Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
2654/2020
El model de protecció de dades és el que hi ha penjat, però en quin sobre ha d'anar? En el sobre A? 27/08/2020 13:54h
Efectivament, en el sobre A
Cas que una empresa subcontracti en relació a la presentació de DEUC i declaració responsable 27/08/2020 13:52h
Si nomes subcontracta no fan falta dos DEUCS! Farien falta DEUC i declaració responsable si l'empresa basés la solvencia en l'empresa subcontractada.Recordar que la declaracio responsable i el DEUC van al sobre A.
Al DUEC cal emplenar l'apartat B. de solvencia económica i financera? En relació als exercicis i volum de negoci anual (específic) a que es refereix? 26/08/2020 15:00h
No és preceptiu complimentar-ho.En relació al volum de negoci cal extreure les dades de la comptabilitat.
Al sobre A, cal adjuntar-hi les escriptures de l'empresa? 26/08/2020 14:53h
No
1.- - A la primera pàgina del DEUC no sabem quin número és DOUE S .... DATA, PAGINA... I NÚMERO DE L'ANUNCI 2. - Diu que els documents s'han de presentar originals. Si ho hem de presentar telemàticament, la doc. Adjunta es la quina tenim escanejada i per tant no es original (escriptures, pòlisses, títols, menús.... etc) 3. - De quina manera s'ha de presentar tota la documentació i a on? On ens hem de posar per enviar-la? .- 4 Ens volem presentar a dues escoles. Hem fet dues sol·licituds i hem duplicat les instàncies i declaracions de responsables que hem trobat, però no sabem si es el que voleu i com ho voleu. 5.- - La pòl. De RC, he demanat un projecte per presentar-vos, i si els hi donen, ja farem la pòlissa. 6.- Aquesta empresa es nova del 31-12-2019, per tant no podem posar res de números dels tres anys anteriors. 22/08/2020 12:25h
1.-
Atès que no s'ha publicat la licitació en el DOUE, com diu el mateix model la informació l'ha de consignar el poder licitador ( Consell Comarcal del Berguedà). A la part final del requadre s'ha de consignar alguna informació que permeti identificar el procediment de contractació; per exemple nº d'expedient i nom ( servei de menjador escolar¿).

2.-

Per originals s'entén que és documentació escanejada d'un document original.

3.-

Tota la documentació s'ha de presentar mitjançant la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la qual s'han de donar d'alta. Cada document ha d'anar dins el sobre corresponent segons la configuració dels sobres i es recorda que el sobre que conte criteris que depenen d'un judici de valor no pot tenir cap indicació dels criteris automàtics.

4.-

La documentació administrativa ( sobre A), és comuna per a tots els lots. Nomes es presenta un cop.
La dels sobres B i C s'ha de presentar de manera independent per cada lot. Dins l'eina de presentació s'ha d'escollir el lot al que es presenta l'oferta i entrar la documentació corresponent.


5.-

Segons el Plec, per acreditar l'assegurança d'indemnització per riscos professionals, el requisit s'entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment.

6.-

Les empreses de nova creació no han de posar dades d'anys en que no estaven creades.
En el moment d'acreditar la venda de proximitat s'ha d'acreditar la distància de l'empresa que processa el menjar o s'ha d'acreditar l'empresa que té la matèria prima? 19/08/2020 09:39h
S'ha d'acreditar des de l'empresa on es produeix la matèria primera, no l'empresa on es processen. En l'apartat de criteris (pàg. 14) del Plec administratiu posa: "per uniformitzar el càlcul d'aquesta distància es tindran en compte els quilòmetres que hi hagi entre el codi postal de la població de producció del producte i fins el codi postal de les escoles objecte d'aquesta licitació, diferenciades per Lots"

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya