Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Pineda de Mar
Codi d'expedient:
3560/2020
2) Aportació recursos econòmics propis de l'empresa adjudicatària. En l'annex del sobre C s'ha de detallar l'Aportació de recursos econòmics propis de l'empresa adjudicatària a integrar en el Fons de Contingències d'habitatge social. Aquesta millora es valorarà a raó de 0,30 punts per cada 500 ¤ d'aportació anual. Aquesta aportació és la mateixa que es descriu en el plec de clàusules tècniques? o bé es refereixen a d'altres aportacions? En el PPT és diu "L'adjudicatari incorporarà al fons de contingències els ajuts percebuts de la la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió (XHIS) de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que es destinaran a despeses de lloguer, manteniment, arranjament i altres. Es valoraran les aportacions econòmiques de l'adjudicatari del servei a l'esmentat Fons de contingències de la borsa d'habitatge Social. 18/06/2020 10:18h
2) Aportació recursos econòmics propis de l'empresa adjudicatària.

El plec de prescripcions tècniques estableix dos tipus d'aportacions: la incorporació al fons de contingències del ajuts percebuts de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió (XHIS), per destinar-los a despeses de lloguer, manteniment, arranjament i altres (13. Fons de contingències de la borsa d'habitatge social); i, d'altra part, la valoració de l'aportació econòmica de l'adjudicatari a l'esmentat fons de contingències (mateixa clàusula).

Per tant, es tracta de dues coses diferents, la primera com a obligació de l'empresa adjudicatària i, la segona, opcional per part del licitador i valorable com a criteri d'adjudicació del contracte, a raó de 0,30 punts per cada 500,00¤ d'aportació anual (apartat 12 del quadre de característiques del PCAP.
1) Substitució de vacances: En la pàgina 13 del PCA ens diu que: El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació contractada, disposant, a aquests efectes, d'un nombre suficient de treballadors/es en plantilla per poder fer front, sense detriment del servei, a qualsevol situació que pugui originar-se com a conseqüència de baixes, vacances, permisos del personal o qualsevol altra causa, que intervingui en l'execució del contracte. Per tant, el contractista ha de prestar el servei contractat en tots els seus termes i proveir les vacants que es puguin produir per malaltia, absència, vacances o qualsevol altra causa. En canvi en el Plec de Clàusules Tècniques ens diu que: Durant el mes d'agost el servei romandrà tancat durant quinze dies naturals, que es concretaran anualment seguint les indicacions de l'Ajuntament de Pineda de Mar. Durant els quinze dies restants no serà necessari prestar el servei amb la totalitat del personal adscrit. S'establiran torns de treball per tal de garantir el servei amb la presència d'una persona com a mínim en horari de matí. Per tant, entenem que no s'han de substituir les vacances del personal adscrit al servei, ja que durant 15 dies naturals a l'agost est tancarà el servei, i la resta de vacances del personal, no serà necessari la substitució de les vacances sempre hi quan es pugui garantir la presència d'una persona com a mínim en horari de matí. Entenem doncs que en referència a les vacances ens hem d'ajustar al PPT al estar més detallat el gaudiment de vacances del personal adscrit. Per tant, sempre que garantim la presència d'una persona al servei, no s'haurà de substituir la presència de la resta de personal adscrit al servei. És correcte? 18/06/2020 10:17h
1) Substitució de vacances: correcte, en referència a les vacances el PPT específica i concreta correctament el tema de la prestació del servei, el plec administratiu, en aquest punt, fa una remissió genèrica a cobertura del servei per motius d'absència de treballadors.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya