Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Codi d'expedient:
20/18
Pregunta 12a.- Precisem d'un aclariment pel que fa als serveis que indiqueu en l'excel de resposta al plec, on indiqueu "porcentaje mínimo de descuento sobre precio servicios de Microsoft". A quins serveis de Microsoft us referiu? 30/11/2020 13:06h
Resposta 12a.- Serveis que normalment se sol·liciten de Microsoft Serveis: Premier, Arquitectura, Especialista de producte, etc.
En el lot 4 es fa esmena explícitament a la venda del Premier de Microsoft per les entitats participants que ho demanin i es valora en concret aquest servei complert per la entitat. En els lots 1 al 3 es valora el descompte sobre els serveis de Microsoft que les entitats demanin encabir en possibles serveis o projectes dels partners i que poden ser de Suport, arquitectura, especialistes de productes o consultors de Microsoft. Aquests serveis sempre seran sota demanda de les entitats i es valorarà el descompte que ofereixi el partner sobre el preu d'aquests serveis del fabricant Microsoft com a part de la valoració per homologar-lo per cada un d'aquests lots.
Pregunta 11a.- En relació a la resposta a la pregunta 10a.-, "Serveis que normalment se sol·liciten de Microsoft Serveis: Premier, Arquitectura, Especialista de producte, etc.", creiem que entra en contradicció amb els criteris objectius econòmics del Lot 4. Per aquest Lot 4, es demana "Descuento adicional al precio acordado entre Microsoft y la entidad para el contrato Microsoft Premier" (casella D51 de l'excel). Per tant, si en aquest Lot 4 hem de donar un descompte addicional pel contracte Microsoft Premier, és el mateix valor/descompte que es demana en les caselles D14, D29 i D45 de l'excel? 30/11/2020 12:46h
Resposta 11a.- No es una contradicció. Lo normal és que el descompte sigui el mateix. Un contracte Premier és per tota l'Entitat i això és el què es demana en el lot 4. Els serveis de Microsoft que els partners inclouen en un projecte o servei són per aquest projecte o servei. Encara que el descompte sigui el mateix no entra en contradicció i poden ser diferents.
Pregunta 10a.- Precisem d'un aclariment pel que fa als serveis que indiqueu en l'excel de resposta al plec, on indiqueu "porcentaje mínimo de descuento sobre precio servicios de Microsoft". A quins serveis de Microsoft us referiu? 26/11/2020 10:11h
Resposta 10a.- Serveis que normalment se sol·liciten de Microsoft Serveis: Premier, Arquitectura, Especialista de producte, etc.
Pregunta 9a.- Referent a la pregunta 5a i la seva resposta, es pot especificar que es vol dir per el terme "usuaris"? 25/11/2020 20:44h
Resposta 9a.- Fa referència als usuaris que puguin descarregar software, veure claus i tot allò que permeti el portal del partner. Certes Entitats ho tenen restringit a algunes persones i en altres ho tenen integrat amb el directori de l'Entitat. La idea d'aquest portal és que sigui del partner i que tingui més funcionalitats i més amigables que les del portal de Microsoft. Es valora una eina addicional a la de Microsoft ja que la de Microsoft ja és un requisit del Plec.
Pregunta 8a.- Si ens presentem en format de UTE, en el sobre A hem de presentar 4 documents, 2 DEUC (un per cada empresa de la UTE), el certificat LSP, i la declaracio de UTE, pero el sobre digital a l'apartat SOBRE A només es poden penjar dos documents? com s'ha de fer? 25/11/2020 11:44h
Resposta 8a.- A l'apartat A del sobre digital hi han habilitats dos espais anomenats "espai per penjar altra documentació" on el licitador te la possibilitat d'adjuntar la documentació que consideri necessària o complementària a la requerida, disposant d'un total de quatre espais.
Pregunta 7a.- Referent a la pregunta 5a i la seva resposta, aquest portal que faciliti el desplegament del software de microsoft, quin criteri de valoració te? es valora únicament la possibilitat d'oferir aquest portal o també ha d'esta inclòs en el preu de l'oferta econòmica? 25/11/2020 11:34h
Resposta 7a.- Es valora que s'ofereixi aquest portal i que estigui inclòs en el preu de l'oferta econòmica.
Pregunta 6a.- La plataforma a la que es fa referència en l'apartat 3.3.4. (continguts formatius), es refereix a una plataforma e-learning amb continguts o a una plataforma on els alumnes puguin interactuar amb un tutor? 23/11/2020 11:02h
Resposta 6a.- L'apartat 3.3.4. (continguts formatius) fa referència a una plataforma e-learning amb continguts.

Pregunta 5a.- En els criteris subjectius qualitatius que s'expliquen en el PCAP (apartat J.2.3. pàg 20), es valora amb 10 punts "els serveis d'acompanyament a la gestió dels contractes... i també l'existència d'un portal que permeti la gestió dels usuaris, assignació de permisos dels mateixos, baixada de software, etc." És aquest portal el mateix portal d'ajuda a la gestió del sw i serveis de Microsoft o és un altre de diferent? 23/11/2020 11:00h
Resposta 5a.- És obligatori i així s'indica al PPT l'habilitar el portal d'ajuda que Microsoft proveeix per a la gestió dels beneficis, claus i altres. Es valora amb 10 punts que s'aporti un portal de Partner que faciliti el desplegament del software i la seva gestió per tal de facilitar la gestió dels usuaris i les universitats i aportar valor més enllà del portal de Microsoft.
Pregunta 4a.- A la pàgina 20 del plec administratiu, punt J.2.3 s'indica: "També es valorarà que s'ofereixin serveis de SAM per a software Asset Management" i que es posin a disposició de la entitat que els sol·liciti". Sol·licitem confirmar que realment és aquest servei el que es demana. 23/11/2020 10:49h
Resposta 4a.- Confirmem que els serveis que es valorarà que s'ofereixin i que es posin a disposició de la entitat que els sol·liciti, són els serveis de SAM per a "Software Asset Management".
Pregunta 3a.- A la pàgins 28 del plec administratiu diu: "aquest document s'ha d'incorporar de forma, la no aportació del certificat OPN comportarà l'EXCLUSIÓ DEL LICITADOR", entenem que és un error i es refereix al Licensing Solutions Provider (LSP). 23/11/2020 10:39h
Resposta 3a.- Efectivament, a la pàgina 28 del Plec administratiu, tal com es pot veure a partir del paràgraf anterior a aquesta línia, i també pel fet que estem parlant de MICROSOFT i no d'ORACLE, OPN és l'acrònim d'Oracle Partner Network, per tant a la Lletra "U" del PCAP, relativa a "Contingut i característiques del sobre A" ON DIU al sobre A (documentació administrativa) caldrà aportar, 1. El Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). Aquest document s'ha d'incorporar de forma obligatòria i, s'haurà d'emplenar exclusivament el model normalitzat incorporat en l'eina de sobre digital d'aplicació. El licitador haurà de tenir especial cura d'informar al DEUC de la solvència tècnica i econòmica requerida a la lletra F del quadre de característiques del PCAP.
2. El certificat acreditatiu de la condició de Licensing Solutions Provider (LSP) del licitador. Aquest document s'ha d'incorporar de forma, la no aportació del certificat OPN comportarà l'EXCLUSIÓ DEL LICITADOR, HA DE DIR: Al sobre A (documentació administrativa) caldrà aportar: 1. El document europeu únic de contractació (DEUC). Aquest document s'ha d'incorporar de forma obligatòria i, s'haurà d'emplenar exclusivament el model normalitzat incorporat en l'eina de sobre digital d'aplicació. El licitador haurà de tenir especial cura d'informar al DEUC de la solvència tècnica i econòmica requerida a la lletra F del quadre de característiques del PCAP. 2. El certificat acreditatiu de la condició de Licensing Solutions Provider (LSP) del licitador. Aquest document s'ha d'incorporar de forma, la no aportació del certificat LSP comportarà l'EXCLUSIÓ DEL LICITADOR.
Pregunta 2a.- A l'excel de preus de model de proposta econòmica demaneu un preu màxim hora de formador certificat amb Microsoft, aquest preu es només pel formador, o també per continguts, materials i laboratoris? 23/11/2020 10:22h
Resposta 2a.- A l'excel de preus de model de proposta econòmica el preu màxim hora de formador certificat amb Microsoft es correspon amb el preu màxim hora de formador certificat amb Microsoft.
Pregunta 1a.- Si el certificat acreditatiu de la condició de Licensing Solutions Provider (LSP) es en anglés, és necessari traduir-lo al català o castellà? Si és així quin tipus de traducció? per un intèrpret jurat és suficient o necessita l'apostilla de la Haia? En les plecs només parla de la documentació de caràcter administratiu? Aquesta quin tipus de traducció necessita, jurada o jurada i amb apostilla de la Haia? 20/11/2020 12:53h
Resposta 1a.- No cal traducció del certificat acreditatiu de la condició de Licensing Solutions Provider (LSP) en anglès.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya