Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: Incidència tècnica aliena ha afectat, entre altres aplicacions, l'accés a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i eines de licitació electrònica. La incidència ja ha estat resolta.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Codi d'expedient:
2020/11542/1408
Atesa la pregunta feta per una empresa, s'adjunta document amb la pregunta i resposta concreta 25/02/2021 13:49h
S'adjunta document amb la pregunta i resposta
Ateses les múltiples preguntes fetes per diverses empreses, s'adjunten documents amb cadascuna de les preguntes i respostes concretes 12/02/2021 18:33h
S'adjunta documents amb les preguntes i respostes
Ateses les múltiples preguntes fetes per una mateixa empresa, s'adjunta document amb cadascuna de les preguntes i respostes concretes 09/02/2021 10:32h
S'adjunta document amb les preguntes i respostes
A l'Espai Baronda, quins espais están destinats a empreses externes i no son objecte de neteja per part del contracte 04/02/2021 18:08h
S'adjunten els plànols de Planta Baixa i Planta Primera a on es marquen en vermell els espais de l'edifici que estan llogats a tercers i no son objecte de neteja
ens podrien explicar si el servei d'hores anuals de serveis especials s'han inclòs en el càlcul del cost del preu de licitació o si corren a càrrec de l'empresa? Ja que en l'Ànnex 1 del PCTP apareix separat el nombre de servei d'hores programades i hores de servei especial mentre que en l'informe de necessitat en l'Annex 1 on es realitza el càlcul de les hores i preus del servei enlloc apareixen les 9100 hores anuals de serveis especials corresponents a especialistes i encarregada. 02/02/2021 10:27h
Les hores d'especialista i encarregat (hores de serveis especials), son un cost implícit en el càlcul del preu/hora de sortida, i no es facturen com a hores del servei.

El cost ja està repercutit en el "cost laboral" tal i com s'especifica al l'Annex 1 - Justificació del càlcul del preu/hora del contracte.

Tant sols son objecte de facturació les hores d'especialista del PREU B, incloses a la previsió o bossa d'hores de l'Informe.
Volíem plantejar-los el següent dubte: ¿Segons s'especifica en el Informe de Necessitats, els càlculs realitzats per definir els costos laborals de la categoria de Netejador/a, s'ha tingut en compte un import de 11,89 ¤/hora. Aquesta quantitat representa el cost de Salari Base, Plus Convenis, Pagues Extres i la Seguretat Social corresponent. El que no veiem que s'hagi tingut en compte es el cost de l'antiguitat del personal. Veient les dades presentades en el llistat de subrogació per l'actual contractista, la antiguitat del personal actual amb Seguretat Social seria d'aproximadament 98.595,82¤, el que suposa un increment en el preu/hora dels costos laborals de 1,27 ¤/hora mes, quedant en 13,16 ¤/hora de cost. 02/02/2021 10:26h
El cost de l'antiguitat del personal està reflexat al llistat de subrogació a l'Annex 8 del Plec de Condicions Tècnic a on s'especifica totes les despeses del personal.

No obstant, s'ha de tenir en compte que el preu hora s'ha preparat seguint el que està indicat a l'apartat 5.1 del PREU HORA del contracte que INCLOU tots els conceptes que s'indiquen a la pregunta per les 1.401,5 hores del servei actual.
En cuanto a la Documentación relativa a los criterios que dependen de un juicio de valor: El Volumen 1 cuándo hablan del proyecto técnico resumido para cada dependencia se refieren a cada dependencia del Edificio CEM Can Vidalet o a cada edificio objeto de la licitación? Pues hay momentos en el pliego que llaman al edificio como dependencia. Entendemos que las hojas de trabajo, hojas de tiempo, hojas de operarios, programa de limpieza de los vidrios, croquis básico para cada planta, etc. hay que prepararlo para el Edificio CEM Can Vidalet en concreto y no para todos los edificios objeto de la licitación? Es correcta esta interpretación? 02/02/2021 10:25h
Tal i com s'estableix a l'apartat de "Documentació a incloure en el sobre núm. B (Criteris avaluables amb judici de valor)", s'ha de presentar aquest projecte tècnic per a totes les dependències del llistat del Plec de Condicions "ANNEX 1 ¿ Relació d'hores de neteja en les Dependències Municipals" , i en especial atenció a la proposta per al nou CEM Can Vidalet, doncs ambdos conceptes tenen una puntuació diferenciada segons els criteris de puntuació.
En el listado de la maquinaria hay una máquina que se llama Turbina generador para secar los suelos de los Polideportivos. ¿Podemos saber de qué tipo de maquinaria se trata? Pues se ha consultado con algunas empresas que distribuyen este tipo de máquinas y para el polideportivo de 8000 m2 según ellos para conseguir el efecto se necesitaría 4 unidades de máquinas, son máquinas de dimensiones grandes (de unos 1,5 mx 2m) y que además requieren una instalación. Pueden especificarnos el tipo de la maquinaria pues entiendo que no se trataría de estas que requieren instalación? 02/02/2021 10:25h
Es tracta d'un assecador-ventilador d'aire calent per al terra i es portátil; però nomès es requereix per a usos puntuals en l'assecat dalguna pista esportiva exterior d'alguna Escola en la que puntualment hi ha molta humitat al matí.
Elevador para trabajos en altura: ¿es para estar fijo en las instalaciones todo el año o puede ser desplazado solo para los Trabajos puntuales? ¿Se puede saber la altura máxima para los trabajos en altura para saber de qué altura máxima tiene que disponer la plataforma elevadora? 02/02/2021 10:24h
No és necessari disposar d'un elevador fixe; nomès segons necessitat del servei.

Respecte a l'alçada máxima, aproximadament entre 10-15m.
En el pliego técnico se menciona de que el contratista debe suministrar papeleras de Cartón, con asas, de medidas 35x35x51,2, ¿podemos saber las unidades a suministrar? 02/02/2021 10:24h
Al Plec de condicions s'especifica que es subministraran "segons demanda; tant de caràcter ordinari com d'extraordinari en actes, formacions,...etc." (Aquesta demanda no ha superat cap any les 50 unitats)
Los 5 contenedores de material punzante a qué se refieren? ¿Se trata de material médico usado, jeringuillas usadas, habrá restos biológicos, sangre? De qué tipo de residuo se trata? 02/02/2021 10:23h
Tal i com s'especifica al punt 2.2 Àmbit funcional, del Plec de condicions, s'estableix la "Recollida i classificació de residus punxants, fracció de material mèdics i farmacia (unitats d'origen: Policia Local i Centre de Salut), centre donats d'alta com a productor de residus sanitaris del grup III o citostàtics a l'Agència de Residus de Catalunya amb el codi S-26698-1."; en aquest cas concret, es tractaria principalment de xeringues i altres restes correponents al grup III o citostàtics.
Gestión de residuos (Pag. 23-24 del Pliego): se nos especifica el número de contenedores de pilas y papel triturado (ofimática) pero no el de tóners, ¿podemos saber si los contenedores de ofimática se refieren sólo a los de papel triturado o también a los de toners? 02/02/2021 10:22h
A l'Annex 4 s'especifica el número de contenidors per a la recollida de material d'informàtica, a on s'inclou la recollida de tòner; la destrucció de paper es una altre fracció que l'empresa haurà de recollir i tractar, però sense ser necessària la existencia de contenidors per al seu efecte.
Recogida selectiva: En la Pag.23 del Pliego Técnico se menciona de que el contratista deberá suministrar contenidores/bujols para la recogida selectiva de residuos: podemos saber las Unidades? Los tipos (medidas) de los contenedores y para qué Fracción hacen falta? 02/02/2021 10:22h
No s'especifica la totalitat de contenidors/bujols per a la recollida selectiva, perque, tal i com s'especifica al Plec de condicions, la empresa "realitzarà una proposta amb la tipologia d'elements a col¿locar i la millor situació dins cada dependència per tal d'afavorir la recollida selectiva en origen.", segons l'estudi que plasmarà la empresa al projecte tècnic que ha de realizar per a totes les dependències, obtindrà una quantitat o una altre.

A l'Annex 4 nomès están quantificades algunes d'aquestes fraccions, com ara els contenidors higiènics, de piles, material d'ofimàtica i materials punxants.

Respecte a les fraccions regulades a recollir, s'estableixen al final de la página 23 e inici de la página 24.
No hemos encontrado nada respecto a la visita: hay visita obligatoria? Si no es obligatorio se puede visitar algunos edificios? ¿Podemos disponer de los planos de los edificios? 02/02/2021 10:21h
S'ha publicat un avís en el perfil indicant la visita (no obligatòria) a les instal·lacions pel dijous dia 4 de febrer.

Avís de la convocatòria en aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=75017170&reqCode=viewAnouncements&type=cn

Respecte els plànols es publicaran en anunci de la convocatòria de la licitació i s'ampliarà el termini de presentació d'ofertes
Si se incorpora nuevo personal de limpieza tendrá el mismo pacto con el Ayuntamiento de Esplugues de los 7 días de asuntos personales a parte de los 2 establecidos por el convenio? 02/02/2021 10:19h
Si, s'ha de respectar sempre el conveni vigent.
Com, quan i a qui hem de sol¿licitar la visita als centres objecte del contracte? 02/02/2021 10:18h
S'ha publicat un avís en el perfil indicant la visita (no obligatòria) a les instal·lacions pel dijous dia 4 de febrer.

Avís de la convocatòria en aquest enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=75017170&reqCode=viewAnouncements&type=cn
En l'apartat ii d'aquest mateix Volum 1, indica la necessitat d'incloure un croquis bàsic per cada planta de l'edifici, indicant una codificació, similar al sistema dels hotels. Ens podrien especificar de què es tracta aquest sistema similar als hotels? 02/02/2021 10:15h
Nomès demanem que cada estança de l'edifici estigui codificada (per exemple B ¿ Bany, D-Despatx,¿amb una llegenda i nomenclatura referenciada.
Pel que fa al SOBRE B: Documentació relativa als criteris subjectes a judici de valor per a la contractació del servei neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals municipals de l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat, dins del Volum 1, apartat a, ens indica que cal fer un projecte tècnic de neteja resumit per cada dependència, amb especial atenció al nou CEM Can Vidalet. Significa això que hem de fer un estudi que reculli els apartats i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix i x dels 86 centres objecte d'aquesta licitació, o únicament del CEM Can Vidalet? 02/02/2021 10:14h
Tal i com s'estableix a l'apartat de "Documentació a incloure en el sobre núm. B (Criteris avaluables amb judici de valor)", s'ha de presentar aquest projecte tècnic per a totes les dependències del llistat del Plec de Condicions "ANNEX 1 ¿ Relació d'hores de neteja en les Dependències Municipals" , i en especial atenció a la proposta per al nou CEM Can Vidalet, doncs ambdos conceptes tenen una puntuació diferenciada segons els criteris de puntuació.
Si el servei d'hores anuals de serveis especials s'han inclòs en el càlcul del cost del preu de licitació o si corren a càrrec de l'empresa? Ja que en l'Ànnex 1 del PCTP apareix separat el nombre de servei d'hores programades i hores de servei especial mentre que en l'informe de necessitat en l'Annex 1 on es realitza el càlcul de les hores i preus del servei enlloc apareixen les 9100 hores anuals de serveis especials corresponents a especialistes i encarregada 25/01/2021 15:41h
Les hores d'especialista i encarregat (hores de serveis especials), son un cost implícit en el càlcul del preu/hora de sortida, i no
Es facturen com a hores del servei.
El cost ja està repercutit en el "cost laboral" tal i com s'especifica al l'Annex 1 - Justificació del càlcul del preu/hora del contracte.
Tant sols son objecte de facturació les hores d'especialista del PREU B, incloses a la previsió o bossa d'hores de l'Informe.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya