Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
Codi d'expedient:
AOC-2020-96

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Referent a la anterior pregunta del preu total, no entenem com fan el càlcul, donat que si calculem el preu màxim ponderat (2,4¤) per les 150.000 operacions el resultat es 360.000 ¤, tenint en compte que l'import de licitació es de 300.000 ¤. Agrairíem ens aclareixin d'on prové la diferencia entre els 360.000 i els 300.000. 16/09/2020 15:37h
El número de 150.000 operacions és una estimació. El límit de transaccions ve donat pel límit del pressupost del licitació que és de 300.000¤ anuals, tot i que cal tenir present que aquest contracte permet una amplicació fins a un 20%. De totes formes, si les 150.000 transaccions es paguéssin per l'import unitari més baix, l'import total seria de 150.000 x 1,9¤ = 285.000¤*
Bon dia, a l'Annex 3 per la oferta econòmica es sol·licita incloure la taula amb els preus ofertats per tram, però al text anterior es demana un preu total, el text es aquest: per la quantitat total de: ...........................¤ (xifra en lletres i en números), de les quals...........................................¤, es corresponen al preu del contracte i .........................¤ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Ens poden indicar a que es refereixen quan sol·liciten un preu total?. 15/09/2020 14:25h
Bon dia,
Aquesta quantitat total ve marcada pel pressupost de licitació tenint en compte que no és pot licitar ni facturar per un import superior a aquest.
Bona tarda. M'agradaria fer 2 consultes. Sobre el Resum executiu, entenc que el Resum executiu que s'especifica al Plec es refereix a un apartat o subapartat del document del Sobre B que només pot tenir màxim 5 pàgines, no? No és tot el document (amb diferents apartats com el model d'oferta econòmica, els criteris d'adjudicació, annexes, ...). Entenc que tot el document del Sobre B no té límit de pàgines, només l'apartat de Resum executiu. Per una altre banda, si per explicar i justificar que la solució proposada compleix tots els requisits no ens és suficient les 5 pàgines del Resum executiu, podem afegir un altre apartat al document que es digui "Informació complementària" sense límit de pàgines també, per poder acabar d'explicar la solució proposada? Per últim i en relació a altre informació rellevant com l'equip de treball, pla de conciliació laboral, familiar i social, etc. la podem incorporar al document del Sobre B com annexes o és millor crear un sobre C? 15/09/2020 13:52h
1)Sobre el Resum executiu, entenc que el Resum executiu que s'especifica al Plec es refereix a un apartat o subapartat del document del Sobre B que només pot tenir màxim 5 pàgines, no? No és tot el document (amb diferents apartats com el model d'oferta econòmica, els criteris d'adjudicació, annexes, ...). Entenc que tot el document del Sobre B no té límit de pàgines, només l'apartat de Resum executiu.
El document del sobre B no té límit de pàgines.
El resum executiu és un apartat que crea el licitador al final del document del sobre B i aquesta part ha de tenir un màxim de 5 pàgines

2)Per una altre banda, si per explicar i justificar que la solució proposada compleix tots els requisits no ens és suficient les 5 pàgines del Resum executiu, podem afegir un altre apartat al document que es digui "Informació complementària" sense límit de pàgines també, per poder acabar d'explicar la solució proposada?
Al final del document de sobre B es poden afegir tota la informació i totes les pàgines que el licitador cregui convenient.

3)Per últim i en relació a altre informació rellevant com l'equip de treball, pla de conciliació laboral, familiar i social, etc. la podem incorporar al document del Sobre B com annexes o és millor crear un sobre C?
A l'apartat 12.10 del plec de clàusules administratives, es detalla el contingut que s'ha d'aportar en el sobre A i B. No s'ha de presentar cap sobre C. Només cal aportar aquests sobres i la documentació que es demana, res més.
Altres aspectes que es detallen en el plec (com per exemple "L.2 La conciliació de vida personal, familiar i laboral") són requisits de que s'han de complir durant l'execució del contracte però no s'ha d'acreditar a la presentació d'ofertes.
Bona tarda, voldríem fer 3 consultes, 1) En relació als trams i volums de facturació, podríen confirmar-nos que, si la facturació es bimensual, cada dos mesos es tornaria a partir de 0 en la comptabilització de transaccions, o seria acumulable durant 12 mesos? 2) Adicionalment, durant els 2 mesos en curs, el volum de transaccions es facturaria segos l'escalat, és a dir, les primeres 1000 a 4¤/transacció, les següents 1000 a 3,5¤/transacció, les següents 8000 a 3¤/transacció i així seguidament? 3)En relació amb el requisit R41 i R42, podríen confirmar si la gestió del cicle/workflow d'identitats de ciutadans, un cop superat el procés d'onboarding, l'ha de realitzar l'adjudicatari o el Consorci AOC a l'eina EACAT? Gràcies. 15/09/2020 13:52h
1) En relació als trams i volums de facturació, podrien confirmar-nos que, si la facturació es bimensual, cada dos mesos es tornaria a partir de 0 en la comptabilització de transaccions, o seria acumulable durant 12 mesos?
El nº de transaccions no és acumulable. Cada dos mesos es facturarà en funció del nº de transaccions finalitzades amb èxit pels ciutadans en aquest període. Per exemple: si en dos mesos es fan 10.500 transaccions es facturarà a l'import de 2,6¤ (iva no inclòs). Si el següents dos mesos es fan 1.500 transaccions es facturarà a l'import de 3¤ (iva no inclòs).

2)Addicionalment, durant els 2 mesos en curs, el volum de transaccions es facturaria segons l'escalat, és a dir, les primeres 1000 a 4¤/transacció, les següents 1000 a 3,5¤/transacció, les següents 8000 a 3¤/transacció i així seguidament?
Totes les transaccions finalitzades amb èxit pels ciutadans del període de dos mesos es facturaran a un import únic (sense escalat). Si en dos mesos es fan 10.500 transaccions es facturaran totes a l'import unitari de 2,6¤ (iva no inclòs).

3)En relació amb el requisit R41 i R42, podrien confirmar si la gestió del cicle/workflow d'identitats de ciutadans, un cop superat el procés d'onboarding, l'ha de realitzar l'adjudicatari o el Consorci AOC a l'eina EACAT?
Una vegada superat el procés d'onboarding i haver lliurat les evidències, tots els desenvolupaments e integracions són responsabilitat del Consorci AOC
Bona tarda voldríem fer 2 consultes. A la plana 14 del PCAP parla de penalitats per execució defectuosa, ens podríem donar més detall de que entenen per execució defectuosa? o definir escenaris en els quals es plantegen aquestes penalitzacions?. Per altra banda a l'escenari econòmic defineixen uns trams de preus en funció del volums de transaccions efectuades, donat que la facturació es bimensual, si els 2 primer mesos del servei es realizen 1800 transaccions, es paguen les 1000 primeres al preu del tram A i les 800 següents al preu definit al tram B, o es paguen les 1800 al preu del tram B?. 14/09/2020 10:57h
Bon dia,
A la plana 14 del PCAP parla de penalitats per execució defectuosa, ens podríem donar més detall de que entenen per execució defectuosa? o definir escenaris en els quals es plantegen aquestes penalitzacions?.
Segons el previst a la LLei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
Article 192. Incompliment parcial o compliment defectuós.
1. Els plecs o el document descriptiu poden preveure penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte d'aquest o per al supòsit d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execució del contracte que s'hagin establert de conformitat amb l'apartat 2 de l'article 76 i l'apartat 1 de l'article 202. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d'aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.
2. Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incomplert parcialment l'execució de les prestacions definides en el contracte, l'Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats que, per a aquests supòsits, determinin el plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu.


Per altra banda a l'escenari econòmic defineixen uns trams de preus en funció del volums de transaccions efectuades, donat que la facturació es bimensual, si els 2 primer mesos del servei es realizen 1800 transaccions, es paguen les 1000 primeres al preu del tram A i les 800 següents al preu definit al tram B, o es paguen les 1800 al preu del tram B?.
¿ L'import unitari per transacció és únic en funció del tram de volum d'operacions. Per exemple, si es realitzen 1.800 transaccions cada 2 messos, l'import que es pagarà es de 3,5¤ per transacció (sense IVA)
Buenas tardes. Las preguntas van dirigidas a los requisitos de integración con otros sistemas. En el R 25 se dice que se minimizarán las integraciones en la fase inicial pero no se habla de integraciones más allá de que debe permitirse la integración con la gestión de identidades del Consorci AOC (EACAT). - ¿Podrían detallar que integraciones se requieren? - ¿Se requiere algún desarrollo a medida? Se dice que se usarán los desarrollos del licitador y una personalización mínima de colores y logos, pero no se pide un desarrollo específico. ¿Es correcto? Muchas gracias Saludos 08/09/2020 12:23h
Buenos días,

Los requisitos de integración seran los necesarios e imprescindibles para prestar el servicio objecto del contrato y dar cumplimiento a las funcionalidades requeridas. Los requisitos específicos de integración se detallan en los requistos: R1, R20, R41, R47
Buenos días. Las preguntas están relacionada con el modelo de facturación. Se habla de facturación bimestral, pero no queda claro cuanto se va a facturar al bimestre. - ¿La facturación es en base al número de identificaciones realizadas? - ¿Que pasa si no se llega al número de identificaciones estimadas en el total del año? - Hay unos costes fijos de gestión, de desarrollo de la integración... que son independientes del número de identificaciones. Se puede dar que el numero de identificaciones sea baja y no se cubran estos costes, ¿que ocurre en este caso? - ¿Hay un mínimo de facturación bismestral? Muchas gracias 07/09/2020 11:33h
Buenos días,
¿La facturación es en base al número de identificaciones realizadas?
Sí. La facturación es en base al nº de identificaciones realizadas y completadas
¿Qué pasa si no se llega al número de identificaciones estimadas en el total del año?
La facturación es variable en función del nº de identificaciones, pero no hay un nº de identificaciones estimadas. Sí que hay un nº de videoidentificaciones máximo que está limitado por el presupuesto de licitación
Hay unos costes fijos de gestión, de desarrollo de la integración... que son independientes del número de identificaciones. Se puede dar que el número de identificaciones sea baja y no se cubran estos costes ¿qué ocurre en este caso? ¿Hay un mínimo de facturación bimestral?
En esta licitación se contrata un servicio con un modelo de facturación de pago por uso, sin costes fijos. Los costes fijos o costes de implantación inicial se han de repercutir en el coste unitario de identificación remota
No hay un mínimo de facturación bimestral. Actualmente hay casi 1 millón de usuarios a idCAT Mòbil que queremos que realicen (de forma gradual) el proceso de identificación remota para incrementar su nivel de seguridad. Además, estamos realizando más de 1.500 nuevas altas al día. Según la experiencia del piloto la usabilidad de la solución es un elemento clave para completar el proceso de identificación remota.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya