Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: la incidència tècnica en el sistema d'agregació de la informació amb la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado (PLACSP) ja ha estat resolta. Les publicacions del 16 al 22 de juliol de la PLACSP ja es poden consultar des del cercador de la Plataforma. Així mateix, des del 23 de juliol, ja s'incorporen correctament les publicacions de la PLACSP en el correu de subscripcions. Les publicacions del 16 al 22 de juliol s'hauran de consultar des del cercador del Portal de la Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
308/2021
PREGUNTA. La documentació que fa referencia als criteris quantificables automàticament: Millora del termini d'execució i Ampliació termini de Garantia, hi ha un model de plantilla o hem de realitzar una declaració responsable? I s'ha d'incloure en el sobre B Altra documentació? 13/04/2021 13:18h
RESPOSTA. Tal i com s'indica a la clàusula 9 apartat 4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars haureu de presentar 1 document amb el format següent:

SOBRE «B» PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA

a) Proposició econòmica.

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de ___________ per procediment obert, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.


b) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de forma automàtica.


CRITERI OFERTA
Millora del termini d'execució ________
Ampliació termini de Garantia ________
Criteris de caràcter social ________

A ____________, a ___ de ________ de 20__.


Signatura del candidat,


Signat: _________________.».


PREGUNTA. Disposem de la corresponent inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic és necessari la Indicació del personal tècnic o organismes tècnics, integrades o no en l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres. S'haurà d'acreditar com a mínim un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer tècnic adscrit a l'obra. 13/04/2021 13:17h
RESPOSTA. Si a la inscripció al RELI hi consta aquesta informació NO serà necessari cap altra acreditació. La solvència tècnica únicament l'haurà d'acreditar l'empresa proposada com a adjudicatària, per tant, NO s'ha de presentar aquesta informació en el moment de la presentació de l'oferta o licitació.
Únicament s'haurà d'acreditar en el DEUC en el cas en que basin la solvència tècnica en la capacitat d'una altra empresa o tercer.
PREGUNTA. Disposem de la corresponent inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que acredita la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per contractar. Ens eximeix de presentar la següent documentació: - Capacitat d'obrar - Solvència econòmica/ financera - Solvència tècnica 13/04/2021 13:16h
RESPOSTA. Si a la inscripció al RELI hi consta aquesta informació NO serà necessari cap altra acreditació. La capacitat d'obrar i solvència únicament l'haurà d'acreditar l'empresa proposada com a adjudicatària, per tant, NO s'ha de presentar aquesta informació en el moment de la presentació de l'oferta o licitació.
S'ha realitzat una demanda d'aclariment de la clàusula onzena del PCAP, número 4, en relació als criteris de caràcter social. 08/04/2021 14:16h
Les empreses que contractin una entitat del sector social que realitzi serveis i/o treballs vinculats a l'obra, rebran els punts detallats en funció dels barems de la taula. S'entenen "entitats del tercer sector social" les associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció que atenen les persones en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits: infància i família, adolescència i joventut, gent gran, persones migrades i refugiades, persones amb discapacitat, trastorn mental, drogodependències, amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense llar o col·lectiu gitano, entre altres.
Ens podeu fer arribar el pressupost en format editable ? 25/03/2021 09:01h
Si, l'adjuntem en format excel i TCQ

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya