Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat de Girona
Codi d'expedient:
013/20.SV

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

L'esmena del plec de prescripcions tècniques diu així: "L'empresa que resulti adjudicatària haurà de justificar el termini d'execució ofertat al sobre C amb el pla de treball que correspongui;". Aquesta justificació i pla de treball es presentaria amb posterioritat a l'adjudicació? Cal o es pot adjuntar el pla de treball al sobre C? 04/12/2020 20:22h
Serà un document que es requerirà a l'empresa proposada com a adjudicatària. En el cas que es vulgui, es pot adjuntar al sobre C.
Bones, en el nostre cas volem presentar-nos en UTE una empresa amb una vida de 3 anys i una persona física que l'alta d'autònoma va ser al setembre de 2019. Respecte la solvència, l'empresa oferirà les seves comptes del 2019 però la persona física com ho fa? En altres licitacions es fa la proporcionalitat o deixen oferir els ingresos fins a data del concurs. Moltes gràcies. 04/12/2020 20:17h
En cas de presentar-se com a UTE, la solvència que es tindrà en consideració serà la de la suma de la solvència de l'empresa i de la persona física. La persona física pot acreditar la solvència presentant la relació de factures dels serveis prestats des de la creació fins al moment de la presentació de l'oferta.
Podríeu confirmar, si us plau, la data límit de presentació de la proposta? A la pàgina d'anunci de la licitació es defineix el termini de presentació d'ofertes pel 03/12/20 14:00 h, mentre en la secció d'Avisos s'indica que s'ampliarà el termini de presentació d'ofertes. 04/12/2020 20:08h
La data límit de presentació d'ofertes tal i com consta a l'esmena de l'anunci de licitació, és el dia 10 de desembre de 2020 a les 14h.
Estem acabant de preparar la licitacio 013/20.SV, és per això que us agrairiem que ens contestessiu les següents preguntes: 1) Aquesta proposta es presenta el 4 de desembre de 2020. Segons el plec adminsitratiu, el pressupost de 2020 és 10.846,00¤ (pagina 6) --> Pregunta: a l'oferta economica hem de detallar minim 10.846¤ pel 2020 o pot ser inferior ja que hi ha poc temps d'execució i aquest podria passar a 2021? 2) Quan està previst que es resolgui la licitació per tal de tenir-ho en compte a l'hora de planificar l'execució i així determinar quin seria el mes 1 (M1)? 3) L'Annex 2 s'ha de presentar en el cas que se'ns otorgui la licitació, en el moment de formalitzar el contracte, correcte? 4) Segons el plec de condicions administratives, al sobre B no es pot incloure cap informació de l'oferta evaluable de forma automàtica que s'ha d'incloure al sobre C, (pagina 35), això significa que en el sobre B, doc 1.1 pla d'execució, no es pot especificar la temporalitat de la implementació amb dates concretes? Si és que no es pot especificar la temporalitat, per la descripció del pla de treball ens referim només al sobre C, oferta econòmica? 5) Presentació de l'empresa es podria incloure al sobre A on es faciliten els comptes anuals, avals de certificació i detall del personal tècnic? 02/12/2020 20:24h
1) L'import que es valora al criteri 5 és el total i la distribució final d'anualitats anirà en funció de la data en que es signi el contracte, no obstant això, cal fer una proposta de distribució per anualitats de l'import total ofertat.

2) Cal planificar-ho per mesos, sense dates ni mesos concrets (seguint el model detallat al pla del plec de prescripcions tècniques).

3) L'annex 2 es presenta al sobre A. En el cas de no disposar d'alguna dada en el moment de presentar l'oferta, cal igualment emplenar l'annex informant que no es disposa de la dada i que en el cas de resultar adjudicataris us comprometeu a comunicar-ho abans de la formalització del contracte.

4) S'ha procedit a esmenar el plec de prescripcions tècniques, concretament el paràgraf relatiu a l'explicació del document 1.1. per tal que al sobre B no s'inclogui el termini d'execució. D'acord amb aquesta esmena, no es pot incloure al sobre B cap concepte valorable en el sobre C, incloent el termini d'execució, ja que és motiu d'exclusió.

5) Sí
En el cas de presentar-nos a la licitació com a UTE, és necessari que cadascuna de les empreses compleixi la solvència requerida o es té en compte la suma d'ambdues empreses? 30/11/2020 11:38h
D'acord amb el plec de clàusules administratives que regeix aquesta licitació, es suma la solvència de cadascuna de les empreses que es presenten en UTE.
Plec de clàusules administratives:
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d'acreditar la seva solvència, en els termes indicats en l'apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya