Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Ullastrell
Codi d'expedient:
322/2020
Documentació administrativa. Sobre 1: En el sobre 1 ha de constar-hi la inscripció al registre de licitadors de la generalitat de catalunya. Com a persona física no em puc registrar al registre de licitadors de la generalitat. 03/09/2020 08:45h
Al sobre 1 només ha de constar emplenat el model amb la informació que hi consta a l'annex I.
Punt 8 Plec clàusules administratives. Solvència Econòmica financera. Necessito acreditar a l'entitat bancaria la meva participació al concurs per optar al finançament. No puc fer solicitud d'inscripció sense presentar informe d'entitat financera? 03/09/2020 08:45h
D'acord amb la clàusula 8
Els licitadors acreditaran la solvència econòmica financera per un dels següents mitjans:
-Informe positiu d'entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals. Si per raons justificades el licitador no pot facilitar aquesta/es referència/referències sol·licitada/es, podrà acreditar la solvència econòmica i financera per qualsevol altra documentació que, a criteri de l'òrgan de contractació sigui suficient
Annex 4. Certificat assegurança de Caució: És necessari i imprescindible la contractació d'una assegurança previ a l'aprovació de la concessió? 03/09/2020 08:44h
L 'annex 4 representa una modalitat de constitució de la garantia definitiva, diferent de la pólissa d'assegurança que és obligatòria per tal de formalitzar la concessió.

D'acord amb la clàusula 23.: El titular de l'explotació haurà de subscriure una assegurança que cobreixi els riscos d'incendi del local i de responsabilitat civil per danys als usuaris i a tercers derivats de les condicions de les instal·lacions i dels seus serveis, així com de l'activitat que es desenvolupi i del personal que presta els seus serveis en el mateix.
El capital mínim assegurat pel risc de responsabilitat civil serà de 150.000,00 ¤. Haurà d'acreditar-se la constitució de la pòlissa abans de formalitzar-se en document administratiu la concessió.
Annex 3. Model aval: Pot avalar una persona física? L'import a avalar és la proposta de lloguer? 03/09/2020 08:43h
D'acord amb la clàusula 19 dels plecs administratius:

El licitador que hagués presentat l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb la proposta de la mesa haurà de dipositar a la Tresoreria de l'Ajuntament l'import de del 3% del valor econòmic del local en concepte de garantia definitiva de la concessió. El valor econòmic de cada local hi consta al plec prescripcions tècniques publicat al perfil del contractant:

- C/ Assumpció, 4....13.124,20 euros
- C/ Serra, 37............13.452,40 euros

La garantia definitiva només es podrà constituir en qualsevol de les formes admeses legalment, és a dir, en efectiu (mitjançant transferència bancària) o valors de deute públic, mitjançant aval bancari (segons el model de l'Annex 3), mitjançant assegurança de caució (segons el model de l'Annex 4).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya