Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Codi d'expedient:
19-111
Dones Juristes pregunta: "Volíem confirmar que la presentació de l'oferta s'ha de fer de forma presencial o per correu certificat, i no mitjançant el sobre digital. I per altra banda, en relació a l'acreditació de la documentació relativa a la formació de l'advocada, quina diferència hi hauria entre prova d'aprofitament i d'assistència?" 06/03/2020 10:03h
Pel que respecta a la primera qüestió que plantegeu, efectivament la presentació de l'oferta ha de ser presencial al Departament de Contractació o per correu certificat.

Quant a la segona pregunta, en els certificats acreditatius dels cursos, seminaris i jornades, s'haurà d'especificar si ho ha estat amb assistència o aprofitament, essent la diferència que en el primer cas no s'ha fet avaluació/examen/treball, etc. per aprovar, sinó que simplement s'ha complert amb l'assistència mínima demanada, però en canvi en el segon cas s'ha superat una prova/examen/treball, etc.

AGI Informació pregunta: Em poden confirmar que tota la documentació relativa a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar s'haurà de presentar només en el moment en que siguis adjudicatari??? 06/03/2020 09:48h
Tal i com s'estableix a la clàusula 24.1 del Plec de clàusules administratives (PCAP) (en concordança amb l'article 140.1.a) de la Llei de Contractes), en el sobre núm. 1 (Documentació administrativa) no cal més que l'aportació d'original o fotocòpia autenticada de la declaració responsable de compliment de les condicions per contractar amb el sector públic, d'acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC) (que recull les condicions de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar).

Addicionalment, tal i com consta en la mateixa clàusula 24.1, es requereix que en aquest sobre, juntament amb l'esmentada declaració responsable, cal que s'aporti la documentació acreditativa conforme el professional que desenvoluparà el servei disposi d'una advocada en exercici (que haurà de tenir experiència durant el últims 3 anys en serveis d'atenció directe a les dones per assessorar-les en dret civil i penal i en els circuïts de víctime de violència de gènere o de similars característiques, segons la clàusula 21 PCAP, Solvència Tècnica i Econòmica)

És posteriorment, que de conformitat amb la clàusula 27 del PCAP (en concordança amb l'article 150.2 de la Llei de Contractes), es requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta que aporti tota la documentació acreditativa/justificativa de les circumstàncies declarades en l'esmentada declaració responsable.

Per tant, efectivament, només cal acreditar les circumstàncies de capacitat i solvència en el moment previ a l'adjudicació del contracte, llevat pel que respecta a l'acreditació de l'advocat en exercici, que es sol.licita que s'aporti en un moment anterior, en la pròpia oferta (sobre 1), juntament amb la declaració responsable (DEUC).
Tenim una altra consulta en relació al servei del CIRD. Veiem que als Plecs es parla d'una sola assessora que ha de realitzar el servei però volíem preguntar si es podria presentar la possibilitat que ens fossin dues. 05/03/2020 09:34h
Tal com s'estableix al plec de clàusules administratives del contracte per a la prestació del servei d'assessorament jurídic a les dones usuàries del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), es demana una professional per volum d'hores, organització i coordinació.
Cornellà
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya