Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Gavà
Codi d'expedient:
PEU02-2020/Espai Públic OMO-15-19

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, A la plataforma Pixelware, per a cadascuna de les Millores es sol·licita pujar un arxiu, però en principi en referència a les Millores només es sol·licita dir si s'assumeix o no, a l'annex IV (Oferta econòmica) no? Que és el que s'ha d'adjuntar? Gràcies 24/07/2020 14:36h
En relació amb la plataforma PIXELWARE i el detall de les Millores a executar que consten al document de l'Oferta econòmica i altres criteris de valoració automàtica, a presentar, si la plataforma exigeix annexar documentació poden tornar a incloure el mateix full on consta la proposta de Millora a executar, en cada un dels apartats que corresponguin.
Bon dia, - A l'annex de Característiques del contracte (Punt 18) indiqueu que al sobre 2 hem d'incloure l'annex VI de Criteris qualitatius, pero als documents que estan penjats no hi és. - Al punt 12 de l'annex de característiques, es sol·licita la concreció de les condicions de solvència. Per aportar aquesta documentació hi ha algun model? Gràcies Salutacions 21/07/2020 11:05h
En relació amb el tema de l'Annex VI, de Criteris Qualitatius, que no s'annexa model, és viable redactar un text explicatiu sobre en què consisteix. En aquesta licitació no són puntuables en l'oferta els Criteris Qualitatius. D'aquesta forma, en el Sobre 2 tan sols és puntuable l'oferta econòmica i les millores contemplades.

Quant al tema de l'acreditació de la solvència, contemplats a l'apartat 12 de l'Annex I, i clàusula 15 del PCAP, el document a presentar té un format lliure, i en resum els dos apartats a acreditar són:

a) Compromís d'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals i/o materials. (Fent referencia, al document a presentar, als requisits de participació.)

b) Els licitadors hauran d'incloure els noms i qualificació professional del personal responsable d'executar la prestació objecto del contracte. (Fent referencia al detall dels noms i dades tècniques i professionals dels professionals de l'empresa que participen)
Hola bon dia, En relació al annex IV de l'oferta econòmica, l'apartat 4 fa referencia a un pla de treball d'obligat presentació, segons la clausula 42 del PCAP. En el PCAP no fa referencia a cap pla de treball ni existeix la clausula 42 al PCAP. També tenim el dubte, de que en el sobre únic s'ha de presentar l'Annex VI. Aquest no está en la documentació adjuntada a la licitació, podrieu penjarla? Moltes gracies 21/07/2020 10:52h
La presentació d'un Pla de Treball segons consta a l'apartat 4 de l'annex IV de l'oferta econòmica i altres criteris avaluables amb xifres o percentatges, és preceptiva i no valorable, consta la seva obligada presentació a la clausula 9 de l'annex I del Plec de Clausules Admnistratives Particulars -PCAP-

En relació amb el tema de l'Annex VI, de Criteris Qualitatius, que no s'annexa model, és viable redactar un text explicatiu sobre en què consisteix. En aquesta licitació no són puntuables en l'oferta els Criteris Qualitatius. D'aquesta forma, en el Sobre 2 tan sols és puntuable l'oferta econòmica i les millores contemplades.
Bon dia, En referència a la present Licitació, entenem que al ser una obra d'import inferior a 80.000,00 ¤ IVA exclós, no cal aportar cap tipus de solvència tècnica ni econòmica, sino que nomñés cal indicar el personal adscrit a l'obra, conjuntament amb un llistat de maquinària adscrita a la mateixa Podrieu confirmar si es així, i confirmar que no cal la presentació de cap Certificat de bona execució, sino que es suficient amb l'acreditació d'estar donat d'alta la ROLECE? Moltes gràcies. Una salutació 15/07/2020 12:03h
En seguiment de la resposta anterior i revisada la documentació de licitació, amb independència de l'import de licitació, es confirma que es licita com a procediment obert simplificat, per la qual cosa els licitadors han d'estar inscrits en el RELI o en el ROLECE (art. 159.4.a LCSP)
Bon dia, En referència a la present Licitació, entenem que al ser una obra d'import inferior a 80.000,00 ¤ IVA exclós, no cal aportar cap tipus de solvència tècnica ni econòmica, sino que nomñés cal indicar el personal adscrit a l'obra, conjuntament amb un llistat de maquinària adscrita a la mateixa Podrieu confirmar si es així, i confirmar que no cal la presentació de cap Certificat de bona execució, sino que es suficient amb l'acreditació d'estar donat d'alta la ROLECE? Moltes gràcies. Una salutació 13/07/2020 09:56h
Els confirmem que que no cal aportar cap tipus de solvència tècnica ni econòmica, sino que només cal indicar el personal adscrit a l'obra, conjuntament amb un llistat de maquinària adscrita a la mateixa. (Clàusula 12 Annex I del PCAP)

No cal la presentació de cap Certificat de bona execució.

L'acreditació d'estar donat d'alta al RELI o al ROLECE, que no és obliigatori, eximeix de presentació de documentació posterior en el cas de ser proposat com a empresa adjudicatària

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya