Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
OP-XB-14019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Respecte al Lot 2, a l'anunci de licitació i quadre de característiques es determina un termini d'execució de 1 any (12 mesos). En canvi al PPT del projecte, (pàgina 752), indica termini aproximat per al Lot 2 de 1 mes, i al Pla de treballs (pàgina 909) el diagrama reflecteix un termini de 1 mes per al Lot 2. Em poden confirmar si us plau, el termini d'execució del Lot 2? Gràcies. 03/03/2020 12:26h
Bon dia,
El termini previst d'execució del lot 2 és el que figura al Quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives de la licitació, és a dir, 12 mesos.
Salutacions
Bon dia, Davant les dos respostes donades al apartat Dubtes i preguntes el procediment d'aquesta licitació d'obres es no subjecta a regulació harmonitzada. Segons l'apartat 18. del quadre de característiques documentació a presentar per les empreses licitadores: - El sobre núm. 1 "Documentació General", haurà d'incloure la documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec, i amb caràcter opcional, el Compromís d'execució de lot/s que pugui/n quedar desert/s. La documentació detallada en la clàusula 8.1. es la següent: 8.1.1. DEUC 8.1.2. Mitjans personals i materials per a l'execució de les obres. (Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat) 8.1.3. Declaració sobre grup empresarial 8.1.4. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 8.1.5. En cas d'Unió Temporal d'Empreses 8.1.6. Garantia provisional 8.1.7 Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes. (Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat) 8.1.8 Declaració de l'ordre de preferència del Lots 8.1.9 Declaració responsable del Compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personals 8.1.10 Compromís d'execució de lot/s que pugui/n quedar desert/s (Caràcter opcional) Segons el punt 18 s'ha d'incloure tota la documentació del punt 8.1.1 al 8.1.10, encara que no s'hagi habilitat més pestanyes ni s'hagi penjat la Declaració responsable facilitada per Infraestructures.cat s'ha d'incloure tota aquesta documentació? Gracies. 26/02/2020 10:15h
Bon dia,
efectivament, tal i com indica el Plec , haureu de presentar tota la documentació demanada
Salutacions
Bon dia, En referencia al sobre 1 DOC. ADMINISTRATIVA, en el sobre digital només hi ha la opció de posar el DEUC, l'altre documentació que demanen on la posem? 25/02/2020 16:21h
Bona tarda,
podeu adjuntar tota la documentació que necessiteu però comprimida en un zip o un RAR, el sobre digital nomes deixar fer una pujada de documentació.
Salutacions
A l'apartat "C.- Objectius, usos i propostes d'acció" de l'Annex 6 "OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D'ACCIÓ BIM" no hi ha senyalades caselles amb una creu per part d'INFRAESTRUCTURES.cat, com succeeix en altres licitacions en curs o en altres ja finalitzades, en les que per part d'INFRAESTRUCTURES.cat senyalaveu unes caselles mínimes d'usos del BIM. Voldríem saber si és correcte en aquesta licitació el fet que no estiguin senyalades. Moltes gràcies. 25/02/2020 14:25h
Bon dia,

es tracta d'una omissió. Es procedirà a fer esmena al llarg del dia d'avui -si es solucionen errors tècnics a nivell de PSCP- amb inclusió de les caselles mínimes d'usos BIM en dit Annex 6.

Disculpin les molèsties,
- En referència a l'experiència del Cap d'obra, ha de tenir com a mínim 1 Obra similar de més de 3.000.000 ¤? (en la pàgina 108, Annex 9A, 1.2. Experiència del perfil del Cap d'obra diu:".....El concepte "Obra similar" és el definit a l'Apartat 18 del quadre de característiques, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d'import.....") - En el cas de que la resposta sigui afirmativa, l'experiència en 1 obra similar de mínim 3.000.000 ¤ ha de ser com a Cap d'obra, o pot haver estat Cap de producció? - En l'Annex 5, el valor A2 del quadre d'imports per l'acreditació d'Obres similars, -concretament el detall "...de sense limitació d'import..."-, vol dir que les obres poden ser de 3.000.000 ¤, o que no hi ha límit d'import en la suma, però que han de ser igualment de més de 3.000.000 ¤ cada obra 20/02/2020 18:49h
Bona tarda,
en reposta a les vostres consultes:
- En referència a l'experiència del Cap d'obra, ha de tenir com a mínim 1 Obra similar de més de 3.000.000 ¤? (en la pàgina 108, Annex 9A, 1.2. Experiència del perfil del Cap d'obra diu:".....El concepte "Obra similar" és el definit a l'Apartat 18 del quadre de característiques, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d'import.....")

R.: L'apartat 8.1.2 del Plec de Bases dóna resposta a aquesta consulta, concretament a la pàgina 24.

- En el cas de que la resposta sigui afirmativa, l'experiència en 1 obra similar de mínim 3.000.000 ¤ ha de ser com a Cap d'obra, o pot haver estat Cap de producció?

R.: L'apartat 8.1.2 del Plec de Bases dóna resposta a aquesta consulta, concretament a la pàgina 24.

- En l'Annex 5, el valor A2 del quadre d'imports per l'acreditació d'Obres similars, -concretament el detall "...de sense limitació d'import..."-, vol dir que les obres poden ser de 3.000.000 ¤, o que no hi ha límit d'import en la suma, però que han de ser igualment de més de 3.000.000 ¤ cada obra

R.: L'apartat 8.3.2. del Plec de Bases dóna resposta a aquesta pregunta, concretament a la pàgina 33. El concepte (o tipologia) "Obres similars" definit a l'Apartat 18 del quadre de característiques, s'ha de respectar, però en aquest cas, l'import mínim indicat no és limitatiu.
Salutacions
Bon dia, Hem activat el Sobre Digital per descarregar el formulari de la Declaració Responsable del Sobre A. Aquest Sobre A no te la pestanya per adjuntar la Declaració Responsable ni el formulari que facilita infraestructures.cat. Salutacions. 20/02/2020 17:59h
Bona tarda,
Aquesta licitació es tracta d'un expedient obert simplificat, per tant no adjuntem el model de declaració responsable, que només aplica pels expedients simplificats.
Salutacions
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya