Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PE+DO PGM-19206

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Voldríem consultar diverses qüestions relacionades sobre documentació del SOBRE 1 i 3: - 8.1.3 Declaració sobre la subjecció o no a la Llei de Societats Professionals --> es respon aquest apartat amb el document MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONTRACTES DE SERVEIS? - 8.1.7 Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l'Adjudicatari i al personal subcontractat --> es respon aquest apartat amb el document MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONTRACTES DE SERVEIS? - 8.1.8 Declaració responsable del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades personal --> es respon amb l'annex 1 del plec? En cas negatiu, a on es troba aquest formulari de protecció de dades? L'annex 1 s'ha de fer també? - Annex 6 --> cal emplenar per a justificar el 34% de dedicació dels autors? - Per a projectes realitzats per a Infraestructures, entenem no cal adjuntar certificat expedit per el client - Per acreditar els tècnics col·laboradors a "Treballs similars" els annexes 5B-5C signats són suficients? O cal un certificat expedit per l'Autor amb certificació prèvia per part de tercers? Moltes gràcies. 19/05/2020 13:49h
Bon dia,
En relació als tres primers apartats, sí, són a la Declaració Responsable.

Annex 6: cal omplir aquest annex indicant les actuacions de projectes en redacció que mantenen els autors proposats amb Infraestructures i el % de dedicació associat a cada contracte, en el cas que en tinguin alguna, en cas que els autors proposats no tinguin cap contracte de redacció de projectes vigent amb Infraestructures lliuraran l'annex 6 indicant 0%.

Per a projectes realitzats per a Infraestructures cal indicar la clau concreta del projecte. Si es lliura certificat, agilitza la feina de revisió dels tècnics.

En aquesta licitació no es demana acreditar "treballs similars" per part dels tècnics col·laboradors. Caldrà únicament lliurar els annexos 5B-5C complimentats i signats.

Salutacions
Donades les característiques de l'objecte, es consideren els projectes d'urbanització com a "Projectes a considerar" i "Treballs similars"? 14/05/2020 12:59h
Bon dia,

Els projectes d'urbanització seran considerats en funció del tipus d'espai urbanitzat i si aquest està relacionat amb un equipament, atès que en el plec s'indica com a "treballs similars" equipament de qualsevol tipologia.

Salutacions,
Voldríem consultar els següents dubtes. 1) Pel que fa la declaració responsable, sent una entitat jurídica -una SCP- però no tenint ningú contractat, s'ha d'omplir l'apartat de la Declaració responsable del Conveni de Sector? Quin és el conveni aplicable? 2) a l'apartat 9 del Quadre de Característiques es defineix com a requisit de solvència econòmica i financera una assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent no inferior a 150.000¤ . En canvi a l'apartat 22 del Quadre de Característiques defineix que l'assegurança haurà de ser de 450.000¤. Gràcies 13/05/2020 17:57h
Bona tarda,

Donem resposta a les seves consultes:

1) En el vostre cas no aplica atès que no teniu treballadors al vostre càrrec, però seria interessant que en aquets punt indiqueu que no aplica i exposeu el motiu.
2) l'apartat 9 es refereix a la solvència i es la que s'ha de tenir vigent en el moment de la presentació d'ofertes (que es demanarà com a requisit pre-adjudicació), i en cas de ser adjudicataris al formalitzar el contracte Infraestructures requerirà una assegurança amb els termes indicats a la clàusula 22.

Atentament,
1. Cal contemplar l'aixecament topogràfic de la zona d'actuació o serà facilitat des d'Icat? 2. Cal fer campanya geotècnica/cales i assajos per determinar l'estat de l'esplanada o això serà facilitat per Icat? Gràcies. 13/05/2020 17:53h
Bona tarda,

Cal contemplar tant l'aixecament topogràfic de la zona d'actuació com l'estudi geotècnic en la confecció de l'oferta.

Salutacions,

Bon dia. Respecte als criteris per a l'adjudiacació, l'annex 8A parla, al punt 1.2 Equip redactor, que es valorarà l'experiència de l'equip redactor (autor i resta de l'equip). Al punt 14 del quadre de característiques posa 'La valoració del conjunt de l'Equip redactor d'acord als criteris d'adjudicació previstos a l'annex 8A s'obtindrà com a mitja ponderada de les valoracions individuals dels diferents tècnics, d'acord als percentatges que s'indiquen a continuació: Autor del Projecte o de l'Estudi: 100% TOTAL 100 %. Llavors, els projectes a considerar dels responsables de les diferents àrees, puntuen o no? Entenc que si puntúen es fa la mitja ponderada, però és contradictori a lo que s'indica al quadre de característiques, que indica que l'autor pondera al 100%. Gràcies 19/03/2020 16:30h
Bona tarda,

Segons s'indica en el quadre de característiques, es puntuaran els projectes a considerar del tècnic designat com a autor.
Es demana incorporar els annexos de la resta de tècnics, ja que se'ls considera necessaris per desenvolupar el contracte, però no se'ls puntuarà projectes a considerar.

Salutacions,
La meva pregunta es si l'ultim dia de presentació segueix sent el mateix o es modificaran les dates de presentació. 18/03/2020 10:00h
Bon dia,
Primer de tot, disculpeu les molèsties del retard, però estem buscant sol.lucions.

D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per el que
es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID¿
19, es comunica als efectes oportuns que els terminis de presentació d'ofertes de les licitacions
en curs queden suspeses des de l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret a la data de la seva
publicació en data 14 de març de 2020. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que
deixi d'estar vigent el Reial decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.

Gràcies

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya