Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Codi d'expedient:
AJCOR0201242020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Respecte la consulta de l'annex 3, per adaptar-lo a la durada real del contracte (1 de maig de 2021 a 30 abril 2023), entenem que s'han d'adaptar les hores anuals en base als mesos de prestació de cadascun dels anys. Ens podrien confirmar si aquesta suposició és correcte? Gràcies 04/02/2021 07:53h
Bon dia,
Efectivament, és correcta la seva suposició.
Buenos dias: Podrían aclarar el coste de personal que se debe subrogar segun la relación de la empresa actual prestataria del servicio los costes anuales del servicio son 271.317 ¤.. lo que representa para las 2 anualidades 542.634 ¤ En el pliego indican que el coste de personal para los 2 años son 455.316 ¤ , podrian aclararnos como esta asignado el personal por centro, o aclarar la diferencia de costes. Gracias 03/02/2021 18:23h
Buenas tardes,
La diferencia se debe, según informa empresa adjudicataria, a personal contratado temporalmente como refuerzo del actual contrato con motivo del covid.
Podrian aclarar la relacion de personal que se debe subrrogar para la correcta realizacion del servicio. En el pliego solicitan un total de 424,5 horas minimas del servicio y segun la relacion de personal a subrrogar son 635 horas semanales. Cual es el motivo 03/02/2021 18:21h
Buenas tardes,
La actual empresa adjudicataria ha comunicado todo el personal a subrogar, aún cuando parte de este personal es temporal y se ha contratado al aumentar horas del actual contrato con motivo de refuerzo del covid.
Bon dia, l'Annex 3 a presentar a l'oferta,tal com ens comentaveu en pregunta anterior, expossa Anualitat 2021 i 2023 amb any sencer Per tant, em de seguir el model establert o per aquest 2 anys com es detalla al model? 03/02/2021 18:18h
Bona tarda,
S'ha d'adequar a la durada real del contracte, establerta inicialment de l'1 de maig de 2021 i fins el 30 d'abril de 2023.
Bon dia, conforme el punt II.2.Valor estimat del contracte, s'estipula un preu de contracte de la durada del servei més import posibles pròrrogues total de 966.941,66¤ +IVA (637.442,68¤ + IVA import durada inicial) + 329.499¤+ IVA import possible any de pròrroga), però per el contrari a l'ANNEX 3 es detalla el valor del contracte pel total de 626.665¤ + IVA (297.166 ¤ +IVA preu anualitat 2021 + 329.499¤ + IVA preu anualitat 2022 i 2023). Per tant, quin dels 2 valors em de tenir en compte per la realització de l'oferta? 03/02/2021 18:16h
Bona tarda,
El valor estimat del contracte que s'estableix a la clàusula II.2 del PCAP no és el que vostès comenten en la seva pregunta. En qualsevol cas, totes les hores de l'Annex 3 del PCT són anuals, però el contracte té una durada de 2 anys. Per tant, els imports totals de l'Annex 3 s'han de prorratejar pels mesos de durada del contracte, i coincideixen perfectament amb els imports establerts al PCAP.
Podrian aclarar la relacion de personal que se debe subrrogar para la correcta realizacion del servicio. En el pliego solicitan un total de 424,5 horas minimas del servicio y segun la relacion de personal a subrrogar son 635 horas semanales. Cual es el motivo 01/02/2021 13:16h
Buenos días,
Actualmente el contrato se modificó para reforzar el servicio por Covid, pero este refuerzo finalizará cuando se adjudique nuevo contrato en licitación. De ahí la diferencia de horas.
Bon dia, pel que fa als criteris avaluables per judici de valor quan indiquen que l'extensió màxima per exemple en el cas del criteri 1 són 10 pàgines, ¿es tracta de 10 pàgines a 1 cara? Graciès per la seva atenció 01/02/2021 13:14h
Bon dia,
Cada cara d'un full és una pàgina. Per tant, màxim 10 pàgines.
bona vesprada, per al càlcul del cost de mà d'obra s'ha tingut en compte el cost de seguretat social del 34%?. Així mateix, podrien explicar la distribució d'hores per a l'any 2023? Segons annex són el mateix nombre d'hores any per al 2022 com per al 2023 però l'any 2023 només són 8 mesos de servei. Gràcies 01/02/2021 13:10h
Bon dia,
Les hores anuals previstes pel 2023 s'han de prorratejar pels mesos inclosos en durada inicial del contracte.
Bon dia, Segons el PPT es demanen, pel 2021, 19172h/any (aprox. 466,23 h/setmana) i pel 2022, 21258h/any (aprox. 466,23 h/setmana). El llistat de subrogació reflecteix una plantilla de 635 h/set. Es tracta d'una reducció de servei ? Si no es així, els preguem ho aclareixin: hi ha personal de baixa o prejubiulat? hi ha personal temporal per reforç COVID que no son estan subjectes a subrogació?. A l'espera de la seva resposta. 01/02/2021 13:07h
Bon dia,
Efectivament, el personal de reforç per COVID no és subrogable, i és el reforç COVID de l'actual contracte el que augmenta el número d'hores d'execució.
Buenos días, -Las horas anuales del Anexo 3 del año 2021 están planteadas con 52, 48 ó 44 semanas. Iniciando el servicio de acuerdo a lo que indican los pliegos el 1 de mayo de 2021. ¿Cuándo aportan las horas anuales de 2021, quiere referirse al periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 al 30 de abril de 2022, o el 1 de enero hay que establecer las horas que indican para el año 2022? -En el Anexo 9 sobre la relación de personal, hay 4 personas que terminaban contrato el 31/12/2020. ¿Estos trabajadores ampliaron su vinculación o siguen en el servicio?. Ya que al tratarse de una subrogación adquiriríamos las obligaciones pactadas con la actual empresa y observamos que hay un exceso de horas por encima de las exigidas, más allá de situaciones de absentismo. Muchas gracias. Un saludo. 01/02/2021 13:05h
Buenos días,
Las horas del año 2021 están planteadas hasta 31/12/2021. En cuanto al personal, es cierto que hay más horas que las exigidas, y esto es debido a que el contrato actual se tuvo que modficar, ampliando horas de ejecución. El actual contracto en licitación está planteado de manera diferente, y no contemplará las mismas prestaciones que el actual.
Distingits senyors/es. Al del Plec administratiu , Punt VI. "Presentació d'ofertes i documentació a incloure" per el Sobre B) indica, respecte oferta econòmica, que es presentarà conforme model Annex II. Per altra banda, al punt 13 "Preu del contracte" del plec tècnic indica que l'oferta s'ha de fer de forma global i també detallada per a cada edifici o dependències, segons quadre Annex 3. Per aquest motiu preguntava si s'havia de presentar aquest Annex 3? En cas afirmatiu, en quin apartat de la presentació electrònica, ja que no s'exposa apartat on adjuntar aquest Annex 3 01/02/2021 12:59h
Bon dia,
Efectivament, cal presentar Annex 3 al PCT, i ho podeu fer en l'apartat Altra documentació relativa als criteris avaluables automàticament.
Bon dia, veiem que en unes dels dubtes respostes indiquen que les hores de personal especialista estan incloses dins de les hores de neteja ordinària indicades a l'annex 3. Podrien especificar per a cada dependecia quantes hores/setmana de personal especialista es destinen?En el llistat de personal a subrogar no apareix cap treballador amb categoria d'especialista, són els propis treballadors amb categoria de netejador els que realitzen aquestes tasques? D'altra banda indiquen que els vidres a una alçada superior a 1,8 metres es netegessin amb una periodicitat semestral, podrien indicar-nos quantes hores anuals es preveuen per a la neteja d'aquests cristalls? Moltes gràcies per la seva atenció 27/01/2021 14:48h
Bon dia,
Són els propis treballadors els que fan les tasques de neteja. Segons empresa adjudicatària no tenen categoria especialista.
INSISTEIXO EN QUE RESOLGUIEN AQUEST DUBTE, ES LA TERCERA VEGADA QUE PENJO LA PREGUNTA I ENCARA NO HE OBTINGUT RESPOSTA Distingits senyors, Estem realitzant l'estudi econòmic amb la intenció de presentar-nos a la licitació però els càlculs són incongruents. Els costos del quadre de subrogació, que el nou adjudicatari està obligat a subrogar, per tant són costos fixos, ascendeixen a 271.317,07¤ només el salari brut, segons el Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021, els salaris vigents a 31 de desembre de 2020 s'incrementaran en un 1,5% amb efectes retroactius d'1 de gener de 2021. Més costos socials suposa un cost total de 368.318,92 ¤ anuals (tenint en compte les dades aportades en el quadre de subrogació del Plec de Clàusules Administratives). Al quadre de desglossament per conceptes del punt II. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE II.1. Sistema de determinació del preu i pressupost màxim del PCA l'import de la retribució del personal incloses totes les despeses és de 455.316,20 ¤ per a 2 anys. AQUEST IMPORT ÉS INCONGRUENT AMB LES DADES APORTADES, entenc que no s'han tingut en compte l'increment salarial segons conveni ni els costos socials del personal en l'aportació d'aquesta dada o bé el quadre de subrogació no és correcte. Prego que s'aclari aquest concepte. Quedem a l'espera de la seva resposta, Atentament 22/01/2021 09:47h
Bon dia,
Les despeses directes del contracte engloben en la seva totalitat totes les despeses de personal i de material pels dos anys de contracte. A més, cal afegir a les despeses directes les indirectes de BI i DG.
Bon dia, A l'Annex 3 es contemplen les hores de neteja ordinària per el servei tant anualitat 2021 com per anualitats 2022 i 2023. Dins aquestes hores computades s'inclouen també les hores d'especialista? Per altra banda, al punt 15. Plec Tècnic "Contingut de Proposta" es sol·licita les fitxes tècniques i de seguretat de tots els productes de neteja. Per aquest motiu i, degut a la limitació d'espai que es detalla al Criteri 2 "Mitjans tècnics" , estipulat al punt 16.1" Criteris avaluable per judici de valor" es possible la seva acreditació en document annex? 22/01/2021 08:59h
Bon dia,
Sí, es troben contemplades les hores d'especialista, i si no és possible acreditar-ho dins les mides del document establertes, es pot excepcionalment per a aquest criteri, adjuntar document annex.
Respecte als criteris de valoració d'ofertes del plec administratiu, s'indica, en la part corresponent a criteris avaluables mitjançant judici de valor, concretament en el criteri 3 "Planificació dels treballs" que: la planifiicació dels treballs, calendaris i quadres de les actuacions de tots els edificis. Per aquest motiu la meva consulta era la següent: els edificis son els que s'expossen a l'Annex 1 "Relació de dependències municipals" o, son els que s'adjunten a l'Annex 3 "Anàlisi de situació actual i proposta d'hores mínimes necessàries", ja que no consten el mateix número de dependències? En cas que fós d'aquest Annex 3 correspondria realitzar-ho conforme el quadre de les Anualitats del 2021, o conforme el quadre corresponent a les anualitats 2022 i 2023? 21/01/2021 10:43h
Bon dia,
Els edificis són els que s'exposen a l'Annex 3, tant per l'anualitat 2021 com per les 2022/2023, i cal detallar la planificació per les dues situacions. Les dependències de l'Annex 1 són a títol informatiu i són totes aquelles susceptibles de formar part del contracte, si les condicions i necessitats ho determinen així, prèvia tramitació de la modificació de contracte que escaigui.
Distingits senyors, Un cop solvatades les preguntes anteriorment realitzades prego que s'indiqui un dia per la realització de la visita a les instal·lacions. Quedem a l'espera de la seva resposta, Atentament 20/01/2021 12:15h
Bon dia,
Tal i com s'estableix en els documents de licitació, ha de seguir el procediment allà establert per sol·licitar visita.
Distingits senyors, 1. D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral; així com també en l'article 74.12 del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: - Que aquest contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. - Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. - Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. S'efectuà aquesta consulta a l'empara de la citada normativa legal, i també d'acord amb l'establert en la recent Sentencia núm. 931/2018, dictada per la Sala de lo Social del Tribunal Suprem, que estableix que en matèria de traspàs de plantilles o subrogació de treballadors es suma també l'assumpció de la responsabilitat solidària laboral i de Seguretat Social, sol·licitant que ens donin trasllat de la resposta que l'actual contractista realitzi a l'avantdit requeriment. Quedem a l'espera de la seva resposta, Atentament 20/01/2021 12:13h
Bon dia,
L'actual empresa adjudicatària ha declarat responsablement que no manté cap deute salarial amb els seus treballadors adscrits al contracte en fase de licitació, així com tampoc amb la Seguretat Social o amb les seves obligacions tributàries, que no està incurs en cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu per obligacions laborals, fiscals o de Seguretat Social, ni es troba en situació de concurs de creditors.
Distingits senyors, 1. D'acord amb el que determina l'article 76.m del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal. Quedem a l'espera de la seva resposta, Atentament 20/01/2021 12:10h
Bon dia,
Segons dades facilitades per l'actual empresa adjudicatària, el percentatge mitjà d'absentisme de l'últim any ha estat del 15,22%.
Conforme s'indica al punt 16.1 del PCT, cada un dels criteris es determina un màxim de pàgines i lletra mida verdana 10 o similar. En el cas d'introduir taules o gràfiques a la oferta, aquestes han de mantenir el mateix format? La portada i l'index conten com a pàgines de l'oferta? 20/01/2021 12:07h
Bon dia,
Cada criteri no pot superar el màxim de pàgines permeses, incloses taules o gràfics. La portada i índex no conten com pàgines de la proposta perquè no formen part de cap criteri. Cal presentar una única propsota tècnica on s'inclogui cada criteri amb el format fixat.
Bon dia, és obligatori realitzar visita a les instal·lacions? Gràcies per la seva atenció. 20/01/2021 11:58h
Bon dia,
No és obligatori, però sí recomenable.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya