Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) està provocant que des del dia 25 de novembre no es recuperin correctament les publicacions de la PLACSP. Aquesta incidència fa que les publicacions de la PLACSP no quedin recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ni tampoc es poden consultar des del cercador de la PSCP. Els tècnics de la PLACSP estan treballant per tal que es pugui resoldre al més aviat possible.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2021/008

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

18. En relació a la modificació de contracte prevista a la clàusula 31.2 del PCA relativa al tancament de contenidors ens sorgeix els següents dubtes. S'indica que el preu màxim estimat per aquesta modificació ascendeix a un import de 919.200 ¤ (sense IVA, ni BI, ni DG, ni interessos). Ens poden indicar si aquest import és anual o bé es tracta d'un import associat a la inversió? En aquest darrer cas, com es tractaria la despesa recurrent de comunicacions i manteniment dels sistemes de tancament així com de la figura d'inspector que el PPT requereix un cop estigui implantat el sistema. 17/03/2021 08:00h
El cost per implantar aquesta tecnologia no pot superar 919.200,00 ¤ (sense IVA).

És un import associat a una inversió i té l'amortització anual per un període de 10 anys.

S'hauria de tenir en compte cada any l'amortització que correspon a la part de la inversió (tancament de contenidors, software de gestió i cost de les targetes), més la despesa corrent de la figura de l'educador/inspector i manteniment de la tecnologia.
17. Respecte els mitjans mínims necessaris per dur a terme els serveis de Recollida de Residus del municipi detallat a l'Annex 3 del PCT, el numero i tipologia de contenidors son obligatoris o poden ser en funció del disseny del servei i del pla de contenerització proposat es poden modificar? Per exemple, el total de contenidors de carrega lateral es de 869 contenidors (desglossats entre 388 CL petit de 1.800 l a 2.400 l i 481 CL 3.200 l), es pot modificar aquesta distribució i fer 369 CL petit i 500 CL 3.200 l i que la suma sigui el total de 869 contenidors de càrrega lateral. 16/03/2021 11:05h
Sempre que la vostra proposta de pla de contenització estigui ben motivada i hagi tingut en compte la capacitat actual dels contenidors i l'augment en cinc fraccions de totes les bateries no hi hauria d'haver problema. Així i tot, si es detecta algun error o altra circumstància a l'hora de la implantació l'Ajuntament farà complir amb els mínims necessaris que s'estableixen al plec.
16. ¿Podrían volver a cargar la plantilla " Model d'oferta" correspondiente al Sobre Digital "Sobre amb criteris avaluables objetivament"? ?Al descargar el enlace no aparece ningún documento. 16/03/2021 10:54h
El model d'oferta econòmica s'ha de descarregar i obrir amb el programa Adobe Acrobat Reader.
15. En el anexo 5, hay tablas que por la calidad del escaneo no se distinguen las cifras. Pueden facilitar la pagina 42 del anexo: Tablas definitivas 2020, en mejor calidad? 10/03/2021 12:54h
S'annexa el document corresponent a les taules definitives any 2020, amb millor resolució.
14. Podrien indicar on es troba la documentació corresponent a l'Annex 1.1 FORMAT AUTOCAT relativa al plànol de contenidors al qual es fa referencia dins de l'Annex 1? 10/03/2021 12:43h
En data d'avui s'ha publicat una esmena de l'anunci de licitació, amb aquesta informació.
13. A la pàgina 57 del PPT, on fa referència al Tancament de contenidors. Diu 'Es realitzarà el tancament i/o identificació obligatori pels usuaris tant domèstics com comercials de tots els contenidors de posterior, treure i posari lateral més el seu stock... Això significa que hi ha d'haver-hi TANCAMENT + IDENTIFICACIÓ (inclou ambdós)? 10/03/2021 11:28h
Hi ha la possibilitat de tancament i/o identificació perquè parlem de tots els contenidors comercials i domèstics.

De totes maneres pels contenidors de domèstics és tancament i identificació. Pels comercials pensarem en un futur com implantem aquesta tecnologia si tancament i identificació o tancament o identificació.

El pressupost a presentar per les empreses licitadors ha de ser el més detallat possible amb la finalitat de què en un futur puguem estudiar la seva proposta de manera precisa.
12. Les característiques mínimes dels vehicles elèctrics destinats a platges són les mateixes que les definides al punt 2.2.6. Vehicle lleuger? Per una altra part, quan es refereix a "velocitat mínima de 80Km/h" vol dir "velocita màxima"? 10/03/2021 09:54h
Les característiques mínimes dels vehicles elèctrics de la neteja de platges són les mateixes que el vehicle lleuger.

La velocitat mínima que pot assolir un vehicle lleuger és de 80 km, és a dir, ha de poder assolir els 80 km/h o més.
11. El servei de neteja manual de platges a les actuacions de, rastrillat dutxes, neteja de passeres, neteja aigua a pressió dutxes pot estar format per peó-conductor o ha de ser peó-conductor i peó? Gràcies 10/03/2021 09:47h
Tal com diu l'annex 4 apartat 1.1.1 "Els equips de neteja manual estan formats per un peó-conductor i un peó".
10. A l'annex 3 del Servei de recollida de residus s'especifiquen els mitjans mínims a tenir en compte en el servei. Les unitats de contenidors que s'especifiquen inclouen el 5% de contenidors d'stock que sol·licita el plec de condicions tècniques? 08/03/2021 09:15h
No. L'estoc l'heu de comptar a part.
9. A la pàgina 46 del PPT, s'indica que el servei de recollida de la fracció vidre comprèn la recollida i transport fins a la planta de Llagostera o la del Mollet del Vallès (Santos Jorge carrer Bilbao 29) o la que el model de gestió i/o el propi Ajuntament determini. Podrien indicar la direcció específica de la planta de Llagostera? 08/03/2021 09:00h
Les adreces de les plantes de tractament són:

Planta de tractament de Resta i Form - Abocador de Solius / Ptge. Can Duran (junt Ab. Llag-Solius) 17240 Llagostera, Girona.
Planta de tractament d'envasos - Recuperaciones Navarro/ Veïnat Bruguera Alta, 23, 17240 Llagostera, Girona.
Planta de tractament de paper - cartró Tirgi / Pol. Ind. Polingesa, Carrer Onyar, 17457 Riudellots de la Selva, Girona.
Planta de tractament de vidre - Santos Jorge /carrer de Bilbao, 29, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona.

8. Respecte les característiques del vehicle lleuger (Annex 5. Apartat 2.2.6) s'especifica que la plataforma de càrrega mínim ha de ser de 2,7 m, es refereix a 2,7 m de llargada o d'amplada, o bé és un error i es refereix a kg o tn? 04/03/2021 10:04h
La plataforma de càrrega mínima ha de ser de 2,7 m de llargada.
7. El Plec de Condicions Tècniques no especifica si la neteja dels contenidors de comercial l'ha de realitzar l'adjudicatari. En cas afirmatiu, quines freqüències s'han de tenir en compte? 04/03/2021 09:42h
La neteja de contenidors de comercial l'ha de fer el mateix usuari del servei de la recollida comercial. Així és com funcionem actualment. No obstant, tenim alguns contenidors que per la seva dimensió i perquè són compartits amb dos o més usuaris comercials ho fa l'empresa adjudicatària dins la ruta de neteja de contenidors de la càrrega posterior.
6. A la pàgina 57 del Plec de Condicions Tècniques s'especifica que els contenidors per a totes les fraccions sense boca calibrada, obertura de tapa complerta amb tanca electrònica i identificació d'usuari. No obstant, a la pàgina 58 del mateix plec s'especifiquen les característiques dels contenidors. I es demana que en els contenidores de càrrega lateral les boques dels contenidors de cada fracció seran: rebuig, orgànica i paper boca rectangular i envasos i vidre de boca rodona. Llavors els contenidors han de tenir boca si o no? 04/03/2021 09:36h
A la pàg. 57 es parla que quan es realitzi el tancament dels contenidors les tapes hauran de ser sense boques. En canvi, a la pàg. 58 parla de com han de ser els contenidors en l'inici de la contracta. Tot i això, el plec diu: "Tot i la definició de les boques per cada contenidor, l'Ajuntament es reserva el dret de modificar aquestes característiques abans de l'adquisició dels contenidors en cas de possible millora dels impropis o gestió dels residus.
5. A la pàgina 12 del Plec de Clàusules Administratives s'especifiquen els costos de cadascun dels serveis. A l'hora de fer el pressupost del servei que s'ha d'adjuntar en el sobre C, es poden superar els costos en determinats serveis en detriment d'altres? 03/03/2021 14:08h
S'ha de respectar l'import màxim de costos total del servei, no individualment per a cada servei.
4. Es podria disposar de l'annex de taules salarials de l'any 2020 amb millor resolució? 03/03/2021 13:15h
S'annexa la taula dels costos del personal a subrogar corresponent al període comprès entre el 01/10/19 i el 30/09/20.
3. A l'Annex 2 del PPT es defineix la neteja en festes tradicionals i activitats lúdiques del municipi, inclòs en la neteja complementària. Es presenta una relació orientativa d'actes i activitats i els mitjans associats. D'altra banda, dins dels criteris de valoració automàtica de neteja viària, al criteri "1.3 – Proposta d'ampliació de les hores de servei", s'inclou als períodes b i c la neteja durant la celebració d'actes. Així doncs, s'han d'incloure dins del Sobre B mitjans específics per a la neteja en festes (jornades, hores, equips) o bé aquesta proposta s'ha d'indicar únicament al Sobre C, per tal de no avançar informació d'un criteri automàtic? 03/03/2021 11:16h
El sobre A i B, no pot contenir informació de l'oferta econòmica o de criteris automàtics. Per tant, en el cas que la informació subministrada en el sobre A o B puguin donar a conèixer l'oferta del sobre C, només haureu de posar la informació en el sobre C i no en la resta de sobres.
2. Respecte el criteri automàtic de la subcontractació dels serveis de manteniment a una centre especial de treball, en el sobre A s'ha d'adjuntar el nom o perfil empresarial en cas de realitzar una subcontractació. Però com és un criteri automàtic no es pot incorporar aquesta informació al sobre C. ¿Com procedim? 03/03/2021 11:14h
El sobre A i B, no pot contenir informació de l'oferta econòmica o de criteris automàtics. Per tant, en el cas que la informació subministrada en el sobre A o B puguin donar a conèixer l'oferta del sobre C, només haureu de posar la informació en el sobre C i no en la resta de sobres. Per exemple, en el cas que tingueu la intenció de subcontractar la neteja de contenidors a centres especials de treball, en el sobre A no es posarà res referent a aquesta subcontractació i la informació s'ha de posar en el sobre C. En el cas que faltés alguna informació sobre l'empresa a subcontractar, es requerirà abans de l'adjudicació.
1. Bona tarda, On es poden trobar les fitxes tècniques i econòmiques dels serveis que cal omplir i presentar al SOBRE B? S'indica que aquestes es troben en l'annex 6 i 7 però aquests dos annexos no estan penjat al perfil del contractant. Gràcies per endavant 03/03/2021 07:56h
Les fitxes tècniques dels serveis, descrites com annex 6 del plec de condicions tècniques, es troben com a plantilles contingudes dins del sobre B de l'eina del sobre digital.
Les fitxes econòmiques dels serveis, descrites com annex 7 del plec de condicions tècniques, es troben com a plantilles contingudes dins del sobre C de l'eina del sobre digital.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya