Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2021/001 (18/2021/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, En relació al llistat de personal subrogable del Lot 3 (pàgines 80 i 81 del PPT), el salari mensual, tenint en compte que és amb SS es considera salari brut o cost d'empresa? Gràcies per la seva atenció. 27/04/2021 13:08h
cost empresa. Aquesta licitació està suspensa per interposició d'un recurs especial.
Bon dia, En relació a la licitació Codi d'expedient: 2021/001 (18/2021/48), No entenem l'esmena que s'ha publicat des de contractació pública allargant la suspensió de la licitació "amb un termini de presentació d'ofertes" fins al 10/05/21 14:00 h. S'ha modificat la data, s'ha ampliat el termini o s'allarga la suspensió? Moltes gràcies per la seva atenció, 27/04/2021 12:31h
Bon dia.
Tal i com es va publicar en el seu moment, la licitació d'aquest expedient està suspesa per interposició d'un recurs especial en materia de contractació fins que el TCCSP resolgui.
El que passa es que la plataforma del perfil del contractant obliga a posar una data límit en la presentació d'ofertes i un cop arriba aquesta data si no s'amplia, no permet despres proseguir amb la tramitació.
Per aquest motiu, s'ha esmenat aquest matí la data límit, però no vol dir que s'hagi aixecat la suspensió.
En el moment que el TCCSP resolgui i s'aixequi la suspensió, es tornarà a publicar un anunci al respecte amb la nova data de presentació d'ofertes o el que resolgui l'òrgan.
S'ha tornat a obrir la licitació ? He vist que s'ha actualitzat el termini a 14 d'abril de 2021. 30/03/2021 08:18h
Esta en suspens per interposició d'un recurs, segons anunci publicat en aquesta plataforma.
El que passa es que la plataforma ens obliga a posar una data però això no vol dir que estigui oberta, segueix en suspens
Al plec administratiu del lot 4, no quadra el criteri de punts establert a l'encunciat amb el desglossament que apareix a continuacio, tant en els criteris d'un judici de valors (pg.34) (indica que són 30 punts, quan el sumatori surt 20 punts) com en el criteri de punts automàtics (pg.35) (indica que són 70, quan al sumatori són 80). Com es distribueixen exactament aquests punts? Gràcies 26/03/2021 14:32h
efectivament hi ha un error, pero si mireu els anuncis publicats en aquest perfil, veureu que aquesta licitació està suspesa per interposició d'un recurs especial en material de contractació
Les empreses que ens presentem a lots diferents, s'entén que hem de preparar cada un dels 3 sobres (sobre 1, sobre 2, sobre 3), per a cada lot als que ens presentem, es així? 23/03/2021 09:11h
Efectivament, es així. Al ser una licitació electrónica, cada lot te el seu sobre corresponent i s'ha d'incloure la documentacio electronica en cada un d'ells.
En relació al punt A.2 dels criteris que depenen d'un judici de valor del Lot 3, el plec sol·licita un estudi de recursos on es mostrin rendiments, tasques i costos. Pel que fa al cost, es pot vincular el desglós pressupostari de l'estudi amb els imports de licitació, sense la baixa (per tal de no donar informació econòmica de l'import ofert) o simplement cal afegir el % de despesa que significa cada partida? Si no és cap de les dues, agrairíem ens aclarissin aquest punt 22/03/2021 10:29h
Es tracta d'evidenciar que la proposta que s'ofereix sigui viable tenint en compte l'estratègia i la programació que es vulgui aplicar en el servei a prestar. A efectes de costos es pot fer servir les dades que ofereix el Plec o bé tractar-ho amb el % de despesa de cada partida com es comenta, sense entrar posar en coneixement dades econòmiques del sobre 3. En definitiva es pretén i es valorarà que les empreses mostrin que ha realitzat un anàlisi de la proposta d'acord amb els recursos que es disposarà.
Sol·licitem els següents aclariments del Lot 1: - En relació a la informació relativa a les condicions de subrogació en contractes de treball, ja que la facilitada en els plecs es troba incompleta per calcular els costos laborals corresponents. Que a resultes de l'anterior, sol·licitem la identificació per part de l'actual prestatària de el servei, dels costos anuals relatius a cada treballador, i concretament els corresponents a la seguretat social i sous de tots els treballadors, i quins treballadors tenen reconeguda el grau de discapacitat major del 33% - El nom de l'empresa que actualment presta el servei - Els treballadors que siguin susceptibles de subrogació, ¿mantenen amb la seva empresa actual, una relació laboral especial de treballadors amb discapacitat en Centres Especials de Treball (recollida en l'article 2.1.g) de l'Estatut dels Treballadors i en el Real Decret 1368 / 1985) ?. Aquesta pregunta es formula als efectes de conèixer els costos laborals efectius de la plantilla sortint i per tenir fefaència de l'obligació de subrogació de personal discapacitat quan el adjudicat, fos un Centre Especial de Treball. ART 130. Apdo. 1 i 2 LCSP. 22/03/2021 08:04h
- El personal subrogable del Lot 1 no te reconegut cap grau de discapacitat. Pel que els costos salarials d'aquest personal son els que hi ha assenyalats en la taula de subrogació.
- L'empresa que està prestant actualment el servei és OHL Servicios Ingesan SA
- No mantenen relació
Referent a la pregunta formulada anteriormene sobre el llistat de personal subrogable del Lot 3, trobem dades incorrectes en el calcul dels costos salarials, superiors als estipulats al conveni i al plec. 19/03/2021 10:24h
Anteriorment s'ha respost una pregunta referent al llistat de personal subrogable del Lot 3 amb dades erroneas.
S'ha detectat i hem demanat a l'empresa que actualment presta el servei que aclareixi el tema. Ens ha presentat un nou quadre complementari que adjuntem com a resposta a aquesta questió
Bon dia, Referent als documents de proposta tècnica a presentar (Sobre 2), s'estableix algun tipus de limitació de nombre de pàgines, tipus de lletra, mides, interlineats, formats, etc ? Gràcies. 19/03/2021 09:00h
En els plecs no s'ha establert cap límit, tot i que sempre es valora positivament i s'agraeix que les ofertes no continguin informació irrellevant e innecessària per a formular la proposta.
Respecte al LOT 1, en el ànnex 1 d'àmbit d'actuació, hi ha detallat el inventari dels espais a mantenir amb les superficies dels diferents elements a mantener (gespes, Prats, paviments, etc) per a cada espai. Però ens trobem, que al sumatori total, el valor final no coincideix amb el sumatori de les diferents superficies que apareixen al llistat. Es a dir, si sumen un per un cada element (gespa, prat, etc) la suma total no coincideix amb el valor que apareix com a TOTAL en la última filla. Per exemple, els paviments tous sumen 80.507m2 i no els 123.316m2 que apareix al sumatori final. I així amb la resta dels elements de manteniment. Ens podeu explicar d'on surt aquesta diferencia en aquest llistat de superficies a mantenir? 18/03/2021 13:04h

Cert, hem detectat que aquesta línia del Total Lot 1 està agafant per error cel·les d'atres àmbits que no corresponen i que estan ocults.

D'acord amb la vostra observació, heu de fer cas només a la suma de les unitats que dels 2 Subtotals del Lot 1 (grans espais i places toves)
Bon dia, Sol·licitem aclariment respecte a la següent condició inclosa a la pàgina 20 del PPT: "Tal com marca el Reial decret 865/2003, un cop a l'any s'hauran de desinfectar els sistemes de reg per aspersió i difusió. Aquesta tasca la realitzarà una altra empresa especialitzada. Però, si cal, el personal de l'empresa adjudicatària, haurà d'estar disposat a acompanyar-los als parterres o elements que s'han de desinfectar i indicar on són les arquetes dels col·lectors de reg o d'entrada d'aigua al circuit." El cost de la tasca de desinfecció realitzada per una altra empresa especialitzada serà a càrrec de l'Ajuntament i contractada per l'Ajuntament? O bé serà a càrrec de l'empresa adjudicatària? Moltes gràcies. 18/03/2021 13:02h
La desinfecció és a càrrec d'un tercer contractat per l'Ajuntament. Es demana només acompanyar a l'empresa per a la localització de les arquetes, aspersors, escomeses, etc., és a dir donar suport el la localització de les xarxes de reg i els seus elements (aspersors enterrats, etc.), en cap moment es farà el treball propi de la desinfecció.
Referent al llistat de personal subrogable del LOT 3, apareix una columna amb les anotacions de 40 Hores/Setmana per a totes les persones. El conveni estableix que la jornada setmanal es de 37'5 Hores/Setmana. Es tracta d'algun error o bé és que treballen 40 Hores/Setmana i reben un complement salarial per la diferència? 18/03/2021 11:50h
Aclariment: Son 37,5 hores setmanals
Referent al llistat del personal subrogable del LOT 3, hi figuren 2 auxiliars jardiners (EZALR i ARELA) amb costos salarials molt superiors als estipulats al conveni col·lectiu i a d'altres treballadors del mateix amb un a categoria superior com és la de jardiner, i que tampoc es corresponen amb les seves antiguitats. Sol·licitem si poden publicar els complements i plusos concrets, de forma desglossada, que justifiquen aquest cost publicat, si us plau. Tant d'aquests dos auxiliars jardiners com de la resta del personal subrogable. 18/03/2021 11:46h
S'adjunta quadre facilitat per l'empresa on es detallen els complements. Actualment es presten els diumenges de neteja per part de dues persones (correspon a una de les millores que va oferir l'empresa)
Referent al llistat de personal subrogable del LOT 3, a la darrera columna s'indica a la descripció "12 pagues". Les pagues extres ja hi estan prorratejades i incloses al cost reflectit? 18/03/2021 11:41h
Si, estan prorratejades.
Quin percentatge d'absentisme té actualment el personal a subrogar del servei corresponent al LOT 3? 18/03/2021 11:37h
Segons ens manifesta l'empresa el 9,25%
Respecte al LOT 3, respecte als Criteris avaluables de forma automàtica, respecte al punt B.2. (pàgina 34 del Plec de Clàusules Administratives Particulars), on es descriu que: "B.2. Equip neteja de caps de setmana i festius (Fins a 10 punts) L'oferta presentada per cada licitador haurà d'indicar en hores/per any si ofereix el seu personal i recursos al servei, per tal de realitzar tasques de neteja de les zones verdes municipals prèvies o posteriors a actes, activitats lúdiques i festives que es realitzin en aquestes zones fora de l'horari habitual del servei i en dies festius i/o caps de setmana. 300 hores/any 2 punts 700 hores/any 5 punts 1.000 hores/any 10 punts" Poden indicar quin percentatge d'hores està previst que siguin en dissabte i quin percentatge en festius? Caldria poder conèixer aquesta distribució doncs el cost en dissabte no és el mateix que en festiu. A la vegada podrien proporcionar un calendari concret d'aquestes tasques? Moltes gràcies 16/03/2021 14:45h
Per concretar fem referència únicament a festius i diumenges (cap de setmana), entenent que cada diumenge és inhàbil (no laborable). Considerem molt més important netejar un diumenge al mati (després de la nit de divendres i dissabte) que un dissabte. D'aquesta manera totes les ofertes faran referència en la situació més costosa que és en festiu.

Respecte al calendari no en fixarem cap, però lògicament es valorarà positivament cobrir el calendari de festes locals i caps de setmana de més activitat als espais verds.
Bon dia Disposeu d'un plànol d'àmbit d'actuació del lot 1? Es a dir, un plànol de Granollers on apareguin marcades la ubicació de les places toves amb el seu codi d'inventari EV? Algo similar al plànol que ens heu passat per respondre a la pregunta sobre la neteja dels espais. També, si disposeu d'un plànol d'àmbit del lot 1 on apareguin localitzats i amb el seu codi les placetes, podeu indicar el codi a quina plaça pertany? Gràcies 16/03/2021 12:50h
No disposem d'aquest plànol, però l'estem elaborant. És possible que en el decurs dels propers dies el puguem penjar, com hem fet amb els espais que estaran a càrrec del servei de neteja. Malgrat això, els espais objecte de la contracta estan llistats al PPT.
Referent a la neteja dels espais del lot 1 tenim aquest dubte: a la pag.44 del plec tècnic indica que no s'inclou la neteja de les places de sauló ni el buidat de papereres perquè això ho fa l'empresa de neteja, no obstant a la pag.43 si que parla de la neteja dels espais del lot 1 i del buidat de papereres. També a l'ànnex 1, al llistat de places algunes ténen un * que indica que inclou neteja i budiat de paperes i altres no ténen aquest *. Per tant, amb tota aquesta informació, quina és la vàlida? S'inclou o no la neteja i buidat de paperes a les places de sauló? O només en les zones marcades a l'annex 1? 15/03/2021 09:38h
Adjunt incorporem el plànol de les zones de sauló on la neteja i buidat de papereres anirà a càrrec del servei de neteja viària, excepte el desherbatge que anirà a càrrec del servei de jardineria. La resta de places i espais de sauló de la ciutat, tant la neteja, buidat de papereres i desherbatge anirà a càrrec de les contractes de jardineria (Lot 1 i Lot 3)
Bon dia, llavors el servei no s'està prestant actualment? Si s'està fent el servei ens podrien indicar quina empresa ho fa? 02/03/2021 12:41h
Actualment el servei s'està prestant (d'aquí la subrogació del personal), però també s'hi han incorporat zones noves. L'empresa que està prestant el servei és OHL Servicios Ingesan SA
EL personal a subrogar s'indica en el ppt( pàgines 80 i 81) en aplicació de l'art.130 de la LCSP
Bona tarda, referent al Lot 1. A la pàg. 57 del PPT diu referent al Lot 1 que: El col·lectiu de treballadors susceptible de ser subrogat dins l'objecte d'aquest contracte són persones amb discapacitat psíquica immersos en un procés d'inserció laboral. Això vol dir que el personal: MABAJ (Auxiliar jardiner) DIXK (Jardiner) ELAB (Auxiliar jardiner) són persones amb una discapacitat psíquica? El seu grau de discapacitat és superior al 33%? 02/03/2021 11:15h
Quan a la subrogació de persones amb discapacitat (Lot 1) segons indica el PPT pag. 57 i que pot haver generat confusió i dubtes on diu:

"El col·lectiu de treballadors susceptible de ser subrogat dins l'objecte d'aquest contracte són persones amb discapacitat psíquica immersos en un procés d'inserció laboral"

Informem, que això fa referència un cop adjudicat (al Lot 1) al projecte d'inserció laboral i al personal objecte d'aquest projecte. On el personal que s'incorpori de nou a aquesta contracta, haurà de ser personal amb discapacitats i que passarà a ser susceptible de ser subrogat en futures licitacions.

En la situació actual el Lot 1 preveu la subrogació de 3 treballadors de la contacta vigent que no pertanyen al conveni de Centres Especials de treball, sinó que pertanyen al conveni estatal de Jardineria. Pel que hauran de ser subrogats en les mateixes condicions laborals i salarials que tenen en aquest moment.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya