Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació Ticsalut
Codi d'expedient:
89/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Quan es refereixen a 30 places, fan referència al nombre de persones que treballen a l'organització i no al nombre de llocs diferents existents? 26/10/2020 15:52h
Efectivament, fem referència al nombre de persones que treballen a l'organització.
Respecte a la valoració de llocs, entenem que es valorarà els llocs de treball i no les persones que els ocupen. Per tant, la definició d'un sistema de bandes salarials i d'avaluació del rendiment estarà lligada al lloc i no a les persones. És a dir el que es demana és el disseny del sistema en base als llocs de treball actuals, i no l'aplicació efectiva a les persones que els ocupen. O per contra, el que requeriu és la valoració de llocs i avaluació de les persones que els ocupen? Entenem que pels tempos que proposeu, es tracta de la primera opció. 22/10/2020 12:32h
Efectivament, es tracta de la primera opció.
Respecte al Manual de Valoració, no ens queda clar si disposeu d'una eina de valoració que ja heu fet servir i que voleu revisar, contrastar o millora; o bé es planteja el desenvolupament d'un sistema de valoració de llocs de treball adhoc, per després valorar tots els llocs d'acord a aquesta eina. 22/10/2020 12:31h
Es planteja el desenvolupament d'un sistema de valoració de llocs de treball adhoc, per després valorar tots els llocs d'acord a aquesta eina.
En relació a l'estudi salarial, comenteu que es plantejarà una proposta de regularització de les deficiències observades. Entenem que us referiur a les deficiències observades en l'estudi, i no en les retribucions del personal en base al lloc que ocupen, oi? 22/10/2020 12:30h
En primer lloc, aclarir que, d'acord amb l'apartat 3.1.a) del PPT, un dels treballs mínims a executar és l'anàlisi de la situació existent, que consistirà en "analitzar la situació organitzativa actual de la Fundació i els llocs de treball existents, les funcions, tasques, activitats i responsabilitats assignades a cada lloc i les retribucions que els corresponen. Es revisarà, així mateix, l'estudi salarial de la Fundació, per a comprovar si el mateix resulta vàlid en l'actualitat o és necessari realitzar-hi variacions". La referència posterior a realitzar, en el seu cas, una proposta de regularització de les deficiències observades, no únicament es refereix, doncs, a l'estudi salarial, sinó a la globalitat de la situació existent a la Fundació.
Indicat allò anterior, pel cas específic de l'estudi, el propi plec estableix que caldrà analitzar si el mateix resulta vàlid en l'actualitat o cal realitzar-hi variacions.
Feu èmfasi en la dedicació d'un sol consultor però també feu referència al personal licitador. Es pot ampliar la proposta d'equip de treball a més d'un consultor malgrat qui lideri, interlocuti, executi i garanteixi la qualitat dels treballs sigui el consultor adscrit de qui es presenti currículum? 22/10/2020 12:29h
A l'apartat 5 del PPT s'exigeix com a equip mínim un consultor que reuneixi les característiques mínimes que s'hi descriuen. Es tracta d'equip mínim, que es pot ampliar per part del licitador.
Comenteu que els requisits d'experiència del consultor adscrit al projecte han de ser acreditables (mínim 5 anys) i en aquests cinc (5) anys, haver fet tres (3) contractes similars a l'objecte del contracte. Quan parleu d'objecte del contracte us referiu a un àmbit tècnic similar en només objecte, similar en objecte i dimensió pressupostària, o treballs en administracions autonòmiques? 22/10/2020 12:28h
La referència a l'objecte del contracte és a una referència a l'àmbit tècnic exclusivament, no al pressupostari. S'exigeix que s'hagin executat unes prestacions iguals o similars. Com a mínim, com s'indica a l'apartat G.2 del Quadre de Característiques, han d'haver-se executat tres contractes, que tinguessin per objecte prestacions iguals o similars, per a entitats del sector públic amb una plantilla mínima de 30 places. Com també s'indica a l'esmentat apartat G.2, es consideren entitats del sector públic aquelles esmentades a l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (per tant, no només administracions autonòmiques, a les que es refereix en la pregunta).
No ens queda clar si cal adjuntar els criteris de solvència tècnica: certificats de bona execució i CV del consultor al sobre A(els de l'econòmica entenem que els mirareu al RELI si així ho indiquem). Al quadre de característiques apartat G.2 indica que "Forma d'acreditació: el requisit referit a l'apartat 1 s'acreditarà a través del currículum vitae del consultor. El requisit referit a l'apartat 2 s'acreditarà a través de declaració responsable del licitador, a la que caldrà adjuntar els documents que es trobin en el seu poder que acreditin la realització dels contractes recollits en la mateixa." A la declaració responsable (annex I) no indica explícitament que s'ha d'annexar els certificats de bona execució dels projectes ni el CV del consultor i en el sobre digital no hi ha un camp específic per pujar-ho. Què fem? Fem un únic pdf amb l'annex 1 el CV i els certificats? O bé els certificats i el CV sols cal presentar-ho en cas de ser proposat com a adjudicatari? Per altra banda, al sobre B es puntuen els contractes addicionals als de la solvència i aquí sí que es demanen que s'adjuntin. 21/10/2020 14:05h
En aquesta fase de licitació, no cal presentar la documentació acreditativa dels criteris de solvència tècnica establerts a l'apartat G.2 del Quadre de Característiques. Només caldrà que presenti dita documentació, quan la Fundació li requereixi, el primer classificat.
Com apunta en la seva consulta, la documentació acreditativa que sí que ha de presentar-se en aquesta fase de la licitació (en concret, en el sobre B) és la corresponent als contractes addicionals a la solvència mínima exigida a l'apartat G.2.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya