Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Codi d'expedient:
PACC2019000048
42. Cuando en el Anexo 3 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA I SIGNATURA ELECTRÒNICA, ¿a qué se refieren cuando hablan de "signatura electrònica reconeguda "Nivell 3) per a la formalització del contracte"? ¿Este tipo de firma debe tenerlo el apoderado que firmará el contrato en caso de resultar adjudicatarios? 19/06/2020 12:43h
El nivell 3 es una qualificació que trobem en el Real Decret 3/2010, del 8 de gener, que regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica als seu Annex II i en la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica.

I s'atorga al Certificat Qualificat de signatura en programari. Aquet nivell, que demana una signatura Reconeguda (o qualificada): és la signatura avançada amb un certificat reconegut i té la mateixa validesa que la signatura manuscrita d'un document paper. L'ús d'aquesta opció està destinada a aquells casos en què les dades que es comuniquen són sensibles i requereixen major protecció. Exemple: DNI electrònic, IdCAT.

Y sí, el apoderado debe de tener este tipo de firma.
41. El adjudicatario deberá aportar, en caso de que el Ayuntamiento lo requiera, la financiación necesaria para la construcción y la adecuación de las nuevas instalaciones que el Ayuntamiento considere adecuadas para este servicio. El contratista asumirá la financiación de la construcción de las mismas y las repercutirá al servicio como amortización mensual teniendo en cuenta un interés de mercado y un plazo de amortización de 5 años. Al finalizar el contrato el capital restante será abonado por el nuevo contratista del servicio. Una vez construidas, deberán ser utilizadas por el contratista que deberá dejar de repercutir el coste de alquiler de las instalaciones utilizadas hasta el momento. ¿Existe un importe máximo para la ejecución de obras adicionales por parte del adjudicatario? 19/06/2020 12:32h
Per tot el que mencionem a continuació, no hi ha cap import màxim assignat.

L'apartat "Instal·lacions i cessions d'espais" del Plec de clàusules tècniques, es refereixen als lots 1 i 2.

De la lectura del cos íntegre de l'apartat es desprèn que:
El lot 1 ja té cedides unes instal·lacions que s'estan fent sevir per part de l'adjudicari actual. A elles s'ha pogut accedir d'acord a unes cites prèvies que han estat publicades, les quals continuaran sent cedides per l'ajuntament al futur adjudicatari d'aquest lot.

Al lot 2 no se li cedeix cap local , sinó que les instal·lacions seran gestionades per l'empresa adjudicatària i hauran d'entrar en funcionament des del inici de la contracta amb la conformitat i autorització del mateix Ajuntament. La/les instal·lacions que proposi el licitador, hauran de garantir la màxima proximitat a la zona de treball i hauran d'estar equipades i ser adequades per a realitzar correctament el servei i disminuir els temps de desplaçament fins a les zones de treball.

Respecte l'apartat: "En cas que l'Ajuntament disposi de noves instal·lacions o de projectes d'instal·lacions pel servei objecte d'aquesta contracta durant el transcurs de la contracta, l'adjudicatari haurà d'aportar, en cas que l'Ajuntament ho requereixi, el finançament necessari per a la construcció i l'adequació de les noves instal·lacions. El contractista assumirà el finançament de la construcció de les instal·lacions i les repercutirà al servei com a amortització mensual tenint en compte un interès de mercat i un termini d'amortització de 5 anys. Al finalitzar aquesta contracta el capital restant es subrogarà al nou contractista del servei.

Es tractaria de deixar oberta la possibilitat futura de facilitar a l'adjudicatari del lot 2, que no té cedit cap espai municipal, unes instal·lacions de titularitat municipal en les que hauria de fer l'adaptació a la seva activitat, i per tant deixar de pagar un lloguer en l'emplaçament que actualment tinguessin.

40. El control i anàlisis de la legionel·losi als sistemes de reg qui ho realitza? No està definit al plec. 19/06/2020 12:31h
El manteniment de la xarxa de reg el farà el lot 1, tal i com s'indica a la pàgina 25 del Plec de clàusules tècniques particulars. En el mateix plec, a la pàgina 7, a l'apartat Referències d'aplicació fa referència a l'aplicació del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
39. Respecte al local/magatzem, es descriu: Pel lot 1, serà obligatori pel licitador garantir que tota la maquinària i materials estiguin emmagatzemats en un espai de la seva propietat, sota cobert, perquè estigui correctament protegit. En cap cas es permetrà estacionar o dipositar maquinària o material a la via pública per evitar el deteriorament de la mateixa o qualsevol acte de vandalisme." És el mateix espai? Els vehicles i maquinària caben al espais de la Carretera del Sànson 74? O caldria disposar d'altre espai? 19/06/2020 12:31h
Sí, es el mateix espai.
Sí, els vehicles i maquinària caben a l'espai de la Carretera del Sànson 74.
No caldria disposar d'un altre espai.
38. En la puntuació del LOT 1, el criteri "c) Criteri social. Increment de número de treballadors sobre el mínim exigit." puntua un màxim 5 punts (1 punt per cada persona treballadora), però després s'indica que "Lot 1. Es valorarà amb 0,5 punts addicionals per la contractació de persones o col·lectius en situació o risc d'exclusió social". En aquest cas, com és possible? Es superaria la puntuació total? Serien 7,5 punts si es proposen 5 operaris amb "situació o risc d'exclusió social"? 19/06/2020 12:30h
Per al lot 1, es dona 1 punt per increment de treballador, i 1,5 (1+0.5) si aquest treballador es d'un col.lectiu en situació o risc d'exclusió. Segons la combinació presentada es donaran els punts, fins a un màxim de 5 punts.
37. Les baixes econòmiques superiors a 10% es podran justificar? 19/06/2020 12:29h
Les ofertes considerades anormalment baixes es tractaran segons s'estableix a l'article 149 LCSP
36. En quan a la dotació econòmica per a renovació i millores del Lot 1, al ser import amb IVA ja inclòs, hem de saber la quantitat que portaria un 10% d'IVA (material vegetals, etc.) o un 21% (material reg, mà d'obra, etc.) perquè no suposa la mateixa inversió. 19/06/2020 12:29h
Per aquesta dotació econòmica s'ha tingut la mateixa consideració sobre el % IVA que a tot el pressupost, tant en el lot 2 com en el lot 2,, és a dir un IVA d'un 10% en treballs de neteja, que es considera un 45% del total, i un IVA d'un 21% en treballs de manteniment, que es considera un 45% del total. Veure clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars.
35. Respecte a les millores, hi ha dues. Les del plec administratiu i les del plec tècnic. Són les mateixes? Perquè hi ha dues millores en diferents plecs? 19/06/2020 12:28h
No son les mateixes millores. Les millores que es troben al Plec de clàusules tècniques particulars, a les pàgines 6 i 7, a l'apartat de "Dotació econòmica per a renovació i millores" son dotacions econòmiques fixes anuals per a cada lot, i allà es descriu en que es poden fer servir.
Les millores que es troben al Plec de clàusules administratives particulars, que es troben descrites a la clàusula 12.1.f i Annex 10, es tracten de criteris avaluables de forma objectiva.
34. Un d'els criteris avaluables de forma objectiva per als lots 1 i 2 es: Criteri social: Increment del nombre de treballadors sobre el mínim exigit. Assignant 1 punt per increment de cada treballador fins un màxim de 5 punts. Amb l'excepció que al lot 1, que es valorarà amb 0,5 punts addicionals per la contractació de persones o col·lectius en situació o risc d'exclusió social. Es valorarà amb 1,5 punts per cada treballador contractat en situació o risc d'exclusió social fins assolir el màxim de 5 punts? O aquest 0,5 punts addicionals per persona son acumulables al total de puntuació? 18/06/2020 14:57h
Dintre del Plec de clàusules administratives particulars, a la clàusula 13 apartat 1.c. Criteri social. Increment del número de treballadors sobre el mínim exigit, i aplicable al lot 1 i 2, especifica que es donarà 1 punt per cada persona treballadora, fins a un màxim de 5 punts En el cas del lot 1, a més d'aquest punt, si la persona en concret es troba dintre d'un col·lectiu en situació o risc d'exclusió social, se li donarà 0.5 punts més.
Si posem un exemple, al lot 1, si s'ofereixen 4 persones, i 3 d'elles es troben en situació o risc d'exclusió social se li la suma dels punts següents: 1.5+1.5+1.5+1= 5.5 punts, però com el màxim és 5 punts , finalment se li assignarien 5 punts.
33. A l'annex 11 del plec administratiu, pàg. 58. s'indica que respecte els mitjans tècnics, l'adjudicatari haurà de indicar els plaços d'amortització, els costos d'explotació i el pla de manteniment. En aquests 3 apartats entenem que els redacta l'adjudicatari i no el licitador. Ens ho podrien aclarir? 18/06/2020 14:35h
Els redacta l'adjudicatari
32. L'adjudicatari del lot 1 tan sols ha de realitzar les feines de neteja dels sorrals de les àrees de joc, i la reposició i la reparació d'aquests és una feina assignada al lot 3? 18/06/2020 14:30h
En el lot 1 està inclosa la neteja de les zones infantils i sorrals i en el lot 3 està inclòs el manteniment de les zones infantils i sorrals. L'adquisició dels àrids pels jocs infantils forma part del lot 3.
31. El tamany de lletra arial 11, és aplicable a tota la proposta tècnica? o pot utilitzar-se un tamany diferent per taules i títols? 18/06/2020 14:30h
El tamany de lletra mínim per al text ha de ser 11, si als títols es vol utilitzar una més gran no hi ha problemes. Respecte a les taules es permetrà la seva mínima reducció sempre que aquesta sigui fàcilment llegible.
30. Afecten les condicions de temeritat expressades a la clàusula 13, al criteri de valoració b) Percentatge de baixa lineal dels preus unitaris dels treballs addicionals? 18/06/2020 14:29h
29. SOBRE 3- MEJORA GESTIÓN ÁREAS DE JUEGO LOTE 3 En el Apartado 3.2 del ANEXO 10 dice que " ... EL LICITADOR hará una propuesta de calendario de ejecución ...." Se adjunta como anexo ? 18/06/2020 09:45h
No s'ha d'adjuntar com annex. Un cop adjudicat el contracte, es demanarà aquesta proposta de calendari d'execució, que haurà de ser aprovada i acordada amb els serveis tècnics municipals.
28. SOBRE 2- PROPUESTA TÉCNICA LOTE 3: Teniendo en cuenta el contenido de la propuesta técnica : - Medios humanos - Medios técnicos - Instalaciones fijas - Organización del servicio - Descripción del sistema informático - Estudio inicial de las áreas en su estado actual El límite de 15 páginas a 2 caras del anexo 11, se aplica también al LOTE 3 o sólo a la propuesta técnica de acompañamiento a la inserción laboral del LOTE 2 18/06/2020 09:45h
El límit és per a tots els lots. El format de presentació que s'indica al plec administratiu està pensat per una presentació física en paper. Com que la presentació haurà de ser en format electrònic, es tracta de 15 fulles a doble cara, es a dir 30 pàgines.
27. OFERTA ECONÓMICA ANORMAL O DESPROPORCIONADA LOTE 3: Teniendo en cuenta que la dotación para renovación y mejoras de 16.528,93 (20.000¤ IVA incluido) no admite bajas. La consideración de baja anormal o desproporcionada superior al 10% del importe de licitación, se calcula sobre presupuesto base de 64.272, 55¤ (77.769,79¤ IVA incluido) o sobre dicho importe menos el importe de la dotación: 64.272,55 - 16.528,93 = 47.743,62 ¤ (57.769,79¤ IVA incluido) 18/06/2020 09:44h
La consideració de baixa anormal o desproporcionada superior al 10% es farà sobre el import del pressupost base de licitació publicat.
26. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3: Es decir, para los trabajos por canon se dispone de: 64.272,55 - 16.528,93 = 47.743,62 ¤ (57.769,79¤ IVA incluido) ¿Es correcta la interpretación ? 18/06/2020 09:43h
Sí, és correcta.
25. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 En el presupuesto base de 64.272, 55¤ (77.769,79¤ IVA incluido) Ya están incluidos los 16.528,93 (20.000¤ IVA incluido) de dotación para renovación y mejoras? 18/06/2020 09:43h
Sí que ho estan.
24. En el plec administratiu, pàgina 60, a la proposta tècnica d'organització i execució dels serveis, diu que els Lots 1 i 3 han d'incloure la descripció del sistema informàtic capaç de gestionar l'inventari de dades tècniques. El Lot 2 també ha d'integrar els inventaris a les aplicacions de l'ajuntament i el geoposicionament dels vehicles descrits a l'annex IX (Integracions del programari de l'adjudicatari amb les solucions corporatives de l'Ajuntament)? 12/06/2020 11:21h
23. En el plec administratiu, pàgina 61, al format de presentació, surt que l'extensió màxima de cada proposta són 15 pàgines. Es refereix a 15 pàgines a doble cara i, per tant, 30 pàgines en total? 12/06/2020 11:20h
El format de presentació que s'indica al plec administratiu està pensat per una presentació física en paper. Com que la presentació haurà de ser en format electrònic, es tracta de 15 fulles a doble cara, es a dir 30 pàgines.
22. En el Lot Nº 3, es demana que el contractista faciliti en la seva oferta una relació de preus unitaris dels materials més usuals a substituir en els manteniments preventius i correctius de les àrees de jocs. Per poder aportar aquesta informació de forma rigorosa, és possible que se'ns faciliti un llistat de les marques i models dels elements de joc (Molles, balancins, gronxadors, etc.)? 12/06/2020 10:32h
S'adjunta Excel amb la informació de la que es disposava en data març de 2019. Entenem que pot haver-hi alguna omissió, però dóna una imatge fidel del tipus de marques de jocs instal.lats en el municipi, i l' antiguitat dels mateixos.
21. En el Lot Nº 3, com a sistema informàtic de comunicació i gestió de la informació, és suficient el utilitzar programes del paquet Office de Microsoft (Excel, Word, Outlook, etc.)? En cas afirmatiu, amb quina periodicitat? 12/06/2020 10:31h
Al lot 3 no és suficient utilitzar programes del paquet Office de Microsoft.
20. En el Lot Nº 3, Respecte a la dotació econòmica de 20.000 ¤ destinada a treballs extraordinaris, la renovació i millores de les àrees de jocs, un element (tobogan, gronxador, etc.) que s'ha de substituir per un de nou, el seu cost de compra i les hores de mà d'obra d'instal.lació, es deduiran de l'import de la dotació? 12/06/2020 10:31h
Les hores de instal.lació estan dins la contracta, per tant no es poden deduir del import de la dotació.
19. En referència al servei de manteniment i neteja dels espais verds públics del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, com a documentació a entregar al sobre número 1 està l'annex 4 obligatori referent al mitjans a adscriure al contracte. En aquest annex 4 es demana presentar perfil professional mitjançant el seu currículum, relació detallada dels/de les col.laboradors/es amb una breu descripció de la seva titulació, experiència, els telèfons de contacte i correu electrònic. Es possible presentar aquesta documentació un cop l'adjudicació? 11/06/2020 14:22h
Juntament amb la documentació administrativa, es pot presentar una declaració jurada en la que manifestin que en el moment de presentar l'oferta no són coneixedors del personal que adscriuran al contracte i que es comprometen a presentar la documentació requerida en el cas de resultar adjudicataris.
18. En l'Annex VIII, s'especifica que en el Lot 1 s'ha d'adquirir una cisterna de reg de 8.000 litres i permet una adscripció parcial (es a dir lloguer) d'un camió al qual pugui adaptar-se la mateixa. Es correcta aquesta interpretació? 11/06/2020 14:22h
Sí, es correcte la interpretació.
17. La freqüència indicada com a A,B,C i D, aplica també a la neteja dels equipaments? Per exemple, s'ha d'anar a les escoles i altres equipaments només per netejar o quan es facin tasques de manteniment? 10/06/2020 12:18h
Sí, la freqüència indicada com a A,B,C i D també s'aplica a la neteja dels equipaments (veure annex V).
16. En el Plec Tècnic es diu: Manteniment específic dels roserars Donada l'abundància, les especials característiques dels rosers i la necessària especialització tècnica i professional d'aquesta tipologia de plantes, el contractista del lot 1 haurà d'assumir al seu càrrec la figura d'un assessor especialitzat qui dirigirà els treballs tècnics de conservació i manteniment del rosers i del Parc del Roserar en el seu conjunt. Però en l'Annex V aquest parc, el manteniment d'aquest parc pertany al Lot 2. En quin Lot s'ha de considerar el manteniment del Parc del Roserar? 10/06/2020 12:15h
El manteniment del Parc del Roserar pertany al lot 2
15. Les Àrees de Jocs Infantils en l'Annex V especifica que són del Lot 1. Així mateix en el plec s'indica que s'ha de fer els sorrals d'aquestes àrees dins les tasques del Lot 1. La Neteja de les àrees de jocs i dels sorrals, pertany al Lot 1 o al Lot 3? L'adquisició dels àrids pels jocs infantils la fa el Lot 1 o el Lot 3? 10/06/2020 12:13h
En el lot 1 està inclosa la neteja de les zones infantils i sorrals i en el lot 3 està inclòs el manteniment de les zones infantils i sorrals. L'adquisició dels àrids pels jocs infantils forma part del lot 3.
14. A l'annex V del plec tècnic es detalla entre altres coses per cada emplaçament la tipologia d'espai, a quin lot pertany i la superfície total, però no específica les superfícies de què és cada cosa (m2 de gespa, de paviment, m2 d' arbustiva, etc.). Es possible obtenir aquest detall? 10/06/2020 12:12h
La informació de les Superficies ha anat evolucionant i actualment no es troba quantificada de manera exacta, per aquet motiu no s'ha inclòs. Ens remetem a la informació que s'aporta en l'annex V.
13. Hem de pujar al SMC o quedem al carrer? 10/06/2020 11:36h
Davant de la porta del Servei de Manteniment de la Ciutat (SMC).
12. Hi ha alguna persona de contacte un cop estiguem allà? 10/06/2020 11:35h
Si, el tècnic de Medi natural.
11. L'adreça és correcte? Carretera de la Sanson número 7 o és número 74? 10/06/2020 11:35h
El 74 bis.
10. Quan diuen que es podran visitar les instal·lacions, us referiu a les 43 árees de joc del lot 3? 10/06/2020 11:34h
No, ens referim exclusivament a les instal·lacions (oficines, magatzems etc) .
9. Direcció exacta de les següents àrees de jocs infantils i biosaludables: Tipus instal·lació Nom a. Joc Infantil RIERA DE LA SALUT b. Joc Infantil PAISOS CATALANS (J. BALMES) c. Joc Infantil PLAÇA FERRER I GUARDIA d. Joc Infantil PLAÇA VINYA DEL PUNTAIRE e. Joc Infantil PLAÇA CONSELL INFANTS f. Joc Infantil PLAÇA DE LA ROSA SI g. AREA BIOSALUDABLE TOVALLOLES h. AREA BIOSALUDABLE CASAL DE LA GENT GRAN i. AREA BIOSALUDABLE PLAÇA DEL CONSELL D'INFANTS II 05/06/2020 12:56h
En el ANNEX IV hi ha el plànol de totes les àrees de jocs amb el corresponent codi i carrers que els delimiten.
8. Referent a les escoles que es detallen a l' Annex X "Inventari jocs": - Els 12 sorrals indicats, estan tancats perimetralment? En cas afirmatiu, amb quin material? 05/06/2020 12:54h
Els 12 sorrals indicats estan delimitats amb troncs o travesses ecològiques.
7. Referent a les escoles que es detallen a l' Annex X "Inventari jocs": - Els 4 jocs homologats indicats, podríeu facilitar-nos en quina de les escoles es troben? 05/06/2020 12:53h
Es troben repartits en les escoles següents: Nadal, Espriu, Marti i Pol i Falguera.
6. Extensió en m2 de la totalitat de les àrees biosaludables que es detallen a l' Annex X "Inventari jocs". 05/06/2020 12:52h
En el cas dels àrees bio saludables no esta detallats els m2 per que son instal·lacions obertes sense barrera física i per tant l' area no queda circumscrita.
5. Extensió en m2 de les següents àrees de jocs infantils que es detallen a l' Annex X "Inventari jocs": 05/06/2020 12:51h
En el Annex V estan detallades totes les superfícies de les àrees de jocs inventariades

a. Plaça Lluis Companys :275 m2

b. Parc Llorenç Sans: 107 + 104) total 211 m2
4. Diferència en el número total d' àrees de jocs infantils i biosaludables a. Al PCT, apartat "Manteniment de les àrees de jocs" s' indiquen un total de 43 b. A l' annex X "Inventari jocs" s' indiquen: i. 35 àrees de jocs infantils ii. 8 àrees biosaludables iii. 8 àrees de jocs a les escoles Fent un total d' àrees de jocs a l' Annex X de 51. 05/06/2020 12:51h
El numero vàlid es 43 (35 infantils + 8 biosaludables). Les de les escoles no estan considerades àrees de joc al us, a excepció dels elements homologats.
3. Existeix personal a subrogar al lot 3? 03/06/2020 09:19h
No
2. Quina empresa està executant actualment el Lot 3? 03/06/2020 09:17h
Ambientalia Word
1.Quina empresa està executant actualment el Lot 2? 03/06/2020 09:16h
Fundació Nou Xamfrà
Quina empresa està executant actualment el Lot 2? 27/05/2020 12:31h
La Fundació Nou Xamfrà
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya