Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PC. PC-ANE-19037

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, En referència a l'apartat C de la declaració de responsable, es descriu que si es té la intenció de subscriure subcontractes, s'ha de pronunciar sobre l'existència del compromís de disposar d'aquests mitjans. A què es refereix amb l'existència de compromís de disposar d'aquests mitjans? Necessitem adjuntar un document on exposi la pròpia empresa amb intenció de ser subcontractada conforme acceptarà la realització dels treballs? Moltes gràcies 25/05/2020 10:04h
Bon dia,

Es refereix a si el licitador, necessitarà de mitjans de tercers operadors per complir amb la solvència econòmica o tècnica o subcontractació d'algun mitja requerit en el PCAP, en cas afirmatiu únicament s'ha de identificar el nom del tercer operador /subcontractista i identificar la solvència o mitja necessari.

En cas de ser possibles adjudicataris, si és requerirà que presentin una declaració de compromís amb el tercer operador o empresa subcontractada.

Atentament,
Buenos días, En el apartado de solvencia técnica, se menciona la necesidad de contar con un proyecto constructivo de estación de autobuses o similar ¿me podría aclarar que tipos de proyectos son considerados similares? ¿Todos los proyectos de edificios públicos tienen esta consideración o es necesario que sean infraestructuras de transporte? Igualmente, en este apartado se especifica que los honorarios deben ser de unos 200.000 ¤, ¿Esta cantidad de honorarios debe haberse conseguido con un único proyecto o puede ser la suma de los honorarios de varios proyectos similares? Muchas gracias. 20/05/2020 16:27h
Bona tarda,
El quadre de característiques de la licitació en el seu apartat 9.- REQUISITS D'APTITUD DELS LICITADORS preveu:

Tenen consideració de "TREBALLS SIMILARS" en relació a l'experiència mínima específica requerida la/es següent/s:
Tipologia: Redacció de projecte constructiu d'estacions d'autobusos o d'edificació que inclogui urbanització.
Import mínim (honoraris de redacció, IVA exclòs): 25.000,00 euros

Saluts
Bon dia, A la relació de documentació a entregar es fa referència a l'annex 3B (DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA RESTA DE TÈCNICS DE L'EQUIP REDACTOR). No trobem on s'indica quins son els altres tècnics (a part de l'autor) que es requereixen en aquesta licitació. Ens podrieu indicar quins tècnics han de formar l'equip redactor? Moltes gràcies 15/05/2020 12:23h
Bon dia,
El plec de clàusules administratives d'aquest procediment preveu en el seu apartat 8.5 que "El licitador designarà nominativament l'Equip redactor que destinarà a l'execució del contracte: l'Autor i la resta de l'equip, amb les condicions requerides en l'Apartat 9 del quadre de característiques, seguint els models dels annexos 3A i 3B, indicant nom i cognoms, NIF, titulació, any d'obtenció de la mateixa, núm. de col·legiat i l'empresa a la que pertany..".

En aquest cas, l'apartat 9 del quadre de característiques només preveu designar nominativament a l'Autor del projecte, seguint el model de l'Annex 3A. La designació de la resta de l'equip no es requereix, per tant, no és necessari omplir l'Annex 3B.

Salutacions,
Bon dia, La declaració de responsable que es descarrega a l'eina sobre digital no correspón amb aquesta licitació. Podrieu penjar la correcta? Moltes gràcies 14/05/2020 12:39h
Bon dia,
S'ha fet una modificació i ja teniu disponible la declaració relativa a la licitació
Disculpeu
Saluts
Bon dia, voldríem saber si, com a treballs similars, a més d'estacions d'autobusos, seríen vàlids projectes d'estacions de metro o de qualsevol altre tipus de transport. Moltes gràcies 13/05/2020 10:06h
Bon dia,
Serien vàlides estacions de metro o de qualsevol altre tipus de transport, sempre que encaixin dintre de la tipologia descrita a l'apartat 9 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives de la licitació (edificació que inclogui urbanització).
Saluts
Bon dia, Quins serien els integrants obligatoris de l'equip redactor? Als plecs, només hem trobat referència a l'Autor, però en canvi s'adjunta l'annex 3B (DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ EXPERIÈNCIA RESTA DE TÈCNICS DE L'EQUIP) REDACTOR). No és obligatori integrar equip amb especialistes d'estructures i instal·lacions? 11/05/2020 08:49h
Bon dia,

El plec de clàusules administratives d'aquest procediment preveu en el seu apartat 8.5 que "El licitador designarà nominativament l'Equip redactor que destinarà a l'execució del contracte: l'Autor i la resta de l'equip, amb les condicions requerides en l'Apartat 9 del quadre de característiques, seguint els models dels annexos 3A i 3B, indicant nom i cognoms, NIF, titulació, any d'obtenció de la mateixa, núm. de col·legiat i l'empresa a la que pertany..".

En aquest cas, l'apartat 9 del quadre de característiques només preveu designar nominativament a l'Autor del projecte, seguint el model de l'Annex 3A. La designació de la resta de l'equip no es requereix, per tant, no és necessari omplir l'Annex 3B.

Salutacions,


Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya