Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona
Codi d'expedient:
19/0047-00-CP/01
És possible aconseguir el pressupost en format digital editable? 25/11/2019 13:25h
S'adjunta pressupost
El Cap d'obra pot ser proposat també com Tecnic de prevenció de riscos laborals, o com Encarregat de Jardineria i reg, etc, en cas de poseír les titulaciones requerides i obtenir les màximes puntuacions? 19/11/2019 10:42h
Els perfils de Cap d'obra, el Tècnic de Prevenció i l'Encarregat de jardineria poden coincidir en la mateixa persona sempre que les seves qualificacions siguin les indicades i la seva experiència sigui valorable separadament, en particular pel que fa a la jardineria i xarxes de reg. No s'acceptarà que el títol d'Arquitecte Tècnic es equivalent al d'Enginyer tècnic agrícola en aquest tipus de coneixement i experiència, per exemple. L'Encarregat d'obra ha de ser necessàriament altre persona.
La declaració responsable annex 1, del Sobre 1, porta la informació de a quants lots es presenta l'empresa, per tant , el sobre 1 es comú per tos els lots, o cada oferta de cada lot ha d'anar amb un sobre 1 propi? 19/11/2019 10:42h
El sobre 1 és comú a tots els lots. S'ha d'indicar per quin lots es presenta oferta.
A la pàgina 2 del plec s'indica que es podrà ofertar més d'un lot i oferir també una oferta integradora. Això implica tres oportunitats de participació per la mateixa empresa licitadora, que serien lot 1, lot 2 i lot 1+2. Es així? 19/11/2019 10:41h
L'empresa pot presentar oferta als dos lots i l'oferta integradora

En aquest sentit caldrà tenir en compte l'establert a l'article 99.5 LCSP

"5. Cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en lotes del objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se recoja en el anuncio de licitación. Dicha previsión deberá concretar la combinación o combinaciones que se admitirá, en su caso, así como la solvencia y capacidad exigida en cada una de ellas.
b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación.
c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.
d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite."
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya