Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Pineda de Mar
Codi d'expedient:
3990/2020
5.- Quines retribucions hi ha previstes per la direcció? En el DOCUMENT l "Preu del contracte" està a 0 ¤ 27/07/2020 08:19h
En coherència amb la resposta de la qüestió segona, les retribucions corresponent a la direcció de l'escola es fan constar a la informació de subrogació (Annex Dades personal a subrogar) i es corresponen amb les retribucions de la categoria professional d'administrador amb les comunicades per l'empresa.

Aquesta retribució està inclosa a l'apartat de despeses de personal del preu del contracte (Càlcul preu del contracte).
4.- En cas que la subrogació de personal no sigui obligatòria, la nova contractació del professorat, en cas de que fos de l'actual concessió, hauria d'assumir l'antiguitat d'aquests? 27/07/2020 08:18h
La figura de la subrogació del personal obliga a la nova empresa adjudicatària a subrogar-se en els contractes del treballadors vinculats al servei. A sensu contrari, si no es produeix la subrogació, no s'hauria d'assumir l'antiguitat dels treballadors.
3.- A què es refereix l'apunt de "Modificació del contracte" valorat en 167.699 ¤ 27/07/2020 08:18h
La modificació del contracte es preveu al document descriptiu del contracte d'acord amb el que preveu a la LCSP (:(art. 204, 206, 207) per atendre circumstàncies imprevistes en el moment de l'inici de la licitació i/o execució del contracte que guardin relació estreta amb el seu objecte, per ampliació o disminució del nombre d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i/o nombre ensenyaments d'instruments o de llenguatge musical. El percentatge aplicable és el 20% i el seu import 167.699,00 euros.

2.- Referent a la Subrogació del personal, està prevista en la seva totalitat?. Quin paper juga l'actual Administradora i directora? 27/07/2020 08:17h
D'acord amb la doctrina i la jurisprudència, l'òrgan de contractació no té competències per imposar ni manifestar-se en relació a l'obligació de la subrogació del personal en els plecs que regulen la licitació.

De conformitat amb el que disposa l'article 130 LCSP, quan una norma legal, el conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, imposi a l'adjudicatari l'obligació de subrogar-se en determinades relacions laborals, l'administració contractant ha de facilitar als licitadors, en els plecs de la licitació, la informació necessària per permetre l'avaluació dels costos salarials. En aquest sentit, la licitació aprovada adjunta la informació necessària als efectes de l'esmentat article 130 i identifica el conveni aplicable per l'actual empresa prestadora del servei, amb remissió al VI Convenio colectivo estatal para los centros de enseñanza de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos (codi de conveni núm. 99009675011995). D'aquesta manera, els licitadors interessats poden consultar si es regula la subrogació obligatòria de treballadors.

La relació de personal subjecte a subrogació de personal inclou com a treballador la contractació de NVP com a administrador. Aquesta treballadora realitza funcions de directora de l'escola.
1.- A què és deguda la diferència de les retribucions del personal en 36.900 ¤ ? 27/07/2020 08:16h
La informació rebuda de l'actual empresa adjudicatària estableix un total de 235 hores setmanals i un cost salarial total, seguretat inclosa, de 220.292,46 ¤. El preu del contracte estableix una despesa de personal de 183.382,56 ¤. La diferència, efectivament és de 36.909.90 ¤.

D'acord amb l'oferta formativa inclosa en el plec tècnic, el preu del contracte s'ha calculat sobre la base de 130 lectives. Així mateix, d'acord amb el que preveu el conveni aplicable, es disposa que la jornada laboral de referència és de 34 hores setmanals, de les quals 24 hores (70,59%) es consideren lectives i 10 hores (29,41%) no lectives. La proporció establerta al plec tècnic supera el total d'hores del professorat (235 h/setmanals) inclòs en les dades de personal a subrogar facilitat per l'actual empresa adjudicatària.

Tenint en compte la necessitat de gestió de l'Escola Municipal de Música en funció del nombre d'alumnes actuals, el preu del contracte s'ha calculat amb base a una jornada laboral del professorat de 184,17 hores setmanals, d'acord amb els càlculs següents:

Hores lectives setmanals programa 130 Inclou hores Adults (25 h/setmanals mínims)
Jornada laboral setmanal conveni 34
Hores lectives setmanals 24 70,59 %
Hores no lectives setmanals 10 29,41 %

Total hores professorat setmanals
Proporció hores lectives 165,88
Hores no lectives setmanals 69,12
235,00
Total hores professorat setmanals
Proporció hores lectives 130,00
Hores no lectives setmanals 54,17 36.294,21
184,17
50,83 34.060,72
Cost retributiu personal docent 123.400,32 37.020,10 160.420,41
Cost retributiu personal administratiu 15.435,98 4.816,08 20.252,06
138.836,30 41.836,18 180.672,47
1 - Quina empresa està ocupant-se ara de la prestació del servei? 2 - Des de fa quants anys, aproximadament? 3 - Són alguns dels treballadors a subrogar socis d'aquesta empresa? 4 - Ens podeu orientar sobre quin és el vostre grau de satisfacció en relació a la prestació del servei fins ara? 16/07/2020 08:55h
1. D'acord amb el que es manifesta als plecs de la licitació, l'empresa actual prestadora dels serveis és VISIEDO PELEGRI, M.NURIA 66583K, SLN
2. L'empresa actual presta els serveis des de fa més de 15 anys.
3. A la informació facilitada per l'empresa del personal subjecte a la possible subrogació empresarial, no consta aquesta informació. Hi consta relació laboral. Per tant, l'ajuntament no té la informació que es demana.
4. La prestació dels serveis de l'escola de música s'han fet en els termes previstos als respectius plecs i condicions de les licitacions anteriors. El grau de satisfacció és bo.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya