Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2021/007 (17/2021/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Restem a l'espera de rebre el certificat del contratista actual respecte al rati d'absentisme de l'ultim any axí com per saber si la empresa contratista actual maté algún contenciós laboral amb alguna de les persones que hem de subrrogar, donat el cas. Gràcies 26/03/2021 09:49h
Aquesta resposta la teniu disponible des del 16/3/2021.
Buenos días, En el apartado 14. Obligaciones de las empresas del PPT, indican que la empresa tiene que tener una oficina en el municipio de Granollers para dar una adecuada atención a los beneficiarios. Siendo un criterio de valoración disponer de una oficina de atención al público, nos pueden indicar qué diferencia hay?, se puede indicar en la oferta técnica la disposición de una oficina en el municipio? Gracias y un cordial saludo, 24/03/2021 13:45h
Tal i com indica la clàusula 14 del PPT és obligació de les empreses: Estar establertes, mitjançant una oficina, en el municipi de Granollers als efectes de poder donar l'adequada atenció a les persones beneficiàries del servei.

I tal i com indica la clàusula V del PCAP es valora l'existència de personal de suport administratiu i personal de suport telefònic a l'Oficina d'atenció al públic.
1 Quin serà el criteri o criteris de repartiment de casos; geogràfic, professional assignat, ...? Es podria donar el cas que una persona de la plantilla actual quedés distribuïda entre més d'una empresa, si els casos que porta es distribueixen a empreses diferents? Què es preveu si es donés aquesta situació? 23/03/2021 12:52h
Els casos es repartiran segons professional assignat. Cada professional treballarà per una única empresa.

2 Qui tindrà l'obligació de subrogar al personal actual de coordinació (tècnica i de gestió), al homologar tres empreses? Tenint en compte que d'acord amb el personal a subrogar la coordinadora tècnica actual es troba per sobre dels costos de conveni, com es repercutirà això de forma homogènia? 23/03/2021 12:49h
Cada empresa adjudicatària haurà de tenir una coordinadora, per tant les dues coordinadores existents es repartiran entre les empreses adjudicatàries i la resta d'empreses caldrà que contractin el/la coordinador/a.
3 Qui gestiona i com s'articula el copagament del servei?. Ho fa l'Ajuntament o directament l'empresa adjudicatària? 23/03/2021 12:45h
Tal i com s'indica als plecs punt 12 l'empresa adjudicatària facturarà a l'Ajuntament, El copagamenent del servei amb usuari és entre el mateix usuari i l'Ajuntament.

5 A quin any es correspon el Salari Brut Anual publicat en el llistat de subrogació? El document està signat a data 2020, però els imports es corresponen als salaris que estableixen les taules del conveni pel 2021. 23/03/2021 12:43h
S'aplica el nou conveni per tal de contemplar la pujada salarial prevista en el nou conveni.
7 Quins mecanismes estan previstos per que les empreses homologades, puguin donar a conèixer i oferir la prestació del servei, directament a la persona usuària? 23/03/2021 12:42h
Les persones usuaries vindran derivades per part de Ajuntament. Des de serveis socials s'entregara als beneficiaris una llista amb les empreses adjudicatàries (l'ordre de la llista canviara periodicament) i les families escolliran l'empresa que els prestarà el servei.

Les empreses adjudicatàries podran dipositar informació sobre la seva empresa (diptics, etc) a les dependències de Serveis Socials. Els usuaris podran consutar aquesta informació si ho necessiten.
De l'estudi de costos directes i indirectes de la licitació publicat al Plec de Clàusules Administratives, a la pàgina 5, se'n deriva que el cost de la retribució de personal s'ha calculat en base a 6 mesos a l'any 2021 i 6 mesos a l'any 2022. Amb la modificació de l'inici del contracte, i la redistribució de mesos per anys s'incrementa el cost de la mà d'obra , afectant a la viabilitat econòmica de la licitació, està previst ajustar el tipus de la licitació 23/03/2021 12:39h
No està previst.
4 Com es determinarà l'import de la garantia definitiva, al tractar-se d'un acord marc i inicialment distribuir el servei entre tres empreses? 19/03/2021 14:28h
D'acord amb l'article 107.1 LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs.

En el cas d'homologació de més d'una empresa, el càlcul de la garantia es farà en base al preu ofertat per l'empresa homologada pel nº d'hores de prestació de servei previstes a la licitació entre el número d'empreses homologades.

L'administració es reserva el dret d'ajustar la garantia a l'alça en base a l'article 107.5 LCSP.

Buenas tardes, El acuerdo marco sustituye el actual modelo de gestión del Servicio y nos surgen dos dudas al respecto. ¿El precio/hora facturado a la persona usuaria entendemos que será el mismo en el caso de las 3 empresas adjudicatarias aunque el precio/hora adjudicado en cada caso sea diferente. Es decir, las empresas facturarán a un precio/hora al Ayto pero el usuario abonará el mismo precio/hora se trate de una empresa o de otra, es así? Por otro lado, el personal a subrogar de la empresa SACYR como única empresa gestora actualmente del contrato, ¿cómo se plantea que se va a subrogar a las tres empresas aque vayan a gestionar el servicio? Gracias y un saludo 18/03/2021 14:48h
El precio a facturar por la empresa adjudicataria es el ofertado por ella.

Tal y como indica el PCAP las empresas homologades prestarán servicios equitativamente con el personal que corresponda segons el anexo de personal a subrogar.
A la pàgina 3 del PCAP nou, hem detectat un error de càlcul del SAD dependència pel període de contracte i pel de la prorroga: on diu 917.707'66, hauria de dir 917.787'66. 17/03/2021 14:57h
El pressupost de la licitació sense IVA és de 1.138.260,91 ¤, desglossat en:

SAD DEPENDÈNCIA
2021 229.446,91 ¤
2022 688.340,74 ¤

SAD SOCIAL
2021 55.118,32 ¤
2022 165.354,95 ¤

Els imports es repeteixen per a la pròrroga.
6 El model de proposició econòmica fa referència a una baixa respecte el preu trajecte, es tracta d'un error? "Això representa una baixa del ............%, respecte al preu/hora i del preu trajecte del/de la treballador/a familiar i una baixa del ......% respecte al preu/hora de l'auxiliar de la llar" 17/03/2021 14:30h
Es valora el preu de Treballador/a familiar i el preu d'auxiliar de la llar.
Dades aportades per l'empresa que presta actualment el servei. 16/03/2021 14:46h
Us facilitem la documentació annexada.
Consulta 1. En referència a l'estudi econòmic que consta a la pàgina 4 del PCAP, tenim dos consultes:         1.1 El nombre total d'hores anuals valorades és de 1380 per la Treballadora Familiar i de 1380 per l'Auxiliar de neteja. Tanmateix, al Conveni col·lectiu d'empreses d'atenció a domicili de Catalunya que s'ha pres com a referència, s'estableix 1665 hores anuals. Podeu aclarir aquesta diferència?   16/03/2021 13:13h
Mitjançant resolució TSF/2699/2020, de 20 d'octubre, es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu d'empreses d'atenció domiciliària de Catalunya. A l'article 23.1 del Conveni es determina una jornada anual de 1.665 hores.

En l'estructura de costos del contracte que es licita, el preu / hora màxim es determina en funció del temps carregable calculat per 1.380 hores anuals.

El temps carregable equival al servei efectivament prestat. Si bé al conveni col·lectiu de referència s'estableix una jornada anual ordinària de 1.665 hores, per calcular el cost per hora de servei, cal restar al còmput les hores en que els treballadors familiars o auxiliars de neteja no estan prestant de forma directa el servei pel qual se'ls ha contractat. Aquestes hores són, entre d'altres, les dedicades a: vacances, festius, absentisme, formació, permisos, desplaçaments, descans o coordinació. La suma d'aquestes és el temps no carregable i cal deduir-lo per tal d'obtenir les hores efectives de prestació de servei.

A l'estudi s'estima que la suma de temps no carregable és de 285 hores anuals que caldrà minorar a la jornada anual ordinària:

Temps carregable (1380 hores) = Jornada anual (1.665 hores) - temps no carregable (285 hores)

Així doncs, el cost per hora de servei s'obté dividint els costos anuals suportats, pel prestador del servei, més el seu benefici industrial, entre les hores carregables, establertes en 1.380 hores; com es mostra a l'apartat corresponent del plec de clàusules econòmiques i administraves.


D'aquesta manera el cost carregable o cost per treball efectiu incorpora tant les despeses del temps de treball efectiu, com el temps suportat per vacances, festius, absentisme, desplaçaments o altres tasques complementàries.


En la consulta anterior s'explica que el preu unitari màxim calculat incorpora despeses del temps de treball efectiu, com el temps suportat per vacances, festius, absentisme, desplaçaments o altres tasques complementàries.

En conseqüència, l'oferta que presenti el licitador ha de tenir present aquesta circumstància i la facturació ha de ser exclusivament per hores de treball principal o efectiu sense que s'admeti facturació diferenciada en concepte de desplaçament o per qualsevol altre motiu.
Consulta 5. Des del Departament Jurídic de la nostra entitat ens demanen que l'actual entitat prestatària del servei indiqui mitjançant declaració responsable signada la situació respecte del personal susceptible de ser subrogat/succeït, sobre els possibles impagaments de les seves nòmines, els possibles deutes amb la seguretat social, l'existència d'eventuals litigis laborals pendents amb el personal a subrogar, així com de qualsevol altre concepte que pugui ser repercutit a l'adjudicatària del concurs. Per més informació, cito textualment la petició del nostre Departament Jurídic: Per la present sol·licitem informació addicional bàsica i rellevant sobre l'actual situació del Contracte, en concret, informació referida al personal de l'adjudicatària en tant que és necessària perquè les empreses licitadores puguin realitzar una correcta avaluació de costos ja que, actualment, aplica plenament la successió empresarial i l'obligatorietat per a l'empresa entrant d'assumir els deutes que l'empresa sortint tingui contretes tant salarials com de seguretat social, en virtut del que es disposa en l'art. 130 de la LCSP en relació amb l'art. 44 de l'Estatut dels Treballadors i la seva jurisprudència. Referent a això, l'Advocacia de l'Estat (Informe 8/19[R-556/2019]) i l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat (Expedient 126/2018), s'han pronunciat sobre la informació necessària que ha de ser inclosa en els Plecs que regeixen en la licitació i, entre una altra, han establert que "En aquest cas clarament existirà l'obligació que el contractista sortint proporcioni informació sobre impagaments i litigis pendents i que s'inclogui en els plecs, atès que aquesta informació resulta rellevant a l'efecte de determinar una exacta avaluació dels costos laborals potencialment assumits pel nou contractista per causa de la subrogació". Així mateix haurà d'informar del conveni col·lectiu aplicable, així com si l'empresa actual és un Centre Especial d'Ocupació. En aquest sentit, davant l'absència de la meritada informació en els actuals plecs, sol·licitem a l'òrgan de contractació que s'informi els licitadors de la situació del contractista sortint (Indicar nom CIF de l'empresa), respecte del personal susceptible de ser subrogat/succeït, sobre els possibles impagaments de les seves nòmines, els possibles deutes amb la seguretat social, l'existència d'eventuals litigis laborals pendents amb el personal a subrogar, així com de qualsevol altre concepte que pugui ser repercutit a l'adjudicatària del Concurs, dins de la responsabilitat que ostenta l'Administració. 16/03/2021 13:02h
Estem a l'espera de resposta per part de l'empresa que presta el servei actualment. En el moment que disposem de la informació sol·licitada la publicarem al Perfil.
Consulta 9: En referència als criteris valorats mitjançant judici de valor, hem identificat que un mateix contingut es valorarà en dos subcriteri: Al criteri A.1 Proposta en la forma d'execució del servei, a l'últim apartat s'indica que es valorarà la descripció de les actuacions de "substitucions de personal". Al subcriteri A.2.2. Propostes per garantir la continuïtat de l'atenció a l'usuari (...), diu "concreti amb detall el sistema de substitucions" i especifica en situacions previstes i no previstes. Més endavant, s'indica que s'expliqui el sistema de comunicació amb la persona usuària davant els canvis. Entenem que el criteri A.2. es demana una informació amplia i detallada, engloba les incidències generades per l'absència sobrevinguda d'una professional. Per tant, tenim dubtes de quina informació es demana al criteri A.1. Podeu aclarir quina informació voleu veure en un apartat i en un altre? Consulta 10: Al criteri A.3 Propostes de millora en relació al treballador, tenim dos dubtes:  Podeu aclarir la distribució dels punts? S'identifica 4 punts per la descripció genèrica i després s'assigna 4 i 3 punts pels subapartats.  S'indica que en la valoració es tindrà en compte "la presentació d'un cronograma de formació" i, més endavant, diu "cal presentar un cronograma de formació prevista en el moment del requeriment previ de documentació per a l'adjudicatari". Podeu aclarir això? 16/03/2021 13:00h
Cal presentar el CRONOGRAMA en el moment de presentació de l'oferta.
Consulta 9: En referència als criteris valorats mitjançant judici de valor, hem identificat que un mateix contingut es valorarà en dos subcriteri: Al criteri A.1 Proposta en la forma d'execució del servei, a l'últim apartat s'indica que es valorarà la descripció de les actuacions de "substitucions de personal". Al subcriteri A.2.2. Propostes per garantir la continuïtat de l'atenció a l'usuari (...), diu "concreti amb detall el sistema de substitucions" i especifica en situacions previstes i no previstes. Més endavant, s'indica que s'expliqui el sistema de comunicació amb la persona usuària davant els canvis. Entenem que el criteri A.2. es demana una informació amplia i detallada, engloba les incidències generades per l'absència sobrevinguda d'una professional. Per tant, tenim dubtes de quina informació es demana al criteri A.1. Podeu aclarir quina informació voleu veure en un apartat i en un altre? Consulta 10: Al criteri A.3 Propostes de millora en relació al treballador, tenim dos dubtes:  Podeu aclarir la distribució dels punts? S'identifica 4 punts per la descripció genèrica i després s'assigna 4 i 3 punts pels subapartats.  S'indica que en la valoració es tindrà en compte "la presentació d'un cronograma de formació" i, més endavant, diu "cal presentar un cronograma de formació prevista en el moment del requeriment previ de documentació per a l'adjudicatari". Podeu aclarir això? 16/03/2021 12:57h
Consulta 9:

El punt A.1 fa referència a com l'empresa gestiona i preveu les substitucions de personal a nivell organitzatiu intern, que poden ser previstes, com vacances o impresvistes. En canvi el punt a A.2 fa referència a l'usuari, a com se li minimitza l'impacte del canvi per exemple en la forma i el moment de comunicar-li, les opcions que se li donen comunica a l'usuari .

Consulta 10

Extensió màxima: 2 pagines amb interlinat senzill i lletra Arial 11
Formació dels treballadors/res d'atenció directa. En aquest punt es tindran en compte per la seva valoració, la
concreció sobre el tipus de formació a impartir i la presentació d'un cronograma de formació prevista durant el
període executiu i posteriorment, pel seu seguiment es requerirà informe de la realització del mateix. Puntuació
màxima és de:
¿ Proposta de formació als treballadors/es: tipus de formació adequada al lloc de treball (3 punts)
¿ Formació específica pels professionals destinats a l'atenció a infància i/o salut mental (4 punts)

Cal presentar un cronograma de la formació prevista en el moment del requeriment previ de documentació per
a l'adjudicació
Bon dia, En relació a els criteris que depenen d'un judici de valor es possible adjunta annexes? Gràcies 16/03/2021 12:49h
No, als plecs es fa referencia a una extenció màxima. Per tant cal ajustar el contingut a aquesta extenció.
Consulta 8. En referència al criteri que depèn d'un judici de valor: Àrea 4. Propostes de millora en relació al sistemes de registre, control i seguiment, tenim dubtes referents al contingut que es demana: · Entenem que es demanda presentar el programa informàtic de gestió global del servei, és correcte? · Entenem que NO s'ha de presentar en la seva totalitat ates el límit de temps i atès que ja es presenta al llarg de la resta d'àrees, sinó que el contingut que és valorarà en la presentació és aquell que expliqui de centrar en l'entorn accessible per Serveis Socials. És correcte? · Pel que fa a la forma de presentació, a la consulta 6 hem demanat que s'aclareixi el format de presentació i com s'aplicarà la limitació que es detalla al criteri. 16/03/2021 12:48h
Tal i com diuen els plecs, el que cal fer és presentar el programa utilitzat en relació al sistemes de registre, control i seguiment i el que es valora en concret és el Registre i accés per part de serveis socials de les dades indicades en l'esmentat punt A4
Només CAL PRESNTAR un document format POWER POINT. maxim que duri 30 min
Consulta 7. A l'apartat 9.- SISTEMA DE GESTIÓ INFORMATITZADA del PPT, s'indica que "Les empreses hauran de gestionar el servei d'ajut a domicili mitjançant un sistema de gestió informatitzada, interoperable, vigent i actualitzada en tot moment, a través del qual el tècnic referent de servei socials ha de poder fer les consultes que consideri. L'empresa ha d'usar un programa compatible amb el programa JADE o altre que determini l'Ajuntament". Ens agradaria saber quina tecnologia utilitza la seva plataforma (per afavorir el sistema de compatibilitat): Utilitza serveis web a través d'una REST API con JSON/XML o serveis web a través de SOAP? En cas de no ser cap d'aquestes dues opcions, quina utilitza? Pel que fa a la integració proposta, seria en temps real o es preferible cargues diàries? 16/03/2021 12:47h
- Si som nosaltres que hem de fer una consulta a un altre aplicació o podem fer a través de SOAP o REST/API
- Si nosaltres fem de servidor, es dir, s'ha de consultar o hem de servir informació a un altre aplicació també poder fer servir SOAP o REST/API

Pel que fa a la integració proposta, seria en temps real o es preferible cargues diàries?
En funcio de la necessitat de la informació en contemplen els dos processos
Consulta 6. En referència al criteri que depèn d'un judici de valor: Àrea 4. Propostes de millora en relació al sistemes de registre, control i seguiment, tenim un dubte referent a com els licitadors han de presentar les seves proposicions: Al PCAP (pagina 19) s'indica que "el temps màxim de presentació: 30 minuts" i seguidament diu que es valorarà una presentació presencial (aquesta paraula es mostra taxada) en Power Point del programa informàtic. Podeu aclarir quin tipus de document s'ha de presentar? És suficient presentar un Power Point? O es demana un altre tipus d'arxiu? En cas que sigui suficient un Power Point, quin criteri s'utilitzarà per valorar 30 minuts d'exposició? Podria indicar l'organisme quantes diapositives ha de contenir el Power Point o algun altre criteri orientatiu? 16/03/2021 12:18h
Només CAL PRESNTAR un document format POWER POINT. maxim que duri 30 min. El que es val és el que es demana en aquest punt A.4.
Consulta 4. En relació a l'equip professional adscrit al servei a subrogar, tenim les següents consultes:  4.1. Sol·licitem que s'informi del percentatge d'absentisme en l'ultima anualitat. Si es possible, desglossat per mesos, atès la situació excepcional ocasionada per la Covid-19.  4.2. Podeu informar si existeix algun acord extra amb la plantilla a subrogar? En cas que si existís, sol·licitem que s'especifiquin les condicions associades. 16/03/2021 12:14h
Estem a l'espera de resposta per part de l'empresa adjudicatària actual.
Consulta 3. En referència a la solvència tècnica o professional que consta a la pàgina 7 dels PCAP, s'indica que és de caràcter obligatori adscriure a l'execució del contracte com a mínim una professional de la coordinació tècnica amb una disponibilitat de 37 hores setmanals. Tenim dos dubtes:  2.1. Entenem que son 37 hores per empresa? És correcte?  2.2. Es preveu que el nombre d'hores s'ajusti en funció del volum de serveis? 16/03/2021 12:13h
Sí, 37 hores per setmana i per empresa.
Consulta 2. En referència al model de prestació de servei, al PCAP s'especifica que es preveu l'homologació de tres empreses per realitzar el servei i que a l'inici del contracte es garanteix la repartició dels casos de manera equitativa entre les empreses homologades durant els primers sis mesos, a partir del setè més no es garanteix un volum mínim de contractació. Seguidament, s'especifica que l'Ajuntament no interferirà, excepte en el cas que per causes no imputables a les empreses no es pugui prestar el servei en òptimes condicions de qualitat o per raons d'interès públic. Entenem que els licitadors han d'assumir el risc de que es redueixi significativament el volum de serveis. Si es produeixi un desequilibri significatiu en la repartició dels serveis, les entitats haurien d'aplicar mesures per compensar aquest fet i garantir la sostenibilitat del servei. Davant aquesta possibilitat, ens preocupa significativament no poder garantir les condicions laborals de la plantilla adquirides en el moment de la subrogació, en tant que per compensar la reducció del volum de serveis les entitats haurien de reduir de la plantilla subrogada i/o la modificació de les condicions laborals de les professionals. Podria aclarir l'organisme quines situacions ha previst on si intervindria en la repartició dels servis? I, en concret, si ha previst mecanismes per assegurar les condicions laborals de la plantilla a subrogar? 16/03/2021 12:11h
El PCAP recull l'obligació de mantenir la plantilla subrogada i les condicions de treball. És a risc i ventura del licitador l'execució del mateix. No es preveu que durant els pròxims mesos pugui ocasionar-se dita circumstància.
PCAP CASTELLA 15/03/2021 11:29h
El teniu disponible juntament amb la resta de documentació publicada
ACLARIMENT SOBRE COMPTES EXERCICI 2020 11/03/2021 13:40h
També es considera que es compleix amb la solvència econòmica sol·licitada si les empreses participants acrediten el dipòsit de les comptes de 2020 al Registre Mercantil.
Bon dia, la consulta es en relació a la solvència econòmica i financera que demana el plec administratiu per acreditar els comptes anuals aprovats i disposats en el Registre Mercantil, acompanyat del justificatnt. Els comptes de 2020 no es poden registrat fins el mes juny, la pregunta és: Es podem presentar formulats però no aprovats ? 09/03/2021 10:54h
Tal i com indica el PCAP:
En el cas d'empreses constituïdes com a societat el volum anual de negocis del licitador o
candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres ÚLTIMS CONCLOSOS haurà de ser
com a mínim de 1.000.000,00¤
S'acreditarà mitjançant còpies dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil o el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit, acompanyat del justificant
conforme s'han dipositat aquests comptes.


Per tant cal que presenteu un dels ÚLTIMS TRES ANYS CONCLOSOS, és a dir, 2019, 2018 o 2017.
Bon dia, en relació a l'aplicació de l'IVA en l'import del contracte, ens sorgeix la següent dubte: En la pàgina 3 del plec administratiu, apareixen diferenciades dues tipologies de prestació de servei entre SAD Dependència i SAD Social. En aquest cas, i a la vista del col.lectiu al que es destina el SAD Social (entenem que encaixa amb el servei d'assistència social) . Ens podeu confirmar que l'IVA és d'un 4% o pel contrari cal aplicar un 10%? 05/03/2021 13:53h
L'IVA és del 4%
Bon dia, En relació a la present licitació del Servei d'Atenció a Domicili de Granollers amb (Exp. 2021/007). Volíem sol·licitar si hi ha alguna possibilitat d'obtenir els plecs en versió castellana. Moltes gràcies, salutacions. 04/03/2021 12:06h
En breve publicaremos traducción.
Bon dia, En relació a la licitació del Servei d'Atenció a Domicili de Granollers (Exp. 2021/007) tenim el següent dubte: - No trobem enlloc el llistat de subrogació de la licitació. En el PCAP fa referència a un annex del PTEC, en el PTEC fa referència a l'annex 2, però no apareix cap annex en aquest plec. Hem tractat de buscar-lo un altre cop a la plataforma de contractació, en el perfil del contractant de Granollers i ara mateix la plataforma no funciona. Si us plau, ens podeu enviar el llistat de subrogació per aquesta via? 26/02/2021 11:41h
Bon dia
Adjuntem el full de subrogació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya