Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Olèrdola
Codi d'expedient:
X2020000674

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Dins de l'apartat "1.1.- Memòria Tècnica" hi ha una frase que diu textualment: "Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 2 hauran d'estar signats pel licitador". En el cas de signatura electrònica, és necessari signar totes les fulles o signant el pdf és suficient?. En cas que s'hagin de signar tots els fulls, a quina fulls fa referència al parlar del Sobre núm. 2? Només als de la Memòria? 19/11/2020 12:05h
Perdoneu, aquesta frase no és correcta. Cada vegada que parla del sobre 2 realment s'està referint al sobre A, que és on presentareu la documentació corresponent als criteris sotmesos a judici de valor. Pel que fa a la signatura, com que aquesta és electrònica només cal signar el pdf. S'ha de signar electrònicament cada document que es presenti, ja sigui la declaració responsable com la memòria, el document d'organització i composició de l'equip i la proposta econòmica.
L'apartat "1.2.- Organització i composició de l'equip" no té limit pel que fa a l'extensió de fulls a presentar. Em poden confirmar que és així? 19/11/2020 12:00h
Sí, és així. No s'ha especificat un límit, però recordeu que se us està demanant coses molt concretes (relació de personal, currículum, temps de dedicació, relació de projectes).
Al ser l'entrega en digital, entenem que referent a l'extensió de l'apartat "1.1 Memòria tècnica" on diu "Com a màxim, tindrà 10 fulls a doble cara DINA4, format Arial 12!" equival a presentar un pdf de 20 pàgines DINA4. És així? 19/11/2020 11:51h
Sí, efectivament.
En relació als criteris que depenen d'un judici de valor, en el cas de que ens presentem a més d'un lot, s'han de presentar diferents memòries tècniques o dins de la mateixa detallem les característiques per a cada lot? i si és així la limitació de fulls és la mateixa? Gràcies 19/11/2020 11:50h
Els criteris d'adjudicació s'aplicaran per a cadascun dels 3 lots. Per tant, haureu de presentar tantes memòries i documents d'organització i composició de l'equip com lots als quals us presenteu. La limitació de fulls serà la mateixa.
El mateix passa amb l'oferta econòmica, n'haureu de presentar un document de proposta econòmica per a cada lot al qual opteu.
Bon dia. M'agradaria saber si l'oferta tècnica (Memòria + Organització i composició de l'equip) s'ha de presentar individualment per a cada Lot al que ens presentem o si, pel contrari, només cal una memòria i una organització i composició de l'equip per a tot l'encàrrec en general, sigui un lot o tres els que ens presentem. Inicialment pensàvem que era una documentació tècnica per cada lot al que ens presentem (ja que l'encàrrec i per tant la seva descripció canvia si ens presentem a un lot o si ens presentem als tres), però desprès hem vist que en l'eina de presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació Pública la presentació del Sobre A (judici de valor) només deixa presentar un arxiu... 19/11/2020 11:42h
Pregunta ja contestada abans.
Bon dia. M'agradaria saber si l'oferta tècnica (Memòria + Organització i composició de l'equip) s'ha de presentar individualment per a cada Lot al que ens presentem o si, pel contrari, només cal una memòria i una organització i composició de l'equip per a tot l'encàrrec en general, sigui un lot o tres els que ens presentem. Inicialment pensàvem que era una documentació tècnica per cada lot al que ens presentem (ja que l'encàrrec i per tant la seva descripció canvia si ens presentem a un lot o si ens presentem als tres), però desprès hem vist que en l'eina de presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació Pública la presentació del Sobre A (judici de valor) només deixa presentar un arxiu... 19/11/2020 11:41h
La documentació s'ha de presentar individualment per a cada lot al qual us presenteu. Revisarem què ha passat amb el sobre A, per tal que permeti la presentació de documentació per a cadascun dels 3 lots.
La Memòria tècnica i l'organització de l'equip s'ha de presentar per a cada lot o se'n pot presentar una conjunta? 19/11/2020 11:38h
Els criteris d'adjudicació s'aplicaran per a cadascun dels 3 lots. És a dir, que s'ha de presentar l'oferta econòmica, la memòria i l'organització i composició de l'equip per a cada un dels lots.
Al punt 1.10.b del PCAP, solvència professional o tècnica, s'indica que s'acreditarà l'experiència mitjançant aportació de certificats de bona execució o visats (en treballs realitzats per al sector públic) o certificats equivalents o declaracions dels empresaris (en treballs realitzats per al sector privat, als quals s'acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació. 1. Quan s'han de presentar aquests documents? En el procediment de presentació d'oferta o només en cas de ser adjudicataris? Perquè en aquest punt dona a entendre que s'ha de presentar en el procés de presentació de l'oferta, però al punt 1.18 indica que el licitar proposat com a adjudicatari abans de l'adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils haurà de presentar una sèrie de documentació, inclosa la que acrediti l'habilitació professional, solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 2. A què es refereixen quan diuen "s'acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació"? Perquè en teoria el Certificat de Bona Execució/Declaració, ja indiquen que s'ha realitzat el treball. Moltes gràcies. 16/11/2020 08:21h
En referència al punt 1, la solvència tant econòmica o financera com la tècnica o professional només l'ha d'acreditar l'empresa que en resulti adjudicatària. El punt 1.10) del PCAP només estableix el tipus de solvència de la que han de disposar les empreses que es presentin a la licitació.
Respecte al punt 2, el text no està ben redactat, però fa referència a que es pugui presentar d'altres documents que puguin acreditar la realització dels treballs.
No obstant això, s'ha de recordar que la inscripció en un registre Oficial, sempre que estigui actualitzat, eximeix de la presentació de la documentació que acrediti la solvència.
En relació a la última pregunta, que no s'admet la subcontractació i com a "col·laboradors externs" us referiu a despatx associat... s'enten només s'admetria una relació entre despatxs com a UTE? Perquè entenem que si és un col·laborador extern de l'equip tècnic (tal i com es fixa en el PCAP), aquest seria subcontractat. Si ens ho podeu aclarir siusplau, ja que no ens queda gens clar aquest tema de "despatx associat" i no subcontractació en aquest tipus de licitació. Gràcies 13/11/2020 12:57h
En el supòsit d'haver-hi despatx associat, s'hauria de constituir en UTE en cas de resultar adjudicataris. En el moment de presentar l'oferta, s'hauria d'especificar a la declaració responsable la intenció de constituir-se en UTE . I només es constituiran formalment en cas de resultar adjudicataris.
Bona tarda En el PCAP, en l'apartat de memòria relacionada amb la composició de l'equip redactor a presentar, parla de l'equip tècnic i el grau de vinculació amb el licitador (col·laboradors externs) mentre que en l'apartat 2.11 del mateix plec, parla que no s'admet la subcontractació. Ens podeu aclarir si s'admet o no la subcontractació de tècnics externs?Gràcies 12/11/2020 15:01h
Per la tipologia del contracte que es licita no s'admet la subcontractació. Quan es parla de "col·laboradors externs", s'està referint a un despatx associat.
Bon dia, Voldríem saber si la presentació dels 3 lots és obligatòria i s'adjudiquen a la mateixa empresa, si és obligatòria, però només te'n poden adjudicar 1 o dos, si no és obligatòria i pots presentar-te a 1 o dos lots només... No ho hem vist reflectit al plec. 10/11/2020 14:28h
No és obligatòria la presentació als 3 lots. Cada empresa es pot presentar al lot que li interessi i s'adjudicarà, cada lot, a l'empresa que obtingui major puntuació, podent coincidir que s'adjudiqui més d'un lot a la mateixa empresa o que siguin empreses diferents.
Bon dia, Voldríem saber si la presentació dels 3 lots és obligatòria i s'adjudiquen a la mateixa empresa, si és obligatòria, però només te'n poden adjudicar 1 o dos, si no és obligatòria i pots presentar-te a 1 o dos lots només... No ho hem vist reflectit al plec. 10/11/2020 13:14h
Bon dia, cada empresa es pot presentar al lot que li interessi, i s'adjudicarà cada lot a l'empresa que obtingui la major puntuació.
Bon dia, Voldriem que ens aclaressin dos apartats de la Memòria tècnica que s'ha de presentar: -Apartat 2: Coneixement de l'encàrrec. Ens poden explicar en quin sentit? solucions tècniques previstes, analisi del lloc... -Apartat 3, es demana un estudi d'actuació i anàlisi d'interferències en el funcionament de les oficines municipals. Què vol dir exactament? Gràcies 10/11/2020 13:13h
Ens consta per la següent pregunta que ens feu que ja heu resolt el dubte (revisar Memòria tècnica).
Ja hem vist els criteris de la Memòria en que es dona resposta al que preguntàvem abans. Gràcies 10/11/2020 13:12h
D'acord
Bon dia, En el PPT s'indica que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament facilitaran el Topogràfic a 1/1000. En canvi , en el PCAP s'indica, en l'apartat 1.1. Objecte del contracte, que cal fer el topogràfic detallat dels carrers. L'Ajuntament disposa únicament d'una base cartogràfica i caldrà fer l'aixecament de tots els carrers objecte de la intervenció ? I d'altra banda, en el PCAP s'indica que en el sobre B es valora l'organització i composició de l'equip (15p) i que en el PPT es fixa un equip mínim de treball. Hem mirat el PPT, però no hem vist un equip mínim indicat. Ens podeu dir quin és l'equip mínim fixat ? Gràcies 09/11/2020 15:06h
RESPOSTA A LA PRIMERA PREGUNTA:
Si, l'Ajuntament disposa de topogràfic a escala 1/1000, però no serà prou detallat per poder fer el projecte i l'obra. Pot servir de base però caldrà fer-ne un més detallat, amb les cotes dels portals, dels serveis.

A LA SEGONA PREGUNTA:
Es valorarà tots aquells aspectes que vagin més enllà dels requisits mínims de solvència tècnica demanats: major experiència en aquest tipus projectes i instal·lacions, presentació d'altres tècnics especialistes.. (...) No es valoraran les ofertes que no aportin l'equip tècnic mínim establert al Plec de prescripcions tècniques.

Tot i que en el Plec de tècniques no es defineix pròpiament dit l'equip, parla de l'autor (tècnic redactor competent per aquest tipus de projectes), també parla de tècnic especialitzat en cas que es necessiti (per exemple en enllumenat, instal·lacions aigua, baixa tensió...) i també parla d'un tècnic competent per la redacció de l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut (que podria coincidir amb el mateix tècnic redactor). Aquest seria l'equip mínim necessari.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya