Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Codi d'expedient:
05.20.2270089_2

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

¿qué requisitos económicos y administrativos son necesarios? Y por otra parte, ¿los vídeos hay qué presentarlos ya hechos o a modo guión, story¿? 06/11/2020 20:55h
La solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a un contracte s'acredita mitjançant l'aportació dels documents que determini l'òrgan de contractació previ a l'adjudicació. Els requisits que s'han de complir d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, són:

¿ Que, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, la societat està degudament constituïda i que, dins el seu objecte social, està comprès l'objecte contractual d'aquesta licitació.
¿ Que, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, la persona signatària o les persones signatàries de l'oferta tenen la representació de la societat que presenta l'oferta.
¿ Que, en cas de tractar-se d'una persona física, actua en nom propi.
¿ Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional, o disposa de la classificació. La solvència econòmica i financera de l'empresari s'ha d'acreditar per volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen l'anunci de licitació.
¿ Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l'activitat.
¿ Que no està incursa en prohibició de contractar.
¿ Que es compromet a adscriure els mitjans materials i/o personals necessaris per a l'execució del contracte.

En relació al format dels vídeos, s'ha de presentar la proposta de guió per a cada vídeo, el més detallada possible.

La proposta creativa està oberta pel que fa referència al format del vídeo (producció clàssica, animació, etc) però ha de ser el més detallada possible i ha d'incorporar el material gràfic adient per visualitzar el disseny (com ara dibuixos, fotografies, personatges etc), i el funcionament final del vídeo (per exemple: fotogrames, elements d'animació, funcionament de l'animació, proposta de càsting, entre altres).
Som una productora audiovisual de Barcelona. Hem vist l'anunci de l'APDCAT i volem presentar una proposta per l'elaboració de dos vídeos educatius adreçats a infants i joves. (num expedient: 05.20.2270089_2) La nostra empresa està registrada al RELI, i voldríem rebre més informació tant de la documentació a presentar com del procediment per fer la proposta. 06/11/2020 16:19h
Us trameto, adjuntes, les característiques tècniques que han de complir els vídeos, per aquesta licitació. Si teniu algun requeriment específic, us demanem que ho vehiculeu a través de la Plataforma de Contractació Pública, en l'apartat de preguntes, perquè d'aquesta forma és visible a tothom interessat. Us respondrem totes les qüestions que vulgueu consultar, i hi podeu annexar un full amb tots els dubtes que tingueu.

Igualment, aquesta pregunta i la resposta donada es "penjaran" al portal.
Bon dia. Som una postproductora nova (des del juliol 2020) de Barcelona especialitzada en continguts per publicitat, televisió i cine. Estem molt interessats en aquesta licitació però ens ha surgit un dubte. Al ser una empresa nova, no tenim la solvència econòmica encara, però el soci prové d'una empresa de la mateixa especialitat i ara inicia una nova etapa en aquesta empresa, portant a darrera 20 anys d'experiència. Aleshores, la nostra pregunta és: es podria presentar ell com a autònom, o sinó podríem presentar-nos la pròpia empresa que ell és soci? 06/11/2020 16:06h
L'article 39 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), estableix que:

"1. Són causes de nul·litat de dret administratiu les que indica l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Són igualment nuls de ple dret els contractes subscrits per poders adjudicadors en els quals concorri alguna de les causes següents:

a) La falta de capacitat d'obrar o de solvència econòmica, financera, tècnica o professional"

En el vostre cas, atesa la recent creació de la vostra empresa el juliol de 2020, no compliu el requisit de solvència econòmica necessari per a poder contractar amb l'Administració exigit per l'article 87 de la LCSP.
Volem fer-vos unes preguntes respecte a l'anunci de la licitació per l'elaboració de dos vídeos educatius de protecció de dades dels infants i joves. Per fer la presentació electrònica de l'oferta i la proposta tècnica, no trobem a la pàgina de l'anunci els annexos per omplir, és a dir, els models de declaració responsable, l'oferta econòmica i la proposta. 06/11/2020 08:07h
L'oferta que vulgueu presentar per aquesta licitació s'ha de fer en sobre digital únic, en què hi trobareu tres "plantilles" perquè pugueu presentar la documentació.
Entenem que el problema que exposeu és que no rebeu l'enllaç d'activació de l'oferta?:

En aquest cas cal revisar si s'ha introduït correctament l'adreça de correu electrònic al formulari i comprovar la carpeta del correu brossa. En tot cas, si no es rep el correu o no es troba, es pot tornar a omplir un formulari d'inscripció nou i afegir més i/o diferents adreces de correus de contacte. La recomanació és posar sempre més d'una adreça electrònica de contacte.

Una empresa licitadora pot registrar-se més d'una vegada si és necessari, atès que l'oferta no es considera presentada fins al final del procés quan s'envia el resum signat de l'oferta.

Les empreses licitadores poden en qualsevol moment tornar al formulari d'inscripció i modificar les dades, així com afegir nous contactes.
Buenas tardes, Somos una agencia de publicidad de servicios plenos y productora afincada en Ibiza. Nos ha legado información sobre este concurso público y nos gustaría saber si podemos presentarnos perteneciendo a la comunidad de Baleares. Muchas gracias. Concurso: - Colaboración de dos vídeos educativos dirigido a niños y jóvenes para la Autoridad Catalana de Protección de Datos- 04/11/2020 09:56h
El fet que la residència de l'empresa sigui la CCAA Balear no és cap impediment per a la vostra participació en aquesta licitació. L'adjudicació es pot efectuar directament en favor de qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que disposi de l'habilitació professional necessària per fer la prestació.
L'oferta ha de complir totes les característiques tècniques publicades per aquesta licitació i que també us adjunto.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya