Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) està provocant que des del dia 25 de novembre no es recuperin correctament les publicacions de la PLACSP. Aquesta incidència fa que les publicacions de la PLACSP no quedin recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ni tampoc es poden consultar des del cercador de la PSCP. Els tècnics de la PLACSP estan treballant per tal que es pugui resoldre al més aviat possible.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Ripollet
Codi d'expedient:
2020/393

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

7. En el PCT, pàgina 10, punt 3b, es parla del nombre de places del servei d'atenció diürna. En la franja d'edat per adolescents (12-18 anys) es parla de la ràtio no superior a 20 joves, i que es reuneixen en dies alterns. Es té algun tipus de consideració específica similar per la franja d'edat de 3 a 12 anys? 8. En el PCT, pàgina 11 es detalla que la durada del servei en relació als perfils de professionals d'educadors/es socials i integradors/es socials és de 9,5 mesos. Entenem que aquests mesos corresponen a l'atenció directe ofertada d'octubre a final de juny i la segona quinzena de setembre per planificar la programació del curs? Entenem que aquest servei no ofereix la possibilitat de casal d'estiu? Per altra banda, aquestes persones gaudeixen de vacances estipulades segons algun calendari específic al llarg d'aquests 9,5 mesos d'obertura del servei? 9.En els PCT, pàgina 13, punt 1.11, es detallen els mitjans infraestructurals que van a càrrec de l'Ajuntament. Un dels mitjans és mobiliari. Es podria detallar més concretament de quin mobiliari es tracta i alhora si consta d'aparells tecnològics/informàtics com ordinadors, impressores, etc.? 10. A una de les resposta del perfil del contractant exposeu " els consegüents costos de l'extinció dels contractes no s'han contemplat, ja que no hi ha la obligatorietat d'escollir el conveni que requereix aquesta formació necessària". Entenem doncs que al no establir titulació específica ni formació es poden englobar els professionals que no tenen la titulació dins la categoria de personal qualificat? 01/06/2020 14:01h
7.- La consideració és de 60 participants/places per tota la franja. Els grups d'edat s'organitzaran segons demanda i en termes de flexibilitat segons perfils i necessitats del grup d'edat.

8.-
- Servei d'atenció directe d'octubre a mitjans de juny (com el curs escolar) amb última setmana de set. per programació i última de juny per valoració.
- No està inclòs al contracte.
- Vacances segons conveni tenint en compte que es prioritza l'atenció directa al servei que es correspon al calendari escolar.

9.- El material/mobiliari és el que actualment s'utilitza i que té capacitat per atendre als participants. El material tecnològic tal i com es detalla al contracte el posa l'empresa licitadora, per tant, no hi ha material tecnològic.
11.En el criteris de judici de valor es demanen els "programes utilitzats per la gestió d'expedients". L'Ajuntament disposa d'algun intranet específic que es comparteixi amb els professionals dels serveis objecte del contracte? 01/06/2020 13:56h
11.- L'Ajuntament no disposa de cap intranet específic que es comparteixi amb els professionals dels serveis objecte del contracte.
1.En els PCAP, dins la Clàusula 11.2. s'especifica que s'haurà d'acreditar una relació dels principals contractes de serveis en què l'objecte inclogui el de la licitació, signats els últims tres anys, que referencii l'import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Es pot justificar aquesta solvència tècnica a través del RELI per acreditar que estem gestionats aquesta tipologia de serveis? Entenem que quan parleu de contractes també s'hi inclouen les pròrrogues d'aquests contractes? 2. En els PCAP, dins la Clàusula 11.2. s'especifica "Indicació de la titulació indicada per a cada perfil al PPT, la disposició de cursos de preparació i l'experiència professional del personal integrat en l'empresa que serà destinat a la presentació contractual, cas que aquesta sigui la adjudicatària. Els perfils identificats seran d'obligatòria assignació a la prestació contractual." Els demanem que ens indiquin de quina manera podem donar compliment a aquest requisit de la solvència si l'adjudicatari te la obligació de subrogar el personal que treballa actualment i que està inclòs en PCAP, dins la clàusula 24 i Annex 8. O bé es refereix als professionals de l'empresa que faran el seguiment i acompanyament de la tasca de l'equip professional? 3. En els PCAP, dins la clàusula 18.9 "L'adjudicatari ha d'adscriure a l'execució del contracte persones que no hagin estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, de conformitat amb l'art. 13 de la Llei orgànica 1/1996. " Abans de l'inici de l'execució del contracte, l'adjudicatari ha de presentar, a la persona responsable del contracte, una declaració responsable, d'acord amb el model de l'ANNEX NÚMERO 7, en què manifesti que disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s'adscriuran a l'execució del contracte, (...)" La nostra reflexió- consulta va encaminada a la impossibilitat de realitzar aquesta declaració en aquest moment que s'especifica, ja que el possible adjudicatari (en cas que hi hagi canvi d'empresa), fins que no subrogui tot els professionals no podrà declarar de forma fefaent disposar de la certificació del personal que s'haurà de subrogar. Podem entendre que a aquest requeriment es podrà donar compliment amb un major termini? 4. Segons els PCAP, clàusula 18.10, que remet a la clàusula 10.2 del mateix PCAP, es detalla que el licitador haurà de presentar en un document separat la confidencialitat de la informació de la documentació facilitada. Entenem que aquest "document separat" és l'Annex 5? Si és així, entenem que és un document que s'ha d'adjuntar a "Altre documentació" (dins la Plataforma del contractant) dins el Sobre B? 5. En el PCAP, clàusula 10.2 Sobre B, " La documentació inclosa al sobre B no podrà sobrepassar les 50 pàgines (25 fulls a doble cara), amb el tipus de lletra Arial i la mida de lletra 12, amb espai interlineat de 1,5. No estaran incloses en el còmput d'aquestes 50 pàgines, la caràtula ni l'índex. Es fa l'advertiment que no es valorarà a partir de la pàgina núm. 51." Es pot optar a la possibilitat d'incloure annexes per donar detalls que complementin la informació de certs apartats? Per altra banda, en l'elaboració de taules, es pot utilitzar una lletra cos inferior a 12 i l'interlineat senzill, per donar una estructura més visual al document? 6.En el PCT, pàgina 10, punt 1.10, es parla dels recursos humans. S'inclou la figura de coordinador/a dins el servei d'atenció diürna de centre obert. Entenem doncs que aquesta figura només coordina aquest servei? o la mateixa figura té la funció de coordinar el servei d'acompanyament socioeducatiu i el servei de dinamització per donar traçabilitat i coherència a l'objecte del contracte? 01/06/2020 13:55h
1. Si el RELI incorpora totes les dades requerides a la solvència, es podrà justificar d'aquesta forma.
Es consideren els contractes incloses les seves pròrrogues.

2. Hauran d'acreditar-nos la solvència del personal de la seva empresa que adscriuran a la prestació d'aquest contracte únicament en el supòsit de que la seva empresa esdevingui amb la millor relació qualitat-preu.

3. L'empresa adjudicatària podrà de realitzar aquest requeriment en el moment en què la subrogació del personal sigui efectiva, i abans de l'inici de l'execució del contracte.

4. Correcte, es tracta de l'annex 5, a incloure dins el sobre B com a "altra documentació"

5. La possibilitat d'incloure més pàgines no està prevista als plecs, així que qualsevol annex que es pretengui incorporar hauria d'estar inclòs dins les 50 pàgines previstes.
Sempre que el redactat general sigui el demanat, es permet que el text utilitzat només a les taules sigui inferior a 12 i l'interlineat senzill.

6.-El coordinador només coordina serveis socioeducatius d'infància i adolescència.
Quina titulació té cada professional a subrogar del servei? 28/05/2020 18:36h
La títulació actual és la següent:
Servei d'intervenció socioeducativa (infància i adolescència): 7 integradors i 1 educador social
Servei de medi obert: 1 educador social
Servei d'acompanyament juvenil: 1 integrador

Bon dia, Podrien si us plau facilitar el nom de l'empresa adjudicatària d'aquest servei? Gràcies 25/05/2020 10:22h
L'empresa que actualment presta el servei és "Iniciatives i Programes, S.L."
Al Plec de Condicions Tècniques i en concret a l'apartat de RRHH de cadascun dels serveis, s'indica les diferents figures professionals així com la formació requerida per cada lloc de treball. Necessitem saber si tot el personal a subrogar que apareix a les taules de subrogació laboral reuneix la formació exigida als plecs. I si no és així, si s'han contemplat els conseqüents costos d'extinció de contractes. 25/05/2020 10:22h
El personal que apareix a les taules de subrogació laboral reuneix la formació de conformitat amb el conveni d'aplicació fins el moment, això és, el conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural. Però no tot el personal reuneix la formació exigida per al conveni col·lectiu de treball de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc, que és el conveni que inclou les activitats incloses dins els serveis objecte de la licitació.
Per tant, els consegüents costos de l'extinció dels contractes no s'han contemplat, ja que no hi ha la obligatorietat d'escollir el conveni que requereix aquesta formació necessària
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya