Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL
Codi d'expedient:
20/18

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, a la declaració responsable del compromís d'adscripció del material/personal, hem de detallar els mitjans o cal fer una declaració genèrica i en cas de ser adjudicataris concretar del detall del material i/o personal? Gràcies! 09/12/2020 13:09h
Benvolguts/des,

El punt C7 de la declaració responsable establerta en la clàusula III.3.1 del PCAP defineix: Declaració responsable de la RELACIÓ DETALLADA dels mitjans personals o materials que adscriuran a l'execució del contracte, així com dels noms i la qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació, de conformitat amb allò que prescriu l'article 76 de la LCSP.

Per tant, és necessari que en aquesta declaració responsable es detallin els mitjans personals o materials que adscriuran a l'execució del contracte. I d'acord amb el descrit en la clàusula IV del PCAP, l'empresa adjudicatària, en el cas que s'hagi compromès a dedicar o adscriure mitjans a l'execució del contracte que li reclami l'òrgan de contractació, haurà de presentar documentació acreditativa de l'efectiva disponibilitat d'aquests.

Cordialment,
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

Hola, Ens podeu confirmar que no és obligatori incloure la clàusula C7 a la declaració responsable, que va dins el sobre num 1? 04/12/2020 14:45h
Benvolguts/des,

Tal com estableix la clàusula III.2 del PCAP, d'acord amb l'article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de l'objecte del servei. Aquest compromís te caràcter d'obligació essencial.

Cordialment,

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
Bon dia, Primer de tot volem consultar-vos si ja està penjat l'anunci al portal https://licitacioelectronica.granollers.cat/ ja que no l'hem sabut trobar. D'altre banda volem consultar si ca entregar una declaració d'adscripció de material o no. Moltes gràcies 03/12/2020 16:20h
Benvolguts/des,

En resposta a la primera consulta, tal com s'estableix en el punt I.7 de la clàusula primera del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), l'anunci de licitació és visible tant al Perfil del Contractant de Roca Umbert, com a la plataforma de contractació pública electrònica PIXELWARE a través de l'enllaç que és facilitat en l'esmentat punt, així com en d'altres apartats del PCAP.

Pel que fa a la segona consulta, entenem que es refereixen a la documentació que s'ha d'entregar dins del sobre núm. 1, la qual s'estableix en la clàusula III.3.1 del PCAP que regula la present licitació. La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració s'ha de lliurar d'acord amb el model que s'indica en l'esmentada clàusula.

Si l'empresa licitadora decideix incloure el punt C7 (Declaració responsable de la relació detallada dels mitjans personals o materials que s'adscriuran a l'execució del contracte) dins la declaració responsable, en el moment de l'adjudicació, si aquesta resulta adjudicatària, l'òrgan de contractació li requerirà, entre d'altra documentació que es detalla en la clàusula IV del PCAP, la presentació de documentació acreditativa de l'efectiva disponibilitat d'aquests mitjans.

Cordialment,

Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya