Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
Codi d'expedient:
U210000022
ACLARIMENT 23/02/2021 14:37h
Als lots 1, 2 i 3 Poble-sec, Barceloneta i nucli antic de Sarrià i pel que fa al criteri relatiu a l'experiència en àmbits que són d'aplicació específicament en aquest àmbit, l'apartat els Estudis d'impacte i integració paisatgística previstos a la legislació urbanística vigent que afectin més de 0,5 ha, es puntuarà 1 punt per a cada estudi.

Al lot 4: Els turons de la Rovira, el Carmel i la Creueta del Coll i pel que fa al criteri relatiu a l'experiència en àmbits que són d'aplicació específicament en aquest àmbit, l'apartat Experiència acreditada en processos participatius dins l'àmbit de l'urbanisme, patrimoni i/o paisatge, es puntuarà 2 punts per a cada procés i l'apartat Estudis d'impacte i integració paisatgística previstos a la legislació urbanística vigent que afectin més de 0,5 ha, es puntuarà 1 punt per a cada estudi.

Clausula 10. punt 3. Lot4. Els Turos de la Rovira, Carmel, Creueta del Coll. En relació a acreditar la expericencia en processos participatius en l'àmbit de urbanisme,patrimoni, paisatge, voldriem saber si son 2 punts per cada estudi o només 2 punts pel fet de tenir experiencia en aquest aspecte 23/02/2021 14:17h
Dins dels criteris de valoració d'ofertes, en els criteris avaluables automàticament, els apartats de Experiència en àmbits que són d'aplicació específicament en cada àmbit, cada una dels punts avaluables, s'entén que la puntuació és assignable a cada treball, projecte o estudi (estigui o no especificat en el parèntesi de la puntuació). Així doncs: en el cas de experiència acreditada en processos participatius en l'àmbit de urbanisme, patrimoni i/o paisatge, es puntuaran 2 punt per cada procés en el cas del lot 4 Els Turos de la Rovira, Carmel, Creueta del Coll."
La Incorporació de professionals específics que millorin el mestratge tècnic dona puntuació a la oferta final, la pregunta és sobre si tots aquests professional específics que s'incorporen a l'equip han de fer el DEUC de forma individual pel sobre A, o només han d'acreditar la formació amb les titulacions ? 23/02/2021 14:11h
Si aquests professionals són tercer aliens a l'empresa que presenta l'oferta (és a dir, no són treballadors de la mateixa), caldrà que aportin declaració responsable recollida al plec administratiu o el DEUC.
En una resposta a una pregunta anterior es diu que l'experiència (treballs) dels col.laboradors (no autors) no puntua a l'apartat "Experiència en àmbits que són d¿aplicació específicament en aquest àmbit"(16 punts). No puntua en cap dels subapartats que configuren aquests 16 punts? 23/02/2021 14:08h
No, la resposta aplica a tots els subapartats.
Clausula 10. punt 3. Puntuació especifica per a cada un dels lots, descriu: Incorporació de profesionals especialistes que millor el mestratge tecnic sobre l'àmbit". Puntua en el cas de professional en paisatge, només els Doctorats. Voldriem saber si altres titulacions en paisatge que no siguin doctorat puntuen també. 23/02/2021 14:07h
D'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs, és requisit de solvència que com a mínim un membre de l'equip ha d'estat titulat en arquitectura i com a mínim un membre de l'equip ha de tenir formació superior en paisatge (grau, màster o postgrau). Les dues titulacions poden recaure en la mateixa persona.
Així mateix, dins dels criteris de valoració d'ofertes, en els criteris avaluables automàticament, es puntuen professionals especialistes en paisatge que puguin acreditar un doctorat efectuat en matèria de paisatge. No es puntuen dins la valoració d'ofertes els graus, màsters o postgraus en paisatge ja que aquests són requisits de solvència imprescindibles per a poder efectuar l'encàrrec i no una millora respecte d'aquesta. En canvi, la possessió d'un doctorat en matèria de paisatge sí que es considera una millora respecte de la solvència imprescindible i, d'acord amb les clàusules del concurs, són puntuables dins la valoració d'ofertes.
El model de L'Annex 2 inclou (1) Oferta econòmica, (2) Experiència en la redacció d¿Estudis de Paisatge, (3) Incorporació de professionals específics que millorin el mestratge tècnic sobre l¿àmbit, (4) Experiència en àmbits que són d¿aplicació específicament en aquest àmbit. No obstant això, la plataforma de contractació preveu que s'aportin aquest 4 documents per separat. Cal separar l'annex 2 en 4 documents (parts) als efectes de adaptar-se a la plataforma de presentació d'ofertes? 23/02/2021 10:55h
No, un cop omplert l'annex 2 es pot penjar el mateix document en cadascun dels criteris.
"Clausula 8. sobre A" En el cas de recorrer a capacitat d'altres empreses per acreditar la solvencia, és imprescindible agafar el compromís de constituir-se en UTE? 23/02/2021 10:53h
No, no és imprescindible, caldrà no obstant que aquesta altre o altres empreses aportin la declaració responsable o DEUC recollida al plec administratiu. De igual forma, caldrà aportar compromís per escrit amb l'empresa o empreses a les que es pensa recórrer per acreditar la solvència en que acrediti la seva disponibilitat en cas de ser adjudicatària del contracte.
LOT 1-2-3 Punt - 3. Els professionals especialistes en paisatge, han de ser doctors? Doctorat en què? Puntua tenir un màster internacional de paisatge? 22/02/2021 15:28h
D'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs, és requisit de solvència que com a mínim un membre de l'equip ha d'estat titulat en arquitectura i com a mínim un membre de l'equip ha de tenir formació superior en paisatge (grau, màster o postgrau). Les dues titulacions poden recaure en la mateixa persona.
Així mateix, dins dels criteris de valoració d'ofertes, en els criteris avaluables automàticament, es puntuen professionals especialistes en paisatge que puguin acreditar un doctorat efectuat en matèria de paisatge. No es puntuen dins la valoració d'ofertes els graus, màsters o postgraus en paisatge ja que aquests són requisits de solvència imprescindibles per a poder efectuar l'encàrrec i no una millora respecte d'aquesta. En canvi, la possessió d'un doctorat en matèria de paisatge sí que es considera una millora respecte de la solvència imprescindible i, d'acord amb les clàusules del concurs, són puntuables dins la valoració d'ofertes.
Què es consideren Estudis de Paisatge Urbà? Els Plans directors de Verd urbà, ho serien? 22/02/2021 15:27h
D'acord amb els plecs de clàusules tècniques publicats, l'objecte dels Estudis de paisatge urbà és el coneixement ampli i profund d'un àmbit, dirigit a identificar els elements que li confereixen identitat i caràcter. Inclou la definició dels valors paisatgístics des de l'estudi de la història, forma, ús i percepció, incorporant la visió ciutadana. A partir de la detecció de les fragilitats i potencialitats, els EPU proposen unes estratègies per a millorar l'encaix intern i les relacions entre els barris adjacents, així com per a reforçar els seus valors propis, amb la finalitat de preservar el caràcter i la identitat del lloc.
Així doncs, els plans directors de verd urbà no són estudis de paisatge urbà.
La Incorporació de professionals específics que millorin el mestratge tècnic dona puntuació a la oferta final, la pregunta és sobre si tots aquests professional específics que s'incorporen a l'equip han de fer el DEUC de forma individual pel sobre A, o només han d'acreditar la formació amb les titulacions? 22/02/2021 15:25h
Ha de presentar la declaració responsable (o DEUC) l'empresa que presenti l'oferta econòmica. En el cas de les UTES, les hauran de presentar tots els membres de la mateixa, i en el cas de col.laboradors, si aquesta col.laboració comporta una subcontractació de part de la prestació del contracte caldrà igualment que aportin la declaració responsable (o el DEUC).
Tinc una consulta sobre l'experiència que demaneu per acreditar la puntuació específica per a cada un dels 4 lots: "2. Experiència en la redacció d'Estudis de Paisatge" - Alguns dels treballs presentats poden ser redactats (com a autors) pels col¿laboradors de l'equip? "3. Experiència en àmbits que són d'aplicació específicament en aquest àmbit." - Alguns dels treballs presentats poden ser redactats (com a autors) pels col¿laboradors de l'equip? I una altra pregunta que sorgeix de les anteriors: És necessari fer una UTE amb els col¿laboradors per puntuar en aquests dos apartats? 19/02/2021 12:48h
Les empreses o professionals poden ser col¿laboradors de diferents equips (mitjançant compromís de col¿laboració), tant en diversos lots com per diverses propostes per a un lot. Aquesta participació es tindrà en compte a efectes de puntuació específica pel que fa a incorporació de professionals especialistes. No obstant això, no es tindrà en compte la seva possible aportació en la puntuació relativa a Experiència en la redacció d'estudis de paisatge, ni en Experiència en àmbits que són d'aplicació específicament en aquest àmbit Els col¿laboradors no tindran la limitació de poder estar inclosos en diverses adjudicacions.
Pel que fa a les UTE, els membres d'una UTE no tenen consideració de col¿laboradors, sinó de membres de l'equip, per la qual cosa, sí que són puntuables els apartats d'Experiència en la redacció d'estudis de paisatge, i Experiència en àmbits que són d'aplicació específicament en aquest àmbit.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya