Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Codi d'expedient:
2017-000242
El Plec detalla que 24 hores després de la presentació, pot ser requerida la paraula clau. En relació a aquesta qüestió: ¿ Quina serà la forma de sol·licitud de la mateixa? ¿ Es consideren dies hàbils el dissabte i diumenge? ¿ L'empresa ha d'esperar a que li sigui sol·licitada o ha de presentar-la d'alguna manera concreta. 11/05/2018 11:04h
Les ofertes s'han de presentar mitjançant l'eina Sobre Digital.
Us adjuntem un link, amb preguntes i respostes freqüents i un vídeo explicatiu de l'eina.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
Personal a subrogar: 1.- Quin nombre de treballadors perceben el Plus Emergències? 2.- Existeixen drets consolidats dels treballadors més enllà de la percepció del Plus Emergències? 3.- Quin absentisme té actualment la plantilla? 4.- En relació a les subespecialitats indicades en l'Annex 2 aportat per l'empresa, significa que no tot el personal és polivalent en les diferents subespecialitats? 10/05/2018 12:43h
Pregunta 1
Actualment hi ha 152 treballadors que perceben el Plus Emergències.

Pregunta 2
D'acord amb l'exposat a l'Annex 2, existeixen treballadors que disposen de drets consolidats com horaris específics i distribucions rotatives específiques (irregular) de dies de treball.
També existeixen Plusos Consolidats adpersonam, més enllà del Plus Emergències, i que vénen contemplats en el llistat de subrogació.
També existeixen drets consolidats en quant a la Sala de treball assignada i sobre les hores màximes anuals que pot arribar a prestar el treballador, així com la publicació del calendari del mes entrant amb major antelació que la preveu el Conveni Col·lectiu.

Pregunta 3
L'absentisme promig que ha tingut la plantilla en els últims 12 mesos ha estat del 12,3%.

Pregunta 4
No.
En el punto 11.10 Contingut dels sobres, Contingut del Sobre A( Documentació General) del PCAP, indican que junto al DEUC, hay que presentar Compromiso de Adscripción de Medios, sin embargo en el Sobre A Digital sólo solicita el DEUC y no permite añadir más de un archivo. ¿El compromiso de adscripción de medios hay que presentarlo a la hora de licitación de oferta o cuando se solicita por el organismo en caso de adjudicación? En caso de que haya que presentarlo en el Sobre A Digital y puesto que la plataforma solo deja añadir un archivo ¿se puede poner a continuación del DEUC en el mismo archivo? 10/05/2018 12:39h
Se sol·licitarà aquesta documentació en el moment que l'òrgan de Contractació acordi la classificació.
Junto con los pliegos descargados en la web hay un modelo de SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ¿hay que presentar este modelo? ¿en qué parte de los sobres digitales? 10/05/2018 12:39h
No és necessari aportar aquest document.
Tenint en compte que en l'Annex 1 Model d'oferta econòmica, els licitadors han d'indicar en el mateix l'import complementari màxim per a la millora de les condicions salarials. No obstant, s'indica en l'Annex 1 que "aquest import ha de correspondre's amb les millores salarials concretes ofertades al sobre B". En aquest sentit, s'entén que els licitadors poden fer referències, també dins del sobre B, a l'import complementari que s'ofereix (proposta i import complementari màxim), i que per tant aquesta informació estarà inclosa en tant en el sobre B con en l'Annex 1 (proposició econòmica)? 10/05/2018 12:37h
Correcte. La valoració de les millores salarials es farà en l'avaluació dels criteris subjectes a judici de valor, en el Sobre B, així que els licitadors, al sobre B, han de fer referència a les propostes concretes de millora salarial, inclòs l'import ofertat, valorant-se en els termes que consten als criteris de valoració. Es demana també, que a l'oferta econòmica, Annex 1, s'indiqui la totalitat de la suma d'aquestes millores, que ha de coincidir amb la proposta realitzada en el sobre B, malgrat respecte de l'oferta econòmica només es procedirà a la valoració dels elements que consten al Quadre de Característiques (apartat criteris valorables de forma automàtica) relatius als preu/hora de gestor, coordinador i supervisor.
- 2n Nivell de Demanda o En relació a la informació facilitada per l'empresa i el Plec de Condicions, en aquest no es fa menció a cap Segon Nivell de Demanda. Aquesta subespecialitat desapareix? 09/05/2018 09:17h
S'incorpora aquesta subespecialitat en el perfil "gestor de la demanda 061 CatSalut respon".
En relació a la proposta de millora salarial dels Coordinadors i Supervisors, només es puntuen les "propostes que tinguin com a objectiu garantir l'estabilitat laboral". Això significa que no existeix una situació desigual de condicions retributives en aquestes categories professionals? 09/05/2018 09:17h
Aquest punt consta detallat a l'apartat 8 del Plec de Prescripcions Tècniques.
S'entén que l'import que s'ofereixi correspon a imports bruts, que inclouen el cost de Seguretat Social? 09/05/2018 09:16h
Aquest extrem, en qualsevol cas, hauria de formar part de l'oferta. Cal tenir en compte que els licitadors poden superar l'import màxim del pressupost de licitació destinat a millores salarials.
Com s'acredita davant de SEM el pagament d'aquesta quantia als treballadors? 09/05/2018 09:16h
Les ofertes formen part del contracte i el SEM, com en la resta de condicions contractuals, podrà exigir al contractista l'acreditació del seu compliment.
L'empresa pot repercutir-hi la part de benefici industrial a la quantitat que destini a la millora de les condicions salarials, o es tracta d'un import en la que l'empresa fa únicament d'intermediari? 09/05/2018 09:15h
L'import màxim que abonarà SEM és el que consta al Quadre de Característiques. El que es valorarà de les propostes que facin els licitadors és el que s'assenyala als criteris. En qualsevol cas, són millores salarials de manera que no hi ha cap mena d'intermediació.
En cas que l'empresa esgoti la quantitat acordada amb SEM per a les millores salarials (per exemple, per increments de la plantilla per motius d'activitat), ¿estarà obligada a mantenir el seu pagament als treballadors? 09/05/2018 09:14h
Sí, perquè les millores salarials ofertades formen part de l'oferta.
Millora condicions salarials o L'import màxim complementari pot ser sobrepassat per l'empresa? És a dir, pot l'empresa millorar la quantia màxima que destina SEM a aquestes millores salarials? 09/05/2018 09:14h
Penalització per incompliment del temps de gestió de la demanda. ¿ S'inclouen totes les tipologies de trucades i incidents per al càlcul de la penalització? En cas que sigui que no, quin tipus quedaria exclòs? 09/05/2018 09:13h
Sí, s'inclouen totes les tipologies de trucades que entren al 061.
Penalització per incompliment en el percentatge del nivell de servei. ¿ S'inclouen totes les tipologies de trucades i incidents per al càlcul de la penalització? En cas que sigui que no, quin tipus quedaria exclòs? 09/05/2018 09:13h
Sí, s'inclouen totes les trucades que entren al 061
Penalitats o Penalització per incompliment d'hores de Gestor. ¿ Quan es considera que el nivell de servei presenta un nivell de compliment inferior al 90%? Que es considera jornada? La diària? Per torn de treball (matí, tarda, nit)? ¿ L'import de la penalitat correspon a un import per Jornada? 09/05/2018 09:12h
Per jornada cal entendre torn de treball. La penalitat s'aplicarà per aquest import i per jornada considerant aquesta el torn de treball.
Selecció de personal o La selecció de personal de nova incorporació implicarà la realització de proves de coneixement realitzades i/o supervisades per SEM, i que aquest últim pugui decidir sobre la validesa o no d'un treballador? 09/05/2018 09:11h
La resposta a aquesta qüestió es troba al punt 4.5 del Plec de Prescripcions Tècniques.
Personal a cada sala o El personal pot ser pivotant entre les diferents sales en les que es presta el servei de forma automàtica? 09/05/2018 09:11h
Sí, sempre que el servei no es vegi perjudicat ni en la qualitat ni en la quantitat en cap de les sales.
Nivell formatiu mínims o Existeixen professionals actualment adscrits al servei que no compleixin amb els requisits mínims que s'estableixen en el Plec, "per a tots els professionals"? 09/05/2018 09:10h
A aquesta empresa no li consta que els actuals professional adscrits al servei no compleixin amb els requisits mínims que s'estableixen en el plec "per a tots els professionals.
- Nivell formatiu mínims o Existeixen professionals actualment adscrits al servei que no compleixin amb els requisits mínims que s'estableixen en el Plec, "per a tots els professionals"? 09/05/2018 09:09h
A aquesta empresa no li consta que els actuals professional adscrits al servei no compleixin amb els requisits mínims que s'estableixen en el plec "per a tots els professionals.
Activitat i dimensionament o Quina és la variació màxima de l'activitat (trucades entrants) entre diferents mesos d'un mateix any? Aquesta variació quina implicació té en Hores dimensionades de Gestors: variació màxima aproximada? 09/05/2018 09:09h
La màxima diferència de trucades entre el mes de màxima activitat i el mes de mínima activitat és d'un 39,97%. Les hores dimensionades han de ser proporcionals a la variació d'activitat, tot assegurant la qualitat del servei.
Hores màximes indicades al Plec o Les hores que s'indiquen al Plec seran assolides al 100%, o es preveu que existeixi un sobrant? 09/05/2018 09:08h
Com s'indica al Quadre de Característiques les hores que s'indiquen són les màximes. Cal recordar que estem davant de preus unitaris i com s'indica a l'apartat B.4 "el pagament s'abonarà mensualment a l'adjudicatari en funció de les hores efectives realitzades".
En relació a les dades salarials, ens agradaria que ens confirmessin que els imports que indica el document de subrogació són correctes. Total de salaris del llistat de subrogació: 5.229.910,39 ¤ Import per plusos conveni (+14,55%): 760.951,96 ¤ Total salaris: 5.990.862,352 ¤ Seguretat Social empresa(32,5%):1.947.030,26 ¤ Total cost Salarial: 7.937.892,62 ¤ MÀXIM DE LICITACIÓ: 7.775.047,98 ¤ 07/05/2018 08:39h
El preu de licitació s'ha calculat en base a les previsions de l'article 100.2 de la LCSP i de l'article 159 de la Llei 5/2017, de 28 de març, atenent a les necessitats recollides als informes de la present licitació i que consten penjats a la Plataforma.

A partir d'aquest premissa sorgeix el pressupost de licitació que figura al Quadre de Característiques i restant documentació i que ascendeix a l'import de 17.647.031,60 ¤ (IVA no inclòs) i que es desglossa tal i com consta en el citat document.

La informació sobre la subrogació que apareix a la plataforma ha estat facilitada per l'actual contractista d'acord amb l'article 130 LCSP i respon, segons indica la pròpia empresa, a l'àmbit temporal que allà es diu.

En aquest sentit, cal tenir en compte que la licitació, igual que l'anterior, ha estat dissenyada per preus unitaris. És a dir, que la retribució del contractista es determina a partir de les hores efectives realitzades d'acord amb la documentació que regeix la present licit
En la página 4 del cuadro de características, en el apartado B.4. Sistema de pagament, se indica que "El pagament s'abonarà mensualment a l'adjudicatari en funció de les hores efectives realitzades...". ¿A qué se refieren exactamente con horas efectivas? ¿Están incluidos los descansos en las horas efectivas? ¿Y los descansos visuales? 03/05/2018 08:50h
D'acord amb el punt 6 del Plec de Prescripcions Tècniques, les hores de servei contractades es consideraran sempre efectives, restant a càrrec de l'adjudicatari la cobertura de PVD, descansos, baixes o qualsevol altra interrupció de jornada.
La oferta económica va sobre las horas de cada categoria y tiene un máximo de 15.550.095,96 ¤ y el resto va sobre las mejoras salariales. ¿Cómo se refleja el precio total de licitación? 02/05/2018 12:10h
D'acord amb l'apartat H del quadre de característiques de criteris d'adjudicació, i d'acord amb l'Annex 1, el preu total de l'oferta del licitador serà la suma de l'import corresponent a les hores màximes de gestor, coordinador i supervisor, i l'import complementari ofert pel licitador en concepte de millores de les condicions salarials.
En caso de ir en UTE, ¿la clasificación la deben cumplir ambas empresas o con que lo cumpla una empresa sería suficiente? 20/04/2018 12:17h
El PCAP a l'apartat 10.5 estableix que "en les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en l'apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants".
La clasificación es obligatoria o se puede justificar la solvencia únicamente según el criterio G1: principales servicios similares? 20/04/2018 12:15h
El PCAP estableix que "10.1 Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l'apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels mitjans d'acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s'assenyala en l'apartat G.2 del mateix quadre de característiques".
Hi ha prevista alguna visita/reunió en relació a la Licitació " Servei d¿atenció i gestió de la demanda assignat pel centre coordinador sanitari del Sistema d¿Emergències Mèdiques"? 20/04/2018 12:12h
No hi ha prevista cap visita/reunió.
En el cas de la Solvència econòmica, a què es refereix com a "àmbit". A tots els serveis únicament de call-center/atenció telefònica és a dir al CPV del contracte? o podem incloure altres serveis considerats com a serveis auxiliars que NO són call-center (com per exemple: atenció i informació presencial). 17/04/2018 14:55h
El concepte "àmbit" està contingut a la Llei de Contractes del sector públic, en concret a l'article 87. La referència al CPV, el citat text legal la fa respecte de la solvència tècnica. En concret, a l'article 90.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya