Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codi d'expedient:
CTTI-2019-20148
Sol·licitud relació productes CA. 02/12/2019 16:51h
S'annexa fitxer "Relació productes CA".
Clàusula 3.9.2 PPTP (pàg. 45) "Auditoria bianual externa sobre qualitat i eficiència del servei". És correcte interpretar que en aquesta auditoria no s'inclouen les auditories financeres (és a dir, la revisió i anàlisi dels recursos financers, materials, inclosos els costos interns de l'adjudicatària)? 28/11/2019 16:22h
Correcte, no s'inclouen els aspectes financers interns de l'adjudicatari.
Clàusula 33 del PCAP (pàg. 67 i ss) "Resolució dels contractes: causes i efectes". Es pot confirmar que en cas de finalització anticipada del contracte, el CTTI retornarà tots els elements financers pendents proporcionats pel proveïdor? (p. ex. tots els costos de l'inici del contracte com ara aquells d'infraestructures dedicades, transició o transformació, que per termes de contracte estiguin dins d'un preu estable o unitari). 28/11/2019 16:21h
En el benentès que el concepte de finalització anticipada faci referència a resolució del contracte i d'acord amb l'especificat al PCAP, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures de resolució contractual, l'òrgan de contractació requerirà, si s'escau, l'empresa contractista perquè compleixi les seves obligacions, amb aplicació del sistema de penalitats previst a l'article 192 LCSP.

Si el CTTI opta per la imposició de penalitats, els imports d'aquestes es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir dels esmentats pagaments (art.194.2 LCSP).

En cap cas les penalitzacions tindran finalitat rescabalatòria, de manera que la seva aplicació no substituirà ni minorarà la indemnització que per danys i perjudicis pogués resultar dels corresponents incompliments.
L'import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració originats per la demora del contractista.

QC lletra Z1 del PCAP (pàg. 25) "Pagament i presentació de factures: Facturació de les penalitzacions". Cal entendre d'acord amb el que s'especifica en aquest apartat que, en cas que sigui d'aplicació l'esmentada factura d'import negatiu, aquesta s'emetrà mensualment per les penalitzacions generades durant el mes anterior?. Si no es així, poden indicar-nos quina seria la periodicitat de la facturació? Així mateix, entenem que la penalització es calcularà, d'acord amb l'Acord del Nivell de Servei (ANS) que sigui d'aplicació, sobre el servei afectat per l'incompliment durant el període de facturació corresponent, independentment que en la mateixa factura s'incloguin altres conceptes o serveis no afectats per l'incompliment. Preguem confirmin que la nostra interpretació es correcta. 28/11/2019 16:20h
Tal i com especifica el PCAP Apartat Z, el contractista emetrà una factura d'import negatiu QUAN LI SIGUI REQUERIT i diferenciada del servei, en concepte de les penalitzacions que siguin imposades, i d'acord amb la proposta del Comitè Executiu.

Tal i com estableix l'article 194.2 les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats a abonar al contractista en concepte de pagament o bé sobre la garantia definitiva si no és suficient la deducció dels esmentats pagaments.
En relación al Lote 2: Software CA: necesitamos el contrato activo o a que departamento hacéis referencia. Software Macfee: necesitamos el NAI del cliente final CTTI para poder enviarnos la quote de renovación Software Citrix: Nos solicitan S/N de las licencias, necesitamos los ID's bajo los que se ubican las mismas. 27/11/2019 16:27h
El contrato vigente en referencia al Lote 2 se corresponde al exp. CTTI-2019-20173 adjudicado a T-Systems en fecha 18 de septiembre de 2019.

El NAI actual de McAfee es: 13509079-NAI.

Los seriales de Citrix son:
LA-0001792999-08868.
LA-0001880539-69407.
LA-0002267280-13365.
En referencia a Citrix XenAPP Enterprise 1200 usuarios concurrentes y para ofertar correctamente, necesitamos saber si se refiere a adquisición de 1200 nuevas licencias o renovación del mantenimiento de licencias existentes. Si se tratara de renovación de mantenimiento de 1200 licencias existentes, necesitamos saber números seriales de los activos o número de la(s) cuenta(s) Citrix donde se encuentran las licencias. 27/11/2019 16:24h
Se trata de una renovación de estas licencias completando, si procede, hasta la volumetría que establece el pliego.
La potencia activa inicial demanada en el centre de Contingència es la mateixa que en el centre Primari? Si la situació actual és de 1.720 MIPs en Primari i 780 MIPs, ara passarien a 1.776 i 1.776 MIPs respectivament inicials? 20/11/2019 16:35h
Si, el plec tècnic ho especifica a l'apartat 2.1.2.
Lot 1- Els sistemes de desenvolupament, proves i formació, resideixen en el Centre de Contingència segons pàgina 6 del PPT? 20/11/2019 16:34h
No. En una situació normal tots els sistemes mainframe resideixen al CPD Principal. Només es mouen al CPD de contingència per les proves de contingència o en cas de contingència real.
Lot 1 ¿ En el mainframe del Centre Primari s'especifica que es demana potencia màxima 2324 MIPs, potencia inicial 1776 MIPs i 1 MIP de potencia addicional de procés. Aquests increments, es refereixen a increments des de la inicial 1776 fins a la màxima 2324 MIPs, o be increments a partir de 2324 MIPs, per necessitats de negoci durant els 6 anys? 20/11/2019 16:33h
Fa referència als increments que es demanin per sobre dels 1.776 inicials.
Lot 1 ¿ Quins són els números de sèrie i/o configuració dels elements a mantenir segons la taula B1 de l'Annex B fins a completar la transformació segons PPTP? 20/11/2019 16:32h
Subjecte a canvi en cas de reparació/substitució.
A la pàg. 91 del PCAP apareix el següent text que creiem que és erroni. Podrien confirmar que el text correcte seria el següent o, en cas contrari, indicar com hauria de ser el correcte i si falta qualsevol text? 5. Proposta de serveis de programari: En aquest punt, la proposta ha de contemplar: La relació detallada dels elements associats a la prestació del servei 6. Estratègia de transformació de la infraestructura: En aquest punt, la proposta ha de contemplar la descripció de les mesures i eines proposades per permetre assegurar una transformació ràpida de les infraestructura antiga a la nova. 20/11/2019 16:31h
Si, és correcte. Efectivament el contingut a incloure a la proposta per aquests apartats és:
5. Proposta de serveis de programari: En aquest punt, la proposta ha de contemplar:
La relació detallada dels elements associats a la prestació del servei.
6. Estratègia de transformació de la infraestructura: En aquest punt, la proposta ha de contemplar la descripció de les mesures i eines proposades per permetre assegurar una transformació ràpida de la infraestructura antiga a la nova.

¿En base a esta respuesta del día 13/11/2019 15:20h, sería correcto considerar que el contrato con CTTI sería de 75 meses, con 3 meses de transición sin coste para CTTI, y 72 meses de servicio recurrente? 20/11/2019 16:28h
Tal i com especifica el PCAP la durada del contracte serà d'6 anys per a cadascun dels lots, a comptar des de la data de formalització del contracte. D'acord amb el ja aclarit a la resposta esmentada i d'acord amb l'apartat 3.13 del PPTP, la transferència del coneixement forma part del termini de contracte, tot i que no constitueixen prestació de servei ni donen lloc a cap despesa per la seva realització.
¿Serían válidas las soluciones de infraestructura de computación tipo "chasis/blade" que no requieran switches intermedios y que puedan ser conectados directamente a los Leaf siempre y cuando se garanticen los anchos de banda y redundancia requeridos y que no exista ningún tipo de sobresuscripción del ancho de banda a nivel de red? 20/11/2019 16:26h
Se pueden utilizar servidores de tipo chasis/blade siempre y cuando:
- Cada servidor disponga de interfases de red propias que puedan conectarse directamente a los nodos leaf con las mismas prestaciones que se recogen en el pliego.
- El coste de los servidores adicionales que se puedan requerir durante la ejecución del pliego tenga incluido el suministro de los bastidores, licencias y cualquier otro accesorio necesario para su funcionamiento.
En el Punt 3.9.3 del PPTP relatiu a Perfils professionals , es pot confirmar que l'abast i tasques dels 5 perfils "Projectes, Sales, Procediments, Seguretat , Qualitat i Control" són per la Gestió de les sales de CPD's? 20/11/2019 16:24h
No, l'abast de les tasques no és només la gestió de les sales de CPD sinó que tal i com indica la descripció inclou: Projectes, Sales, Procediments, Seguretat , Qualitat i Control.
Es a dir, inclou:
- La gestió de projectes de qualsevol dels àmbits inclosos a l'abast. Per exemple noves implantacions de serveis, migracions de versions, millores, etc.
- Establiment i millora dels procediments operatius
- Gestió de la seguretat, seguiment de la resolució de vulnerabilitats, millores de procediments, anàlisis de riscs, auditories de Cesicat, d'ENS, etc.
- Controls de qualitat incloent mesura d'ANS, controls de validesa de les dades d'inventari, control de validesa de les dades de repercussió a client, control del seguiment efectiu dels procediments operatius, etc.
Lot 2 - En el PPTP, es menciona que a requeriment del CTTI caldrà contractar una auditoria externa cada dos anys sobre la qualitat i eficiència del Servei. ¿Cal incloure l'import d'aquesta contractació en els preus d'aquest plec o el CTTI es farà càrrec d'aquesta despesa de forma addicional als càrrecs del servei quan es sol·liciti l'auditoria? Poden confirmar també que la subcontractació d'aquesta auditoria no incompleix les restriccions de subcontractació establertes en el plec? 20/11/2019 16:22h
L'adjudicatari ha de preveure incloure el cost d'aquesta auditoria, el CTTI no es farà càrrec dels costs que porti associats. Aquesta auditoria és part de l'abast i ha de ser realitzada per personal extern a l'adjudicatari i per tant queda a banda de les restriccions de subcontractació.
Lot 1 ¿ El tipus de disc a incloure en el servidor d'emmagatzemament en disc esmentat al punt 2.2.2 de la pàg. 9 del PPTP, es tracta de les targes High Capacity (Flash disk class) specifies 2.5-inch High Capacity flash drives o es tracta d'alguna altra de les que llistem a continuació: High Capacity (Flash disk class) specifies 2.5-inch High Capacity flash drives. They are part of the HPFE and are new to microcode Release 8. Enterprise (ENT disk class) specifies 2.5-inch small form factor (SFF) SAS enterprise drives with 10K or 15K RPM drive speed. Solid-state drive (SSD disk class) specifies 2.5-inch SFF SAS Flash drives, which are also known as SSDs. 20/11/2019 16:21h
SSD.
Lot 2 ¿ En relació amb aquesta qüestió que ja es va plantejar '¿Poden proporcionar-se els números de sèrie dels equips que apareixen a l'apartat B.3 del Plec de Prescripcions tècniques? '. No han pogut ser facilitats inicialment, però s'han d'incloure dins la licitació les renovacions de manteniments i llicencies de cada fabricant dels equipaments actuals, ja siguin a mantenir tota la durada del contracte o fins la seva renovació? 20/11/2019 16:20h
Sí, han d'estar incloses.
Lot 2 - El nou servei NAS descrit als punts 3.4.1 i 3.4.2, també s'ha de donar repartit entre el centre principal i el de contingència amb la relació de replicació del 100% entre principal i contingència i 30% en direcció contrària? En cas contrari, quin percentatge del 1 PB hauria d'anar a cada centre? 20/11/2019 16:19h
Tal com diu el plec el dimensionament recollit a la taula que hi ha a l'inici de l'apartat 3.4.1 es net sense incloure el que sigui necessari per redundància, replica al CPD alternatiu i còpies de seguretat. La totalitat de l'emmagatzemament recollit en aquesta taula pel CPD primari ha d'estar replicat al CPD de contingència. El 30% de l'emmagatzemament recollit en aquesta taula pel CPD de contingència ha d'estar replicat al CPD primari.
L'emmagatzemament de 1 Petabyte es a banda i no ha d'estar replicat al CPD de contingència ni ha de tenir recolzament de còpies de seguretat.
Lot 2 - Els volums de les dues cabines FAS3220 estan replicats entre elles i s'haurà de mantenir la replicació un cop transformats? I els de les FAS2020? 20/11/2019 16:17h
Si estan replicats i s'haurà de mantenir. En quant als de les FAS2020 aquestes no es repliquen entre elles i son a extingir.
Lot 2 - Les cabines NAS FAS3220 que s'han de mantenir fins al final completar-ne la transformació (pàg. 82 del plec) tenen 39 TB d'Alt Rendiment (39x2 en total). Aquest volum passarà a ser d'Alta Capacitat al nou servei NAS? 20/11/2019 16:16h
No.
Lot 1 - És possible disposar d'una estimació del consum anual actual de la partició dedicada a desenvolupament (no producció)? 20/11/2019 16:15h
El plec estableix el consums totals al qual cal donar servei.

Dins d'aquests llindars la mida de les particions individuals es pot ajustar tantes vegades com calgui durant el contracte segons necessitat del servei.
Lot 2 ¿ Quins són els SN dels equips de xarxa actuals? 20/11/2019 16:14h
Els serial numbers poden ser canviats en qualsevol moment per reparació o altres causes. El rellevant son els models concrets i la quantitat de cadascun que ja estan recollits als plecs.
Lot 2 ¿ Quina és la disponibilitat de FO entre CPDs? És necessari disposar d'òptiques de llarga distancia? 20/11/2019 16:13h
Els circuits i electrònica de connectivitat entre ambdós CPD ja estan establerts.
L'electrònica associada esta recollida en la relació d'equipaments que caldrà mantenir.
El subministrament de circuits no és part de l'abast del plec.

Lot 2 - En referencia a la frase 'Cada CPD pugui funcionar de forma completament autocontinguda en cas de necessitat' dins del punt 3.1 Serveis de xarxa; s'entén com a autocontingut poder configurar els CPDs de manera independent i amb elements de gestió redundants per CPD o es poden fer servir clústers distribuïts per a la gestió? 20/11/2019 16:12h
En cas de fallida del CPD principal el secundari ha de poder lliurar els serveis que estiguin dotats de contingència en les mateixes condicions que si estiguessin entregant-se des del CPD principal, tant pel que fa a capacitat de procés com a garantia d'alta disponibilitat i còpies de seguretat amb totes les eines de gestió corresponent. La forma concreta d'atendre aquest requeriment es part de la solució a proposar pels licitadors.
Lot 2 - Al punt 3.6.2 del PPTP, es demana suport pel desplegament de contenidors però no es dóna cap indicació sobre el volum necessari de recursos pels contenidors. Es pot proporcionar informació sobre quin és el volum previst? 20/11/2019 16:10h
No es requereixen recursos addicionals pels contenidors sinó que han de proveir-se utilitzant la mateix infraestructura i serveis professionals. Cal preveure que el 80-90% dels sistemes Linux actuals progressivament passin a ser contenidors en comptes de màquines virtuals completes en un termini de 2-3 anys.
Lot 2- Quins ANS apliquen a les seus singulars i a la resta de seus del Departament Interior? 20/11/2019 16:09h
Els ANS s'estableixen a nivell de disponibilitat dels sistemes d'informació, no de les seus.
Lot 2 - Indicar els Serial Numbers i nivells de llicenciament dels equips a mantenir tota la durada del contracte i els que es mantenen fins a la seva renovació. 20/11/2019 16:08h
Subjecte a canvi segons substitucions.
Lot 2 - Segons els acords de serveis demanat, es parla de sistemes amb criticitat màxima, alta, normal i baixa. Ens poden proporcionar el llistat de sistemes distribuïts segons la seva criticitat? 20/11/2019 16:07h
Criticitat Màxima: 9%, alta 28%, normal 30%, baixa 33%.
Lot 2 - Quines són les eines d'ús obligatori que el personal ubicat a la seu haurà d'explotar, a més de Nagios i Jira? (gestió de el coneixement, ticketing, gestor de configuracions, gestió dels nivells de servei, etc. ...) 20/11/2019 16:06h
Actualment son Nagios, Jira, Remedy i Service Center. Això no exclou la incorporació d'altres eines conforme es desenvolupin els processos de gestió del CTTI.
Al Plec de Prescripcions Tècniques, apartat 3.2.12 Definició dels indicadors, es parla repetidament dels "Sistemes" en la relació a les interrupcions del servei. Poden especificar què s'entén exactament per un "Sistema"? Quina és la quantitat de Sistemes que hi ha de cada tipus de criticitat? 20/11/2019 16:05h
En aquest context es refereix al conjunt d'elements necessaris per que estigui operativa una certa aplicació i que siguin part de l'abast del plec. Això pot incloure per exemple un servidor amb un apache, un amb un tomcat, un amb un mysql així com la infraestructura de virtualització, emmagatzemament i comunicacions necessaris pel funcionament d'aquests servidors. Orientativament cal preveure uns 500 sistemes d'informació. Tanmateix aquest valor es només orientatiu i no limita l'abast definit pel plec.
Al PPTP, apartat 3.1 Serveis de xarxa (pàg. 14-15), quan s'especifiquen les "Prestacions de la parella de "leaf" a cada node" es donen les mateixes característiques tècniques que per cadascun dels "leaf" addicionals per la connectivitat amb la resta d'elements. A més, es pot apreciar a l'esquema, de cada node surten 6 connexions cap als "spines", però s'especifiquen 5 com a mínim. Per això, creiem que la indicació correcta al peu de la pàgina 14 seria "Prestacions de cadascun dels "leaf" a cada node". És correcte? 13/11/2019 17:58h
Correcte. Han de ser 6 connexions cap als spine.
En relació al contingut del Sobre C especificat a la pàg. 96 del PCAP relativa a "Integració amb facturació: Caldrà detallar la informació recollida i el mecanisme per assignació de tarifes de forma que es pugui alimentar el sistema de repercussió de despesa. (màxim 2 pagines)." Podrien aportar algun requeriment del sistema de repercussió de despesa al qual s'ha d'integrar la facturació? Es pot confirmar que aquesta integració és només per la facturació de "Serveis de consum de capacitat" donat que els "Servei Recurrent" és un fixe mensual durant tota la duració del contracte? 13/11/2019 16:30h
No. La integració es per repercutir els costs del servei als clients del CTTI utilitzant el tarifari propi del CTTI. No te relació amb si els elements provenen del servei recurrent o son increments ni amb el tarifari dels increments del servei licitat.
¿Podrían aclararnos si según se indica en el último párrafo del apartado 3.9.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, las auditorías bianuales solicitadas se refieren a una cada dos años o dos al año? 13/11/2019 16:26h
Una cada dos años.
En relació de l'apartat 3.7 Serveis de control i operació del Plec de Prescripcions tècniques, es pot donar el número actual mitjà de incidències i de peticions planificades? 13/11/2019 16:24h
Aquesta informació ja ha estat inclosa en altres respostes proporcionades.
En relació de l'apartat 3.7 Serveis de control i operació del Plec de Prescripcions tècniques, es pot aclarir si SYSTAM és el sistema on es troba l'inventari, inclòs del cablatge de dades? 13/11/2019 16:24h
Inclou l'inventari d'elements de sala però no el de cablatge (tot i que permet incorporar-lo si es desitja). Actualment, l'inventari de cablatge es manté en un fitxer Excel.
En relació de l'apartat 3.7 Serveis de control i operació del Plec de Prescripcions Tècniques, respecte als circuits elèctrics sol·licitats, quin és el número de línies elèctriques a instal·lar al CPD secundari? 13/11/2019 16:23h
Depèn dels equipaments a desplegar. Es pot preveure un topall de 65.
En relació amb l'apartat 3.7 Serveis de control i operació del Plec de Prescripcions Tècniques, respecte als circuits elèctrics sol·licitats, han de tenir protecció diferencial? Quina és la marca del fabricant del carril electrificat? Al CPD principal només cal proveir les caixes elèctriques amb la seva connexió, assumint que els carrils ja existeixen? 13/11/2019 16:21h
Sí, han de tenir protecció diferencial. El fabricant dels carrils elèctrics es PDI i efectivament ja existeixen els carrils. Només caldria afegir elements de connexió (tapoff).
En relació de l'apartat 3.7 Serveis de control i operació del Plec de Prescripcions Tècniques, quin és el número de racks i el cablejat a subministrar inicialment? 13/11/2019 16:20h
No es demana cap subministrament inicial de racks. El cablejat a subministrar inicialment serà el que sigui requerit pel desplegament dels equipaments proposats per l'adjudicatari i per les transformacions associades.
En relació de l'apartat 3.7 Serveis de control i operació del Plec de Prescripcions Tècniques, es pot recórrer a terceres empreses pel manteniment dels sistemes dels CPDs ? 13/11/2019 16:19h
Si dins dels límits de subcontractació que estableix el plec. En qualsevol cas la responsabilitat sobre els ANS roman plena responsabilitat de l'adjudicatari. Així mateix l'adjudicatari es responsable de que el personal de tercers segueixi la normativa de seguretat, identificació, i demés requeriments per la prestació del servei que es recullen al plec.
En relació de l'apartat 3.7 Serveis de control i operació del Plec de Prescripcions Tècniques, quins són el número de racks esperats (existents + nous) i quina part estaran inclosos en el Lot 2? Quina quantitat de cubs hi ha actualment? 13/11/2019 16:18h
150 actius, 55 addicionals possibles.
En relació de l'apartat 3.14 Eines del Plec de Prescripcions Tècniques, en cas de connexió de l'eina del proveïdor amb la de CTTI, es requeriria que l'eina del proveïdor estigués sincronitzada en tot moment amb l'eina del CTTI, o queda a criteri del proveïdor? 13/11/2019 16:18h
La sincronització d'inventari pot ser periòdica (diària o setmanal per exemple). Altres integracions no son del tipus sincronització sinó notificació (ex. obrir un ticket en cas d'alerta).
En relació de l'apartat 3.14 Eines del Plec de Prescripcions Tècniques, es permetrà al proveïdor implantar una eina de monitorització pròpia per substituir l'actual? 13/11/2019 16:17h
No.
En relació de l'apartat 3.14 Eines del Plec de Prescripcions Tècniques, està actualment l'eina de monitorització del CTTI integrada amb l'eina de ticketing? 13/11/2019 16:16h
No.
En relació de l'apartat 3.14 Eines del Plec de Prescripcions Tècniques, es permetrà realitzar alguna customització de l'eina de ticketing del CTTI en cas de que sigui necessària per la integració amb l'eina pròpia del proveïdor? 13/11/2019 16:15h
Normalment no. Son les eines que proposi el proveïdor les que hauran d'adaptar-se.
En relació de l'apartat 3.14 Eines del Plec de Prescripcions Tècniques, es permetrà al proveïdor implementar una integració directa amb qualsevol de les eines de CTTI, sense haver de passar per eines intermèdies? 13/11/2019 16:15h
En principi sí però depèn de l'anàlisi tècnic detallat que es faci per cadascuna d'aquestes implantacions.
Al PPTP, apartat 3.12.2 Definició dels indicadors, hi ha indicadors pels quals només figura un grau d'incompliment, per exemple: Grau 1: Greu. Això significa que pels graus inferiors no hi ha incompliment de l'indicador ni penalitzacions? 13/11/2019 16:14h
Correcte.
Al PPTP, apartat 3.14 Eines, es detallen les eines més significatives d'ús obligatori. Es pot proporcionar la llista completa i els productes concrets que s'utilitzen? 13/11/2019 16:13h
Actualment son les que es detallen al plec. Això no exclou que el CTTI incorpori altres eines per millorar qualitat o control de gestió.
Lot 2 - Quin es el tipus de disc a incloure en el servidor de emmagatzemament en disc esmentat al punt 2.2.2 de la pàgina 9 del plec tècnic, on especifiquen les targes High Capacity (Flash disk class) specifies 2.5-inch High Capacity flash drives? Amb aquest text creiem que només pot ser una de les següents opcions: 1) Enterprise (ENT disk class) specifies 2.5-inch small form factor (SFF) SAS enterprise drives with 10K or 15K RPM drive speed. 2) Solid-state drive (SSD disk class) specifies 2.5-inch SFF SAS Flash drives, which are also known as SSDs. 3) High Capacity (Flash disk class) specifies 2.5-inch High Capacity flash drives. They are part of the HPFE and are new to microcode Release 8. 13/11/2019 16:12h
Opció 2.
Lot 2 - Les dades del NAS actual (FAS8020) també s'han d'afegir al nou sistema de còpies que es proposi? 13/11/2019 16:10h
No, no es realitzen copies del seu contingut.
Lot 2 - El volum de les cabines NAS que s'han d'eliminar (pàg. 82) està inclòs al 1 PB que es demana al punt 3.4.1, s'hi ha de sumar, o s'han de transformar a cabines noves diferents? 13/11/2019 16:10h
El volum de les cabines a eliminar ja esta inclòs als volums requerits al plec. No cal afegir-lo.
Lot 2 - Al servei NAS actual, hi ha replicació entre els 2 cossos de la FAS8020? 13/11/2019 16:09h
No.
Lot 2 - Al punt 3.4.1, es demana un servei NAS amb un 1 PB brut. És el volum total, comptant replicació i còpies o s'hauria de comptar que aplica la replicació del 100% del CPD primari de contingència i el 30% del de contingència cap al primari, o sigui 2,6 PB bruts en total? 13/11/2019 16:08h
És el volum total.
Lot 2 - Entenem que tots els requeriments del punt 3.4.2 apliquen a l'emmagatzematge NAS. Si és així, pel que fa a la separació dels clústers, es demana una solució amb cabines o clústers diferents o es permeten solucions multi-tenant que garanteixin l'aïllament? En cas que no es permetin aquestes solucions, quin volum brut de dades correspondria a cadascun dels clústers? I en cas que es permeti, es permetria un solució unificada amb el volum SAN que s'ha de transformar? 13/11/2019 16:07h
És vàlida una solució que unifiqui el maquinari destinat a NAS mentre mantingui garantia de separació multi-tenant. De la mateixa forma també es vàlid que el mateix maquinari doni els serveis SAN que requereix el plec.
Lot 1 - Seria possible obtenir la distribució actual del Software (consum) en les particions de Servidor del CPD Primari o bé tenir informació de la sortida de la eina de reporting SCRT (Subcapacity Reporting Tool)? 13/11/2019 16:06h
El plec especifica a l'apartat 2.4 que el software mainframe indicat ha d'estar disponible per tota la potència de procés contractada. Tant l'original com els increments que es puguin produir. Aquesta disponibilitat no esta condicionada per les particions del mainframe que es puguin establir o per la redistribució de potència que es pugui fer entre elles.

El report SCRT no seria aplicable per que el programari que es requereix no és el mateix que l'actual.
Al PPTP, apartat 3.9 Serveis d'explotació i administració, es detallen les tasques de gestió de la infraestructura que es requereixen. En especial, al punt "Explotació, Administració i Gestió dels elements i programari descrits als serveis del lot 2" es llisten diverses àrees d'administració de sistemes oberts, però no s'indica res respecte a la gestió de la plataforma cloud (virtualització, orquestració, automatització, contenidors, ...). Es pot confirmar que aquestes tasques també formen part d'aquest apartat? 13/11/2019 16:05h
Si.
Al PPTP, apartat 3.2 "Serveis de processament virtualitzat", s'indica que "El servei haurà d'incloure tots els elements necessaris pel seu establiment i funcionament (llicències, accessoris, pdu, etc.)". Es sol·licita aclariment sobre a quin tipus de llicències es fa referència. 13/11/2019 16:04h
Totes les llicències que siguin necessàries en funció de la solució proposada, siguin de maquinari, firmware, programari o de qualsevol altre mena.
En caso de presentarse como UTE, ¿en que Sobre debemos presentar el documento de Compromiso de creación de la UTE firmado por todos los participantes en la UTE? 13/11/2019 16:03h
S'haurà d'indicar en la lletra i) de la declaració responsable segons el model de l'Annex 1.a. en el contingut a incloure al Sobre A.
Al PCAP, Annex 3 (criteris d'adjudicació), Lot 2, apartat "Proposta de serveis d'infraestructura: específics (fins un màxim de 2 punts)" , es por confirmar que aquest punt correspon als serveis detallats al PPTP, apartat 3.7 Serveis de control i operació i la descripció de la valoració no correspon a aquest punt. En cas de ser així, es demana que es distribueixi la descripció correcta. 13/11/2019 16:02h
Correcte, correspon a l'apartat 3.7.
Al PPTP, apartat "3.4.1 Dimensionament del servei d'emmagatzemament", del disc de la nova solució d'emmagatzematge és possible saber el volum net en TB per cada un dels 4 clústers d'Openstack? 13/11/2019 16:00h
La distribució inicial de la capacitat es farà en el moment d'implantació inicial segons el consum que es mesuri en aquell moment. En qualsevol cas cal preveure que es pugui reassignar capacitat d'un clúster a un altre segons demanda al llarg del temps.
Lot 2 - ¿Es posible utilizar protocolo de copia SW en lugar de LW entre el Ficon director y el DWDM? 13/11/2019 15:59h
Ha de ser LW.
Lot 2 - ¿Cuál es el promedio de cambios mensuales en los últimos meses de las aplicaciones para las que se solicita su mantenimiento en el Pliego técnico en la página 41? 13/11/2019 15:58h
Intercomunicació entre els llocs de treball, i el mainframe. 6 evolutivos, 1 correctivo.
D'emmagatzemament d'objectes. No alcanza 1 evolutivo ni 1 correctivo mensual
Autoservei de restabliment de contrasenyes. No alcanza 1 evolutivo ni 1 correctivo mensual
Autoservei wifi. No alcanza 1 evolutivo ni 1 correctivo mensual
Autoservei reserves DHCP. No alcanza 1 evolutivo ni 1 correctivo mensual
¿Para Lote 2, cual es el volumen de incidencias, cambios y peticiones de los últimos 6 meses indicando el desglose por sistemas, comunicaciones, almacenamiento, middleware, bases de datos, aplicaciones? 13/11/2019 15:53h
CRQ Mensuales: 50
Peticiones/Indidencias mensuales: 900 (70 comunicaciones, resto sistemas)
Work Orders mensuales: 1500 (150 comunicaciones, resto sistemas)
¿Pueden proporcionarse inventarios con los volúmenes a gestionar en Lote 2? ¿Qué otras aplicaciones de complejidad que se mencionan en el Pliego son necesarias para el servicio y cuantas instancias hay? 13/11/2019 15:50h
Veure document adjunt Inventari_Volums_Lot2
Lot 2 ¿ ¿Pueden proporcionarse los números de serie de los equipos que aparecen en el Apartado B.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas? 13/11/2019 15:38h
Aquesta informació és subjecte a canvi si un dels elements es substituït per avaria (RMA).
Lot 2 - ¿De quién es la propiedad de los equipos que aparecen en el Apartado B.3 del PPTP? 13/11/2019 15:37h
Del CTTI.
Lot 2 - Quina relació hi ha entre els nodes (unitats de processament) i els clústers d'emmagatzematge Ceph? Hi ha una relació unívoca entre els nodes i els clústers, o cada node pot fer servir més d'un clúster i cada clúster pot donar servei a més d'un node? 13/11/2019 15:37h
Cada node pot consumir dades de mes d'un clúster i cada clúster pot donar servei a mes d'un node.
Lot 2 - A l'apartat 3.1, els servidors van connectats directament als leaves. És correcte entendre que aquesta arquitectura exclou sistemes integrats de computació/emmagatzematge/xarxa on els nodes de computació vagin connectats a uns switchs propis del sistema integrat i aquests als leaves? 13/11/2019 15:35h
Sí, s'exclou aquesta possibilitat. Els equipaments de xarxa han de ser elements autònoms per si mateixos incloent els leaves.
Lot 2 - Sobre els requeriments per l'emmagatzematge basat en Ceph, i en relació amb el que s'indica al PPTP, pàg. 21, cal entendre que la solució ha de tenir els seus propis switchos i aquests s'han de connectar a cadascun dels leaves, o bé són els nodes OSD els que s'han de connectar directament als leaves? Cal entendre que els leaves són els dels nodes definits com a unitats de processament a l'apartat 3.1? 13/11/2019 15:34h
Els nodes OSD han de connectar directament als Leaves. Efectivament els Leaves es on es connecten les unitats de processament (i els OSD).
Lot 1 - Atès que la velocitat de 2GBs redueix la possibilitat de subministrar tecnologia de menys de 3 anys en els Ficon Directors (o d'última tecnologia), es pot confirmar que els circuits de rèplica entre el centre primari i el de contingència, disposen de una velocitat igual o superior a 4Gbps? 13/11/2019 15:34h
Si.
Lot 1 ¿ Es pot confirmar que es disposarà de ports de Xarxa a 10Gbps amb redundància autocontinguda des de l'inici per tal de poder proveir connectivitat IP a les CPUs? 13/11/2019 15:33h
Si.
Lot 1 ¿ Es pot confirmar que es pot lliurar els equips HMC (1U) i SAN sitches (nous Ficon Directors per mainframe 8U) individualment, i que s'instal·laran compartint racks disponibles per tal de reduir espai? 13/11/2019 15:32h
Si.
Lot 1 - La consola segura TKE pot ser enracable o torre, a escollir depèn d'on s'ubiqui, si va a serveis centrals amb l'equip de seguretat es recomanable torre. És possible indicar quina configuració es la més adient per vosaltres: 1- A cada site una TKE enracable (1U) 2- Una TKE torre per producció + una TKE enracable per DR 3-Dos workstations TKE una per producció i una per DR Respecte als dispositius "smart card reader" requerit per una identificació mes segura dels usuaris e indispensable si PKCS #11 (EP11), poden indicar si cal incorporar-los inicialment, esperar a concretar quan s'implementi el mode PKCS #11 (EP11) o si CTTI ja disposa de dispositius compatibles i targes disponibles? 13/11/2019 15:31h
Opció 1. Els dispositius smart card reader es poden proporcionar quan s'implementi el PCKS #11.
Lot 1 ¿ Es pot confirmar que el compliment de la no obsolescència dels equips, nomes s'aplica als nous equips ofertats en aquest plec, i que per els equips actuals nomes cal garantir que disposaran de manteniment fins la aturada i retirada dels mateixos? 13/11/2019 15:30h
Confirmat.
En la página 41-42 del PPTP se debe proporcionar un sistema de Logs y traces. Puede confirmarse que sólo se debe proporcionar dicho sistema y enviar los logs a dicho sistema pero que la explotación del mismo por parte de un SOC (Security Operation Centre) queda fuera del alcance. 13/11/2019 15:29h
No es así. La explotación de dicho sistema de logs debe hacerse para todas las funciones incluidas en el alcance del pliego, sean de seguridad, diagnóstico de errores o de cualquier otro tipo.
¿Se deben gestionar los usuarios y permisos en Mainframe del Proveedor y de CTTI? En caso afirmativo, ¿puede indicarse el número de BD de Top Secret y usuarios de Top Secret y las BD y usuarios de RACF a gestionar? Lo mismo para los usuarios de Open si hay que administrar los usuarios y permisos del Proveedor y CTTI y en ese caso indicar las imágenes de Domain Controller del Directorio Activo, usuarios a gestionar Forest y Domains. 13/11/2019 15:28h
Bases de dades RACF 4 .
Nombre d'usuaris a cadascuna: 149, 344, 37.175, 37.014 .
Bases de dades Top Secret 2 .
Nombre d'usuaris a cadascuna: 3.312, 7.475 .
Dominis gestionats: 3 .
Nombre d'usuaris a cadascun: 36.666, 198, 101 .
Nombre de controladors de domini: 28 .
Aquesta informació te caire il·lustratiu i no limita en cap cas l'abast definit al plec.
¿Se pueden proporcionar informes con el histórico de cumplimiento de SLAs del Pliego en los últimos 6 meses? 13/11/2019 15:27h
Los SLA de los contratos actuales no son iguales a los de la nueva licitación. En cualquier caso, los SLA de los últimos 6 meses se han cumplido satisfactoriamente.
¿Podrían indicar en cuántas auditorías de seguridad anuales en promedio deberá colaborar el proveedor? 13/11/2019 15:27h
Orientativamente pueden preverse unas dos anuales de alcance global. De alcance limitado puede preverse 1 mensual sobre ámbitos concretos (ej. Un departamento, el mainframe corporativo, requerimientos ENS, etc.). Adicionalmente es necesario prever las que puedan derivarse de vulnerabilidades notificadas por Cesicat o fabricantes que requieran validar el grado de exposición a riesgo i las acciones de remediación necesarias. Esta información tiene carácter orientativo i no limita las auditorias que puedan ser necesarias por cumplimiento normativo, ya sea por motivación legal, de requerimientos de Cesicat o por riesgos identificados por CTTI.
¿Se permite cesión de crédito o factoring? 13/11/2019 15:22h
En la documentació de la licitació no consta cap limitació al respecte.
En algunos apartados del PCAP, se habla expresamente del 21% de IVA que aplica al importe de licitación. Ese es el tipo impositivo vigente actualmente, pero puede ser modificado en el futuro como ya lo ha sido en el pasado, ¿Sería posible aclarar que a los cargos se les aplicará el tipo impositivo de IVA vigente en el momento de la facturación? 13/11/2019 15:21h
Evidentment el tipus d'IVA aplicable serà l'impositiu vigent d'acord amb l'establert per la normativa.
Lot 2 - ¿La transferencia del conocimiento mencionada en el apartado 3.13 de Fases de prestación del servicio (pág. 63 PPTP), se debe considerar dentro de los 6 años de contrato? 13/11/2019 15:20h
Tal i com especifica l'apartat 3.13 del PPTP, la transferència del coneixement forma part del termini de contracte, tot i que no constitueixen prestació de servei ni donen lloc a cap despesa per la seva realització.
¿Se consideraría como subcontratación a los efectos de lo establecido en el pliego, la realizada a favor de una compañía perteneciente al mismo Grupo de Sociedades (conforme a la definición del artículo 42 del Código de Comercio)? 13/11/2019 15:19h
La vigent LCSP (article 215) no contempla que la prestació de serveis per part d'empreses del mateix grup empresarial no computi en la part de prestació permesa com a subcontractació. Per tant si que es consideren serveis subcontractats a efectes del còmput del màxim permès.
En relación al punto 10.7 del PCAP Les rogamos confirmación que este punto 10.7 es aplicable para cada Lote y por tanto no es motivo de descalificación presentarse a un Lote en solitario e ir al otro Lote en UTE. 31/10/2019 16:11h
Efectivament aquesta limitació és aplicable per un mateix Lot.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya