Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Granollers
Codi d'expedient:
2020/034 (119/2020/48)

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días, con respecto al desglose en costes directos e indirectos de las prestaciones de cada lote, entiendo que para la prestación 2, de ambos lotes los importes tienen que ser los mismos, ya que, se trata de una bolsa de dinero para correctivos. Saludos. 21/08/2020 08:10h
No necesariamente. Si nuestros calculos son correctos, si, pero si Vds. tienen otros costes, siendo el importe final el mismo, el desglose puede ser diferente.
A l'hora de fer l'oferta indiqueu que s'ha de desglossar els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i les despeses generals i s'haurà d'imputar l'IVA amb partida independent. Cal fer això pel P1 i pel P2? O només pel P1? Ja que en el cas del P2, com és una bossa per a correctius, els imports a indicar haurien de ser els mateixos. Ens ho podeu aclarir? 20/08/2020 13:19h
Atenent al plec de clàusules administratives particulars, pagina 7 i 8, en la vostra oferta s'han de desglossar costos directes i indirectes de cala lot i prestació. Ho podeu fer en la mateixa oferta o en full apart, com us vagi millor.
Referent a l'habilitació empresarial o profesional que s'exigeix en aquesta licitació, entenem que per l'execució d'aquest servei, l'empresa ha d'estar inscrita en els següents registres: ·Empresa Instal·ladora de Gas ·Empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis Ens ho poden confirmar? Cal que estigui inscrita en algún altra registre més? Gràcies 19/08/2020 08:13h
Encara que no és de caràcter obligatori, ja que el plec no ho especifica, seria recomanable per a poder realitzar les tasques de manteniment de manera efectiva i adequada, que les empreses estiguessin registrades en:

·Empresa Instal·ladora de Gas
·Empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis
·Empresa instal·ladora de Fred Industrial
·Empresa certificada en manipulació de gasos fluorats
En el excel dels annexos inventaris en la 3a pestanya que parlar del inventari dels equipaments no acabem de veure els que parla del LOT 2: NAU F3 - BIBLIOTECA ROCA UMBERT, NAU D1 - CENTRE AUDIOVISUAL i NAU C3 CTUG. Moltes gràcies. 18/08/2020 08:09h
"En la pestanya 3 de l'excel enviat, els equipaments que entren en el lot 2, són els corresponents a Granollers Audiovisual; són els que van de la fila 860 a la fila 1002".
En el Excel del inventario de instalaciones 2020, en la pestaña "Annex 1B Instalaciones", en la columna sobre Revisión y análisis conductos y calidad del aire me surge una duda sobre las cantidades. Por ejemplo, en la Biblioteca Can Pedrals indica una cantidad de 6, en el GRA indica una cantidad 5, etc., y no sé a que hace referencia esas cantidades cuando lo lógico es que indican una revisión de cada centro. Me lo pueden aclarar por favor. Gracias. 14/08/2020 08:35h
En la columna de Revisió i anàlisis de conductes d'aire, el nº que surt (4, 5, etc) es refereix al nº de conductes que té l'equipament (un per planta, o 2 per planta, segons el centre).
En los costes del personal subrogado y en concreto en los costes de seguridad social, en ISS que es la actual empresa mantenedora es del 32%, pero no todas las empresas tienen ese coste de seguridad social, es más alto. En el presupuesto de licitación lo han tenido en cuenta o solamente se han basado en los importes facilitados por ISS? 13/08/2020 08:40h
Referent als costos del personal subrogat de ISS per al càlcul de la prestació P1 (preventiu) s'ha realitzat de la següent manera. Tot i la informació de ISS en el cost total dels operaris subrogats, s'ha comptat amb un cost de Seguretat Social del 36%, i no del 32% com indicava ISS. Per tant, el preu hora amb el que s'han fet els càlculs és de 20,07¤. El càlcul s'ha realitzat comptant el sou brut indicat per ISS (25.835¤) dividit entre les 1750 hores que marca el conveni. El cost total hora és de 14,76¤ bruts. Al calcular un 36% de costos de S.S, el preu final és de 20,07¤. Per tant, els càlculs s'han realitzat amb els costos de S.S. del 36%.
En la pàgina 14 del PCAP referent a la solvència tècnica, s'indica: La forma d'acreditar els treballs realitzats serà per mitjà de declaració responsable d'acord amb el model de l'Annex II d'aquest plec. Tanmateix, en l'apartat on es detalla la documentació a aportar en els sobres, no apareix en cap dels apartat. Cal aportar-la en el sobre 1? 12/08/2020 13:43h
En la declaració responsable que s'ha d'adjuntar en el sobre 1, heu de informar que compliu la solvència tècnica. Desprès quan s'adjudiqui es requereix una serie de documentació, i entre aquesta documentació es requereix l'Annex II de declaració de solvència tècnica.
Referent al que indiqueu al PPT, en el punt 4. CONDICIONS PARTICULARS DE LA PRESTACIÓ 1, Apartat 4.1 Objecte del servei: · Revisió anual dels sistemes de telegestió de la climatització amb els fabricants corresponents (de moment no està inclòs en l'import de la Prestació 1, però durant la vigencia del contracte es pot plantejar la seva incorporació) Cal tenir en compte l'import d'aquestes actuacions a l'oferta, o no? 12/08/2020 08:40h
No s'ha de tenir en compte l'import d'aquestes actuacions a l'oferta. Si en un futur es de mana com a prestació P1, s'augmentarà la consignació econòmica per a aquesta partida de preventiu. Per tant, no s'ha de tenir en compte de cara a l'oferta de licitació.
Segon el plec hi ha subrogació de personal, la actual empresa encarregada ha presentat el escrit amb total del personal a subrogar, ens poden facilitat dit escrit? No acabem de veure on esta aquesta informació. Moltes gràcies. 10/08/2020 12:32h
Bon dia,
En el apartat de documentació esta el fitxer: SUBROGACIÓ ISS.pdf
Bon dia, Al PPT, falta el contingut dels annexes 1 i 2, inventari dels edificis, per poder calcular la càrrega de treball necessària. Gràcies 23/07/2020 09:51h
Bon dia,

Us facilitem annexos en format obert.

Atentament,
Bon dia, En relació als mitjans humans pel lot 1, actualment el servei funciona correctament amb els dos operaris que s'han de subrogar, o bé s'ha d'aportar més dotació de personal per poder-lo cobrir? Gràcies 22/07/2020 13:36h
Les empreses licitadores han de fer els càlculs per a la previsió del número de personal necessari en el contracte, tant en el preventiu com en el correctiu en funció dels requeriments i l'inventari indicats en els plecs de prescripcions tècniques.
Cal tenir en compte, que l'inventari del nou plec és diferent de l'anterior, ja que s'han augmentat molts equips i s'ha actualitzat
Bon dia, A l'anunci es detalla que la possible pròrroga serà, com a màxim, de 12 mesos, mentre que a la Clàusula 1.4.1 del PPT s'indica que pot ser de 24 mesos. Es tracta d'un error del PPT? Gràcies Salutacions 22/07/2020 13:33h
La pròrroga és per 12 mesos tal i com indica el PCAP.
Hola bon dia, en el punt núm.6 del document "Informe Inici Expedient.PDF" relatiu a la Subrogació de Personal, diu textualment: "L'empresa ISS FACILITY SERVICES SA (actual adjudicatària del contracte) ha presentat un escrit amb el llistat de personal amb dret a subrogació indicant categoria professional, antiguitat i salari brut anual: Aquest personal es considerà subrogable només pel Lot 1". Hem estat revisant tant el PPCA com la resta de documentació i no hem sapigut veure on figura aquest desglossament de costos i condicions del personal subrogable. Seria possible que penjessin aquests costos o, si més no, indicar-nos on es troba exactament el desglossament del que fa referència aquest punt 6 esmentat? Gràcies 17/07/2020 13:53h
Ja esta adjuntat el document de la subrogació
Bon dia, hi ha programa alguna visita a les instal·lacions? Aquesta es obligatoria per poder participar? Gràcies. 16/07/2020 14:21h
No hi ha prevista cap visita a les instal·lacions.
Tot i així, si es demana expressament una visita concretant quins equipaments o instal·lacions interessa veure, es pot organitzar una visita que serà única i oberta a totes les empreses interessades. En cap cas aquesta visita serà obligatòria per participar a la licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya