Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Codi d'expedient:
2020/MA1376

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, en relació a les millores del LOT 1 "VESTIDORS" I "TANCAMENT", i en relació al pressupost detallat a presentar per les empreses licitadores, la pregunta és la següent: El pressupost ha de pujar exactament l¿import orientatiu que figura al plec (VESTIDORS = 40.000¤) (TANCAMENTS=45.000) o pot ser diferent (més baix o més alt)?. Els imports citats als que fa referència el Plec són imports a execució material (sense el 19% ni el IVA)? 05/02/2021 09:15h
Bon dia,
La valoració que s'ha fet de les millores és preu d'execució material. El que és important del pressupost detallat que es demana, no és que el total sumi exactament el preu amb el qual s'ha valorat la millora en el plec, sinó que el pressupost tingui el detall suficient per demostrar que es correspon amb les quantitats i qualitats del que es demana en la millora.
Bon dia, Als criteris de valoració de valoració de judici de valor, dins del capítol 2. Pla d'obra es valora un "Pla de contingència". Tenim dubtes si es refereix a descriure el protocol en cas d'accident o emergència o bé a les mesures que ens comprometem a prendre en cas de desviament del termini per causes imprevistes. Ens podeu especificar una mica qué valorareu en aquest subapartat? Moltes gràcies per endavant 05/02/2021 09:13h
Bon dia,
El Pla de Contingència es refereix al que vostès indiquen com a "les mesures que ens comprometem a prendre en cas de desviament del termini". Com a la resta de punts d'aquest capítol, es valora una " Proposta detallada, correcta i coherent amb un ampli anàlisi de l'obra" dels recursos humans, tècnics i organitzatius que l'empresa es compromet a posar en marxa per recuperar retards en el pla d'obra a causa de circumstancies no previstes però previsibles (meteorològics , interacció amb l'altre lot o amb l'explotador, etc.) i depenent de cada fase de l'obra.

Bon dia, en relació a les millores del LOT 1 "VESTIDORS" I "TANCAMENT", i en relació al pressupost detallat a presentar per les empreses licitadores, la pregunta és la següent: El pressupost ha de pujar exactament l¿import orientatiu que figura al plec (VESTIDORS = 40.000¤) (TANCAMENTS=45.000) o pot ser diferent (més baix o més alt)?. Els imports citats als que fa referència el Plec són imports a execució material (sense el 19% ni el IVA)? 05/02/2021 09:10h
Bon dia,
La valoració que s'ha fet de les millores és preu d'execució material. El que és important del pressupost detallat que es demana, no és que el total sumi exactament el preu amb el qual s'ha valorat la millora en el plec, sinó que el pressupost tingui el detall suficient per demostrar que es correspon amb les quantitats i qualitats del que es demana en la millora.

Bon dia, Als criteris de valoració de valoració de judici de valor, dins del capítol 2. Pla d'obra es valora un "Pla de contingència". Tenim dubtes si es refereix a descriure el protocol en cas d'accident o emergència o bé a les mesures que ens comprometem a prendre en cas de desviament del termini per causes imprevistes. Ens podeu especificar una mica qué valorareu en aquest subapartat? Moltes gràcies per endavant 29/01/2021 14:29h
El Pla de Contingència es refereix al que vostès indiquen com a "les mesures que ens comprometem a prendre en cas de desviament del termini". Com a la resta de punts d'aquest capítol, es valora una " Proposta detallada, correcta i coherent amb un ampli anàlisi de l'obra" dels recursos humans, tècnics i organitzatius que l'empresa es compromet a posar en marxa per recuperar retards en el pla d'obra a causa de circumstancies no previstes però previsibles (meteorològics , interacció amb l'altre lot o amb l'explotador, etc.) i depenent de cada fase de l'obra.
BON DIA, En relació a la temeritat de les obres: Al Plec de Clàusules Administratives diu: - Si concorren 3 o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l¿oferta que compleixi els següents dos criteris, un dels quals és: Que l¿oferta econòmica sigui superior en un 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes ecoòmiques presentades. Agrairïem corroboren aquesta frase doncs considera baixes temeràries ofertes més cares que la mitjana de les ofertes. Salutacions i gràcies 29/01/2021 13:45h
El criteri aplicable es el que estableix l'article 85. "Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas", apartat 3r. del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el" Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". Efectivament, s'aprecia un error ja que hauria de dir "inferior", com diu la norma. En sentit contrari suposaria una incongruència.
Sobre les trinxeres d'estabilització, el gruix de les soleres i murs que s'indica a la memòria (punt 10.3) és diferent del de presupost (1.6.3/1.6.4). Ens podeu indicar el gruix a executar? 28/01/2021 12:16h
Los muros de las trincheras son de 20 cm de espesor.

El espesor de las soleras de las trincheras es de 30 cm, tal y como se refleja en el presupuesto. De todas formas el espesor debe ser suficiente para cubrir el sistema de aireación formado por tubos longitudinales de PVC DN 110 PN 6, separados transversalmente aproximadamente cada 90 cm. Para inyectar el aire, se colocaran sobre cada tubo unos spigots de 80 mm de alto colocados cada 40 cm a lo largo de los tubos. En el extremo del vial cada tubo tendrá un codo de 45º y una tapa roscada de PVC colocadas en el interior de arquetas de registro capaces de resistir la corrosión de los lixiviados y el peso de la maquinaria de manipulación del material de 24x24cm de dimensiones en planta y 20 cm de profundidad, dispondrán de una pendiente longitudinal del 1% hacia los plénum para garantizar la evacuación de los lixiviados.
La Etapa 1 de un mes de durada (desenvolupament de l'enginyeria de detall) esta inclosa en el termini de 12 mesos? 25/01/2021 11:43h

L'etapa 1 d'un mes de durada està inclosa en el termini de 12 mesos.
Està indicat a l'apartat 3.2 del plec tècnic del lot 1.

Durada màxima
Etapa 1: Desenvolupament de la proposta bàsica de l'enginyeria de detall i serveis afectats. 1 mes
Etapa 2: Construcció de la nau de Resta i serveis afectats 5 mesos
Etapa 3: Construcció de les trinxeres, adaptació nau maduració i acabats. 6 mesos


Segons descripción dels aspectes generals del PPT Lot1 amb la modalitat de "Claus en mà" no descrit al Plec de Clausules adminsitratives, es sol.licita una revisió i actualització del PCA amb la confirmació de modalitat "Claus en mà". Gràcies 21/01/2021 12:51h
Tal i com indica el Plec Tècnic en el punt 1.1 dels dos lots, aquest contracte es realitza sota la modalitat de "claus en mà", es a dir, l'adjudicatari s'obliga enfront el Consell a executar l'obra definida en el Projecte Constructiu a canvi d'un preu tancat. A l'apartat 38 RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ del Plec Administratiu i al propi Plec Tècnic, el concepte de liquidació de l'obra fa referencia al conjunt de treballs que puguin sorgir durant l'execució de l'obra i que quedin fora del abast del projecte constructiu de licitació i del projecte de detall presentat i aprovat per la Direcció Facultativa. Aquest treballs sempre hauran de ser presentats pel adjudicatari i aprovats per la Direcció Facultativa abans de la seva execució, amb l'aprovació dels preus contradictoris si es cau, tenint en compta el límit del 3% del pressupost que indica la llei.

Anàlogament en el plec administratiu a l'apartat 31. PAGAMENT, quan es diu que "Les certificacions es realitzaran en base als amidaments de les partides realment executades" això vol dir que cada partida es certificarà segons el grau d'avançament respecte al seu preu tancat
Es sol·licita revisió de la classificació exigida al Plec de condicions, entenem que l'exigibilitat del grup B "PUENTES, VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS" no es correspon a les necessitats de projecte, entenem que la classificació requerida ja estaria resolta amb la classificació exigida al grup C subgrup 2 " Estructura de fàbrica u hormogoni - La construcción de armazones sustentantes de edificaciones, fijos al suelo, realizados con hormigón armado en obra o con piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado" 19/01/2021 09:10h
Si bé en el Grup C "EDIFICACIONS", subgrup 2 "Estructures de fabrica o formigó" es podrien enquibir la majoria d'estructures de formigó, aquest projecte és força singular, ja que té gran quantitat de murs de contenció per tal d'aconseguir els nivells necessaris per la operativa de la planta i per la orografia del terreny. A més a més també hi ha la construcció d'un conjunt de dipòsits per a contenir diferents tipus de líquids i a la nau de trinxeres les tasques mes importants son la de construcció de murs de contenció.

Totes aquestes obres esmentades tenen més a veure amb la classificació de GRANS ESTRUCTURES que s'inclouen en el grup B "PONTS, VIADUCTES I GRANS ESTRUCTURES", ja que requereixen una especificitat més important. Per això i donat que l'import del conjunt d'aquests treballs supera en molt el 20% del pressupost total de les obres, és el motiu pel qual es considera imprescindible que les empreses que es presentin a aquest concurs disposin de la solvència necessària per a poder-les realitzar i això es garanteix amb la possessió d'aquesta classificació empresarial.
segons classificació del Plec de Clàusules Administratives, es requereix la classificació empresarial C,6,3 // B,2,3. Pel cas de la nostra empresa, disposem de tota la classificació però en una categoria inferior (C,6,4 // B,2,2). La nostra empresa pertany a un Grup empresarial, el qual està principalment format per dues empreses i en la qual és la segona empresa la que té en vigència la classificació amb la categoria requerida entre d'altres (C,6,5 // B,2,5). Per tal d'evitar realitzar una presentació en UTE interna entre empreses del mateix grup i per tal de presentar-nos i acollint-nos a l'article 75 LCSP, Es possible realitzar una cessió parcial de la classificació (C,6,3 // B,2,3) de la segona empresa del grup a la nostra? Resto a la espera, gràcies Salutacions 18/01/2021 11:59h
De conformitat amb el que estableix l'article 75 de la LLei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, És possible que un empresari es basi en la solvència i mitjans d'un altra empresa, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin entre elles, sempre que s'acrediti que, durant tota l'execució del contracte, disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans i que, l'entitat a la que es recorreixi, no està incursa en prohibició de contractar.
Per tant, aquest extrem s'hauran d'acreditar documentalment a l'hora de presentar la documentació requerida en el procediment de contractació.
Bona tarda. Les escribo para hacerles varias preguntas respecto a esta licitación: - Hemos visto en varios puntos del pliego diferentes referencias a la capacidad en t/h de la planta de tratamiento de la fracción resto. ¿Podrían definirlo? - En cuanto a las garantías de proceso se detalla que la instalación de pretratamiento debe ser capaz de alimentar 17 t/h durante una jornada de 8 horas y 365 días. ¿es correcta esta operativa? dado que en el proyecto se habla de 1750 horas anuales efectivas. -Según este punto del proyecto cada ventilador podrá suministrar un caudal máximo de 8.500 m3/h y una presión estática máxima de 6.500 Pa. Tendrá una potencia de 30 kW con variador de frecuencia. Quisiéramos aclarar si estos valores han de mantenerse y si la instalación es realmente de aspiración (utilizados normalmente en sistemas cerrados) sin tratamiento de aires, pues habitualmente hacemos instalaciones de este tipo con sistema de soplado y máximo 5kW de potencia. - Quisiéramos tener más detalles o información sobre las características de como son los carros de riego y su funcionamiento. - En las garantías de proceso, entendemos que es un error la ecuación que se muestra sobre las capacidad media de tratamiento dado que hace referencia a las toneladas de FORM tratadas cuando deberían de ser de fracción resto. - Los cálculos de efectividades de separación de materia orgánica y elementos férricos entendemos que se considera en relación de la caracterización del proyecto tabla 4 y tabla 5. Agradecemos su atención. Reciba un cordial saludo. 15/01/2021 11:19h
S'adjunta document amb les diferents respostes
Ens podrian proporcionar el TCQ del Pressupost del fitxer en PDF de "TOM 1 - LOT 1_OBRA CIVIL_DOC 4_PRESSUPOST". Gracies 12/01/2021 10:23h
S'afegeix a la informació aportada en els plecs, el plànols en CAD i el TCQ en capítols sense partides, per a que els licitadors puguin desenvolupar el seu pressupost amb les partides i els seus amidaments. L'empresa guanyadora haurà de presentar el pressupost detallat amb partides i preus juntament amb el gruix de l'enginyeria de detall abans de la signatura de l'acta de replanteig.

Aprofitant aquest lliurament dels plànols, en el plànol 3.5.2 s'ha afegit un detall constructiu aclaridor.
Bon dia. El TCQ es demana per un treball intern de càlcul de costos i estudi d'obra, no per presentar cap tipus de documentació. Ens facilita molt la feina a totes les empreses licitadores tenir el pressupost en aquest format. El PDF no és un format tècnica amb el que es pugui treballar la informació i estudiar costos. La majoria de licitacions ja entreguen els pressupostos en aquest format o qualsevol altre format digital. 12/01/2021 10:23h
S'afegeix a la informació aportada en els plecs, el plànols en CAD i el TCQ en capítols sense partides, per a que els licitadors puguin desenvolupar el seu pressupost amb les partides i els seus amidaments. L'empresa guanyadora haurà de presentar el pressupost detallat amb partides i preus juntament amb el gruix de l'enginyeria de detall abans de la signatura de l'acta de replanteig.

Aprofitant aquest lliurament dels plànols, en el plànol 3.5.2 s'ha afegit un detall constructiu aclaridor.
Bon dia. Seria possible que adjuntin amb la documentació de l'obra el pressupost amb TCQ dels diferents lots? 07/01/2021 11:49h

No. La justificació del pressupost forma part de la preparació de l'oferta. A partir de la informació aportada amb la memòria, especificacions tècniques i els plànols del projecte es poden deduir les partides i els amidaments.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya