Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME
Codi d'expedient:
92/2020
Bon dia, En referència a la licitació amb expedient 92/2020 necessito que em feu l'aclariment respecte l'apartat del Sobre digital "Solvència tècnica addicional (Certificació ambiental d'obra executada)" el qual és obligatori. A quina solvència fa referència? Ja que en el Plec no hem trobat cap requisit de solvència de certificació ambiental. Es refereix a la classificació empresarial? Ens podeu especificar a quin punt del plec parla d'aquesta solvència tècnica addicional? Gràcies, 08/02/2021 09:43h
Bon dia,

En relació a la seva consulta, us manifestem que aquesta solvència tècnica addicional (Certificació ambiental d'obra executada) es demanava al PCAP abans de la modificació realitzada el 15/12/2020. Amb la modificació del PCAP es va eliminar aquest requeriment.

Cordialment,
Bona tarda, Referent a l'expedient Contractació de les obres per a la construcció de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme, Expedient: 92/2020 Voldríem saber si per l'acreditació del personal inclòs en el sobre 3, Cap d'obra, Encarregat i Responsable de Seguretat i Salut, s'ha de realitzar amb el certificat de bona execució de l'obra i una declaració de l'empresa conforme aquest personal ha realitzat les obres en els càrrecs indicats i el CV del personal ? Salut 03/02/2021 15:24h
Benvolguts,

La qüestió plantejada no aplica degut a que el criteri de puntuació automàtic del sobre C, corresponent a l'experiència professional, va ser eliminat en la modificació del PCAP del 15/12/2020.

Cordialment
Bon dia, Referent a l'expedient Contractació de les obres per a la construcció de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme Codi d'expedient: 92/2020 , ens sorgeix el següent dubte; Es possible acreditar tant la solvència econòmica, com tècnica mitjançant la classificació empresarial ? Salutacions i gracies 08/01/2021 09:10h
Bon dia,

Referent a la seva consulta de sí és possible acreditar tant la solvència econòmica, com tècnica mitjançant la classificació empresarial, li manifestem que la resposta és No, s'han d'acomplir totes les classificacions mínimes requerides i els criteris de solvència exigits al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Cordialment
Bon dia, Referent a la clàusula 12.8., en el cas de presentar-nos en UTE amb una altre empresa, cal acreditar una obra cada empresa o es suficient si ho pot acreditar només una de les dues empreses? En aquest cas, preguem ens indiquin quin seria el percentatge mínim necessari per formar la UTE. Restem a l'espera de rebre resposta a la major brevetat possible, si us plau. Gràcies i salutacions 26/11/2020 13:03h
Respecte la solvència addicional, si ho compleix una de les dues és suficient.

Respecte la classificació de les dues empreses que es comprometen a una futura Unió Temporal, han de presentar cadascuna la seva classificació.

La resposta a la seva consulta ve regulada a l'art. 52 del reglament de Contractació:

Article 52

Règim de l'acumulació de les classificacions en les unions temporals d'empreses

1. Als efectes que estableixen els articles 24.2 i 31.2 de la Llei, és requisit bàsic per a l'acumulació de les característiques de cada un dels integrants en les unions temporals d'empreses, i en concret per a la seva classificació per l'òrgan de contractació, per mitjà de la mesa de contractació, que totes les empreses que concorrin a la licitació del contracte hagin obtingut prèviament la classificació com a empreses d'obres o com a empreses de serveis en funció del tipus de contracte per al qual sigui exigible la classificació, llevat quan es tracti d'empreses no espanyoles d'estats membres de la Comunitat Europea, cas en què, per valorar-ne la solvència concreta respecte de la unió temporal cal atenir-se al que disposen els articles 15.2, 16, 17 i 19 de la Llei.

2. Quan per a una licitació s'exigeixi la classificació en un determinat subgrup i un integrant de la unió temporal estigui classificat en aquest subgrup amb una categoria igual o superior a la demanada, la unió temporal assoleix la classificació exigida.

3. Quan per a una licitació s'exigeixi la classificació en diversos subgrups, i els integrants de la unió temporal d'empresaris estiguin classificats individualment en diferents subgrups, la unió d'empresaris ha d'assolir classificació en la totalitat d'aquests amb les màximes categories que tinguin individualment.

4. Quan diverses de les empreses estiguin classificades en el mateix grup o subgrup dels exigits, la categoria de la unió temporal, en el grup o el subgrup esmentats, és la que correspongui a la suma dels valors mitjans (Vm) dels intervals de les respectives categories que es tinguin, en aquest grup o subgrup, per cada una de les empreses, sempre que en la unió temporal hi participin amb un percentatge mínim del 20 per 100.

Per obtenir el valor mitjà (Vm) de les categories s'aplica la fórmula següent:

Vm = (límit inferior + límit superior) / 2

Quan alguna de les empreses no participi, almenys, amb aquest percentatge del 20 per 100, al valor mitjà de l'interval de la categoria se li aplica un coeficient reductor igual al seu percentatge de participació, en aquesta execució, dividit per 20. A aquests efectes, en el cas de la màxima categoria aplicable al subgrup, per calcular el valor mitjà del seu interval es considera que el seu valor màxim és el doble del valor mínim.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya