Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia
Codi d'expedient:
JU-2020-59

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

PREGUNTES FORMULADES PER L'EMPRESA BIOMEDICAL LOGISTICS EN DATA DE 4 DE JUNY DE 2020 Respecte al PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE TRANSPORT DE MOSTRES I DE PAQUETERIA PER A L'INSTITUT DE MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES FORENSES DE CATALUNYA, tenim alguna pregunta més: 1. Número de terciaris i secundaris a subministrar? 2. Mesura dels embalatges secundaris a subministrar, biotarros d'un o de dos litres? 3. Quants i tipus de acumuladors a subministrar (rang 2-8ºC, rang 15-25ºC, -20ºC)? 4. Quants quilos de gel sec s'han de subministrar? Quina va ser la quantitat utilitzada en l'anterior licitació? 09/06/2020 11:37h
Resposta a les apreciacions i consultes formulades per l'empresa Biomedical Logistics en relació al contracte JU-2020-59


En data 3 de juny l'empresa Biomedical Logistics va remetre un correu a la bústia de Gerència de l'IMLCFC on formulava una sèrie d'apreciacions i consultes al plec de prescripcions tècniques del contracte JU-2020-59. Posteriorment, en data 4 de juny de 2020 va remetre un altre correu on formulava quatre preguntes més.

A continuació es facilita la resposta als dos correus esmentats.


D'acord amb la descripció de l'objecte establerta al punt 1 del plec de prescripcions tècniques (PPT) del contracte JU-2020-59, l'objecte del contracte és el servei de missatgeria externa de recollida i distribució de mostres biològiques i d'objectes personals per a les activitats de l'IMLCFC.

L'IMLCFC és un òrgan tècnic al servei de l'Administració de justícia, adscrit al Departament de Justícia i dependent de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, que té com a missió auxiliar els jutjats, tribunals i fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense, que tinguin relació amb la medicina forense

La seva activitat, per tant, ve generada per les demandes i els requeriments dels òrgans judicials, i aquesta pot ser molt variable tant en quantitat com en tipologia. La necessitat del transport de mostres, des de les diferents unitats de clínica medicoforense (a cada partit judicial) o dels centres de patologia forense, per tant, no són sempre del mateix tipus i poden variar en quantitat.

Per aquest motiu, el PPT està redactat de manera que pugui cobrir totes les necessitats de transport de mostres durant el període de durada del contracte (2 anys i quatre mesos, amb possibilitat de pròrroga), encara que alguna de les previsions (p.ex. el transport de mostres infeccioses) pugui ser molt esporàdica, almenys de manera inicial.


Respecte de les preguntes formulades en data 4 de juny, tal com s'ha indicat, l'objecte del contracte és cobrir totes les necessitats de transport de mostres que es produeixin durant l'execució del contracte, i aquestes poden variar molt segons els requeriments judicials d'actuació que es rebin.

Tal com s'indica al punt 1 del PPT a l'annex 4 s'inclou el resum del nombre de serveis de transports de mostres prestats durant el 2018, als efectes de poder tenir una referència orientativa dels serveis requerits fora de la seu de la Divisió (on sempre cal anar com a mínim un cop a la setmana, o dos en el cas de Barcelona).

Pel que fa a envasos a subministrar, en el punt 5.2 del PPT s'indiquen els requisits d'embalatge per a substàncies infeccioses, i a l'empresa contractista només se li demana que aporti l'embalatge o bolcall exterior, normalment una nevera, llevat dels casos en què sigui aportat per l'IMLCFC. Els embalatges primaris i secundaris són proporcionats per l'IMLCFC, i la seva mesura dependrà en cada del tipus de mostra i del seu volum o mida.

En quant al nombre d'acumuladors a subministrar, i els quilos de gel sec a subministrar, hauran de ser els suficients i necessaris per al transport de mostres que es requereixi en cada transport, sense que es pugui predeterminar la quantitat, ni serveixi la quantitat realitzada en anys anteriors. En funció del nombre de mostres recollides cada dia, i la seva tipologia, caldrà disposar de nevera, i acumuladors o gel sec, suficient per a aquell transport. Per a cada lot, l'adjudicatari caldrà que aporti les neveres o embolcalls necessaris en funció de la demanda de serveis i les rutes a realitzar establertes a l'Annex 2 del plec de prescripcions tècniques, i sempre com a mínim una nevera per vehicle
PREGUNTES FORMULADES PER L'EMPRESA BIOMEDICAL LOGISTICS EL DIA 3 DE JUNY DE 2020 Apreciacions i consultes al plec de Prescripcions tècniques: 1. A la pàgina 3 del plec diu que el preu ha d'incloure: ¿ Subministrament d'embalatges (envasos secundaris i/o terciaris). ¿ Subministrament i gestió dels acumuladors de fred pel transport de mostres refrigerades i gel sec pel transport de mostres congelades. ¿ Neteja i manteniment dels embalatges reutilitzables per la seva bona imatge i higiene. Apreciació: Segons ADR 2019 el responsable de l'embalatge, així com del etiquetat i marcat dels embalums és l'embalador, figura que queda incorporada a la figura del expedidor. Per tant, la responsabilitat de l'estat dels embalatges és de l'expedidor, en cap cas del transportista. El transportista o empresa licitant pot subministrar embalatges, però la neteja i manteniment ha d'anar a càrrec del IMLCFC (que actua com a expedidor i per defecte com a embalador. 2. A la pàgina 3 es sol·licita un conseller/a de seguretat, per gestionar els possibles enviaments de mostres biològiques infeccioses, d'acord amb la regulació establerta en l'ADR. Apreciació: Si es preveu fer enviaments de mostres biològiques infeccioses (UN2814 o UN2900) els conductors han de disposar obligatòriament de carnet d'ADR i a més els vehicles han d'anar degudament etiquetats (plaques etiquetes i panells taronja). Apreciació: A la pàgina 7 es cita l'ADR, cal puntualitzar que l'ADR vigent és el ADR 2019. 3. A la pàgina 10 parla de confidencialitat, però en cap part de la licitació es parla de cadena de custodia, entenent que és responsabilitat del IMLCFC assegurar els embalums per a que la cadena de custodia es mantingui. Pregunta: Quin tipus de mesures de seguretat farà servir l'IMLCF (brides, sistemes de tancament,...) per garantir la cadena de custodia de les mostres.? Pregunta: Quins sistemes s'exigiran al transportista per a garantir durant el transport aquesta cadena de custodia (cadenat que no es pugui tallar amb una radial, GEO localització del vehicle, etc.)? 4. A la pàgina 11 es parla dels requisits de l'embalatge, Apreciació: efectivament aquests embalatges han de complir amb la instrucció d'embalatge P620, segons ADR, per a les matèries classificades com a UN2814 o UN2900 i la P650, segons ADR, per a les matèries classificades com a UN3373. La majoria de mostres a transportar per l'IMLCFC seran classificades com a UN3373. Apreciació: Només en el cas de que es requereixin embalatges que compleixin la P620 han de ser homologats. Els que compleixen la P650 només han d'estar validats (en compliment de l'ADR). 5. A la pàgina 16 es sol·licita qualificació/formació: han d'estar formats en matèria d'ADR i transport de mostres biològiques. Apreciació: Entenem que aquest punt parla dels conductors, però si es preveu fer enviaments de mostres biològiques infeccioses (UN2814 o UN2900) els conductors han de disposar de carnet d'ADR, no únicament formació. Apreciació: Els conductors han de tenir formació en vessaments de substàncies infeccioses, definides en les instruccions escrites de l'ADR 2019. 6. A la pàgina 16 es sol·licita conseller/a de seguretat, per gestionar els possibles enviaments de mostres biològiques infeccioses i que aquest exerceixi les atribucions i que posseeixi la formació que prescriu l'Acord Europeu relatiu al Transport Internacional de Mercaderies per Carretera (ADR). Apreciació: Per ser conseller de IMLCF, el conseller s'ha de designar i donar d'alta a la Direcció General de Transports i Mobilitat. El conseller haurà de tenir tota la informació per a poder classificar totes i cadascuna de les mostres, en compliment de l'ADR. 09/06/2020 11:33h
Resposta a les apreciacions i consultes formulades per l'empresa Biomedical Logistics en relació al contracte JU-2020-59


En data 3 de juny l'empresa Biomedical Logistics va remetre un correu a la bústia de Gerència de l'IMLCFC on formulava una sèrie d'apreciacions i consultes al plec de prescripcions tècniques del contracte JU-2020-59. Posteriorment, en data 4 de juny de 2020 va remetre un altre correu on formulava quatre preguntes més.

A continuació es facilita la resposta als dos correus esmentats.


D'acord amb la descripció de l'objecte establerta al punt 1 del plec de prescripcions tècniques (PPT) del contracte JU-2020-59, l'objecte del contracte és el servei de missatgeria externa de recollida i distribució de mostres biològiques i d'objectes personals per a les activitats de l'IMLCFC.

L'IMLCFC és un òrgan tècnic al servei de l'Administració de justícia, adscrit al Departament de Justícia i dependent de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, que té com a missió auxiliar els jutjats, tribunals i fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, previstes a la normativa vigent de medicina forense, que tinguin relació amb la medicina forense

La seva activitat, per tant, ve generada per les demandes i els requeriments dels òrgans judicials, i aquesta pot ser molt variable tant en quantitat com en tipologia. La necessitat del transport de mostres, des de les diferents unitats de clínica medicoforense (a cada partit judicial) o dels centres de patologia forense, per tant, no són sempre del mateix tipus i poden variar en quantitat.

Per aquest motiu, el PPT està redactat de manera que pugui cobrir totes les necessitats de transport de mostres durant el període de durada del contracte (2 anys i quatre mesos, amb possibilitat de pròrroga), encara que alguna de les previsions (p.ex. el transport de mostres infeccioses) pugui ser molt esporàdica, almenys de manera inicial.

Respecte a les apreciacions formulades en el correu del dia 3 de juny (punt 1, 2, 3, 4, 5, i 6) , es fa avinent que el marc normatiu a tenir en compte ha de ser, tal com s'indica en el punt 4.2 del PPT, la reglamentació i normativa vigent en la matèria, de la qual si bé se'n cita alguna en concret, en tot moment caldrà atendre a la normativa vigent al llarg de la durada del contracte, i a les obligacions i determinacions que s'estableixin en cada moment en aquesta matèria.

Respecte a les preguntes formulades en el correu del dia 3 de juny, al punt 3, sobre la cadena de custòdia:

Els requisits per garantir la cadena de custòdia de les mostres, venen determinats per la naturalesa de l'actuació forense a portar a terme, d'acord amb l'ordre judicial rebuda i la normativa processal i la jurisprudència en la matèria. Per a cada tipus de mostra, correspon al metge/essa forense que pren la mostra, adoptar les mesures oportunes, en funció de la seva tipologia i els mitjans de què disposa en les diferents dependències, per tal de garantir la cadena de custòdia fins al lliurament al transportista.

Les mesures de seguretat que farà servir l'IMLCFC dependran en cada cas del tipus de mostra. Al transportista se li exigeix el compliment de les previsions del punt 6 del PPT sobre organització del servei de transport de mostres, i especialment el que preveu sobre comunicació i registre d'incidències, procediment de recepció de les mostres al Servei de Laboratori Forense de l'IMLCFC i registre de personal del transport de la mostra, essent vàlid qualsevol sistema que garanteixi les condicions i requisits que s'hi estableixen.
Al Plec diu que l' empresa te l'obligació de aportar neveres o embolcalls per al transport de productes bio , podriem sapiguer per exemple al Lot 1 quina quantitat tenint que aportar , i com son aquests recipients ¿ 03/06/2020 11:21h

¿ Per a cada lot, l'adjudicatari caldrà que aporti les neveres o embolcalls necessaris en funció de la demanda de serveis i les rutes a realitzar establertes a l'Annex 2 del plec de prescripcions tècniques, i sempre com a mínim una nevera per vehicle. A l'annex núm. 4 del Plec s'incorpora la informació del nombre de serveis de serveis realitzats fora de la seu de la Divisió (en el cas del Lot 1, fora de Barcelona ciutat) mensualment durant l'any 2018 perquè, a manera orientativa, els licitadors puguin avaluar la demanda de serveis a tenir en compte i la freqüència de sol·licituds de transport de cada partit judicial (tot i que cada any anirà variant segons necessitats de servei).

¿ Els recipients utilitzats normalment són neveres de transport, i han de complir amb el requisits establerts amb el punt 5.2.1 del Plec de Prescripcions Tècniques del present contracte, a més de complir la resta de requisits establerts per al transport de mostres al mateix punt 5 (manteniment de temperatura, estabilitat de la mostra ...), sense que s'estableixi un tipus o model concret "
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya