Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut de Cultura de Barcelona
Codi d'expedient:
1697/2020
Es poden presentar empreses que estiguin en ERTO? En cas afirmatiu, com es puntuarà el personal? 04/09/2020 12:48h
Si, es poden presentar les empreses que estan en ERTO, i es comptarà d'igual manera que amb les empreses que estan en activitat; té major puntuació qui tingui percentatge més alt de persones treballadores amb contractes indefinitis, i la resta s'aplica de manera proporcional.
La garantia definitiva es podria constituir mitjançant un aval bancari? 03/09/2020 12:30h
Si, i també mitjançant retenció en les factures.
Respecte a la garantia definitiva, el 5% serà sobre el preu ofertat per un any o per la totalitat? 03/09/2020 12:30h
És pel 5% del preu ofertat sense IVA pels dos anys de contracte
Per altra banda en aquest apartat només fa menció de 3 directors/es un oficial administratiu/va i un cap de departament, però després al plec tècnic fa referència a 3 directors i 3 persones encarregades de contractació artística. Aquest personal també ha d'acreditar la seva experiència? Per tant quin seria el minin necessari, el que demana al plec administratiu? 01/09/2020 11:53h
Els 3 directors i les 3 persones encarregades de selecció, contractació i logística, respectivament, són les mateixes persones. És a dir, només 3. En el plec tècnic s'explica quina funció tindrà cadascuna d'aquestes persones (una selecció i dinamització, la segona contracció artística i la tercera logística i producció). Després el mateix ple tècnic menciona la categoria equivalent d'aquestes 3 persones dins el conveni de referència (conveni del lleure: categoria de director de programes, projectes i equipaments).
Pel que fa a la solvència tècnica o professional exigida en el plec administratiu, s'entendrà acreditada amb la classificació empresarial. Però pel que fa a l'apartat d'adscripció de mitjans, que veiem que demanen el mateix personal, es pot acreditar a través de la classificació empresarial? O serà necessari acreditar la seva experiència? 01/09/2020 11:52h
Caldrà acretditar la seva experiència
¿El porcentaje de garantía se calcula sobre el presupuesto máximo (1.319.639,04¤ * 5%) o sobre el presupuesto que queda al restar lo destinado a la programación (364.399,38¤ * 5%)? 26/08/2020 11:03h
El 5% sobre el preu ofertat sense iVA.
Cuando en la solvencia técnica habla de la categoría A, ¿se refiere a que hayamos facturado más de 300.000¤ en alguno de los tres últimos años en servicios similares al protagonista de este concurso? 26/08/2020 11:03h
El volum de negoci anual del millor dels 3 darrers anys ha de ser igual o superior a 300.000¤. S'entén volum de negoci com a ingressos nets anuals resultants de l'activitat econòmica de l'empresa.
¿Para la valoración de ese criterio de porcentaje de personal indefinido es indiferente la cantidad de empleados que tengamos dados de alta en el momento de la justificación? 26/08/2020 11:03h
El criteri valora el percentatge de treballadors fixos a l'empresa. Per tant, per fer aquest percentatge s'ha de tenir necessàriament en compte el nombre total de treballadors de l'empresa.
¿En qué fecha se estudiará el porcentaje de personal indefinido que hay en la empresa? Lo pregunto porque actualmente sólo hay una persona con contrato temporal, pero pasará a ser indefinida el 23 de septiembre. 26/08/2020 11:02h
En el moment de presentar l'oferta.
¿Una vez ganado el concurso habrá que justificar que tenemos al personal adscrito dado de alta en las categorías indicadas en el Plec? Con las 3 personas que hay que tener a jornada completa no hay problema, pero los otros dos perfiles lo ideal sería cubrirlos con personal actual de la empresa cuya categoría puede que difiera a la indicada. 26/08/2020 11:02h
S'ha de fer un declaració responsable dient que aportaran els mitjans personals que s'indica al plec. Les categories, i en consonància les condicions que s'estableixen als plecs, s'han de complir ja que són els mínims exigits.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya