Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Codi d'expedient:
PACC2020000085
15. Ens agradaria saber si tot el personal que surt a la taula de subrogació disposa de la titulació requerida i es compleix amb el Decret 282/2006 pel que fa al número de titulacions de mestre? 04/02/2021 14:36h
Les professionals que actualment presten el servei disposen de la titulació requerida en compliment del Decret 282/2006.
14. Sobre el preu del servei complert per un any escolar que s'ha d'adjuntar amb l'oferta econòmica, l'hem d'adjuntat com a document addicional? O podríem incorporar al model de l'oferta econòmica una frase indicant aquest preu? 04/02/2021 10:04h
En aquest cas es pot incloure a sota del quadre de l'oferta econòmica.
13. En els plecs (pg 38 PCA, clàusula 34) diu que no està permès subcontractar però a l'Annex IX (pg 57) PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR diu "Als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l'article 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, declaro que en l'execució de l'esmentat contracte, no se superarà el percentatge de subcontractació establert en el present plec de clàusules administratives particulars". Ens podríeu aclarir si el manteniment i la jardineria del que s'ha de fer càrrec l'empresa adjudicatària es pot subcontractar? 29/01/2021 12:12h
Atesa la naturalesa i les condicions del contracte, la subcontractació únicament es podrà realitzar a manteniment (excepte aquells aspectes de manteniment que ja tingui l'Ajuntament empreses subcontractades), neteja i jardineria.
12. En la clàusula 20 documents i dades confidencials, específica " La condició de confidencial haurà de reflectir-se clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el propi document que tingui tal condició, assenyalant a més els motius que justifiquen tal consideració. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat expressament qualificats com a tals pels licitadors.", punts del projecte tècnic són els que seran confidencials, hem de posar al marge de cada pàgina que es confidencial? Com i on assenyalem la justificació de la confidencialitat? Seria possible fer una declaració indicant el punts confidencials i la seva justificació? 29/01/2021 12:12h
Sí, és possible sempre i quan quedi suficientment clara quins punts de l'oferta són confidencials i la seva justificació.
11. Del punt B.1. Projecte Educatiu del Centre, el punt "Valoració del model de tractament de la diversitat" podríem fer la descripció de les funcions de la figura de vetllador/a sense fer esment de les hores ni franges horàries ? entenem que si als automàtics comptabilitza a partir d'un nombre específic d'hores, no seria considerada una informació anticipada dels automàtics, però agrairíem si ens ho poden assegurar. 29/01/2021 12:11h
El PEC ha de contemplar el Pla d'atenció a la diversitat on s'ha de recollir el procés a seguir a l'escola per a la detecció de necessitats educatives especials de l'alumnat i l'organització dels recursos disponibles per a donar-hi resposta.
Té com a finalitat la planificació, la promoció i el seguiment de les actuacions que a l'escola es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives dels infants.

La funció principal del/la vetllador/a és la de realitzar les tasques relacionades a l'atenció de l'alumne amb necessitats educatives especials que li encomani la direcció o l'educadora tutora del grup al qual estigui assignat l'infant.
10.1 En relació a l'annex V agrairíem si ens poden especificar quan diuen "col·laboradors" a què estan fent referència? fa referència a les persones de l'entitat que faran el seguiment del projecte amb l'equip i l'ajuntament? 10.2 Estem preparant la documentació administrativa per presentar-nos a la licitació del Servei de gestió de l'Escola bressol Ginesta i tenim un dubte a en relació a l'Annex V (pg. 53 del PCA), En el paràgraf següent caldria adjuntar currículum i titulació del Cap de Servei, del Gerent i del personal dels Departament de Recursos humans, Prevenció de riscos, Qualitat, etc.? O nomes del cap de servei que portarà la gestió?? 29/01/2021 12:11h
Tal i s'estableix en l'article 76.3 i 90.1.e) de la LCSP s'haurà de concretar el personal destinat a l'execució del contracte. I en aquest sentit, i tal com diu l'Annex V s'haurà de fer en aquests termes: detallar perfil professional mitjançant el seu currículum, relació detallada dels/de les col·laboradors/es amb una breu descripció de la seva titulació, experiència, els telèfons de contacte i correu electrònic.
En cas de resultar adjudicatari haurà d'aportar els títols acadèmics i professionals de l'empresari i, en particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels tècnics que en siguin encarregats.
L'adjudicatari haurà de garantir la capacitat tècnica, titulació i formació necessària per dur a terme l'objecte del contracte i aquest ha de complir els requisits de titulació que s'estableixen en l'article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
9. Al sobre A, concretament a la declaració de l'Annex IV indica que s'ha de disposar d'una signatura electrònica reconeguda de nivell 4. Hem fet la consulta a la FNMT-RCM i ens ha dit que desconeixen el nivell dels certificats ja que no ho categoritzem per nivells. A quin nivell es refereixen? 29/01/2021 12:11h
Són vàlides qualsevol signatura electrònica sempre i quan compleixi aquests requisits mínims:
Una signatura electrònica reconeguda ha de complir les següents propietats o requisits:
- Identificar al signatari.
- Verificar la integritat del document signat.
- Garantir el no repudi en l'origen.
- Comptar amb la participació d'un tercer de confiança.
- Estar basada en un certificat electrònic reconegut.
- Deu ser generada amb un dispositiu segur/segur de creació de signatura.
Els 4 primers punts són possibles gràcies a l'ús de les claus criptogràfiques contingudes en el certificat i a l'existència d'una estructura d'Autoritats de Certificació que ofereixen confiança en l'entrega dels certificats. Però segons la Llei 59/2003,
aquests 4 punts només ens ofereixen una signatura avançada.
Perquè la signatura electrònica sigui equivalent a la manuscrita, és a dir, que una Signatura electrònica sigui reconeguda, deu a més: Estar basada en un Certificat Reconegut
El certificat ha d'haver estat reconegut pel Ministeri d'Indústria i Comerç com habilitat per crear signatures reconegudes i ha d'estar llistat a la seva pàgina web com a tal.
Es poden veure tots els certificats reconeguts pel MITyC en l'adreça https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/prestadores/
8. També voldríem saber si en la taula de subrogació s'inclou el darrer augment de salari segons conveni amb data setembre 2020 i les millores del salari mínim interprofessional. 20/01/2021 13:24h
Els imports dels salaris de les taules de subrogació publicades són els salaris que tenen actualment tots els treballadors/es. Aquest salaris corresponen a les taules salarials del conveni d'aplicació (Convenio Estatal de Educación Infantil, l'Anexo II, Apartado A, tablas 01/09/2020 hasta 31/08/2021)).

Cal considerar que, a partir de la nova adjudicació i per tant del nou contracte, les taules salarials que s'han d'aplicar a tot el personal , i que seran d' obligat compliment, són les del Convenio Estatal de Educación Infantil, l'ANEXO II, APARTADO B, tablas desde 1/09/2020 hasta 31/08/2020.

Per tant, els licitadors per tenir en compte les despeses de personal, i d'acord amb les noves taules a aplicar, hauran de considerar que els costos salarials seran superiors en quan es comenci amb la nova contractació. Tot el personal s'haurà de retribuir segons les noves taules salarials.7. Podríem disposar del desglòs de l'import 317.630,85¤ que fan referència a les "Despeses de personal docent i no docent (sous i salaris, suplències, Formació, vestuari i altres despeses de personal)". Voldríem saber d'aquest import total quina xifra s'imputa a despeses de personal docent i no docent. 20/01/2021 13:23h
En l'import de 317.630,85 ¤ està imputat el total del cost de tot el personal actualment adscrit al servei, incorporant globalment el percentatge de l'import corresponent a absentisme, formació, altres despeses i increments salarials.
En les taules de subrogació publicades hi ha especificada la categoria de tot el personal que actualment presta el servei, i per tant, allà hi consta la informació del personal docent i personal no docent per tal de fer els càlculs pertinents per part de l'empresa licitadora.
6. Respecte a l'expedient PACC2020000085 necessitaria que poguéssiu aclarir el total de pàgines que ha de tenir el projecte tècnic. Entenem que el total és de 95 pàgines, 40 del projecte educatiu i 55 de la proposta d'organització. 15/01/2021 11:44h
Tal i com estableix la CLÀUSULA 11. Criteris de valoració de les ofertes, el qual comprèn els següents punts:
B1 Valoració del Projecte Educatiu de Centre
B2 Valoració de la proposta d'organització i gestió del servei

S'ha de presentar aquests dos documents de forma diferenciada.
El primer d'ells, el B1, estableix el PCAP en la seva pàgina 12 "El Projecte Educatiu de Centre tindrà una extensió màxima de 40 pàgines"
I tot seguit, respecte el B2 indica que: "La proposta d'organització i gestió del servei tindrà una extensió màxima de 55 pàgines"

En efecte, tal i com afirmeu, es tracta d'una extensió màxima de 95 pàgines. En cas que qualsevol dels documents superés l'extensió indicada, només es valoraran les 40 o 55 pàgines, respectivament.

5. Quina és l'empresa que actualment està gestionant l'Escola Bressol Ginesta? 13/01/2021 09:03h
L'actual adjudicatari és l'empresa Ziga-Zaga.
4.- Quin % d'absentisme hi ha al personal de l'escoles bressol? 13/01/2021 09:00h
Segons la resposta facilitada per l'actual adjudicatari, el % d'absentisme aproximat és del 6%.
3.- Per la present sol·licitem informació addicional bàsica i rellevant sobre l'actual situació del Contracte, en concret, informació referida al personal de l'adjudicatària en tant que és necessària perquè les empreses licitadores puguin realitzar una correcta avaluació de costos ja que, actualment, aplica plenament la successió empresarial i l'obligatorietat per a l'empresa entrant d'assumir els deutes que l'empresa sortint tingui contretes tant salarials com de seguretat social, en virtut del que es disposa en l'art. 130 de la LCSP en relació amb l'art. 44 de l'Estatut dels Treballadors i la seva jurisprudència. Referent a això, l'Advocacia de l'Estat (Informe 8/19[R-556/2019]) i l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat (Expedient 126/2018), s'han pronunciat sobre la informació necessària que ha de ser inclosa en els Plecs que regeixen en la licitació i, entre una altra, han establert que "En aquest cas clarament existirà l'obligació que el contractista sortint proporcioni informació sobre impagaments i litigis pendents i que s'inclogui en els plecs, atès que aquesta informació resulta rellevant a l'efecte de determinar una exacta avaluació dels costos laborals potencialment assumits pel nou contractista per causa de la subrogació". Així mateix haurà d'informar del conveni col·lectiu aplicable, així com si l'empresa actual és un Centre Especial d'Ocupació. En aquest sentit, davant l'absència de la meritada informació en els actuals plecs, sol·licitem a l'òrgan de contractació que s'informi els licitadors de la situació del contractista sortint (Indicar nom CIF de l'empresa), respecte del personal susceptible de ser subrogat/succeït, sobre els possibles impagaments de les seves nòmines, els possibles deutes amb la seguretat social, l'existència d'eventuals litigis laborals pendents amb el personal a subrogar, així com de qualsevol altre concepte que pugui ser repercutit a l'adjudicatària del Concurs, dins de la responsabilitat que ostenta l'Administració. 12/01/2021 12:01h
En aquest contracte el conveni col·lectiu d'aplicació, tal com es detalla a la clàusula 3a del PCAP, és el XII Conveni col·lectiu de centres d¿assistència i educació infantil. Codi núm. 99005615011990. BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2019.

En els plecs que regeixen la present licitació, s'ha fet constar la informació del personal a subrogar que ha estat entregada pel contractista, d'acord a l'article 130.1 LCSP. En aquest sentit, la responsabilitat d'informar sobre els costos laborals recau sobre l'actual contractista, no sobre l'òrgan de contractació. D'aquesta manera, si els costos laborals informats en el plecs resulten ser inferiors als reals, el nou contractista tindrà acció contra el contractista sortint, conforme a l'article 130.5 LCSP. Tot això, sense perjudici, de que el contractista sortint també hagi de fer front a les responsabilitats previstes a l'article 130.6 LCSP.
2.- Quin % d'absentisme hi ha al personal de l'escoles bressol? 12/01/2021 12:01h
1. El percentatge d'absentisme ha estat sol·licitat a l'actual contractista i un cop l'hagi comunicat, serà degudament publicat en el perfil del contractant.
2. Us informem que, a criteri de l'Ajuntament, el requeriment d'informació que s'ha sol·licitat no s'insereix en cap de les obligacions d'informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball, d'acord amb l'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

Cal recordar que d'acord amb l'article 130.5 LCSP: "En cas que, una vegada produïda la subrogació, els costos laborals siguin superiors als que es desprenen de la informació facilitada per l'antic contractista a l'òrgan de contractació, el contractista té acció directa contra l'antic contractista"


Tanmateix, hem tramès aquesta petició a l'empresa que actualment realitza el servei i tant bon punt estigui disponible serà publicada al Perfil.

1.- Ens podríeu concretar quina afectació hi haurà en el contracte licitat en cas que no puguin obrir les escoles o bé s'ordeni introduir modificacions que afectin a les condicions de prestació del servei (des d'altres Òrgans com Salut o Ensenyament) i que suposin un increment de les despeses o disminució de la retribució atenent el canvi substancial en les condicions establertes en la licitació com podria ser canvis de ratis, disminució o augment d'espais, etc. ? Es modificaran els contractes per tal de garantir l'equilibri del servei, abonant les despeses addicionals o cobrint uns menors ingressos? 12/01/2021 12:00h
En primer lloc dir que l'actual Plec (PCAP) que regeix aquesta contractació preveu en la seva Clàusula 32 les modificacions que -a la vista de l'ocorregut durant aquests mesos de pandèmia- es podrien produir en l'execució del contracte. A banda d'aquesta previsió en els plecs.

Igualment, la suspensió dels contractes administratius es troba regulada amb caràcter general a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (article 208.6), el qual preveu la relació de conceptes pels quals s'haurà de regir l'Administració per abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts.

Fins ara, i desconeixem quina serà la futura normativa d'aplicació, i si serà en un escenari igual o similar, el que ha anat dictant el Govern espanyol com el català arran de l'estat d'alarma ha adaptat el que disposa l'article 208 a les circumstàncies i necessitats actuals creades per la pandèmia de la COVID-19.

Els conceptes que ha d'abonar l'administració en termes generals es troben detallats a l'article 208 de la LCSP i en l'actual situació d'estat d'alarma a l'article 34 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb les modificacions introduïdes principalment, amb data 29 d'abril de 2020, pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, posteriorment pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, respecte al personal de les adjudicatàries, i finalment pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

A més de la previsió en la LCSP, en el PCAP que regeix aquesta licitació i d'haver fet esment a les novetats legislatives adoptades arrel de la COVID-19, s'haurà d'estar a les circumstàncies en concret i als corresponents plans de contingència que es puguin adoptar en relació a l'afectació dels serveis. I alhora a les normes o actes administratius que puguin adoptar, si es donen aquestes circumstàncies, per part dels òrgans competents dels ens locals de Catalunya durant l'execució dels contractes.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya