esta situat el centre de treball o base operativa del personal adscrit al servei de manteniment i de la seu o delegació administrativa de l'empresa, en relació a cada lot ofertat." Això ho han de fer els licitadors o nomès el adjudicatari de cada lot? En cas que siguin els licitadors, a quin sobre ho hem d'indicar? Gràcies 15/04/2021 12:16h
En la licitació, tota la documentació tècnica va al sobre 2.
La declaració responsable sobre el GMAO que s'indica que hem d'aportar a la pàgina 39 del Plec Tècnic, entenem que és la declaració del criteri "Implantació de l'aplicació de mobilitat del GMAO" i que es pot oferir o no. És així? A quin sobre s'ha d'adjuntar? 15/04/2021 12:14h
Són dos aspectes diferents:
* La utilització, etc, del GMAO corporatiu és obligatòria, en els termes que expressa el Plec. Es demana una declaració de compromís. No és objecte de puntuació. Totes les qüestions tècniques van al sobre 2 inclosa aquesta declaració de compromís.
* L'apliació de mobilitat associada al GMAO corporatiu (App de Mobilitat) és opcional i subjecta a puntuació, conforme el punt 5 dels criteris de valoració (annex 4 del PCAP. Punt 5. Implantació de l'aplicació de mobilitat del GMAO).
Com s'indica en l'annex 4 del PCAP, criteris de valoració, aquest punt 5 va al sobre 2. En el cas que es vulgui ofertar, la declaració de compromís ha de ser en els termes que expressa aquest punt 5 (no necessàriament hi ha la obligació d'ofertar-ho a tots els lots. Cada lot és independent. Si en algun lot no s'oferta, aquest es puntuarà amb 0. Cal omplir la taula excel també).
Bon dia. A la pàgina 27 del plec Tècnic indica que entre les instal·lacions excloses es troben "Aparells elevadors subjectes a RAE". En canvi, a l'Annex 1 del PPT (Inventari), al lot 1 s'indiquen una quantitat d'ascensors. Entra dins de l'abast del contracte el manteniment d'aquests aparells elevadors? Gràcies 15/04/2021 12:06h
Aquesta licitació no inclou el manteniment dels ascensors subjectes al Reglamento de Aparatos Elevadores (RAE).
Hola, en presentem uns quants dubtes més: 1. Pàg. 19 del PPT, "Manteniment específic de màquines de producció de fred/calor, indiquen que l'ICS podrà realitzar contractació de revisió i inspecció d'alsguns equips concrets, llavors entenc que el seu cost no l'hem d'assumir com adjudicatari, correcte? 2. Hem d'assumir cost material substitució filtres HEPA? 3. En general, entenem que no es obliguen a realitzar la subcontractació amb fabricants dels diferents elements a mantenir, correcte? 4. Sindica al PPT que hem d'encarregar una auditoria a l'inici contracte i altre a la fi, al Fabricant, distribuïdor autoritzat, Servei Tècnic Oficial, dels sistemes de regulació i control del Centre i dels seus elements de camp, pero no he trobat en cap document que ens especifiquin marques d'aquests sistemes. 15/04/2021 12:03h
1. La redacció en el Plec de l'apartat Manteniment especific de màquines de produccó de fred/calor, es prou clara en aquest aspecte:
Els responsables tècnics dels àmbits territorials de l'ICS de forma addicional al manteniment preventiu que l'adjudicatari haurà de realitzar sobre les unitats de producció de les instal·lacions de climatització, podrà realirzar la contractació de la revisió i inspecció d'alguns equips concrets directament als propis serveis tècnics oficials dels fabricants amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament d'aquests equips.
El cost de les reparacions d'aquestes unitats de producció seran assumits per l'ICS sempre i quan l'origen de les deficiències no estigui directament associat a una falta de manteniment preventiu, conductiu i correctiu per part de l'adjudicatari. La qual cosa no eximeix a l'empresa adjudicatària de la realització dels controls i verificacions pertinents en aquests equips.
L'ICS es reserva la possibilitat de contractar les reparacions a empreses externes, en el cas que les deficiències siguin a causa d'un mal manteniment. En aquest cas l'ICS restarà de la factura mensual de l'adjudicatari d'aquest servei de manteniment els cost de la reparació.
2. Si han d'assumir la reparació dels filtres HEPA.
3. No s'obliga.
4. Forma part de la posta a zero. En les visites tècniques es concreten aquests aspectes.
Bon dia, ens sorgeixen alguns dubtes: 1. En els criteris inclosos sobre B, s'indica que per l'acreditació ISO 14001:2015 es dona 0,5 punts, pero posteriorment especifiquen que seria 1 punt. Entenc que el correcte es 0,5 punts per a que quadri amb els 16 punts totals per aquest sobre. 2. En el PPT, pàg. 15, punt Garantia de subministrament d'equips alternatius (crítics), s'indica el següent, pero no trobo on incloure aquesta proposta, així com tampoc em queda clar si nomes aportem el suport i la gestió i el cost de la totalitat d'aquests equips alternatius son a cost de l'ICS: Garantia de subministrament d'equips alternatius (crítics) Les empreses licitadores hauran d'incloure en la seva oferta una proposta encaminada a garantir el subministrament en un termini raonable d'aquells elements alternatius que es consideren crítics per garantir la continuïtat de les operacions en els edificis objecte del servei (generadors, bombes d'evacuació, camió cisterna d'aigua, camió cubà per a desembussos, equips portàtils de calefacció/refrigeració, panys i claus d'accés, etc.). S'inclou també el suport i gestió per aconseguir el lloguer d'equips generadors de fred i/o calor (en aquest cas el cost del lloguer l'assumirà l'ICS). Quan es puguin produir incidències urgents, les quals requereixin del subministrament d'equips alternatius, les empreses adjudicatàries estaran obligades al seu subministrament segons condicions de la seva oferta. Gràcies! 15/04/2021 11:52h
1. La puntuació correcta és com indica el títol: 0,5 punts.
2. Com s'indica a la pàgina 58 del plec, tota la documentació tècnica requerida s'ha d'incloure en el sobre 2.
3. En el cas de subministrament d'equips generadors de fred i/o calor, el lloguer el pagarà l'ICS. La resta no.
Bon dia, Entra dins de l'abast del servei del Lot 1 el manteniment dels aparells elevadors i de les portes automàtiques? 14/04/2021 15:24h
Aquesta licitació no inclou manteniment d'ascensors subjectes a RAE.
Les portes automàtiques si; (revisió semestral)La documentació tècnica dels vehicles a quin sobre hauria d'anar? 14/04/2021 15:21h
Sobre 2. Documentació tècnica
Bona tarda, Els certificats de la visita entenem que es posen dins del sobre 1. Pero en el plec tècnic fa referencia al sobre 2. On sería el lloc corrrecte a incoporar-ho? Gràcies 14/04/2021 15:20h
Els certificats de les visites tècniques han d'anar al sobre 1.
L'import de licitació (IVA inclòs) del LOT4, segons pàg 4 de l'aNNEX 0 del quadre de característiques no suma correctament. No hauria de ser 387.641,17 ¤? 14/04/2021 15:19h
És un error de transcripció. En lloc de 387.614,47 euros ha de ser 387.641,47 euros.
Bon dia, en relació a l'annex 7 - DESGLOSSAMENT IMPORT PER CENTRES. La formula de les caselles M145, N145 i O145. =SUMA(M10:M143) Aquesta formula no suma les reparacions de la fila 144. És correcte? 14/04/2021 15:15h
No és correcte. Ha de sumar de la fila 10 a la fila 144.
Bon dia, en el punt 6 del quadre de característiques apareix marcat que sí que existeix limitació en el nombre de lots per participar. En canvi en l'annex 3 no apareix res. En aquest cas, està limitat o no? Gràcies 14/04/2021 15:13h
Vegeu la carpeta el PCAP I ELS SEUS ANNEXOS. La limitació en el nombre de lots es troben a l'annex 3 del Plec de clàusules administratives particulars. 1. Limitacions en l'adjudicació (pàgina 2 de l'annex 3) i 2. Criteri de desempat (pàgina 3 de l'annex 3).
Bon dia, en relació a l'Annex 14, entenem que no hem d'omplir les cel·les de color gris. És així? 14/04/2021 15:11h
Les cel·les de color gris no s'han d'omplir.
Bon dia. Voldriem confirmar quina és la puntuació correcta del criteri automàtic de l'acreditació de la ISO 14001 ja que tant al document de la Memoria justificativa com a l'Annex 4 apareix 0,5 punts en l'enunciat del criteri i en la part de la valoració (una mica més avall) apareix que si és correcte i vigent és 1 punt. Gràcies 14/04/2021 15:09h
La puntuació de l'acreditació ISO 14001:2015 de Gestió Ambiental és 0,5 punts.
Bon dia, Tenim un dubte referent als imports sobre els quals s'ha d'acreditar la solvència tècnica de l'empresa licitadora. Segons el Quadre de Característiques, s'ha d'acreditar la prestació de serveis durant els tres últims exercicis, per un import mitjà corresponent a la meitat del pressupost total dels lots als quals es licitin, i en l'activitat corresponent a l'objecte de contracte. El pressupost total entenem que ha de ser la suma del pressupost + la previsió de correctiu per cada un d'ells i pels 2 anys de contracte. Essent aixi, doncs, per exemple, en el cas del Lot 1, l'acreditació de la meitat de 192.958,45¤ abans d'IVA. És correcte? Moltes gràcies. 07/04/2021 13:39h
Bon dia,

Si. És correcte.
Bon dia, on es pot sol·licitar les visites als centres ? amb poden indicar on estenen de demanar. Gracies 06/04/2021 09:56h
Bon dia,

Les adreces de correu per sol·licitar les visites es troben a l'Annex 0. Quadre de característiques del PCAP i a l'Annex 16. Responsables tècnics del PPT.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya