Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Badalona Comunicació, SA
Codi d'expedient:
202005-01
D'una banda, a l'anunci de licitació, apartat "Solvència tècnica i professional" es demana " (i) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests serveis o treballs s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector pública o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari." Aquesta informació com la hem d'enviar? als sobres digitals no hi ha cap apartat referent a la solvència tècnica on puguem annexar aquesta informació. 02/06/2020 09:33h
La documentació que acredita la solvència tècnica només serà requerida a l'adjudicatari
Ens trobem que per a fer el tràmit en el sobre digital es demana obligatòriament pujar els documents següents: -5A. MODEL AVAL BANCARI -5B. MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA, En el plec administratiu segons la CLÀUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA es fa referència als dos documents però entenem que es pot presentar un o bé l'altre, no els dos. 02/06/2020 09:32h
Aquest model s'exigirà complimentat a l'empresa que resulti adjudicatària. Només serà necessari presentar un dels dos documents
Quan dieu "Servei de subtitulació amb guió", voleu dir que ens entregueu el guió del film per escrit? I que per tant, no cal fer transcripció però sí traducció i incrustació? Si és així, el "servei de subtitulació sense guió" implicaria, a més, que hem de fer transcripció dels diàlegs, és correcte? 28/05/2020 13:51h
Els autors ens donen el guió escrit, que podran ser en diferents formats srt. pdf o word. Estaran la majoria en anglès, francès o alemany però també en altres llengües. I entregarem la pel·lícula original de l'autor. S'haurà de fer la traducció al català i la inscrustació.
Si el text de l'autor ja vingués al català o castellà, caldria fer una revisió en el moment de fer la incrustació per comprovar que el text estigui correctament escrit.
En el cas que l'autor no disposi del guió, sí que es necessitarà fer la transcripció, mirant la pel·lícula i els diàlegs per poder fer el text al català i posteriorment fer la traducció i la incrustació.
Pel que fa al "Servei de subtitulació amb traducció en cas de diàleg inferior al 15% del metratge // o bé subtitulació sense traducció per films de català a català o de castellà a castellà": En cap d'aquestes dues opcions no ens queda clar si ens donarien el text o hauríem de transcriure'l nosaltres ni si, en el primer cas, la traducció seria també al català com a les altres modalitats ja que no està especificat. Totes les traduccions que afecten els videos són en català només? 28/05/2020 13:51h
Pràcticament les pel·lícules seran en català, tret d'aquelles que l'autor disposa dels subtitols en castellà, aleshores donariem el text en castellà i només caldria repassar el text (hi ha diferents autors estrangers que fan la traducció al castellà per entrar al mercat castellanoparlant però poden tenir paraules o incorreccions lingüístiques errònees de castella). Si l'autor no disposa de text haureu de fer la transcripció de la pel·lícula al català. Aquest concepte es perquè a vegades hi ha curts que només tenen molt poc diàleg, algun text o algunes frases sueltes. Per això el concepte del diàleg inferior al 15%.
Per últim, en l'apartat "Incrustació de subtítols", entenem que aquí ens passarien un text que no requereix cap traducció ni revisió, només la incrustació, és així? 28/05/2020 13:50h
La inscrustació de subtítols, és quan s'afegeix el text subtitulat dins de la pel·lícula, s'inclouen totes les inscrustacions de les pel·lícules tant si s'han rebut els diàlegs, com no.

És mprescindible tenir la clasificació empresarial requerida és la de Grup T Subgrup 5 Categoria 1. 28/05/2020 13:50h
No, no ho és
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya