Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190133
23.- En relación al concurso de CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D¿ATENCIÓ SOCIAL AL SENSELLARISME A L¿ESPAI PÚBLIC (SASSEP), Codi de contracte 20000011 nos surge la siguiente duda: Tal y como índica el PCAP en la página 8, se incluirá en cada sobres una hoja independiente que relacione, ordenados numéricamente, los documentos incluidos en cada sobre, y además la confidencialidad en el sobre 2A sí así se estima oportuno. Dado que en el sobre 2A "criterio de valoración de ofertas" y la página 13 del PCAP se indica: Les ofertes han d'excloure qualsevol identificació o referència a l'entitat que presenta la proposta ja que seran identificades amb un codi als efectes de la seva valoració. Qualsevol tipus de referència (logo, nom de l'empresa, adreces de correu electrònic corporatiu, referència o enllaç al web corporatiu, etc) que permeti identificar l'empresa o entitat que presenta la proposta serà motiu d'exclusió de la licitació. Nos gustaría conocer si tanto el índice como la declaración de confidencialidad en el sobre 2A pueden indicar datos de la empresa (nombre, dirección, CIF) y si pueden ir firmados por los representantes de la empresa. 06/10/2020 11:41h
Como indica el PCAP la oferta no puede contener ninguna identificación de la empresa que la presenta. El índice de la documentación que se incluye en el sobre y la declaración de confidencialidad no forman parte de la oferta y, por lo tanto, han de contener los datos de la empresa. Por este motivo, debe tratarse de documentos separados, también en el USB, y no se librarán a las personas encargadas de valorar las ofertes para poder garantizar el anonimato.
22.- Continuació resposta anterior 02/10/2020 15:21h
Així, doncs, al 40% de la jornada en horari nocturn només s'ha d'atribuir, en situació ordinària, les dedicacions estimades de prospecció i vinculació i d'atenció individual i grupal, que suposen el 65%, donat que les altres tasques (treball comunitari, documentació, reunions i coordinacions) han de realitzar-se en horari diürn. Per tant estimem que dins de l'horari nocturn ha d'haver una dedicació de 9,8 hores efectives en una setmana estàndard de cinc dies laborables, que es podran realitzar en la franja horària de 22 a 03h, d'acord la planificació per part dels seus coordinadors/es.
Aquesta dedicació en situació ordinària durant la jornada nocturna es pot modificar i haver-se de realitzar de manera completa amb tasques exclusivament de prospecció i d'atenció social, sempre que hi hagi situacions de necessitat extraordinària i/o emergents que precisin d'aquesta dedicació per part dels professionals implicats.
22.- En referència a l'horari dels professionals, la franja nocturna compren el 40% de la jornada dels mateixos. De les diferents tasques assignades als professionals i de les quals s'especifica una dedicació estimada, quines s'han de realitzar en aquest franja horària nocturna? 02/10/2020 15:20h
En relació al tema dels horaris, i concretament a l'horari corresponent a les Coordinacions, Equips d'Intervenció Social i l'Equip de Aeroport i Intercanviadors, la clàusula 6.4.2 defineix:
6.4.2. Horaris dels professionals
S'estableixen 2 franges horàries per als professionals, amb una dedicació de 38,5 hores setmanals (37,95 hores efectives en una setmana estàndard de cinc dies laborables).
- Horari diurn: de 8 a 22 hores.
- Horari nocturn: de 22 a 03 hores.
Els horaris de les diferents Unitats del SASSEP s'apliquen d'acord amb les funcions definides: (...)
¿ Coordinadors/es
o Horaris: De dilluns a divendres, horari diürn (mínim de dues tardes) amb flexibilitat i disponibilitat en horari nocturn (s'estima en un 40% de la jornada) i caps de setmana, per si es requereix d'una intervenció d'urgència.
¿ Equips d'Intervenció Social
o Horaris: De dilluns a divendres, horari diürn (60% de la jornada) i horari nocturn (40% de la jornada). També han d'estar disponibles en torns de caps de setmana i festius, per si es requereix d'una intervenció d'urgència.
o Estimació de la dedicació:
¿ 30% hores de prospecció i vinculació.
¿ 35% hores d'atenció social individual i grupal (al lloc on viuen i pernocten les persones i/o a l'equipament). Inclou els acompanyaments com a part del Pla de treball.
¿ 15% treball comunitari.
¿ 10% hores de documentació (enregistrament, informes, traspàs informació a l'Oficina Tècnica).
¿ 10% hores de reunions i coordinacions
La planificació dels horaris i itineraris correspon als Coordinadors/es, que incorporaran les permanències del cap de setmana i les comunicaran mensualment. Qualsevol necessitat o situació emergent produirà una replanificació que es comunicarà amb la major antelació possible als equips d'intervenció corresponents.
¿ Equip d'Aeroport i Intercanviadors
o Horaris: De dilluns a divendres, horari diürn (60% de la jornada) i horari nocturn (40% de la jornada). També han d'estar disponibles en torns de caps de setmana i festius, per si es requereix d'una intervenció d'urgència.
o Estimació de la dedicació:
¿ 30% hores de prospecció i vinculació.
¿ 35% hores d'atenció social individual i grupal (al lloc on viuen i pernocten les persones i/o a l'equipament). Inclou els acompanyaments com a part del Pla de treball.
¿ 15% hores de treball comunitari.
¿ 10% hores de documentació (enregistrament, informes, traspàs informació a l'Oficina Tècnica).
¿ 10% hores de reunions i coordinacions
La planificació dels horaris i itineraris correspon als Coordinadors/es, que incorporaran les permanències del cap de setmana i les comunicaran mensualment. Qualsevol necessitat o situació emergent produirà una replanificació que es comunicarà amb la major antelació possible als equips d'intervenció corresponents. (...)
A banda dels horaris d'obertura de l'equipament, els professionals realitzaran la seva intervenció social en les diferents dimensions del servei en els indrets on viuen i pernocten les persones. Això inclou també part de l'atenció social a aquelles persones que per la seva situació i problemàtica, difícilment accediran per iniciativa pròpia a l'equipament.
21.- Ya que no aparecen en el pliego de prescripciones técnicas, ¿podrían indicar que funciones realizan los TISE (excepto el conductor) en el servicio? Muchas gracias. 02/10/2020 15:15h
No es contemplen TISE en el plec tècnic, aquesta categoria només està contemplada en el llistat de subrogació que facilita el contractista actual, sens perjudici de l'efectiva titulació de què disposin i de les funcions, que no són necessaris per confeccionar l'oferta.
20.- En relación con el listado del personal a subrogar del SASEEP, podrían por favor aportar los datos más desglosado (salario base + otros) o por lo menos que especifiquen que pluses y/o mejoras recogen. 01/10/2020 16:31h
No disponemos de la información que nos solicitan.

Respecto de los pactos en vigor aplicables a los trabajadores, en el listado de subrogación facilitado por el empresa PROGESS SL, ya constan indicados.

La empresa ASISPA nos ha informado que el personal adscrito a la ejecución del contrato, también disfruta como mejora de 4 días de descanso en Semana Santa (semana anterior o posterior) y también 4 días de descanso en Navidad.
19.- Según una de las respuestas emitidas, la titulación de TISE no se contempla en PPT, excepto para conductor. Siendo objeto de subrogación varios trabajadores que aparecen en el listado de personal a subrogar con dicha titulación, ¿podrían confirmar si disponen también de Grado o Diplomatura en Trabajo Social o Educación Social que son las exigidas por pliego?. 29/09/2020 16:09h
No disponemos de esta información. El articulo 130 LCSP dispone que a los efectos de la subrogación, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le hubiere sido facilitada por el anterior contractista.
18.- En el Plec de CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS i consta l'Annex 6 "Model de certificat d'assegurança de caució", però enlloc dels plecs especifica la funcionalitat d'aquest. És possible un aclariment i alhora saber si és d'obligada presentació durant la licitació o en cas de ser empresa adjudicataria/gestora? 29/09/2020 16:08h
És un model que s'adjunta per al supòsit que l'adjudicatari vulgui optar per aquesta modalitat de garantia, igual que el model d'aval de l'annex 5.
17.- En el Plec de CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, a la pàgina 21 s'especifica: "Les empreses licitadores efectuaran una declaració indicant el nombre d'hores anuals previstes en conveni col¿lectiu i les de formació addicional (a les establertes al conveni) que tinguin previst incrementar a cada perfil professional vinculats al contracte. Aquest compromís s'estendrà a tota la durada del contracte i de les seves eventuals pròrrogues al conjunt de la plantilla de persones treballadores adscrites al servei." Entenem doncs, que independentment de l'annex 4 i annex 4 bis, en el sobre 2B també s'ha de fer una declaració on constin els perfils professionals i les hores de les formacions addicionals, vinculades al punt 2 dels criteris d'adjudicació avaluables automàticament? 29/09/2020 16:08h
L'oferta s'ha de presentar d'acord amb l'annex 4. Les declaracions responsables sobre les hores de formació i els perfils les haurà de realitzar l'adjudicatari a l'inici del contracte, d'acord amb l'oferta realitzada i ho haurà d'acreditar d'acord amb el què preveu el PCAP.
16.- Cuando pliego menciona servicios de seguridad y vigilancia, ¿se refieren a la vigilancia del nuevo edificio (4199 horas) o son dos servicios diferenciados? 29/09/2020 16:08h
Se refiere al nuevo equipamiento previsto a principios de 2021.
15.- ¿Cuántos trabajadores están destinados a equipos de calle? 29/09/2020 16:07h
Los profesionales destinados a la intervención social en espacio público y en asentamientos son los que integran los equipos de Intervención social y el equipo de Aeropuerto e Intercambiadores. También tienen prevista la intervención en espacio público y en asentamientos los profesionales destinados a Suport Psicològic, Suport Educatiu i Suport Jurídic. Incluye también, aunque de manera más puntual las figures de coordinación de los equipos de intervención.
14.- ¿Cuentan los trabajadores de equipos de calle con ordenador portátil? o en caso de considerarlo útil ¿deberían ser asumidos por el adjudicatario? 29/09/2020 16:07h
El equipamiento informatico puede consistir en ordenador portàtil o ordenador de sobremesa, y se asume por parte del l'IMSS. El adjudicatario deberá assumir los dispositives móbiles necesarios equipados con un sistema de posicionamiento global asistido (GPS) y que tengan capacidad para procesar y almacenar datos adecuadamente.
13.- En el apartado 8.5 del PPT se menciona que "el IMSS pondrá a disposición de la adjudicataria el equipamiento informático necesario, así como los protocolos, aplicaciones y software municipales que la adjudicataria tendrá que utilizar", ¿podrían concretar cuáles y cuántos son esos equipamientos informáticos? 29/09/2020 16:06h
El equipamiento informático son ordenadores con el software y las aplicaciones municipales, con acceso a los protocolos establecidos y las impresoras para el personal cuyas funciones lo requieran, con el correspondiente mantenimiento de esos equipos.
12.- En el Plec de clàusules tècniques particulars, en el punt 6.3 Recursos complementaris del servei, s'especifiquen un seguit de recursos propis per a la intervenció social. Entenem que el pressupost d'aquest queda recollit en el valor del contracte? 16/09/2020 16:09h
Efectivament, el pressupost que suposen els recursos complementaris del servei estan recollits en el valor del contracte.
11.- En el Plec de de CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, a la clàusula 8, a la pàgina 10 parla de presentar una Declaració de l'empresa licitadora comprometent-se a dedicar els mitjans personals exigits a la clàusula 6. No hem vist que hi hagi cap annex que faci referència a aquesta declaració per tant entenem que l'hem de fer nosaltres? 16/09/2020 16:07h
No s'adjunta cap model i, per tant, s'ha de fer per l'empresa licitadora amb el contingut requerit i en el format que consideri oportú.
10.- En el Plec de de CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, a la clàusula 8, a la pàgina 10 s'especifica: " l'empresa licitadora que estigui inscrita al RELI (...), no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquest registre." Entenem doncs que si estem inscrits al RELI no hem de presentar el seguit de documentació que especifiquem a continuació: ¿ DEUC ¿ Annex 1 ¿ Annex 2 ¿ Declaració de l'empresa licitadora comprometent-se a dedicar els mitjans personals exigits a la clàusula 6 16/09/2020 16:06h
És obligatori presentar tota aquesta documentació tal com indica la clàusula 8 del PCAP. El que especifica la clàusula és que, si la Mesa ho estima convenient, en aquesta fase inicial de la licitació, abans de l'obertura dels sobres que contenen les ofertes, es pot requerir al licitador la documentació que acrediti que compleix tots aquells requisits prevists que ha declarat complir en el DEUC i annexos i declaracions que se sol¿licitin. Si aquest és el cas, les empreses inscrites al RELI no hauran d'aportar la documentació acreditativa dels requisits previs que consten en el RELI, ja que aquest registre pot ser consultat directament per l'Administració. Per tant, són dues coses diferents: és necessari presentar la documentació exigida en el PCAP i no serà necessari per a les empreses inscrites en el RELI acreditar els requisits que declaren concurrents i que consten en el registre. En tot cas, la inscripció en el RELI no eximeix d'acreditar tots aquells requisits o extrems que havent-se declarat concurrents no consten en la inscripció registral.
9.- El núm de professionals que indiquen en el PCAP, clàusula 2 pàg 5, inclou la suplència de vacances? En cas negatiu, cal cobrir a tots els perfils professionals? 16/09/2020 16:03h
No inclou la suplència de vacances que s'han de cobrir tal com s'especifica en el PCTP. En el cas dels professionals de l'equip d'intervenció, s'estableix la substitució del 50% dels efectius del servei durant els períodes de vacances.
8.- Les millores que es proposen en el Plec de de CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, dins els criteris d'adjudicació avaluables automàticament, concretament el punt 2: Compromís d'increment de les hores de formació professional. Entenem que es demana un increment a tot l'equip de professionals però només en relació a aquelles formacions que li són d'interès en relació a les funcions que desenvolupen, és a dir, per perfils professionals. Ex: formació en diagnosi, només per als qui tenen aquest plus/funció? i no per part de l'equip de suport on les seves funcions no tenen a veure amb aquesta formació específica? 16/09/2020 16:02h
En els criteris automàtics, punt 2, es concreta com es valorarà l'increment de les hores de formació professional sobre les contemplades en el conveni corresponent. Les accions formatives sempre hauran d'estar relacionades amb el desenvolupament de les funcions i tasques que desenvolupen els professionals als quals s'adreça la formació, al marge de si en el seu conveni tenen reconegut un plus per aquestes funcions i tasques.
7.- Por favor, ¿podrían confirmarnos si la categoría TISE se corresponde con técnicos de integración social y a qué servicio pertenecen estos trabajadores? En el listado de subrogación aparecen 5 trabajadores con esta categoría y en pliego solo se exige 1 para el conductor. 16/09/2020 15:59h
Efectivamente, TISE corresponde a técnico/a de integración social. Las 5 profesionales corresponden al actual SISMO Servei d'Inserció Social en Medi Obert, tal como se explicita en el anexo correspondiente. El contracto objecto de licitación, solo admite este perfil profesional para el conductor/a de la Unidad Movil.
6.- En el listado de subrogación del personal de Progess,S.L. de la OPAI, todas las categorías excepto la de Director son "diplomados" ¿podrían especificar cada diplomatura en cuestión por favor? 16/09/2020 15:58h
No disponemos de la información concreta que nos plantean. El articulo 130 LCSP no exige el explicitar esta información.
5.- Y, necesitamos nos aclaren la supuesta contradicción que encontramos en relación con quien asume los gastos de limpieza integral del local y restos de instalaciones cedidas para la ejecución del servicio ya que, si bien se encuentra incluida en la relación de los compromisos de IMSS del Apartado 11.2 de la Cláusulas 11 del PPT, en el mismo y al final se señala que dichos estos trabajos los realizará la adjudicataria con personal propio o mediante una empresa subcontratada 16/09/2020 15:57h
Se trata de un error, dado que el personal de limpieza lo aporta el IMSS y en el presupuesto del contrato no está incluido. En breve publicaremos una enmienda referida a este punto con ampliación del plazo para la presentación de ofertas.
4.- ¿Cuándo está previsto realizar el cambio de ubicación física del servicio y consecuente mudanza al edificio sito en la calle Casp 126?. 16/09/2020 15:54h
La previsión de apertura del nuevo equipamiento es durante el primer trimestre de 2021.
3.- En els PLECS de CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, dins les clàusula 10 "Criteris de valoració de les ofertes", s'exposa que el número màxim de fulls de la proposta són "x" en funció de l'àrea rellevant. En aquest sentit, entenem que un full equival a dues pàgines (davant i darrera)? Per exemple, entenem que l'Àrea rellevant 1 "Proposta de millor qualitat de calendarització de programació semestral d'atenció grupal al servei." són 7 fulls que equival a 14 pàgines? En aquestes 14 pàgines queda exclosa la porta, i també entenem que l'índex? ja que no s'ho fa referència explícita. Per altra banda, entenem que els annexes formen part d'aquestes 14 pàgines? 16/09/2020 15:53h
L'extensió és de 7 fulls a doble cara que equival a un màxim de 14 pàgines. En cadascuna de les Àrees s'ha d'aplicar el mateix criteri d'acord el número màxim de fulls indicat.

Tal com indiquem al PCAP, la portada queda exclosa del número de fulls, i l'índex està inclòs en el número de fulls.

Els annexos, entesos com a protocols, gràfics i taules, no estan inclosos en el número fulls indicat. En el cas de presentar annexos, aquests no poden superar el número màxim de fulls indicat en cadascuna de les Àrees.
2.- Podrían por favor aclararnos estas dudas relativas a los límites formales del Proyecto (límite hojas, índices, posibles Anexos): ¿ Cuando señala el PCAP que por ejemplo que un determinado Apartado no podrá ocupar más de 7 hojas a doble cara, ¿debemos entender que el número máximo de páginas será 14?. ¿ Respecto a los posibles Anexos, ¿debemos entender que no están incluidos en el límite de espacio de su correspondiente Apartado, pero sujeto al mismo límite de hojas y páginas del mismo?. Y, respecto de su concreta ubicación en el documento: ¿irán a continuación de su correspondiente Apartado, o al final de todos los Apartados y con referencia al concreto Apartado del que son Anexos?. ¿ Y en cuanto a los índices que deben figurar de cada Apartado, ¿debe estar incluido en el límite de espacio de cada Apartado?. 16/09/2020 15:52h
¿ La extensión màxima es de 7 hojas a doble cara que equivale a 14 páginas. En cada Área se aplica el mismo criterio de acuerdo con el número màximo de hojas indicado.
¿ Los anexos, entendidos como protocolos, gráficos y tablas, no estan incluidos en el número de hojas indicado. Sin embargo, en el caso de presentarlos, estos no podran superar el número máximo de hojas indicado en cada una de las Áreas a las que correspondan los anexos.
¿ Es indiferente donde ubicarlos, teniendo que indicar muy claramente a que Área corresponden.
¿ Los índices deben estar incluidos en el el espacio máximo de hojas indicado en cada Área. Solamente queda excluida la portada.
1.- La nostra consulta és en relació a la solvència tècnica, quan es demana haver realitzat treballs en gestió de recursos i serveis d'atenció a persones usuàries d'assentaments, famílies i infants durant un mínim de tres anys, què voleu dir per assentaments? Ens podeu concretar aquesta tipologia de serveis per verificar solvència? Serveis per migrats podrien validar aquesta experiència? 16/09/2020 15:51h
Els treballs en gestió de recursos i serveis d'atenció a persones usuàries d'assentaments, famílies i infants requerits com a solvència tècnica inclouen la gestió de les tasques pròpies d'Observatori Social i de la Intervenció Socioeducativa amb les persones, sigui quina sigui la seva procedència i origen, que hi viuen i pernocten en els assentaments irregulars o en infrahabitatges amb dinàmica d'assentament, espais definits en el plec de clàusules tècniques (clàusula 5.1), i que presenten unes dinàmiques de funcionament concretes i requereix unes metodologies d'intervenció social específiques . Així mateix inclou les tasques pròpies de la intervenció comunitària a l'entorn dels assentaments irregulars o dels infrahabitatges amb dinàmica d'assentament.

En tot cas, la suficiència de la solvència tècnica que s'acrediti es valorarà per l'òrgan competent en el moment procedimental oportú.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya