Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

23.11.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Roses
Codi d'expedient:
2019/008793
Bon dia, Si el benefici industrial i el percentatge de despeses generals sumen poc més de 9.000 euros, com és que una de les valoracions és posar un monitor a mitja jornada que té un cost de 10.600 euros? L'única opció d'optar als 7 punt del monitor de reforç és afegint diners propis al servei. Està plantejat així o és un error de càlcul? 20/11/2020 07:54h
La Junta de Govern Local a la sessió que va tenir lloc el dia 19 de novembre d'enguany acordà esmenar l'errada detectada a l'apartat L.1.2 Criteri de qualitat d'adscripció al servei d'un monitor de reforç", en el seu paràgraf de valoració i a l'annex 3 pag. 60, per tant allà on posava: "..., com mínim a mitja jornada" ara ja diu: " ..., amb una dedicació mínima de 10 h/setmanals".»
7.A nivell de solvència tècnica també s'especifica acreditar les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte. Aquestes titulacions s'han d'entregar un cop adjudicataris? si és que no, a quin sobre s'ha d'incloure? i entenem per "personal responsable de l'execució del contracte" a la figura professional amb funcions de direcció dins el SIS Roses? 20/11/2020 07:53h
«Segueix de la pregunta anterior:
7. El personal adscrit al servei del Centre Obert de Roses és l'educador/a social, l'integrador/a social i el director/a del servei, que serà el/la responsable de l'execució del contracte.
Així mateix, indicar que per a la presentació de l'oferta només s'ha de presentar la documentació que s'especifica a la clàusula 9a. del PCAP, i dins dels sobres que s'indica.
L'apartat H. Del Quadre de Característiques regula la documentació a presentar diferenciant la corresponent per a la presentació de l'oferta i després la que haurà de presentar el licitador proposat per a l'adjudicació del contracte, així s'estableix:
"H. Altra documentació a presentar per les empreses
H.1. Documentació a presentar per a la licitació
Per presentar-se a la licitació del contracte les empreses interessades només han de presentar la documentació que s'indica a la clàusula 9 del PCAP.
H.2. Documentació a presentar per l'adjudicació del contracte.
L'empresa que resulti proposada per a l'adjudicació del contracte serà requerida perquè presenti la documentació acreditativa de reunir els requisits establerts per a aquesta licitació, que es relaciona a la clàusula 7 del PCAP, d'haver dipositat la garantia definitiva i el compromís d'adscriure al contracte el personal necessari i amb la titulació requerida per a l'execució del contracte».
1.Seria possible obtenir descripció de l'espai, Aules del Mercat Municipal, on s'executarà el contracte? sales, espais polivalents, office…. És possible 2.Ens els Plecs de clàusules no s'especifica a càrrec de qui van els subministraments del contracte, en aquest sentit entenem que va a càrrec de l'Ajuntament. És així? 3.En els Plecs de clàusules tècniques no s'especifica la possibilitat de fer modificacions horàries del servei en funció del calendari escolar. És a dir, es pot contemplar la possibilitat de modificar horari d'atenció als infants en períodes festius escolars? 4.En els Plecs de Clàusules administratives, pàgina 14 aparta L.1. Oferta econòmica s'especifica: "Juntament amb la proposta econòmica i en el mateix Sobre B, és presentarà un pressupost anual detallat del servei. " Entenem que hi ha un error en el nom del Sobre, ja que el tractar-se d'informació econòmica ha d'anar en el Sobre C? Per altra banda, no hi ha cap annex amb una plantilla d'exemple. En aquest sentit, hi ha alguna informació específica a detaller? 5.En els Plecs de clàusules no s'especifica límit de pàgines ni si hi ha la possibilitat de posar annexes que clarifiquin certa infomació. Se'ns pot aclarir siusplau? 6.A nivell d'acreditació de solvència tècnica s'especifica acredtiar-la a través d'una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte. Independentment del CPV indicat ens el PLECS, entenem que es pot justificar aquesta solvència, a través de serveis de la mateixa naturalesa com altres centres oberts, projectes d'educadors de carrer o similars que tenen CPV diferenciat al de l'objecte del contracte? 7.A nivell de solvència tècnica també s'especifica acreditar les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte. Aquestes titulacions s'han d'entregar un cop adjudicataris? si és que no, a quin sobre s'ha d'incloure? i entenem per "personal responsable de l'execució del contracte" a la figura professional amb funcions de direcció dins el SIS Roses? 20/11/2020 07:51h
«1. L'espai on s'ubica el Centre Obert de Roses consta d'una sala gran polivalent de 159 metres quadrats. També disposa d'una altra aula de 37'68 metres quadrats que es pot destinar, per exemple, com a espai per l'equip educatiu, per fer entrevistes amb els pares, etc... Aquestes dues aules es troben al primer pis del Mercat Municipal, a la zona coneguda com a Zona verda».

«2. Els subministraments d'aquest espai municipal van a càrrec de l'ajuntament».

«3. Pel que fa a la possibilitat de modificacions horàries del servei en funció del calendari escolar, el plec de clàusules tècniques no ho contempla però l'apartat M del quadre de característiques del PCAP contempla com a supòsit de modificació del contracte la variació dels dies setmanals, del calendari, de l'horari o del lloc de realització del servei».

«4. Respecte de la pregunta de si hi ha alguna plantilla d'exemple o si hi ha alguna informació específica a detallar, cal dir que a l'apartat L.1 de la pàgina 14 on posa sobre "B" hauria d'haver dit "C". Es tracta d'un errada en el PCAP. No hi ha cap plantilla al respecte i la informació a detallar queda prou clara entre l'apartat L.1.1 del Quadre de característiques i la clàusula 9 del PCAP". No obstant això, aclarir que la Junta de Govern que va tenir lloc el dia 19 de novembre d'enguany ja va procedir a esmenar l'errada detectada a l'apartat L del Quadre de Característiques, per tant on posava sobre "B" ara ja diu sobre "C".

Efectivament es tracta d'una errada de transcripció, on diu "Sobre B" hauria de dir "Sobre C". No obstant això, aquesta errada no implica cap confusió, atès que a la clàusula 9a. del plec de clàusules administratives, pag. 30 a 34, que regula les "Proposicions" estableix amb claredat la documentació que s'ha d'incorporar en cada sobre, i així al sobre "B" s'indica només que haurà de contenir la "Proposta tècnica del servei", i per al sobre "C", s'indica que la documentació que haurà de contenir és la següent:
- Document núm.1: La proposta econòmica.
- Document núm. 2: Pressupost anual del servei.
- Document núm. 3: Oferta de millora de la qualitat amb l'adscripció al servei d'un monitor de reforç».

«5. el Plec de Clàusules no específica límit de pàgines ni si hi ha possibilitat de posar annexes per aclarir certa informació i per tant cada licitador podrà presentar les pàgines i annexes que consideri oportú».

"6. S'estableixen en el plec dos mitjans d'acreditació de la solvència tècnica. Un dels dos és mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte.

D'acord amb l'article 90 de la LCSP, quan en els plecs no s'hagi fet cap altra previsió a més de la CPV per a determinar quan un treball o servei és d'igual o similar naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte: "s'atendrà els tres primers dígits dels respectius codis de la CPV".
No s'exigirà la coincidència de tots els dígits que composen la CPV, només dels tres primers».
segueix a continuació
Benvolgut/da, Estem interessats a presentar-nos en aquest concurs, però no trobem dins de la documentació de la licitació, la relació a personal a subrogar, que actualment està portant a terme el servei. Salutacions cordials. 12/11/2020 12:46h
El servei d'atenció diürna per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies de Roses -Centre Obert- és un servei de nova creació al municipi. No s'ha prestat amb anterioritat i per tant tampoc hi ha personal a subrogar.
Bon dia, els agrairíem si ens poguéssiu informar si us plau si hi ha personal a subrogar en aquesta licitació i, si aquest és el cas, que organització porta actualment aquest servei. Moltes gràcies. 12/11/2020 12:46h
El servei d'atenció diürna per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies de Roses -Centre Obert- és un servei de nova creació al municipi. No s'ha prestat amb anterioritat i per tant tampoc hi ha personal a subrogar.
Bon dia, Ens posem en contacte per demanar informació sobre la licitació del Servei d'Intervenció Socioeducativa. Ens agradaria saber si ens poden confirmar que no hi ha subrogació de personal, quina és l'entitat que ho ha gestionat fins ara o si es tracta d'un servei nou. Moltes gràcies 12/11/2020 12:45h
El servei d'atenció diürna per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies de Roses -Centre Obert- és un servei de nova creació al municipi. No s'ha prestat amb anterioritat i per tant tampoc hi ha personal a subrogar.
Bona tarda, A dia d'avui s'està presetant aquest servei? hi ha subrogació de personal? Gràcies 12/11/2020 12:45h
El servei d'atenció diürna per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies de Roses -Centre Obert- és un servei de nova creació al municipi. No s'ha prestat amb anterioritat i per tant tampoc hi ha personal a subrogar.
Bon dia, Ens agradaría saber si aquest és un servei nou de l'Ajuntament. Hem estat buscant si alguna entitat ho gestiona i hi ha subrogació del personal i hem trobat res 12/11/2020 12:44h
El servei d'atenció diürna per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies de Roses -Centre Obert- és un servei de nova creació al municipi. No s'ha prestat amb anterioritat i per tant tampoc hi ha personal a subrogar.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya